Rättsfall

Migrationsöverdomstolen år 2014

 • MIG 2014:1: En asylsökande som påstår sig vara underårig har bevisbördan för att göra...
 • MIG 2014:2: Det finns inte förutsättningar för förvar när en utlänning är intagen i e...
 • MIG 2014:3: En domstol kan inte pröva om Migrationsverket borde ha tillämpat 12 kap....
 • MIG 2014:4: Om en utlänning som har ett lagakraftvunnet avlägsnandebeslut på nytt res...
 • MIG 2014:5: En utlänning har ansökt om uppehållstillstånd på grund av anknytning till...
 • MIG 2014:6: Ett permanent uppehållstillstånd ska undantagslöst återkallas om en utlän...
 • MIG 2014:7: När föräldrar, på grund av ett barns situation i hemlandet, beslutat att...
 • MIG 2014:8: För att en tredjelandsmedborgare ska ha uppehållsrätt i Sverige på den gr...
 • MIG 2014:9: En utlänning har anfört att han har vistas i Sverige i drygt fem år, är e...
 • MIG 2014:10: En utlänning kan beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund a...
 • MIG 2014:11: Om en domstol i ett förvarsmål finner att det står fullständigt klart att...
 • MIG 2014:12: Bestämmelsen om fortsatt uppehållstillstånd i 5 kap. 16 § tredje stycket...
 • MIG 2014:13: En asylansökan från en utlänning, som utvisats på grund av brott, utgör e...
 • MIG 2014:14: Om Migrationsverket har meddelat ett återreseförbud, och därefter avser a...
 • MIG 2014:15: Synnerliga skäl för fortsatt förvar har inte ansetts föreligga när det be...
 • MIG 2014:16: I mål om familjeåterförening är det inte en förutsättning för att bevislä...
 • MIG 2014:17: Synnerliga skäl för fortsatt förvar har ansetts finnas när en utlänning b...
 • MIG 2014:18: En utlänning, som tidigare beviljats ett tidsbegränsat uppehålls- och arb...
 • MIG 2014:19: Ett tillförlitligt sponsoråtagande, som omfattar både resekostnader och u...
 • MIG 2014:20: En person har av allmän domstol dömts till utvisning. Vid den efterföljan...
 • MIG 2014:21: En utlänning har till Migrationsverket gett in ett läkarintyg, som indike...
 • MIG 2014:22: Migrationsverkets och migrationsdomstolens utredningsansvar liksom de pri...
 • MIG 2014:23: När svenskt medborgarskap ska förvärvas genom anmälan måste villkoren för...
 • MIG 2014:24: En asylsökande har i sitt hemland dömts för allvarlig brottslighet till e...
 • MIG 2014:25: Ett återreseförbud upphör att gälla om beslutet om avvisning eller utvisn...
 • MIG 2014:26: En asylansökan från ett barn kan inte avvisas med stöd av 5 kap. 1 b § fö...
 • MIG 2014:27: Inom ramen för det förfarande som en ny prövning av frågan om uppehållsti...
 • MIG 2014:28: Migrationsverkets beslut att avvisa en utlänning från Sverige under viser...
 • MIG 2014:29: Bestämmelsen om offentligt biträde i 18 kap. 1 § utlänningslagen kan till...
 • MIG 2014:30: Umgänge två timmar varje vecka under nio månader per år med fyraårigt bar...