Rättsfall

Mark- och miljööverdomstolen år 2012

 • MÖD 2012:1: Borttagande av kreosotimpregnerad slipersmur ----- Länsstyrelsen förelade...
 • MÖD 2012:2: Föreläggande avseende genomförande av MIFO fas 1 inventering ----- Fråga...
 • MÖD 2012:3: Godkännande av ekonomisk säkerhet ----- Mark- och miljööverdomstolen bedö...
 • MÖD 2012:4: Strandskydd ----- Frågan om ett visst område omfattas av reglerna om stra...
 • MÖD 2012:5: Tillstånd till mellanlagring av farligt avfall m.m.; fråga om avvisning a...
 • MÖD 2012:6: Fastighetsbestämning ----- Fråga var om vattenområde utanför stranden til...
 • MÖD 2012:7: Uppläggning av fyllnadsmassor i ett vattenområde ansågs inte vara markavv...
 • MÖD 2012:8: Överlämnande till regeringen för prövning av ansökan om bygglov ----- Frå...
 • MÖD 2012:9: Formkrav för överklagande ----- Mark- och miljööverdomstolen har ansett a...
 • MÖD 2012:10: Villkor i tillstånd till ökad produktion av kallvalsat material ----- Mar...
 • MÖD 2012:11: Ömsesidigt erkännande av ett godkännande av bekämpningsmedel ----- Fråga...
 • MÖD 2012:12: Ansökan om biotopskyddsdispens ----- Mark- och miljööverdomstolen har fas...
 • MÖD 2012:13: Bygglov för fasadändring ----- Mark- och miljödomstolen beslutade att mål...
 • MÖD 2012:14: Antagande av detaljplan i Simrishamns kommun ----- Detaljplan för tomtmar...
 • MÖD 2012:15: Överklagande av nekad inhibition av bygglovsbeslut ----- Mark- och miljöd...
 • MÖD 2012:16: Bygglov för garage och uterum ----- Mark- och miljööverdomstolen har upph...
 • MÖD 2012:17: Klagorätt ----- Ett av producenter bildat materialbolag för insamling av...
 • MÖD 2012:18: Återförvisning till Statens va-nämnd ----- Statens va-nämnd har avgjort m...
 • MÖD 2012:19: Ansökan om tillstånd till anläggande av Ladvattenåns kraftverk m.m. i Kra...
 • MÖD 2012:20: Föreläggande att mäta radonhalt i bostad ----- En fastighetsägare kan var...
 • MÖD 2012:21: Villkor i tillstånd till ökad produktion vid pappersbruk ----- Mark- och...
 • MÖD 2012:22: Kommunal nämnds klagorätt i mål om bygglov ----- Mark- och miljödomstolen...
 • MÖD 2012:23: Kommunal nämnds klagorätt i mål om bygglov ----- Mark- och miljödomstolen...
 • MÖD 2012:24: Tomtplatsbestämning i samband med strandskyddsdispens ----- Mark- och mil...
 • MÖD 2012:25: Ansökan om bygglov för tillbyggnad av hem för vård eller boende (HVB-hem)...
 • MÖD 2012:26: Tillsynsbeslut om förbud mot fortsatt vattenverksamhet ----- Mark- och mi...
 • MÖD 2012:27: Tillsynsbeslut om förbud mot fortsatt vattenverksamhet ----- Mark- och mi...
 • MÖD 2012:28: Tillsynsbeslut om förbud mot fortsatt vattenverksamhet ----- Mark- och mi...
 • MÖD 2012:29: Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus ----- I en detaljplan hade g...
 • MÖD 2012:30: Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus ----- Byggnadshöjd som avvek 2,6...
 • MÖD 2012:31: Detaljplan för bostäder och handel ----- Detaljplan som möjliggör byggand...
 • MÖD 2012:32: Avvisning av överklagande av beslut om CITES-intyg ----- Fråga om överkla...
 • MÖD 2012:33: Återkallelse av beslut om strandskyddsdispens ----- En strandskyddsdispen...
 • MÖD 2012:34: Tillstånd enligt 7 kap. 28a § miljöbalken ----- Tillstånd enligt 7 kap. 2...
 • MÖD 2012:35: Antagande av detaljplan ----- En detaljplan har inte ansetts vara av prin...
 • MÖD 2012:36: Fastighetsreglering ----- Syftet med en fastighetsreglering var i huvudsa...
 • MÖD 2012:37: Avvisat överklagande i fråga om beslut att anta detaljplan ----- Överklag...
 • MÖD 2012:38: Bygglov ----- Beslut om bygglov upphävdes eftersom den lovpliktiga byggna...
 • MÖD 2012:39: Strandskyddsdispens med tillämpning av 7 kap. 18 d-e §§ miljöbalken -----...
 • MÖD 2012:40: Förhandsbesked för enbostadshus utanför detaljplanelagt område ----- Mot...
 • MÖD 2012:41: Anläggningsförrättning ----- I målet var fråga om det förelåg förutsättni...
 • MÖD 2012:42: Detaljplan för bostäder ----- Mark- och miljööverdomstolen har upphävt en...
 • MÖD 2012:43: Bygglov för ombyggnad av enbostadshus ----- Byggnadsnämnden har beviljat...
 • MÖD 2012:45: Talerätt för granne ang bygglov ----- En granne klagade på bygglov och an...
 • MÖD 2012:49: Fråga om avfall i form av frukt och grönsaker från en livsmedelsaffär är...
 • MÖD 2012:50: Tillsynsavgift för tillsyn av hygienisk behandling ----- Kommunen har med...
 • MÖD 2012:51: Klagorätt ----- Kommunen hade på initiativ av en fastighetsägare beslutat...
 • MÖD 2012:52: Rivningsföreläggande för tillbyggnad ----- Byggnadsnämnd hade meddelat ri...
 • MÖD 2012:54: Förhandsbesked för bostadshus ----- Efter återförvisning från länsrätt i...
 • MÖD 2012:55: Avstyckning ----- Lantmäteriet beslutade om avstyckning, varefter kommune...
 • MÖD 2012:56: Tillstånd att utföra dammsäkerhetshöjande åtgärder ----- Området nedanför...
 • MÖD 2012:57: Föreläggande att åtgärda tujor på fastighet ----- Skuggning från en tujah...
 • MÖD 2012:58: Rättegångskostnader ----- Mark- och miljööverdomstolen har i mål där mark...
 • MÖD 2012:59: Regresstalan om ersättning för efterbehandlingskostnader m.m. ----- Efter...