Rättsfall

Mark- och miljööverdomstolen år 2010

 • MÖD 2010:1: Förbränning av förbrukat spånfilter ----- I ett värmeverk förbrändes träs...
 • MÖD 2010:2: Ansökan om tillstånd till verksamhet vid Johannes kraftvärmeanläggning i...
 • MÖD 2010:3: Ansökan om tillstånd till verksamhet vid Stegeholmsverket i Västerviks ko...
 • MÖD 2010:4: Klagorätt vid beslut om dispens från strandskydd ----- Frågan i målet rör...
 • MÖD 2010:5: Ekonomisk säkerhet ----- För ett täkttillstånd har en ekonomisk säkerhet...
 • MÖD 2010:7: Förbud att använda gummiklipp som dräneringsmaterial vid sluttäckning av...
 • MÖD 2010:8: Ställande av säkerhet vid godkännande av anpassningsplan ----- Krav på ek...
 • MÖD 2010:9: Bortledande av grundvatten för byggande av den s.k. Citybanan (norra dele...
 • MÖD 2010:10: Föreläggande att utföra markundersökning ----- Fråga om reglerna i 10 kap...
 • MÖD 2010:11: Föreläggande att utföra markundersökning ----- Fråga om reglerna i 10 kap...
 • MÖD 2010:12: Förbud att bygga väg över havsstrandäng ----- Länsstyrelsen förbjöd en so...
 • MÖD 2010:13: Lagligförklaring och ombyggnad av Torps kraftstation m.m. ----- I samband...
 • MÖD 2010:14: Tomtplatsavgränsning för strandskyddsdispens ----- Miljödomstolen hade ut...
 • MÖD 2010:15: Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till utökad verksamhet vid deponi...
 • MÖD 2010:16: Säkerhetens storlek vid auktorisation av bilskrotare ----- Miljööverdomst...
 • MÖD 2010:17: Miljöteknisk undersökning på Forsbacka bruk, Gävle kommun ----Inom ett om...
 • MÖD 2010:18: Föreläggande om åtgärder för efterbehandling ----- Fråga om omfattningen...
 • MÖD 2010:19: Föreläggande om åtgärder för efterbehandling ----- Inom ett område har A...
 • MÖD 2010:22: Täktverksamhet ----- Tillstånd söktes för naturgrustäkt belägen inom vatt...
 • MÖD 2010:23: Miljöteknisk undersökning på Ryssbergsbacken, Nyköpings kommun ----- Avfa...
 • MÖD 2010:24: Föreläggande om åtgärder för efterbehandling ----- Miljööverdomstolen har...
 • MÖD 2010:25: Dispens från utförselförbud för kvicksilver ----- Miljööverdomstolen har...
 • MÖD 2010:26: Tidsbegränsning av tillstånd till enskild avloppsanläggning ----- Miljö-...
 • MÖD 2010:27: Säkerhet för tillstånd till täktverksamhet ----- Länsstyrelsen gav tillst...
 • MÖD 2010:28: Verksamhetsområde för allmän va-anläggning, miljöhänsyn enligt vattentjän...
 • MÖD 2010:29: Ansökan om tillstånd till behandling och deponering av avfall i bergrum v...
 • MÖD 2010:30: Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken, dels enligt 9 kap. att bedriva b...
 • -MÖD 2010:32: Tillstånd till gruppstation för vindkraft ----- Den nya bestämmelsen om k...
 • MÖD 2010:33: Tilldelning av utsläppsrätter ----- Ett bolag har till följd av en förfat...
 • MÖD 2010:34: Tillstånd till vindkraftverk ----- Länsstyrelsen gav tillstånd till uppfö...
 • MÖD 2010:35: Godkännande av anpassningsplan för deponi vid Mörkeskogs avfallsanläggnin...
 • MÖD 2010:36: Ansökan om gemensam avfallsbehållare ----- Två personer som var boende nä...
 • MÖD 2010:37: Avvisat överklagande ----- Ett bolag bedrev industriell verksamhet. Efter...
 • MÖD 2010:38: Etablering av 30 vindkraftverk ----- Ett bolag ansökte om tillstånd att u...
 • MÖD 2010:39: Rättegångskostnader ----- Verksamhetsutövaren ansökte om tillstånd till v...
 • MÖD 2010:40: Sophämtningsavgift ----- En fastighetsägare ansökte om dispens från sophä...
 • MÖD 2010:41: Avgift enligt lagen om handel med utsläppsrätter ----- Skäl att jämka påf...
 • MÖD 2010:42: Fastställelsetalan; skadestånd med anledning av miljöskada samt inlösen a...
 • MÖD 2010:43: Beslut om föreläggande att vidta åtgärder vid pumpstation ----- Ett bolag...
 • MÖD 2010:44: Brukningsavgift för vatten- och avloppsanläggning ----- Miljööverdomstole...
 • MÖD 2010:45: Föreläggande om efterbehandling vid tidigare impregneringsanläggning i Nä...
 • MÖD 2010:46: Tillåtlighetsprövning m.m. av ny kraftstation vid befintlig vattenkraftan...
 • MÖD 2010:47: Beslut att lämna klagomål avseende rensning av dike utan åtgärd ----- Län...
 • MÖD 2010:48: Begäran om återkallelse av tillstånd ----- En tidigare verksamhetsutövare...
 • MÖD 2010:49: Omprövning av villkor avseende sanering av förorenat område----- Beträffa...
 • MÖD 2010:50: Skadestånd ----- Makarna S, ägare till en fastighet belägen invid en sjö,...
 • MÖD 2010:51: Ekonomisk säkerhet i samband med tillstånd för avfallsdeponi ----- Ett bo...
 • MÖD 2010:52: Tillstånd till upprustning och effektivisering av vattenkraftverk ----- E...
 • MÖD 2010:53: Tillstånd till anläggande och drift av hamn vid Norvikudden, i Nynäshamn...