Rättsfall

Mark- och miljööverdomstolen år 2019

 • MÖD 2019:1: Ansökan om tillbyggnad av komplementbyggnad ----- Den aktuella komplement...
 • MÖD 2019:2: Detaljplan för uppförande av bostadshus ----- Kommunen har i detaljplan u...
 • MÖD 2019:3: Regresstalan avseende efterbehandlingsansvar enligt 10 kap. 6 § miljöbalk...
 • MÖD 2019:4: Skyldighet att kommunicera granskningsutlåtande i detaljplaneärende -----...
 • MÖD 2019:5: Tillstånd till vindkraftpark ----- I ett mål om tillstånd till uppförande...
 • MÖD 2019:6: Tillsyn enligt miljöbalken ----- Klagomål på buller från vindkraftverk. M...
 • MÖD 2019:7: Bygglov för enbostadshus ----- Länsstyrelsen upphävde kommunens beslut om...
 • MÖD 2019:12: Omprövning av dikningsföretag ----- Mål om omprövning av en markavvattnin...
 • MÖD 2019:22: Byggsanktionsavgift ----- Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) har bedömt a...
 • MÖD 2019:25: Fråga om byte av fönster krävt bygglov ----- En fastighetsägare har överk...
 • MÖD 2019:26: Ansökan om förlängd igångsättningstid ----- En ansökan om förlängd igångs...