Rättsfall

Migrationsöverdomstolen år 2016

 • MIG 2016:1: Migrationsverket har tagit upp en familjs ansökningar om uppehållstillstå...
 • MIG 2016:2: En asylansökan från en utlänning som har ett avlägsnandebeslut som fått l...
 • MIG 2016:3: Migrationsverket har beträffande samma person fattat ett andra utvisnings...
 • MIG 2016:4: Dublinförordningens bestämmelse att en sökande ska ha rätt till överklaga...
 • MIG 2016:5: Vad en ansökan enligt utlänningslagen gäller och vilka omständigheter som...
 • MIG 2016:6: När en utlänning ansöker om uppehållstillstånd på grund av anknytning til...
 • MIG 2016:7: Det finns inte skäl att bevilja två minderåriga barn flyktingstatusförkla...
 • MIG 2016:8: En utlänning, som adopterats som vuxen i Sverige och ansökt om uppehållst...
 • MIG 2016:9: Ett utländskt barn kan inte beviljas uppehållstillstånd på grund av ankny...
 • MIG 2016:10: En migrationsdomstol, som beviljat ett arbetstillstånd med stöd av 6 kap....
 • MIG 2016:11: En utlänning som ska utvisas enligt verkställbara beslut från såväl Migra...
 • MIG 2016:12: En stor skuld till skattekontot har inneburit att en utlänning som ansökt...
 • MIG 2016:13: En kvinna och hennes barn har sökt uppehållstånd på grund av anknytning t...
 • MIG 2016:14: Om migrationsdomstolen överväger att, som handläggande myndighet, fatta b...
 • MIG 2016:15: Ett beslut rörande förskott på ersättning till offentligt biträde som Mig...
 • MIG 2016:16: De brister som finns i en annan EU-stats asylförfarande och mottagningsvi...
 • MIG 2016:17: Vid överklagande av ett överföringsbeslut enligt Dublinförordningen ingår...
 • MIG 2016:18: Möjligheten att på grund av synnerliga skäl enligt 5 kap. 18 § andra styc...
 • MIG 2016:19: Det saknas lagstöd för att placera en utlänning som ska utvisas i krimina...
 • MIG 2016:20: En asylansökan från ett i Sverige fött utländskt barn, vars mor beviljats...
 • MIG 2016:21: Ett beslut om att ta en utlänning i förvar kan inte överklagas på nytt om...
 • MIG 2016:22: Frågan om uteslutande från att anses som flykting ingår som en del i pröv...
 • MIG 2016:23: Bestämmelsen om rätt till rättsligt bistånd och biträde i det omarbetade...
 • MIG 2016:24: Vid överklagande av ett beslut om överföring enligt Dublinförordningen få...
 • MIG 2016:25: En förutsättning för att beviljas uppehållstillstånd med stöd av 4 k...
 • MIG 2016:26: Det finns förutsättningar att vägra uppehållstillstånd då två makar samti...
 • MIG 2016:27: Ett mål om statusförklaring och resedokument för underårig från Eritrea k...
 • MIG 2016:28: Ett offentligt biträde kan, förutom för kostnader för arbete, även bevilj...
 • MIG 2016:29: Vid prövningen av om förskott på ersättning till ett offentligt biträde s...
 • MIG 2016:30: Komplexa frågor om förföljelse på grund av sexuell läggning och könsident...