Rättsfall

Mark- och miljööverdomstolen år 2014

 • MÖD 2014:1: Föreläggande om att ansöka om tillstånd att anlägga en deponi alternativt...
 • MÖD 2014:2: Föreläggande att vidta sedimentundersökningar enligt 10 kap. miljöbalken...
 • MÖD 2014:3: Föreläggande om rivning av olovligt uppförd garagebyggnad ----- I mål om...
 • MÖD 2014:4: Antagande av detaljplan ----- I avsaknad av en miljökonsekvensbeskrivning...
 • MÖD 2014:5: Tillsyn över vattenverksamhet ----- Bortledande av dagvatten som uppstår...
 • MÖD 2014:6: Fråga om förutsättningar förelegat att häva ett förordnande enligt 113 §...
 • MÖD 2014:7: Kommunal nämnds klagorätt i mål om bygglov ----- Mark- och miljödomstol h...
 • MÖD 2014:8: Väsentlig ändring av detaljplan efter utställning ----- Att ändra användn...
 • MÖD 2014:9: Avvisad talan ----- Mark- och miljödomstolen hade avvisat talan om återbe...
 • MÖD 2014:10: Ansökan enligt miljöbalken om tillstånd till ändrad och utökad verksamhet...
 • MÖD 2014:11: Ledningsrätt för kraftledning (Sydvästlänken )---- Vid en ledningsrättsfö...
 • MÖD 2014:12: Antagande av detaljplan ----- Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att...
 • MÖD 2014:13: Villkor avseende buller i tillstånd till hamnverksamhet ----- I mål om sl...
 • MÖD 2014:14: Fastighetsägares efterbehandlingsansvar ----- Fråga om fastighetsägares e...
 • MÖD 2014:15: Lagligförklaring samt tillstånd enligt miljöbalken till vattenverksamhet...
 • MÖD 2014:16: Avvisad talan angående klander av föreningsstämmobeslut ----- Klander av...
 • MÖD 2014:17: Bygglov för nybyggnad av garage med gäststuga ----- Fråga om beräkning av...
 • MÖD 2014:18: Utdömande av vite ----- Mark- och miljödomstolen har avslagit en ansökan...
 • MÖD 2014:19: Inhibition ----- Efter det att en anmälan gjorts om uppförande av en bryg...
 • MÖD 2014:20: Tillsyn ----- Mark- och miljööverdomstolen har funnit att omställning av...
 • MÖD 2014:21: Avvisning av miljönämnds överklagande vid återförvisning i mål ang tillsy...
 • MÖD 2014:22: Fastighetsreglering och fastighetsbestämning ----- Målet gäller innebörde...
 • MÖD 2014:23: Förbindelsepunkts läge ----- Mark- och miljööverdomstolen har, i likhet m...
 • MÖD 2014:24: Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus ----- En huvudbyggnad hade till o...
 • MÖD 2014:25: Utdömande av vite ----- Byggnadsavgift hade påförts för olovligen uppfört...
 • MÖD 2014:26: Rättegångskostnader ----- Fråga om ersättning för rättegångskostnader avs...
 • MÖD 2014:27: Fråga om krav på återställningsarbete enligt miljöbalken är föremål för p...
 • MÖD 2014:28: Rättegångskostnader ----- Länsstyrelsen har ansetts ha talerätt i mål som...
 • MÖD 2014:29: Föreläggande om vattenhushållning; tillsynsbeslut ----- En tillsynsmyndig...
 • MÖD 2014:30: Miljöorganisationers rätt att överklaga ----- Länsstyrelsen har i egenska...
 • MÖD 2014:31: Ersättning för rättegångskostnad i ledningsrättsmål ----- I ledningsrätts...
 • MÖD 2014:32: Tillsynsärende; förbud mot utfyllnad av åkermark ----- Målet rör förhålla...
 • MÖD 2014:33 : Anmälan för uppodling av annan mark än jordbruksmark ----- En kommunal nä...
 • MÖD 2014:34: Tillstånd till vindkraftverksamhet ----- Mark- och miljödomstolen har i e...
 • MÖD 2014:35: Inhibition ----- Mark- och miljödomstolen hade undanröjt länsstyrelsens i...
 • MÖD 2014:36: Bullervillkor för vindkraftverk ----- Den omständigheten att kommunen eft...
 • MÖD 2014:37: Förbud mot fortsatt byggnation ----- Fråga bl.a. om delegation enligt 6 k...
 • MÖD 2014:38: Föreläggande att ge in en anmälan i efterhand ----- Efter det att en anmä...
 • MÖD 2014:39: Anmälan avseende olovlig åtgärd ----- Fråga om en konstruktion med en sam...
 • MÖD 2014:40: Förhandsbesked ----- Förhandsbesked för nybyggnad av stuga inom strandssk...
 • MÖD 2014:41: Utdömande av vite ----- Sedan ett skepp körts på grund i havet förelade m...
 • MÖD 2014:42: Villkor om energieffektivisering vid petrokemisk industrianläggning -----...
 • MÖD 2014:43: Bygglov ----- Fråga om bygglovs förenlighet med detaljplan med hänsyn til...
 • MÖD 2014:44: Förordnande om när tillstånd blir gällande gentemot verksamhetsutövaren i...
 • MÖD 2014:45: Strandskyddsdispens ----- Mark- och miljööverdomstolen fann att det inte...
 • MÖD 2014:46: Natura 2000-tillstånd ----- Fråga om anläggande av erosionsskydd inom Nat...
 • MÖD 2014:47: Ansökan om tillstånd för vindkraftverk ----- Bolaget ansökte hos länsstyr...
 • MÖD 2014:48: Dispens enligt 14 § artskyddsförordningen (2007:845) ----- Ett vindkrafts...
 • MÖD 2014:49: Ersättning vid fastighetsreglering ----- Fråga vid tillämpning av 4 kap....
 • MÖD 2014:50: Fastighetsreglering avseende överföring av andelar i samfällighet ----- F...
 • MÖD 2014:51: Klagorätt ----- Mark- och miljödomstolen lämnade tillstånd enligt 11 kap....