Rättsfall

Mark- och miljööverdomstolen år 2017

 • MÖD 2017:1: Bygglov ----- Ansökan om bygglov för fritidshus inom ett område där friti...
 • MÖD 2017:2: Beslut om rättelse på den felandes bekostnad utan föregående föreläggande...
 • MÖD 2017:3: Byggsanktionsavgift ----- Ett bolag fick bygglov för nybyggnad av fyra fl...
 • MÖD 2017:4: Byggsanktionsavgift ----- Mark- och miljööverdomstolen har funnit att ett...
 • MÖD 2017:5: Klagorätt ----- En länsstyrelse överklagade en annan länsstyrelses beslut...
 • MÖD 2017:8: Byggsanktionsavgift ----- Vid bestämmande av byggsanktionsavgift har en k...
 • MÖD 2017:9: Inhibition av bygglovsbeslut ----- Mark- och miljödomstolen hade avvisat...
 • MÖD 2017:10: Byggsanktionsavgift ----- Byggsanktionsavgift för inrättande av cistern p...
 • MÖD 2017:11: Avvisning av överklagande ----- En kommunal nämnd beslutade att lämna kla...
 • MÖD 2017:12: Ansökan om bygglov och marklov ----- Målen avsåg ansökningar om bygglov o...
 • MÖD 2017:26: Detaljplan ----- Samhällsbyggnadsnämnden i en kommun antog en detaljplan...
 • MÖD 2017:35: Bygglov för ändring av carport till entré och förråd ----- Den sökta åtgä...
 • MÖD 2017:36: Tillsynsavgift enligt miljöbalken ----- Mark- och miljööverdomstolen har,...
 • MÖD 2017:37: Ansökan om bygglov för flerbostadshus ----- Målet avsåg bygglov för ett f...
 • MÖD 2017:38: Rivningslov för enbostadshus ----- Mark- och miljööverdomstolen har fasts...
 • MÖD 2017:41: Detaljplan ----- Samhällsbyggnadsnämnden i en kommun antog en detaljplan...
 • MÖD 2017:42: Bygglov för gatukök ----- Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att det...
 • MÖD 2017:49: Upphävande av detaljplan ----- Mark- och miljööverdomstolen har upphävt V...
 • MÖD 2017:50: Avvisat överklagande av startbesked ----- Fråga om klagorätt i mål om sta...
 • MÖD 2017:51: Förbud mot doftsättning i galleria ----- En miljönämnd har förbjudit ett...
 • MÖD 2017:52: Tillstånd till enskilt avlopp ----- Med ändring av underinstansernas avgö...