Lagar

Inledande tecken

1 2 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z Å Ä Ö

Utgivningsår

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1902 1901 1900 1899 1898 1895 1891 1885 1884 1883 1880 1878 1874 1873 1872 1870 1867 1866 1864 1863 1861 1860 1855 1851 1848 1845 1844 1840 1834 1829 1828 1827 1821 1810 1772 1757 1736 1723 1686

Lagar med inledande tecken A

 • 1962:584 /r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse med vissa föreskrifter om sjukpenningklassplacering vid ikraftträdandet av lagen den 25 maj 1962 (nr 381) om allmän försäkring;
 • 1974:595 Abortlag
 • 1970:858 Ackordskungörelse
 • 1970:847 Ackordslag
 • 1975:1387 Aktiebolagsförordning
 • 2005:559 Aktiebolagsförordning
 • 1975:1385 Aktiebolagslag
 • 2005:551 Aktiebolagslag
 • 1974:931 Aktiefondslag;
 • 1989:845 Aktiekontoförordning
 • 1989:827 Aktiekontolag
 • 1994:2046 Alkoholförordning
 • 2010:1636 Alkoholförordning
 • 1994:1738 Alkohollag
 • 2010:1622 Alkohollag
 • 1956:617 Allmän ordningsstadga
 • 1956:236 Allmän prisregleringslag
 • 1963:666 Allmän tandläkarinstruktion;
 • 1961:461 Allmän tjänstepliktskungörelse
 • 1959:83 Allmän tjänstepliktslag
 • 1963:341 Allmänna läkarinstruktionen
 • 1973:1165 Anläggningskungörelse
 • 1973:1149 Anläggningslag
 • 1992:760 Anslagsförordning
 • 1996:1189 Anslagsförordning
 • 2011:223 Anslagsförordning
 • 1965:601 Anställningsförordning
 • 1994:373 Anställningsförordning
 • 1969:504 Anvisningar om förfarandet vid översändande av delgivningsframställning enligt Haag-konventionen om delgivning i utlandet av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur
 • 2009:624 Apoteksdataförordning
 • 2009:367 Apoteksdatalag
 • 1966:368 Arbetsmarknadskungörelse
 • 1977:1166 Arbetsmiljöförordning
 • 1977:1160 Arbetsmiljölag
 • 1987:1262 Arbetsrättslig beredskapslag
 • 1982:901 Arbetstidsförordning
 • 1982:673 Arbetstidslag
 • 1991:446 Arkivförordning
 • 1990:782 Arkivlag
 • 1998:179 Artskyddsförordning
 • 2007:845 Artskyddsförordning
 • 1958:563 Arvs- och gåvoskatteförordning
 • 1968:45 Atomansvarighetslag
 • 2004:1062 Automatspelsförordning
 • 2001:1063 Avfallsförordning
 • 2011:927 Avfallsförordning
 • 2011:345 Avgasreningsförordning
 • 2011:318 Avgasreningslag
 • 1992:191 Avgiftsförordning
 • 1965:921 Avskrivningskungörelse;
 • 1971:810 Förordning med allmän veterinärinstruktion
 • 1990:208 Förordning med bemyndigande att fastställa förteckning över konvalescenthem enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring;
 • 1975:150 Förordning med verkställighetsföreskrifter till lagen (1973:1198) om ansvarighet för oljeskada till sjöss
 • 1994:952 Förordning om Allmänna arvsfonden
 • 2004:484 Förordning om Allmänna arvsfonden
 • 2006:1111 Förordning om Antarktis
 • 2011:811 Förordning om ackreditering och teknisk kontroll
 • 2011:595 Förordning om administrativ hävning av en firmaregistrering
 • 1996:1100 Förordning om aktivitetsstöd
 • 1994:1614 Förordning om alkoholskatt
 • 2010:173 Förordning om alkoholskatt
 • 1964:351 Förordning om allmän energiskatt
 • 1998:314 Förordning om allmän kameraövervakning
 • 1986:728 Förordning om allmän kyrkoavgift för år 1987
 • 1984:140 Förordning om allmän tolk
 • 1982:270 Förordning om allmänna flaggdagar
 • 1971:1152 Förordning om allmänna jordbruksarrenden
 • 2007:701 Förordning om allmänna vattentjänster
 • 1982:219 Förordning om allmänna värmesystem
 • 2011:1159 Förordning om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag
 • 1979:824 Förordning om allmänt investeringskonto
 • 1990:24 Förordning om allmänt pris- och hyresstopp
 • 1987:23 Förordning om allmänt prisstopp, m. m.
