Rättsfall

Migrationsöverdomstolen år 2019

  • MIG 2019:1: En asylsökandes skyddsbehov ska prövas även i sådana fall där personens i...
  • MIG 2019:2: Kravet på hederligt levnadssätt i medborgarskapslagen kan inte anses uppf...
  • MIG 2019:3: Begreppet vårdnadshavare i 18 kap. 1 a § andra stycket utlänningslagen in...
  • MIG 2019:4: Möjligheten att bevilja uppehållstillstånd p.g.a. praktiskt verkställighe...
  • MIG 2019:5: Om det bedöms finnas skälig anledning att anta att en utlänning i det lan...
  • MIG 2019:6: Den tid en tredjelandsmedborgare som haft härledd uppehållsrätt suttit fr...
  • MIG 2019:7: Ett beslut om avlägsnande som överklagats måste som regel överprövas av d...