Lagar

Inledande tecken

1 2 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z Å Ä Ö

Utgivningsår

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1902 1901 1900 1899 1898 1895 1891 1885 1884 1883 1880 1878 1874 1873 1872 1870 1867 1866 1864 1863 1861 1860 1855 1851 1848 1845 1844 1840 1834 1829 1828 1827 1821 1810 1772 1757 1736 1723 1686

Lagar med inledande tecken B

 • 1960:628 /r1/ Riksförsäkringsanstaltens kungörelse med vissa närmare föreskrifter i anledning av förordningen den 22 april 1960 (nr 77) angående byggnadsforskningsavgift;
 • 2008:218 Badvattenförordning
 • 1987:618 Bankaktiebolagslag
 • 1987:647 Bankrörelseförordning
 • 1987:617 Bankrörelselag
 • 2009:1165 Barlastvattenlag
 • 1986:386 Barnbidragsförordning
 • 1990:1147 Begravningsförordning
 • 1990:1144 Begravningslag
 • 1987:1347 Begränsningsförordning
 • 1976:452 Berberisförordning
 • 1976:451 Berberislag;
 • 1993:242 Beredskapsförordning
 • 1974:462 Bevakningsföretagskungörelse;
 • 1975:1027 Bevissäkringslag för skatte- och avgiftsprocessen
 • 1996:1596 Bibliotekslag
 • 2013:801 Bibliotekslag
 • 2007:612 Bidragsbrottslag
 • 1991:1481 Bilavgasförordning
 • 1987:586 Bilavgasförordning;
 • 1972:596 Bilavgaskungörelse
 • 1986:1386 Bilavgaslag
 • 1972:599 Bilregisterkungörelse
 • 1975:348 Bilskrotningsförordning
 • 2007:186 Bilskrotningsförordning
 • 1975:343 Bilskrotningslag
 • 1974:212 Bisjukdomsförordning
 • 1974:211 Bisjukdomslag
 • 1965:486 Biskopsvalsförordning
 • 1979:1212 Bokföringsförordning
 • 1976:125 Bokföringslag
 • 1999:1078 Bokföringslag
 • 1980:94 Bostadsanvisningslag
 • 1993:739 Bostadsbidragsförordning
 • 1988:787 Bostadsbidragsförordning;
 • 1974:946 Bostadsfinansieringsförordning
 • 1977:792 Bostadsförvaltningslag
 • 1991:630 Bostadsrättsförordning
 • 1971:486 Bostadsrättskungörelse
 • 1971:479 Bostadsrättslag
 • 1991:614 Bostadsrättslag
 • 1973:531 Bostadssaneringslag
 • 1840:46 Brev angående Finska nationella församlingens i Stockholm fortfarande, samt om regleringen av dess angelägenheter
 • 1848:61 s.2 Brev med nådig förklaring att Kungl. kungörelsen den 16 maj 1827, angående bevakande av kronans rätt i de henne rörande rättegångar, även skall tillämpas i alla synemål, då kronan är av- eller tillträdare m.m.
 • 1933:132 Brev till Generaltullstyrelsen angående främmande länders anslutning till konventionen den 22 november 1928 angående internationella utställningar
 • 1935:609 Brev till Generaltullstyrelsen angående främmande länders anslutning till konventionen den 22 november 1928 angående internationella utställningar
 • 1930:17 Brev till Generaltullstyrelsen angående sättet för offentliggörandet av statistisk varuförteckning
 • 1963:580 Brev till Sveriges Advokatsamfund angående fastställelse å stadgar för advokatsamfundet
 • 1935:22 Brev till aktiebolaget Vin- & Spritcentralen angående skydd för vissa beteckningar för portugisiska viner
 • 1940:553 Brev till chefen för försvarsstaben angående utlåning och försäljning av skjutvapen m.m. från kronans förråd;
 • 1963:677 Brev till domänstyrelsen angående avsättande av mark till Padjelanta nationalpark samt utvidgning av Sareks nationalpark, m.m.
 • 1963:419 Brev till domänstyrelsen angående utvidgning av Gotska Sandöns nationalpark
 • 1962:111 Brev till generalpoststyrelsen angående vissa undantag för postverket från gällande trafikförfattningar
 • 1929:29 Brev till generalpostyrelsen angående visst undantag från § 1 förordningen den 9 november 1877 angående förbud mot postbefordran av eldfarliga eller explosiva eller frätande ämnen
 • 1965:22 Brev till järnvägsstyrelsen angående upphävande av vissa bestämmelser om undantag för statens järnvägar från gällande trafikförfattningar, m.m.
 • 1962:112 Brev till järnvägsstyrelsen angående vissa undantag för statens järnvägar från gällande trafikförfattningar
 • 1954:23 Brev till kommerskollegium angående fastställande av nytt reglemente för senator Emil Possehls stipendiefond
 • 1951:147 Brev till krigsarkivet angående förvaring av krigsdomarnas arkivalier
 • 1950:544 Brev till krigsarkivet angående förvaring av krigsfiskalernas arkiv
 • 1965:21 Brev till poststyrelsen angående upphävande av vissa bestämmelser om undantag för postverket från gällande trafikförfattningar, m.m.;
