Rättsfall

Mark- och miljööverdomstolen år 2016

 • MÖD 2016:1: Tillstånd till befintlig och utökad täktverksamhet m.m. ----- I mål om ti...
 • MÖD 2016:2: Bygglov för tillbyggnad (carport) ----- Bygglov för tillbyggnad ----- Byg...
 • MÖD 2016:3: Inhibition av omedelbart gällande tillsynsbeslut ----- Inhibition av ett...
 • MÖD 2016:4: Reglering av kumulativt ljud vid etablering av flera vindkraftparker inom...
 • MÖD 2016:5: Miljöorganisations klagorätt enligt 13 kap. 12 § plan- och bygglagen (201...
 • MÖD 2016:6: Bygglov för nybyggnation av enbostadshus ----- I mål om bygglov för nybyg...
 • MÖD 2016:7: Föreläggande att söka tillstånd för bedrivande av vattenverksamhet m.m. -...
 • MÖD 2016:8: Interimistiskt beslut ----- Sedan närboende anmält klagomål till kommunen...
 • MÖD 2016:15: Byggsanktionsavgift ----- Byggnadsnämnden hade beslutat att ta ut byggsan...
 • MÖD 2016:17: Överlämnande av mål till regeringen; nu fråga om avvisning ----- I mål om...
 • MÖD 2016:18: Bygglov och marklov ----- I ett område med egnahems- och villabebyggelse...
 • MÖD 2016:19: Kommunal tillstyrkan avseende ansökan om tillstånd till anläggning för vi...
 • MÖD 2016:20: Miljöfarlig verksamhet; avvisad ansökan ----- Med undanröjande av mark- o...
 • MÖD 2016:21: Strandskyddsdispens för nybyggnad av tre enbostadshus ----- Mark- och mil...
 • MÖD 2016:22: Föreläggande att redovisa provtagningsprogram ----- I mål om tillsyn enli...