Rättsfall

Migrationsöverdomstolen år 2012

 • MIG 2012:1: I ärende om uppehållstillstånd på grund av anknytning till förälder respe...
 • MIG 2012:2: En migrationsdomstols utredningsskyldighet har ansetts aktualiserad när d...
 • MIG 2012:3: En kvinna och hennes barn är berättigade till uppehållstillstånd på grund...
 • MIG 2012:4: Ett äktenskap som ingåtts av underårig tredjelandsmedborgare under påståt...
 • MIG 2012:5: Fråga om det föreligger synnerliga skäl för att göra undantag från huvudr...
 • MIG 2012:6: När det i ett mål eller ärende om återkallelse av tidsbegränsat uppehålls...
 • MIG 2012:7: Det finns inte något rättsligt hinder mot att en polismyndighet till vilk...
 • MIG 2012:8: I mål om uppehållstillstånd, där skyddsskäl och synnerligen ömmande omstä...
 • MIG 2012:9: Om det finns ett land som uppfyller kriterierna för ett s.k. säkert tredj...
 • MIG 2012:10: För att en EES-medborgares familjemedlem, som är tredjelandsmedborgare, s...
 • MIG 2012:11: Bestämmelserna om återreseförbud i utlänningslagen har inte ansetts röra...
 • MIG 2012:12: En migrationsdomstol får inte som första instans, utan att Migrationsverk...
 • MIG 2012:13: Vid prövningen av om det föreligger sådana ömmande omständigheter att en...
 • MIG 2012:14: Det har inte funnits synnerlig anledning att anta att en asylsökande, som...
 • MIG 2012:15: Kravet på sjukförsäkring i 3 a kap. 3 § 4 utlänningslagen har inte ansett...
 • MIG 2012:16: Dublinförordningen ska tolkas så att ett återkallande av en asylansökan i...
 • MIG 2012:17: Förutsättningarna för beslut om avskiljande och placering i häkte har var...
 • MIG 2012:18: Fråga om vilka krav som kan ställas på parterna när det gäller att presen...
 • MIG 2012:19: En kvinna som ansökt om en Schengenvisering enligt bestämmelserna i viser...
 • MIG 2012:20: En utlänning kan inte få status som flykting, alternativt skyddsbehövande...
 • MIG 2012:21: En kvinna har haft tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av anknytnin...