Rättsfall

Migrationsöverdomstolen år 2015

 • MIG 2015:1: En person har av allmän domstol dömts för bl.a. mord till livstids fängel...
 • MIG 2015:2: En omständighet som åberopats vid en prövning av en fråga om verkställigh...
 • MIG 2015:3: En utlänning har vistats i Sverige under mer än fyra år med permanent upp...
 • MIG 2015:5: Utlänningslagens förvarsbestämmelser är inte tillämpliga när det är fråga...
 • MIG 2015:6: Arbetstillstånd får beviljas om den erbjudna anställningen har varit utan...
 • MIG 2015:7: Dispens från hemvistkravet för förvärv av svenskt medborgarskap genom nat...
 • MIG 2015:10: En utlänning ska utvisas enligt ett lagakraftvunnet beslut från Migration...
 • MIG 2015:12: Möjligheten att avvisa en asylansökan med hänvisning till att den sökande...
 • MIG 2015:13: En utlänning som ansöker om förlängning av sitt uppehållstillstånd för fo...
 • MIG 2015:14: Bedömningen av frågan om en utlänning har sådant svenskt ursprung att upp...
 • MIG 2015:15: I mål om uppehållsrätt för familjemedlem till en studerande EES-medborgar...
 • MIG 2015:16: En utlänning har förklarats vara flykting i en annan EU-stat och Migratio...
 • MIG 2015:17: Av en dom från Europadomstolen (Tarakhel mot Schweiz) följer att när en f...
 • MIG 2015:18: Flyktingstatusförklaring kan inte beviljas en utlänning enbart på grund a...
 • MIG 2015:19: En ansökan om uppehållstillstånd på grund av skyddsskäl får inte prövas a...
 • MIG 2015:20: En utlänning har haft tidsbegränsat uppehållstillstånd för att arbeta i S...
 • MIG 2015:22: En asylsökande som är medborgare i ett visst land är enligt lagstiftninge...
 • MIG 2015:23: Vid bedömningen av om det finns särskilda skäl mot att meddela ett återre...
 • MIG 2015:24: En asylansökan från en utlänning som har ett gällande lagakraftvunnet avl...
 • MIG 2015:25: Uppehållstillstånd för studier kan beviljas en utlänning som kan visa att...