Rättsfall

Migrationsöverdomstolen år 2019

 • MIG 2019:1: En asylsökandes skyddsbehov ska prövas även i sådana fall där personens i...
 • MIG 2019:2: Kravet på hederligt levnadssätt i medborgarskapslagen kan inte anses uppf...
 • MIG 2019:3: Begreppet vårdnadshavare i 18 kap. 1 a § andra stycket utlänningslagen in...
 • MIG 2019:4: Möjligheten att bevilja uppehållstillstånd p.g.a. praktiskt verkställighe...
 • MIG 2019:5: Om det bedöms finnas skälig anledning att anta att en utlänning i det lan...
 • MIG 2019:6: Den tid en tredjelandsmedborgare som haft härledd uppehållsrätt suttit fr...
 • MIG 2019:7: Ett beslut om avlägsnande som överklagats måste som regel överprövas av d...
 • MIG 2019:8: När Migrationsverket har återkallat eller upphävt en utlännings Schengenv...
 • MIG 2019:9: Vid bedömningen av om en asylsökande ska undgå ansvar för sådana gärninga...
 • MIG 2019:10: En asylsökande har inte ansetts utesluten från att anses som flykting på...
 • MIG 2019:11: Fråga om karenstid för svenskt medborgarskap för en person som varit verk...
 • MIG 2019:12: Kravet på försörjningsförmåga kan uppfyllas genom att anknytningspersonen...
 • MIG 2019:13: Praktiska eller legala hinder för en palestinsk flykting mot att återvänd...
 • MIG 2019:14: Inom ramen för bedömningen av en asylsökandens skyddsbehov kan även fråga...