Rättsfall

Migrationsöverdomstolen år 2007

 • MIG 2007:1: I mål om uppehållstillstånd, där klaganden åberopat anknytning till sysko...
 • MIG 2007:2: Klaganden har i mål om uppehållstillstånd åberopat anknytning till ett i...
 • MIG 2007:3: I mål om uppehållstillstånd på grund av anknytning har migrationsdomstole...
 • MIG 2007:4: Migrationsverket skall ha muntlig handläggning även i de ärenden som kan...
 • MIG 2007:5: Fråga om förutsättningar föreligger för uppehållstillstånd på grund av an...
 • MIG 2007:6: Ett beslut om avvisning, som upphört att gälla innan den nya utlänningsla...
 • MIG 2007:7: Vid prövning av en ansökan om uppehållstillstånd kan uppgifter av vikt åt...
 • MIG 2007:8: För att inte syftet med Dublinkonventionen skall motverkas är det av avgö...
 • MIG 2007:9: Vid prövning av en ansökan om uppehållstillstånd är det den asylsökande s...
 • MIG 2007:10: Brottslighet i form av smuggling av alkohol, vilken medfört fängelsestraf...
 • MIG 2007:11: I mål om uppehållstillstånd, där klaganden har anknytning till Sverige ge...
 • MIG 2007:12: Fråga om metod för prövning av skyddsskäl i utlänningsmål, bl.a. tillämpn...
 • MIG 2007:13: I verkställighetsärende enligt 12 kap. 19 § utlänningslagen kan påstådda...
 • MIG 2007:14: I mål om uppehållstillstånd saknas utrymme att göra tolkningar av tillstå...
 • MIG 2007:15: Bestämmelsen i 5 kap. 6 § utlänningslagen om synnerligen ömmande omständi...
 • MIG 2007:16: Det har inte funnits anledning att ifrågasätta att en familj som tillhör...
 • MIG 2007:17: Vid omröstning i mål hos migrationsdomstol, rörande ansökan om uppehållst...
 • MIG 2007:18: I mål om uppehållstillstånd, där klaganden åberopat anknytning till vuxet...
 • MIG 2007:19: En utländsk kvinna har vägrats uppehållstillstånd på anknytning till sin...
 • MIG 2007:20: Vid prövning av en ansökan om uppehållstillstånd då skyddsskäl åberopas ä...
 • MIG 2007:21: En utlänning som vill ha uppehållstillstånd i Sverige för studier skall h...
 • MIG 2007:22: Rättssäkerhetsskäl talar för att förvarsfrågor, där det finns mer än en h...
 • MIG 2007:23: Den prövning av om utlänningen fortfarande skall hållas i förvar som den...
 • MIG 2007:24: Fråga om bedömning av kravet på hederligt levnadssätt för svenskt medborg...
 • MIG 2007:25: Det förhållandet att ett barn lider av epilepsi och att den vård barnet s...
 • MIG 2007:26: En domstols beslut att inhibera verkställigheten av en överföring enligt...
 • MIG 2007:27: Fråga om skulder till enskilda medför att man inte kan anses uppfylla kra...
 • MIG 2007:28: Fråga om svenskt medborgarskap skall bedömas utifrån omständigheterna vid...
 • MIG 2007:29: I mål om uppehållstillstånd grundat på anknytning till en i Sverige bosat...
 • MIG 2007:30: Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd kan inte beviljas om utlänningen int...
 • MIG 2007:31: Genom att först i migrationsdomstolen yrka uppehållstillstånd på grund av...
 • MIG 2007:32: Vid överföring enligt Dublinförordningen skall inte en ansökan om uppehål...
 • MIG 2007:33: Skyddsgrunder skall hållas åtskilda från övriga grunder vid en bedömning...
 • MIG 2007:35: Bestämmelsen i 5 kap. 6 § utlänningslagen om synnerligen ömmande omständi...
 • MIG 2007:36: För att en svensk medborgare skall kunna åberopas som anknytningsperson v...
 • MIG 2007:37: Fråga om förfarandet vid prövning av skyddsskäl. Tillika fråga om begrepp...
 • MIG 2007:38: I mål om uppehållstillstånd, där klaganden åberopar anknytning till härva...
 • MIG 2007:39: Den som ansöker om svenskt medborgarskap och som har dömts till påföljd f...
 • MIG 2007:40: När den som ansöker om svenskt medborgarskap har varit verksam i eller ha...
 • MIG 2007:42: Tillståndstidens längd för ett tidsbegränsat uppehållstillstånd tillhör i...
 • MIG 2007:43: Vistelsetiden i Sverige har bedömts vara alltför kort för att en utlännin...
 • MIG 2007:44: I ett mål rörande uppehållstillstånd är migrationsdomstol ansvarig som ha...
 • MIG 2007:45: Fråga om beviskravet vid seriositetsprövning enligt 5 kap. 3 a § första s...
 • MIG 2007:46: När ett avlägsnandebeslut har preskriberats på grund av att utlänningen h...
 • MIG 2007:47: Migrationsverkets och migrationsdomstolarnas ansvar som handläggande mynd...
 • MIG 2007:48: När vård och mediciner finns att tillgå i hemlandet kan uppehållstillstån...
 • MIG 2007:49: Utlänning, som dömts till ett längre fängelsestraff för försök till dråp...
 • MIG 2007:50: Beslut att förordna offentligt biträde gäller tills ärendet eller målet h...
 • MIG 2007:51: Ett förfarande om övertagande/återtagande enligt Dublinförordningen måste...
 • MIG 2007:52: Ansökan om prövning enligt 12 kap. 19 § utlänningslagen har ansetts vara...
 • MIG 2007:53: Ett beslut om utvisning av en EES-medborgare skall föregås av en prövning...
 • MIG 2007:54: En utlänning, som åberopat anknytning till Sverige genom här bosatt maka,...
 • MIG 2007:55: Migrationsverket har möjligheter att vidta utredningsåtgärder inför bedöm...
 • MIG 2007:56: En tredjelandsmedborgare som är anhörig till en EES-medborgare med uppehå...
 • MIG 2007:57: Vid bedömningen av om en utlänning, som tidigare beviljats ett tidsbegrän...
 • MIG 2007:58: Möjligheten att avgöra mål med ensamdomare när fråga om avvisning eller u...
 • MIG 2007:59: Illegal vistelse i Sverige skall vägas in vid prövningen av om undantag k...
 • MIG 2007:60: Då ett civilrättsligt äktenskap föreligger råder en presumtion för att de...