Rättsfall

Mark- och miljööverdomstolen år 2018

  • MÖD 2018:1: Planenligt utgångsläge ----- Tillämpning av bestämmelsen om s.k. planenli...
  • MÖD 2018:2: Fråga om fullföljd ----- Ett beslut av Lantmäterimyndigheten i fråga om e...
  • MÖD 2018:3: Fastighetsägares ansvar för undersökningar avseende markföroreningar ----...
  • MÖD 2018: 4: Bygglov för nybyggnation av flerbostadshus ----- Ansökan om bygglov för n...
  • MÖD 2018:5: Tolkningsbesked avseende undantag från kravet på nätkoncession ----- Fråg...
  • MÖD 2018:6: Ändringstillstånd avseende ändrad höjd av vindkraftpark ----- Ett bolag a...
  • MÖD 2018:23: Strandskyddsdispens Anläggandet av en 450 meter lång mindre grusväg genom...
  • MÖD 2018:24: Anmälan om ändring av tillståndspliktig verksamhet ----- Länsstyrelsen an...