Rättsfall

Migrationsöverdomstolen år 2008

 • MIG 2008:1: Uppehållstillstånd har nekats en vuxen utlänning som på grund av tidigare...
 • MIG 2008:2: Synnerliga skäl har inte ansetts föreligga att bevilja uppehållstillstånd...
 • MIG 2008:3: Vistelsetiden i Sverige har bedömts vara alltför kort för att en familj m...
 • MIG 2008:4: Fråga om ett offentligt biträde borde ha utnyttjat en del av sin restid t...
 • MIG 2008:5: Svenskt medborgarskap har nekats av migrationsdomstol med hänvisning till...
 • MIG 2008:6: Bedömningen av om en omständighet som åberopas i ett verkställighetsärend...
 • MIG 2008:7: En migrationsdomstol saknar laga grund för att förordna offentligt biträd...
 • MIG 2008:8: Ersättning för arbete till offentligt biträde för genomgång med huvudmann...
 • MIG 2008:9: Migrationsdomstol har inte ägt avstå från att hålla muntlig förhandling i...
 • MIG 2008:10: För att uppehållstillstånd grundat enbart på anknytning till arbetsmarkna...
 • MIG 2008:11: En utlänning som tidigare haft ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på gr...
 • MIG 2008:12: UNHCR:s rapport om att situationen i Sri Lanka på väsentliga punkter har...
 • MIG 2008:13: Sociala problem i hemlandet bör regelmässigt lösas i samråd med hemlandet...
 • MIG 2008:14: Vid beräkning av hemvisttid för en sökande som sedan ankomsten till Sveri...
 • MIG 2008:15: Vistelse i Sverige under cirka 18 månader har inte ansetts kunna beteckna...
 • MIG 2008:16: Enbart tidigare lång legal vistelse i Sverige är inte tillräckligt för up...
 • MIG 2008:17: Hemvisttiden i ett medborgarskapsärende har, med hänsyn till bl.a. sökand...
 • MIG 2008:18: Uppgift i folkbokföringen att anknytningspersonen är gift med sökanden av...
 • MIG 2008:19: Hinder mot att meddela återreseförbud har ansetts föreligga, trots att sö...
 • MIG 2008:20: Möjligheten att erhålla ny prövning av frågan om uppehållstillstånd i ver...
 • MIG 2008:21: Enbart den omständigheten att en person är statslös, tillhörande gruppen...
 • MIG 2008:22: För att beviljas uppehållstillstånd som tredjelandsmedborgare med ställni...
 • MIG 2008:23: Grund för verkställighetsförvar föreligger när det finns anledning att an...
 • MIG 2008:24: För att uppehållstillstånd skall kunna beviljas för egna företagare måste...
 • MIG 2008:25: Innan ett uppehållstillstånd beviljas måste en kontroll av om utlänningen...
 • MIG 2008:26: Utlänning har inte beviljats uppehållstillstånd för att utöva umgänge med...
 • MIG 2008:27: Såväl föräldrarna som deras minderåriga barn har ansetts bundna av föräld...
 • MIG 2008:28: Att en ansökan om asyl i Sverige återkallas efter Migrationsverkets beslu...
 • MIG 2008:29: Uppehållstillstånd på grund av anknytning till förälder har inte kunnat b...
 • MIG 2008:30: Bestämmelsen om uppehållstillstånd för umgänge med barn i 5 kap. 3 a § fö...
 • MIG 2008:31: Varaktigheten av ett återreseförbud ska bestämmas utifrån en allsidig bed...
 • MIG 2008:32: Bestämmelserna i 12 kap. 19 § utlänningslagen om ny prövning av frågan om...
 • MIG 2008:33: När vårdnadshavaren (modern) uttryckligen medgett att barnet får bosätta...
 • MIG 2008:34: Avsaknad av möjlighet att överklaga beslut om uppehållskort står inte i s...
 • MIG 2008:35: Migrationsverket är handläggande myndighet i fråga om förvar efter den ti...
 • MIG 2008:36: I mål där utlänning med stöd av 12 kap. 19 § utlänningslagen beviljats ny...
 • MIG 2008:38: Verkställighetshinder kan beaktas vid den samlade bedömningen av om synne...
 • MIG 2008:39: När myndigheternas ovilja att bereda en enskild skydd från misshandel av...
 • MIG 2008:40: Sökandens skyddsbehov har prövats mot hemlandet eftersom det inte har ifr...
 • MIG 2008:41: Särskilda skäl mot att bevilja uppehållstillstånd på grund av anknytning...
 • MIG 2008:42: Asylprocessen och mottagningsförhållandena i Grekland har inte ansetts va...
 • MIG 2008:43: Återkallelse av permanent uppehållstillstånd. Vid prövning enligt fyraårs...
 • MIG 2008:44: Synnerliga skäl för fortsatt förvar har ansetts föreligga trots att klaga...
 • MIG 2008:45: Fråga om prövningsramen för migrationsdomstol vid överprövning av Migrati...
 • MIG 2008:46: Vid bedömningen av om uppehållstillstånd bör vägras för att sökanden utgö...