Rättsfall

Migrationsöverdomstolen år 2019

 • MIG 2019:1: En asylsökandes skyddsbehov ska prövas även i sådana fall där personens i...
 • MIG 2019:2: Kravet på hederligt levnadssätt i medborgarskapslagen kan inte anses uppf...
 • MIG 2019:3: Begreppet vårdnadshavare i 18 kap. 1 a § andra stycket utlänningslagen in...
 • MIG 2019:4: Möjligheten att bevilja uppehållstillstånd p.g.a. praktiskt verkställighe...
 • MIG 2019:5: Om det bedöms finnas skälig anledning att anta att en utlänning i det lan...
 • MIG 2019:6: Den tid en tredjelandsmedborgare som haft härledd uppehållsrätt suttit fr...
 • MIG 2019:7: Ett beslut om avlägsnande som överklagats måste som regel överprövas av d...
 • MIG 2019:8: När Migrationsverket har återkallat eller upphävt en utlännings Schengenv...
 • MIG 2019:9: Vid bedömningen av om en asylsökande ska undgå ansvar för sådana gärninga...
 • MIG 2019:10: En asylsökande har inte ansetts utesluten från att anses som flykting på...
 • MIG 2019:11: Fråga om karenstid för svenskt medborgarskap för en person som varit verk...
 • MIG 2019:12: Kravet på försörjningsförmåga kan uppfyllas genom att anknytningspersonen...
 • MIG 2019:13: Praktiska eller legala hinder för en palestinsk flykting mot att återvänd...
 • MIG 2019:14: Inom ramen för bedömningen av en asylsökandens skyddsbehov kan även fråga...
 • MIG 2019:15: Det finns förutsättningar att bevilja en utlänning fortsatt uppehållstill...
 • MIG 2019:16: En utlänning har beviljats uppehållstillstånd för arbete men p.g.a. förse...
 • MIG 2019:17: Tolv månader är den maximala tid som en utlänning får hållas i förvar för...
 • MIG 2019:18: Fråga om betydelsen av ändrad uppgift om födelsetid vid bedömningen av om...
 • MIG 2019:19: Vid prövningen av om arbetstillstånd ska beviljas finns det inget som hin...
 • MIG 2019:20: Åtgärder som ett offentligt biträde vidtar för att överklaga Migrationsve...
 • MIG 2019:21: En ansökan om uppehållstillstånd grundad på anknytning kan avslås på grun...
 • MIG 2019:22: Kravet på försörjningsförmågan vid anhöriginvandring är uppfyllt om ankny...
 • MIG 2019:23: En person uppfyller förutsättningarna för uppehållstillstånd för studier...
 • MIG 2019:24: Framsteg som en doktorand har gjort utomlands i sina studier har beaktats...
 • MIG 2019:25: Bedömningen av när en ny omständighet ska föras fram bör utgå ifrån att d...
 • MIG 2019:26: Fråga om ett ogift barn vid förälders naturalisation ska förvärva svenskt...