Rättsfall

Mark- och miljööverdomstolen år 2015

 • MÖD 2015:1: Förbud mot utsläpp av orenat avloppsvatten ----- Mark- och miljööverdomst...
 • MÖD 2015:2: Bygglov ----- Mark- och miljööverdomstolen, har i ett mål om ansökan om b...
 • MÖD 2015:3: Dispens enligt 14 § artskyddsförordningen ----- Ett bolag ansökte om disp...
 • MÖD 2015:4: Jäv enligt 6 kap. 25 § kommunallagen ----- Vid handläggningen av en detal...
 • MÖD 2015:5: Klagorätt ----- Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) fann att organisatione...
 • MÖD 2015:6: Ansökan om utdömande av löpande vite ----- Mark- och miljööverdomstolen h...
 • MÖD 2015:7: Strandskyddsdispens för ändrad användning av byggnad ----- Strandskyddsdi...
 • MÖD 2015:8: Enskilds rätt att överklaga ----- Mark- och miljööverdomstolen har vid en...
 • MÖD 2015:9: Ersättning i anledning av fastighetsreglering ----- En samfällighetsfören...
 • MÖD 2015:10: Ersättning vid fastighetsreglering avseende upphävande av servitut -----...
 • MÖD 2015:11: Fråga om en byggnad är förfallen eller skadad i väsentlig omfattning och...
 • MÖD 2015:12: Undanröjande av överklagat beslut om förlängd tid för ianspråktagande av...
 • MÖD 2015:13: Byggsanktionsavgift ----- Fasadrenovering genom fönsterbyte och tilläggsi...
 • MÖD 2015:14: Fastighetsreglering, ansökan om servitut för ledning ----- Ägarna till en...
 • MÖD 2015:15: Bygglov för uppförande av vindkraftverk ----- Område som i kommunens över...
 • MÖD 2015:16: Fråga om en byggnadsdel är att anses som ett skärmtak ----- Ett skärmtak...
 • MÖD 2015:17: Fråga om miljöorganisationers klagorätt ----- En miljönämnd beslutade att...
 • MÖD 2015:18: Producentansvar för insamling och transport av returpapper ----- Ett komm...
 • MÖD 2015: 24: Klagorätt i mål om anmälan avseende bristfälligt utförd besiktning av ven...
 • MÖD 2015:28: Dispens från biotopskydd för avverkning av alléträd ----- En kommun hade...
 • MÖD 2015:30: Fastighetsreglering ----- Fråga om hur stor vikt som ska läggas vid planm...
 • MÖD 2015:31: Strandskyddsdispens ----- Mål om strandskyddsdispens. En mätning från en...
 • MÖD 2015:32: Detaljplan ----- Strandskyddet har upphävts inom vissa delar av ett plano...
 • MÖD 2015:34: Byggsanktionsavgift ----- I ärenden om byggsanktionsavgift måste tillsyns...
 • MÖD 2015:35: Avvisad ansökan om nätkoncession ----- Ansökan om nätkoncession för linje...
 • MÖD 2015:37: Utdömande av vite ----- En miljönämnd har yrkat att vite ska dömas ut mot...
 • MÖD 2015:38: Omprövning av markavvattningssamfällighet ----- En väghållare för en väg...
 • MÖD 2015:39: Bygglov ----- Fråga om kravet på byggnads utformning enligt 8 kap. 1 § PB...
 • MÖD 2015: 41: Anläggningsförrättning för väg m.m. ----- Lantmäteriet har beslutat att i...
 • MÖD 2015:42: Tillsyn avseende åtgärd på tomt ----- Efter anmälan från grannar om att e...
 • MÖD 2015:44: Bygglov för flerfamiljshus ----- Ansökan om bygglov för flerfamiljshus. S...