Rättsfall

Mark- och miljööverdomstolen år 2011

 • MÖD 2011:1: Föreläggande att genomföra fördjupade markundersökningar ----- Länsstyrel...
 • MÖD 2011:2: Avvisat överklagande av beslut om bildande av naturreservat ----- Fråga u...
 • MÖD 2011:3: Strandskyddsdispens samt föreläggande att riva ut brygga ----- En brygga...
 • MÖD 2011:4: Villkor och prövningsavgift i mål om lagligförklaring av grundvattentäkt...
 • MÖD 2011:5: Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till fortsatt och utökad verksamh...
 • MÖD 2011:6: Anläggningsavgift ----- Prövning angående förenlighet av kommunens höjnin...
 • MÖD 2011:7: Förbud mot att införa och kompostera avfall ----- Ett bolag anmälde inför...
 • MÖD 2011:8: Årlig avgift för miljötillsyn ----- Särskild skäl att nedsätta en taxereg...
 • MÖD 2011:9: Kommunal föreskrift om bl.a. förbud mot eldning av hushållsavfall och vis...
 • MÖD 2011:10: Brukningsavgift för vattenförsörjning ----- Genom en överenskommelse i bö...
 • MÖD 2011:11: Föreläggande enligt 26 kap. 9 § miljöbalken med anledning av anmälan om t...
 • MÖD 2011:12: Tillsynsavgift för radonmätning ----- En fastighetsägare till ett flerfam...
 • MÖD 2011:13: Uppehåll i hämtning av hushållsavfall ----- En fastighetsägare hade ansök...
 • MÖD 2011:14: Fastighetsbestämning avseende hävd och överenskommelse enligt 18 § JP ---...
 • MÖD 2011:15: Lagligförklaring av vattenanläggning ----- Lagligförklaring av rester av...
 • MÖD 2011:16: Ersättning för produktionsbortfall ----- Fråga om principer för beräkning...
 • MÖD 2011:17: Föreläggande om återställning av anlagda vägar m.m. ----- En arrendator h...
 • MÖD 2011:18: Villkor för tillstånd enligt miljöbalken till fortsatt och förändrad verk...
 • MÖD 2011:19: Strandskyddsdispens ----- Strandskyddsdispens har inte beviljats för en b...
 • MÖD 2011:20: Talerätt för kommun vid överklagande av täkttillstånd ----- Länsstyrelsen...
 • MÖD 2011:21: Säkerhetens storlek vid auktorisation av bilskrotare ----- Fråga om princ...
 • MÖD 2011:24: Föreläggande om åtgärdsförberedande undersökning ----- Ett bolag hade för...
 • MÖD 2011:25: Föreläggande enligt miljöbalken att gräva upp cistern m.m. samt utföra ma...
 • MÖD 2011:26: Förbud mot bedrivande av öppen förskola ----- Hälsoskyddsbestämmelsen i 9...
 • MÖD 2011:27: Resning ----- Miljödomstolens upphävande av länsstyrelsens beslut och åte...
 • MÖD 2011:28: Förbud mot utsläpp av avloppsvatten ----- Ägare till fritidshus på ofri g...
 • MÖD 2011:29: Strandskyddsdispens ----- Miljööverdomstolen fastställde länsstyrelsens b...
 • MÖD 2011: 30: Ändringstillstånd till utökad helikopterverksamhet och ändrad skjutverksa...
 • MÖD 2011:31: Inhibition avseende bygglov för ändrad användning av byggnad ----- För at...
 • MÖD 2011:32: Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser avseende mark- och miljödomstol...
 • MÖD 2011: 33: Prövning av företagsskada vid fastighetsreglering ----- Enligt 5 kap. 10...
 • MÖD 2011:34: Strandskyddsdispens för bryggdäck ----- Miljödomstolen beviljade dispens...
 • MÖD 2011:35: Strandskyddsdispens ----- Fråga om en fastighetsreglering genomförd 1993...
 • MÖD 2011:36: Föreläggande enligt miljöbalken att vidta åtgärder för att återställa str...
 • MÖD 2011: 37: Miljösanktionsavgift ----- Borrning av ett nytt brunnshål för bergvärme ä...
 • MÖD 2011:38: Strandskyddsdispens ----- Dispens från strandskyddsbestämmelserna krävs e...
 • MÖD 2011:39: Tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet vid bolagets anläggningar i...
 • MÖD 2011:40: Strandskyddsdispens ----- På en större jordbruksfastighet hade ansökts om...
 • MÖD 2011:41: Tillståndsprövning av ansökningar om uppförande av gruppstation för vindk...
 • MÖD 2011:42: Ansökan om anläggande av ny brygga och muddring ----- Tillämpning av regl...
 • MÖD 2011:43: Villkor avseende rökgasrening för krematorieverksamhet ----- Mark- och mi...
 • MÖD 2011:44: Klagorätt i mål om strandskyddsdispens ----- Ägare av berörd fastighet ha...
 • MÖD 2011:45: Utdömande av vite ----- Mark- och miljööverdomstolen har funnit att tills...
 • MÖD 2011:46: Enskilds rätt att överklaga länsstyrelses beslut att inte begära återkall...
 • MÖD 2011:47: Inhibition av villkor i tillstånd till invändig disk av tankar m.m. -----...
 • MÖD 2011:48: Föreläggande om försiktighetsmått rörande anmälan om betongfabrik och ber...
 • MÖD 2011:49: Tillstånd till vattenverksamhet ----- En förklaring i dom angående tillst...
 • MÖD 2011:50: Ansökan om tillstånd till hamnverksamhet m.m. ----- Miljödomstolen hade b...
 • MÖD 2011:51: Tillstånd till brytning och krossning/sovring av järnmalm från Gruvberget...
 • MÖD 2011:52: Tillstånd till utrivning av Emsfors kraftstation i Emån i Oskarshamns kom...