Rättsfall

Mark- och miljööverdomstolen år 2013

 • MÖD 2013:1: Bygglov ----- Granne överklagade bygglov för enfamiljshus som försämrar d...
 • MÖD 2013:2: Placering av avfallsbehållare ----- Mark- och miljööverdomstolen har funn...
 • MÖD 2013:3: Upphävande av beslut om antagande av detaljplan ----- I - Fråga om det fa...
 • MÖD 2013:4: Tilläggsavgift för olovligt byggande enligt plan- och bygglagen (1987:10)...
 • MÖD 2013:5: Antagande av detaljplan ----- En kommun hade antagit en detaljplan. Innan...
 • MÖD 2013:6: Överklagbarhet av länsstyrelsens beslut om strandskyddsdispens enligt 19...
 • MÖD 2013:7: Avvisad ansökan om tillstånd till uppförande av vindkraftverk m.m. inom o...
 • MÖD 2013:8: Ansökan enligt 11 kap. MB till anläggande av järnvägsbro ----- I mål om a...
 • MÖD 2013:9: Antagande av detaljplan ----- Beslut att anta en detaljplan har upphävts...
 • MÖD 2013:10: Utdömande av vite ----- Kravet på delgivning av vitesföreläggande enligt...
 • MÖD 2013:11: Utdömande av vite ----- Miljönämnden förelade ett handelsbolag att vid vi...
 • MÖD 2013:12: Tillstånd till fortsatt drift vid Gamleby avloppsreningsverk i Västerviks...
 • MÖD 2013:13: Tillstånd enligt miljöbalken till uppförande och drift av vindkraftverk -...
 • MÖD 2013:14: Upphävande av beslut om antagande av detaljplan ----- I den aktuella plan...
 • MÖD 2013:15: Nedsättning av förrättningskostnader ----- Av Lantmäteriets sammanträdesp...
 • MÖD 2013:16: Tillstånd till miljöfarlig verksamhet genom användande av avfallsmassor f...
 • MÖD 2013:17: Bygglov i stadsdelen Majorna i Göteborg ----- Stadsplan från år 1878 har...
 • MÖD 2013:18: Tillsynsåtgärd avseende komplementbyggnad ----- Komplementbyggnad har upp...
 • MÖD 2013:19: Domarjäv ------ Tekniskt råd deltog i två avgöranden från mark- och miljö...
 • MÖD 2013:20: Upphävande av beslut om antagande av detaljplan ----- Kommunen hade i en...
 • MÖD 2013:21: Förrättning enligt anläggningslagen ----- Lantmäteriet beslutade, med stö...
 • MÖD 2013:22: Strandskyddsdispens för musselodling ----- Fråga om dispens kunde meddela...
 • MÖD 2013:23: Ledningsrättslagens tillämplighet ----- Lantmäterimyndigheten beslutade a...
 • MÖD 2013:24: Bygglov och byggnadsavgift ----- Nämnden beviljade bygglov för uppförande...
 • MÖD 2013:26: Tillstånd till anläggande och drift av biogasanläggning ----- Mark- och m...
 • MÖD 2013:27: Miljösanktionsavgift ----- En fastighetsägares flytt av en wc-tank till n...
 • MÖD 2013:28: Saneringsansvar för förorenad damm ----- Ett moderbolag har i ett visst f...
 • MÖD 2013:29: Förhandsbesked för uppförande av fritidshus inom strandskyddsområde -----...
 • MÖD 2013:30: Förbud mot viss vedeldning ----- Fråga om av länsstyrelsen förelagda förs...
 • MÖD 2013:31: Föreläggande att åtgärda dike ----- Nybyggnation på en fastighet som föro...
 • MÖD 2013:32: Klagorätt i mål om tillstånd enligt 7 kap. 28 b § miljöbalken ----- Enski...
 • MÖD 2013:33: Bygglov för utbyte av vindkraftverk ----- Fråga om den utredning som låg...
 • MÖD 2013:34: Tillsynsavgift ----- Miljönämnden har rätt att ta ut en tillsynsavgift av...
 • MÖD 2013:35: Bygglov för reklamskylt ----- Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att...
 • MÖD 2013:36: Föreläggande att vidta åtgärder enligt 10 kap. miljöbalken ----- Mark- oc...
 • MÖD 2013:37: Strandskyddsdispens för ändrad användning av receptionsbyggnad ----- Prop...
 • MÖD 2013:38: Fastighetsreglering och anläggningsåtgärd ----- Mark- och miljööverdomsto...
 • MÖD 2013:39: Tidsbegränsat tillstånd för uttag av grundvatten för jordbruksbevattning...
 • MÖD 2013:40: Tillstånd till uppförande av ny kraftstation ----- Fråga om tillstånd til...
 • MÖD 2013:41: Bygglov för uppförande av balkong ----- En balkong utan tak har genom des...
 • MÖD 2013:42: Skadestånd enligt 32 kap. miljöbalken ----- På grund av en vägomdragning...
 • MÖD 2013:43: Avvisning av överklagande ----- Efter det att grannar (ej rågrannar) över...
 • MÖD 2013:44: Antagande av detaljplan ----- Fråga om detaljplan innebar avvikelse från...
 • MÖD 2013:45: Klagomål på buller m.m. ----- En mark- och miljödomstols underlåtenhet at...
 • MÖD 2013:46: Tillsynsavgift ----- Tillsynsmyndigheten har i enlighet med 26 kap. 1 § o...
 • MÖD 2013:47: Detaljplan för bostäder ----- Mark- och miljööverdomstolen har, i fråga o...
 • MÖD 2013:48: Detaljplaner angående förskoleverksamhet respektive bostäder samt förhand...
 • MÖD 2013:49: Fråga om avledande av avloppsvatten eller markavvattning ----- Lantmäteri...
 • MÖD 2013:50: Tillstånd enligt miljöbalken till ombyggnad och drift av kraftverk -----...