Rättsfall

Migrationsöverdomstolen år 2018

 • MIG 2018:1: Ett beslut om återreseförbud som Polismyndigheten har meddelat i samband...
 • MIG 2018:2: Vid rekrytering till en tjänst som universitetslektor har rekryteringsåtg...
 • MIG 2018:3: Prövningen av en statslös persons skyddsskäl bör i så stor utsträckning s...
 • MIG 2018:4: I mål om familjeåterförening där anknytningspersonen är flykting måste fö...
 • MIG 2018:5: För att en utlänning ska kunna beviljas uppehållstillstånd som familjemed...
 • MIG 2018:6: Omständigheter som i praxis bedömts medföra behov av internationellt skyd...
 • MIG 2018:7: Landinformationen ger stöd för att en man från Syrien, vars hus bränts ne...
 • MIG 2018:8: Av landinformationen framgår att situationen för kvinnor har påverkats dr...
 • MIG 2018:9: För att en ansökan om Schengenvisering från en tredjelandsmedborgare som...
 • MIG 2018:10: Saken i målet är uppehållstillstånd m.m. Migrationsdomstolens dom att bev...
 • MIG 2018:11: Användandet av häktning respektive förvar när en utlänning är dömd till u...
 • MIG 2018:12: En utlänning som har haft tidsbegränsat uppehållstillstånd för arbete har...
 • MIG 2018:13: Det är inte möjligt att avge nöjdförklaring enligt 15 kap. 1 § utlännings...
 • MIG 2018:14: Frågan om det finns ett internt flyktalternativ aktualiseras först om en...
 • MIG 2018:15: Innan ett permanent uppehållstillstånd beviljas på grund av arbete måste...
 • MIG 2018:16: Uppehållstillstånd med stöd av bestämmelsen i 5 kap. 6 § utlänningslagen...
 • MIG 2018:17: Det sänkta beviskravet avseende sökandens identitet i 16 f § tillfälliga...
 • MIG 2018:18: Beredningen av lagstiftningsärendet när 16 f § tillfälliga lagen infördes...
 • MIG 2018:19: Om en anknytningsperson med tidsbegränsat uppehållstillstånd och status s...
 • MIG 2018:20: Föräldrar och syskon har ansökt om uppehållstillstånd på grund av anknytn...
 • MIG 2018:21: En utlänning, som är utesluten från att anses som skyddsbehövande och som...
 • MIG 2018:22: När en tredjelandsmedborgare som är familjemedlem till en unionsmedborgar...
 • MIG 2018:23: Grunden för ett beslut om uppsikt i syfte att säkerställa en överföring e...