 • 2007:667 Förordning om allvarliga miljöskador
 • 1998:58 Förordning om anmälan av vissa allvarliga sjukdomar
 • 1998:904 Förordning om anmälan för samråd
 • 1997:572 Förordning om anmälan om viss export till Irak
 • 1975:874 Förordning om anordnande av bevakning
 • 1976:940 Förordning om anställning hos allmän försäkringskassa
 • 2000:1472 Förordning om anställningar beslutade av forskningsråd
 • 1986:364 Förordning om anställningar vid forskningsråd
 • 1997:1275 Förordning om anställningsstöd
 • 2013:540 Förordning om ansvar för oljeskador till sjöss
 • 2013:254 Förordning om användning av organiska lösningsmedel
 • 1994:657 Förordning om användning av tretungad flagga
 • 1993:1053 Förordning om användning av vattenskoter
 • 1994:460 Förordning om arbetsförmedlingsregister
 • 1992:1333 Förordning om arbetslivsutveckling
 • 1997:1277 Förordning om arbetslivsutveckling
 • 1988:1400 Förordning om arbetslöshetsförsäkring
 • 1997:835 Förordning om arbetslöshetsförsäkring
 • 1997:836 Förordning om arbetslöshetskassor
 • 2000:634 Förordning om arbetsmarknadspolitiska program
 • 1987:406 Förordning om arbetsmarknadsutbildning
 • 1995:711 Förordning om arbetsplatsintroduktion
 • 2003:623 Förordning om arbetsplatsintroduktion
 • 1984:534 Förordning om arbetsställenummer m.m.;
 • 2005:399 Förordning om arbetstid vid visst vägtransportarbete
 • 1994:755 Förordning om arealbidrag för ekologisk odling
 • 1993:298 Förordning om arealbidrag till jordbrukare
 • 1992:157 Förordning om arkiv hos regeringskansliet
 • 1993:1091 Förordning om assistansersättning
 • 2014:1487 Förordning om att fartyg tillhör Rhensjöfarten
 • 2011:155 Förordning om auktorisation av delgivningsföretag
 • 2010:1053 Förordning om auktorisation av patentombud
 • 1985:613 Förordning om auktorisation av tolkar och översättare
 • 1975:127 Förordning om avdrag för bidrag till viss forskning
 • 2002:1060 Förordning om avfallsförbränning
 • 1976:819 Förordning om avfattning av dom i tvistemål m.m.
 • 2005:531 Förordning om avgift för färd på Svinesundsförbindelsen
 • 1989:1110 Förordning om avgift för livsmedelstillsyn m. m.
