Rättsfall

Migrationsöverdomstolen år 2009

 • MIG 2009:1: I mål om uppehållstillstånd, där klaganden har anknytning till Sverige ge...
 • MIG 2009:2: Det förhållandet att en utlänning under en längre tid uppehållit sig ille...
 • MIG 2009:3: Ett tidigare beviljat tidsbegränsat uppehållstillstånd för annat ändamål...
 • MIG 2009:4: För att ett internt flyktalternativ ska kunna anses föreligga måste det d...
 • MIG 2009:5: För att förlängt uppehållstillstånd för studier ska medges krävs det att...
 • MIG 2009:6: När en utlänning i samband med sin ansökan om resedokument hävdat att han...
 • MIG 2009:7: För att ett tidsbegränsat uppehållstillstånd ska kunna beviljas krävs att...
 • MIG 2009:8: Synnerligen ömmande omständigheter enligt 5 kap. 6 § utlänningslagen har...
 • MIG 2009:9: Synnerligen ömmande omständigheter enligt 5 kap. 6 § utlänningslagen har...
 • MIG 2009:10: En dom avseende uppehållstillstånd på grund av studier då ansökan gjorts...
 • MIG 2009:11: Uppehållsrätt föreligger inte för tredjelandsmedborgare som ingått äktens...
 • MIG 2009:12: När en återkallelse av ett permanent uppehållstillstånd aktualiseras på g...
 • MIG 2009:13: För att uppehållstillstånd ska komma ifråga sedan ett avlägsnandebeslut p...
 • MIG 2009:14: Migrationsdomstol är skyldig att hålla muntlig förhandling i mål om utvis...
 • MIG 2009:15: Den omständigheten att ett avvisnings- eller utvisningsbeslut tillfälligt...
 • MIG 2009:16: Fristen för att verkställa en överföring enligt Dublinförordningen räknas...
 • MIG 2009:17: Minderåriga barn som utifrån har ansökt om uppehållstillstånd grundat på...
 • MIG 2009:18: Ett förordnande som offentligt biträde för en förvarstagen person omfatta...
 • MIG 2009:20: Ett lagakraftvunnet avvisningsbeslut som meddelats enligt 1989 års utlänn...
 • MIG 2009:21: Fråga om uppehållsrätt - En tredjelandsmedborgare, som ingått äktenskap m...
 • MIG 2009:22: Vid prövning av om uppehållsrätt föreligger för en minderårig EES-medborg...
 • MIG 2009:23: I mål om uppehållstillstånd, där klaganden åberopat anknytning till anhör...
 • MIG 2009:24: Frågan om en person som ansöker om svenskt medborgarskap, trots ett längr...
 • MIG 2009:25: Familjeåterföreningsdirektivet är inte tillämpligt när anknytningspersone...
 • MIG 2009:26: I mål om uppehållstillstånd, där klaganden åberopat anknytning till vuxet...
 • MIG 2009:27: För att det ska anses råda ett tillstånd av inre väpnad konflikt i utlänn...
 • MIG 2009:28: Särskilda skäl att erkänna ett utländskt äktenskap har ansetts föreligga,...
 • MIG 2009:29: För att ett särskilt beroendeförhållande enligt utlänningslagen ska förel...
 • MIG 2009:30: Behovet av muntlig förhandling är särskilt framträdande i mål som rör avv...
 • MIG 2009:31: I mål om uppehållstillstånd har en kvinna med barn beviljats permanent up...
 • MIG 2009:33: Synnerliga skäl enligt 5 kap. 3 a § tredje stycket 3 utlänningslagen har...
 • MIG 2009:34: Bestämmelsen i 13 kap. 1 § första meningen utlänningslagen (2005:716) inn...
 • MIG 2009:35: Ett beslut om tidsbegränsat uppehållstillstånd som beviljats av migration...
 • MIG 2009:36: En läkare, en akademiker och en musiker, samtliga från Irak, har inte ans...
 • MIG 2009:37: EES-medborgares familjemedlemmar kan få undantag från huvudregeln i 5 kap...