Rättsfall

Migrationsöverdomstolen år 2013

 • MIG 2013:1: Migrationsöverdomstolens beslut att inte meddela prövningstillstånd i en...
 • MIG 2013:2: Frågan om ett internt flyktalternativ föreligger ingår som en del i prövn...
 • MIG 2013:3: Den i utlänningslagen angivna sammanlagda längsta förvarstiden på tolv må...
 • MIG 2013:4: En ny prövning enligt 12 kap. 19 § utlänningslagen kan beviljas om det ha...
 • MIG 2013:5: En utlännings tidsbegränsade uppehållstillstånd på grund av anknytning ti...
 • MIG 2013:6: Ett barn, som lider av livshotande leukemi, har tillsammans med sin föräl...
 • MIG 2013:7: Ett beslut om förvar som fattats på grund av att det är sannolikt att utl...
 • MIG 2013:8: En kvinna och hennes barn har sökt asyl i Sverige. Deras ansökningar om u...
 • MIG 2013:9: En utlänning har, efter det att Migrationsverket beslutat om överföring e...
 • MIG 2013:10: Vid bedömningen i medborgarskapsärenden av om en utlänning har haft och k...
 • MIG 2013:11: Ett beslut om placering i häkte m.m. av en förvarstagen utlänning förutsä...
 • MIG 2013:12: En migrationsdomstol som beviljar en utlänning en ny prövning enligt 12 k...
 • MIG 2013:13: En utlänning med lagakraftvunnet utvisningsbeslut har ansökt om förlängni...
 • MIG 2013:14: Då ett civilrättsligt äktenskap ingåtts finns det en presumtion för att d...
 • MIG 2013:15: UNHCR:s erkännande av en persons flyktingskap är inte bindande vid prövni...
 • MIG 2013:16: En kvinna har beviljats uppehållstillstånd som flykting. I enlighet med p...
 • MIG 2013:17: En turkisk arbetstagare har ansetts uppfylla villkoren för förlängning av...
 • MIG 2013:18: En tredjelandsmedborgare har ansökt om asyl i Sverige. Eftersom han var g...
 • MIG 2013:19: En statslös palestinier har beviljats flyktingstatusförklaring sedan det...
 • MIG 2013:20: En familjemedlem till en unionsmedborgare ska enligt rörlighetsdirektivet...
 • MIG 2013:21: När det saknas förutsättningar för att avvisa en asylansökan med stöd av...
 • MIG 2013:22: Bedömningen av villkoren för svenskt medborgarskap ska utgå från rådande...
 • MIG 2013:23: Migrationsverket kan i ärenden om överföring enligt Dublinförordningen in...
 • MIG 2013:24: En polismyndighets beslut om återreseförbud ska, även om det fattas i sam...
 • MIG 2013:25: Prövning av skyddsskäl efter Migrationsverkets överlämnande av ärende enl...
 • MIG 2013:26: Vid tillämpningen av 12 kap. 19 § fjärde stycket utlänningslagen har en u...