 • 1999:728 Förordning om avgift till registrerat trossamfund
 • 1982:29 Förordning om avgifter för konsulärt bistånd
 • 1991:1124 Förordning om avgifter för prövning inom skolväsendet
 • 1988:778 Förordning om avgifter för vissa statliga garantier
 • 2002:916 Förordning om avgifter i vissa yttrandefrihetsärenden
 • 1984:463 Förordning om avgifter i ärenden om närradio
 • 2001:652 Förordning om avgifter inom vägtrafikområdet
 • 1992:1094 Förordning om avgifter vid Kronofogdemyndigheten
 • 1987:452 Förordning om avgifter vid de allmänna domstolarna
 • 1995:1459 Förordning om avgifter vid lantmäteriförrättningar
 • 1997:691 Förordning om avgifter vid utlandsmyndigheterna
 • 1994:1313 Förordning om avgifter vid veterinär yrkesutövning
 • 1996:1298 Förordning om aviseringsregister
 • 1988:1542 Förordning om behörighet att avgöra vissa ärenden enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
 • 1991:1381 Förordning om beräkning av basbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring
 • 1993:76 Förordning om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för avtal om forskning och utveckling
 • 2001:255 Förordning om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för avtal om forskning och utveckling
 • 1996:345 Förordning om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för avtal om tekniköverföring
 • 2004:1073 Förordning om gruppundantag enligt 8 a § konkurrenslagen (1993:20) för avtal om tekniköverföring
 • 2000:1029 Förordning om gruppundantag enligt 8 a § konkurrenslagen (1993:20) för avtal om viss taxisamverkan
 • 2003:426 Förordning om rehabiliteringsutredning enligt 22 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring
 • 2013:721 Förordning om upphävande av Vägverkets föreskrifter (VVFS 2007:660) om avgift för yrkestrafikmärke
 • 1994:1756 Förordning om vissa gränsarbetares rätt till tillfällig föräldrapenning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring
 • 1966:165 Instruktion för auditör
 • 1972:602 Kungörelse om arbetstid vid vägtransport, m.m.
 • 1971:831 Kungörelse om pensionsbelopp enligt 10 kap. 2 § första stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring
 • 1922:382 Lag angående ansvarighet för skada i följd av luftfart
 • 1991:936 Lag med anledning av Finansinspektionens inrättande
 • 1970:912 Lag med anledning av Riksskatteverkets inrättande
 • 1997:1328 Lag med anledning av bildandet av Västra Götalands län
 • 2004:274 Lag med anledning av inrättande av Försäkringskassan
 • 2009:986 Lag med anledning av inrättande av Pensionsmyndigheten
 • 2003:642 Lag med anledning av inrättande av Skatteverket
 • 1994:243 Lag om Allmänna arvsfonden
 • 1993:1614 Lag om Antarktis
 • 2006:924 Lag om Antarktis
 • 2011:791 Lag om ackreditering och teknisk kontroll
 • 1994:1564 Lag om alkoholskatt
 • 1976:1090 Lag om alkoholutandningsprov
 • 1983:890 Lag om allemanssparande
 • 1957:262 Lag om allmän energiskatt
 • 2000:542 Lag om allmän fastighetstaxering av småhusenheter år 2003
 • 1979:217 Lag om allmän folk- och bostadsräkning år 1980
 • 1962:381 Lag om allmän försäkring
 • 1979:609 Lag om allmän investeringsfond
 • 1998:150 Lag om allmän kameraövervakning
 • 1994:1920 Lag om allmän löneavgift
 • 1994:1744 Lag om allmän pensionsavgift
 • 1992:1745 Lag om allmän sjukförsäkringsavgift
 • 1928:281 Lag om allmänna arvsfonden;
 • 1947:529 Lag om allmänna barnbidrag
 • 1971:289 Lag om allmänna förvaltningsdomstolar
 • 1989:253 Lag om allmänna helgdagar
 • 2000:192 Lag om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)
 • 1956:618 Lag om allmänna sammankomster
 • 1970:244 Lag om allmänna vatten och avloppsanläggningar
 • 2006:412 Lag om allmänna vattentjänster
 • 1981:1354 Lag om allmänna värmesystem
 • 1952:167 Lag om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna
 • 2002:102 Lag om allmännyttiga bostadsföretag
 • 2010:879 Lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag
 • 1963:197 Lag om allmänt kriminalregister
