Rättsfall

Migrationsöverdomstolen år 2017

 • MIG 2017:1: Migrationsverkets beslut att bevilja ett tidsbegränsat uppehållstillstånd...
 • MIG 2017:2: Arbetstillstånd är en förutsättning för att en utlänning ska få arbeta i...
 • MIG 2017:3: Ett offentligt biträde har rätt till ersättning för arbete avseende så ka...
 • MIG 2017:4: En svensk medborgare kan inte vara anknytningsperson enligt 5 kap. 3 § fö...
 • MIG 2017:5: En utlänning som ansökt om Schengenvisering enligt bestämmelserna i viser...
 • MIG 2017:6: Det våld och de andra övergrepp som barn riskerar att utsättas för i ett...
 • MIG 2017:7: En utlänning som tidigare bl.a. har vistats illegalt i Sverige och sökt a...
 • MIG 2017:8: Vid bedömningen av om uppehållstillstånd bör beviljas en utlänning som gö...
 • MIG 2017:9: Om utgången i målet är beroende av tillförlitligheten av de uppgifter som...
 • MIG 2017:10: Dispens från kravet på styrkt identitet vid ansökan om svenskt medborgars...
 • MIG 2017:11: En asylsökande som tjänstgjort som läkare inom sitt lands säkerhetstjänst...
 • MIG 2017:12: Av landinformation framgår att den som lämnar Eritrea illegalt och håller...
 • MIG 2017:13: Äktenskap med en medborgare i ett tredjeland utgör en sådan anknytning ti...
 • MIG 2017:14: När det finns en uppgift om att en asylsökande har lämnat landet måste Mi...
 • MIG 2017:15: För att en begäran om offentligt biträde ska kunna avslås i mål som rör ö...
 • MIG 2017:16: Vid prövningen av om ett återreseförbud ska upphävas bör en helhetsbedömn...
 • MIG 2017:17: En utlänning som har permanent uppehållsrätt i Sverige har en sådan stark...
 • MIG 2017:18: Fråga om särskilda skäl för att kunna bevilja en utlänning förlängt arbet...
 • MIG 2017:19: Vid beslut om avskiljande och placering av en förvarstagen utlänning i kr...
 • MIG 2017:20: En asylansökan från en person som har beviljats skyddsstatus i en annan E...
 • MIG 2017:21: En viss fördröjning av ett ärendes handläggning kan inte anses vara särsk...
 • MIG 2017:22: Vid bedömningen av vad som är skälig ersättning till ett offentligt biträ...
 • MIG 2017:23: Om en asylsökande som ska överföras enligt Dublinförordningen tas i förva...
 • MIG 2017:24: En utlänning som har haft tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige för...
 • MIG 2017:25: En utlänning har haft tidsbegränsat arbetstillstånd under två år och har...
 • MIG 2017:26: Innan en tredjelandsmedborgare beviljas en Schengenvisering måste en kont...
 • MIG 2017:27: Den omständigheten att en annan EU-stat har beviljat en utlänning status...
 • MIG 2017:28: En utlännings ansökan om uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå...
 • MIG 2017:29: Migrationsverket har inte visat att det har funnits synnerlig anledning a...