Rättsfall

Migrationsöverdomstolen år 2010

 • MIG 2010:1: Trots att Migrationsverket har ställning som part i migrationsdomstol i f...
 • MIG 2010:2: Särskilda skäl att inte förena ett beslut om avslag på en ansökan om uppe...
 • MIG 2010:3: När Migrationsverket beslutat att avslå en ansökan enligt 5 kap. 15 a § f...
 • MIG 2010:4: Den som på grund av bristande processbehörighet fått sin talan avvisad i...
 • MIG 2010:5: En EES-medborgare har uppehållsrätt i Sverige om denne är att betrakta so...
 • MIG 2010:6: Vilket beviskrav som ska tillämpas vid bedömningen av om det föreligger s...
 • MIG 2010:7: När ett avlägsnandebeslut har preskriberats och utlänningen därefter ansö...
 • MIG 2010:8: I mål om medborgarskap har en man, som först hade uppehållstillstånd enli...
 • MIG 2010:9: Rätt till offentligt biträde såvitt avser förvar kan föreligga för en utl...
 • MIG 2010:10: Vid prövning av en asylsökandes möjlighet till internflykt ska individens...
 • MIG 2010:11: Fråga om tillämpningen av beviskravet, "kan antas", i 12 kap. 19 § första...
 • MIG 2010:12: En kristen man som sökt asyl på grund av åberopad religiös förföljelse av...
 • MIG 2010:13: Förhållandet mellan en kvinna med tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sver...
 • MIG 2010:14: En innehavare av ett femårigt EES-tillstånd, vars tillstånd löpt ut efter...
 • MIG 2010:15: Synnerliga skäl för fortsatt förvar har inte ansetts föreligga beträffand...
 • MIG 2010:16: När grunden för ett barns permanenta uppehållstillstånd varit anknytninge...
 • MIG 2010:17: En av förutsättningarna för att en person ska kunna beviljas svenskt medb...
 • MIG 2010:18: För att säkerställa att en utlännings och hans familjs privat- och familj...
 • MIG 2010:19: Skäliga misstankar om upprepad våldsbrottslighet antecknade i misstankere...
 • MIG 2010:20: Ett beslut om tidsbegränsat uppehållstillstånd som beviljats av Migration...
 • MIG 2010:21: Asylförfarandet i en av EU:s medlemsstater har bedömts vara så bristfälli...
 • MIG 2010:22: För att bestämmelsen om omedelbar verkställighet enligt 8 kap. 6 § utlänn...
 • MIG 2010:23: En kvinna, som lider av en blodcancersjukdom, riskerar att utveckla akut...
 • MIG 2010:24: En prövning av åberopade verkställighetshinder bör ske även om nära anhör...