 • 2004:778 Lag om allmänt ombud för socialförsäkringen
 • 2003:643 Lag om allmänt ombud hos Skatteverket
 • 1975:1190 Lag om andra allmänna gudstjänster än högmässa
 • 1996:1006 Lag om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet
 • 1982:636 Lag om anordnande av visst automatspel
 • 1982:80 Lag om anställningsskydd
 • 1995:287 Lag om anställningsstöd
 • 2009:99 Lag om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall
 • 1998:112 Lag om ansvar för elektroniska anslagstavlor
 • 1997:734 Lag om ansvar för viss kollektiv persontrafik
 • 2010:950 Lag om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor
 • 1982:460 Lag om ansvarighet för närradio
 • 1973:1198 Lag om ansvarighet för oljeskada till sjöss
 • 1993:206 Lag om ansvarsfrihet vid olaga vapeninnehav
 • 2007:11 Lag om ansvarsfrihet vid vissa vapenbrott
 • 2013:25 Lag om ansvarsfrihet vid vissa vapenbrott
 • 1994:459 Lag om arbetsförmedlingsregister
 • 1994:2077 Lag om arbetsförmedlingstvång
 • 1970:215 Lag om arbetsgivares kvittningsrätt
 • 1992:1331 Lag om arbetslivsutveckling
 • 1995:409 Lag om arbetslivsutveckling
 • 1996:869 Lag om arbetslivsutveckling
 • 1997:1266 Lag om arbetslivsutveckling
 • 1973:370 Lag om arbetslöshetsförsäkring
 • 1997:238 Lag om arbetslöshetsförsäkring
 • 1997:239 Lag om arbetslöshetskassor
 • 1944:475 Lag om arbetslöshetsnämnd
 • 1998:1781 Lag om arbetsmarknadspolitiska aktiviteter
 • 2000:625 Lag om arbetsmarknadspolitiska program
 • 1989:484 Lag om arbetsmiljöavgift;
 • 1995:705 Lag om arbetsplatsintroduktion
 • 1976:380 Lag om arbetsskadeförsäkring
 • 1984:533 Lag om arbetsställenummer m.m.
 • 2008:9 Lag om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner
 • 1974:981 Lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning
 • 2004:559 Lag om arbetstagarinflytande i europabolag
 • 2006:477 Lag om arbetstagarinflytande i europakooperativ
 • 2005:426 Lag om arbetstid m.m. för flygpersonal inom civilflyget
 • 1970:943 Lag om arbetstid m.m. i husligt arbete
 • 2005:395 Lag om arbetstid vid visst vägtransportarbete
 • 1985:658 Lag om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället
 • 1973:188 Lag om arrendenämnder och hyresnämnder
 • 1991:359 Lag om arvoden till statsråden m.m.
 • 1941:416 Lag om arvsskatt och gåvoskatt
 • 1993:389 Lag om assistansersättning
 • 2010:1933 Lag om auktorisation av delgivningsföretag
 • 1990:515 Lag om auktorisation av handelskamrar
 • 2010:1052 Lag om auktorisation av patentombud
 • 1978:599 Lag om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl.
 • 2006:385 Lag om avgift för annonsering i Post- och Inrikes Tidningar
 • 1999:291 Lag om avgift till registrerat trossamfund
 • 1999:247 Lag om avgifter avseende bostadsbidrag för 1997
 • 1990:1332 Lag om avgifter för miljöfarliga batterier
 • 2002:598 Lag om avgifter för vissa gränsöverskridande betalningar
 • 1988:777 Lag om avgifter för vissa statliga garantier
 • 2003:264 Lag om avgifter vid Riksrevisionen
 • 1995:743 Lag om aviseringsregister
 • 1990:661 Lag om avkastningsskatt på pensionsmedel
 • 1912:277 Lag om avlösning av vissa frälseräntor
 • 1970:1029 Lag om avrundning av vissa öresbelopp
 • 1986:468 Lag om avräkning av utländsk skatt
 • 1985:146 Lag om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter
 • 1990:609 Lag om avräkningsskatt
 • 1971:112 Lag om avtalsvillkor i konsumentförhållanden
 • 1994:1512 Lag om avtalsvillkor i konsumentförhållanden
 • 1984:292 Lag om avtalsvillkor mellan näringsidkare
 • 1963:583 Lag om avveckling av fideikommiss
 • 1974:1080 Lag om avveckling av hyresregleringen
 • 1959:551 Lag om beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring
 • 2001:1170 Lag om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980)
 • 1992:846 Lag om tillfällig avvikelse från lagen (1989:484) om arbetsmiljöavgift
 • 1960:661 Reglemente för Abisko nationalpark
 • 1901:bih. 56 s. 1 Reglemente för August Abrahamsons stiftelse