Rättsfall

Migrationsöverdomstolen år 2011

 • MIG 2011:1: En ansökan om uppehållstillstånd kan inte avslås på den grunden att ansök...
 • MIG 2011:2: En person, som vistats i Sverige under oriktig identitet, har ansökt om s...
 • MIG 2011:3: En utlänning som utvisats på grund av brott och som hålls i förvar får in...
 • MIG 2011:4: I södra och mellersta Somalia, dvs. i de delar av Somalia som inte utgörs...
 • MIG 2011:5: Sökandenas skyddsbehov har prövats mot det land där de är födda och har v...
 • MIG 2011:6: I mål om uppehållstillstånd där sökandena åberopat skyddsbehov gentemot ö...
 • MIG 2011:7: En domare inom rättsväsendet har inte ansetts tillhöra viss samhällsgrupp...
 • MIG 2011:8: En kvinna har gjort sannolikt att hon hyser en välgrundad fruktan för att...
 • MIG 2011:9: Vid en prövning av frågan om uppehållstillstånd med stöd av 12 kap....
 • MIG 2011:10: För att det ska finnas ett bestående hinder mot verkställighet i den meni...
 • MIG 2011:11: Vid prövning av en ansökan om uppehållstillstånd grundad på anknytning en...
 • MIG 2011:12: Den omständigheten att ett beslut om utvisning inte får verkställas till...
 • MIG 2011:15: Vid bestämmandet av mot vilket land asylskäl ska prövas kan en språkanaly...
 • MIG 2011:16: Försörjningskravet vid anhöriginvandring innebär att anknytningspersonen...
 • MIG 2011:17: En tredjelandsmedborgare, som är sambo med en EES-medborgare och som har...
 • MIG 2011:18: Fråga i ärende om svenskt medborgarskap (naturalisation) om förutsättning...
 • MIG 2011:19: En ekonomiskt passiv unionsmedborgare som uppbär äldreförsörjningsstöd oc...
 • MIG 2011:20: I ett ärende om återkallelse av tidsbegränsat uppehållstillstånd kan Migr...
 • MIG 2011:21: En utlänning har ägnat sig åt politisk verksamhet riktad mot regimen i si...
 • MIG 2011:22: Av 12 kap. 19 § utlänningslagen eller dess förarbeten kan inte anses fram...
 • MIG 2011:23: Konsekvenserna för ett barn av att skiljas från sin förälder ska normalt...
 • MIG:2011:24: Det har funnits synnerlig anledning att anta att en asylsökande, som i oc...
 • MIG 2011:25: Om en utlänning har haft tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av ank...
 • MIG 2011:26: I ett verkställighetsärende kan en åberopad ny omständighet som handlar o...
 • MIG 2011:27: Undantag från huvudregeln om att uppehållstillstånd ska ha sökts och bevi...
 • MIG 2011:28: Ett beslut om att det finns särskilda skäl att ange mer än ett land till...
 • MIG 2011:29: Vid prövningen av om en utlänning gjort sannolikt att hans konversion frå...
 • MIG 2011:30: Ett beslut att inte avbryta verkställigheten av ett lagakraftvunnet beslu...