 • 1949:697 Brev till riksarkivet angående instruktion för stadsarkivet i Malmö
 • 1972:818 Brev till riksåklagaren om väckande av åtal i vissa fall
 • 1961:337 Brev till samtliga länsstyrelser angående föreskrifter och anvisningar rörande tillämpningen av vapenförordningen
 • 1958:564 Brev till statskontoret angående fastställande av formulär enligt lagen den 6 juni 1941 (nr 416) om arvsskatt och gåvoskatt samt kungörelsen den 21 november 1958 (nr 563) med tillämpningsföreskrifter till nämnda lag
 • 1942:981 Brev till vetenskapsakademien angående fastställande av gränsen för Muddus nationalpark inom Gällivare och Jokkmokks socknar av Norrbottens län m.m.
 • 1934:447 Brevtill socialstyrelsen angående bestämmelser i anledning av överenskommelse mellen Sverige och Frankrike rörande lättnader i avseende å främlingskontrollen för vissa svenska och franska medborgare
 • 1912:315 Brevet angående rätt för den mindre bemedlade ortsbefolkningen att å statens skogar inom Västerbottens och Norrbottens län taga stubbar för tjärbränning
 • 1913:45 Brevet (1912:315) angående rätt för den mindre bemedlade ortsbefolkningen att å statens skogar inom Västerbottens och Norrbottens län taga stubbar för tjärbränning
 • 1962:700 Brottsbalk
 • 1978:653 Brottsskadeförordning
 • 2014:327 Brottsskadeförordning
 • 1978:413 Brottsskadelag
 • 2014:322 Brottsskadelag
 • 1989:400 Budgetförordning;
 • 2011:203 Budgetlag
 • 1947:385 Byggnadslag
 • 1959:612 Byggnadsstadga
 • 1736:0123_1 Byggningabalk (1736:0123 1)
 • 1993:1051 Byggproduktförordning
 • 1992:1535 Byggproduktlag
 • 1979:197 Bötesverkställighetsförordning
 • 1979:189 Bötesverkställighetslag
 • 1996:927 Förordning med bestämmelser för Försvarsmaktens personal
 • 1992:105 Förordning om Barn- och ungdomsdelegationen
 • 2009:1249 Förordning om balansindex för år 2010
 • 2010:1136 Förordning om balansindex för år 2011
 • 2011:1018 Förordning om balansindex för år 2012
 • 2012:561 Förordning om balansindex för år 2013
 • 2013:718 Förordning om balansindex för år 2014
 • 2014:1057 Förordning om balansindex för år 2015
 • 2002:985 Förordning om balanstal för år 2003
 • 2003:634 Förordning om balanstal för år 2004
 • 2004:1049 Förordning om balanstal för år 2005
 • 2005:796 Förordning om balanstal för år 2006
 • 2006:1265 Förordning om balanstal för år 2007
 • 2007:1024 Förordning om balanstal för år 2008
 • 2008:906 Förordning om balanstal för år 2009
 • 2009:1248 Förordning om balanstal för år 2010
 • 2010:1135 Förordning om balanstal för år 2011
 • 2011:1017 Förordning om balanstal för år 2012
 • 2012:560 Förordning om balanstal för år 2013
 • 2013:717 Förordning om balanstal för år 2014
 • 2014:1056 Förordning om balanstal för år 2015
 • 2004:329 Förordning om bank- och finansieringsrörelse
 • 1986:1256 Förordning om basbelopp för år 1987
 • 1991:1518 Förordning om basbelopp för år 1992
 • 1992:1089 Förordning om basbelopp för år 1993
 • 1993:1341 Förordning om basbelopp för år 1994
 • 1994:1967 Förordning om basbelopp för år 1995
 • 1995:1217 Förordning om basbelopp för år 1996
 • 1997:645 Förordning om batterier
 • 2009:251 Förordning om bearbetningsanläggningar för vattenbruksdjur
 • 1999:729 Förordning om begravningsavgift
 • 1985:68 Förordning om begränsningsfond
 • 1976:376 Förordning om behandlingen av häktade och anhållna m.fl.
 • 2012:358 Förordning om behörig länsstyrelse i begravningsärenden
 • 2009:983 Förordning om behöriga myndigheter på järnvägstrafikområdet
 • 1965:62 Förordning om behörighet att utöva veterinäryrket
 • 1994:845 Förordning om behörighet att utöva veterinäryrket, m.m.
 • 2011:728 Förordning om behörighet för lokförare
 • 1993:594 Förordning om behörighet som husläkare
 • 1982:892 Förordning om behörigheter för sjöpersonal
 • 2007:237 Förordning om behörigheter för sjöpersonal
 • 2011:1533 Förordning om behörigheter för sjöpersonal
 • 1984:306 Förordning om bekämpande av salmonella hos djur
 • 1985:836 Förordning om bekämpningsmedel
 • 1998:947 Förordning om bekämpningsmedel
 • 2014:425 Förordning om bekämpningsmedel
 • 2013:63 Förordning om bekämpningsmedelsavgifter
 • 1999:1134 Förordning om belastningsregister
 • 1981:432 Förordning om bensinskatt
 • 1987:411 Förordning om beredskapsarbete
 • 2012:873 Förordning om beredskapslagring av olja
 • 1995:971 Förordning om beredskapslagring av olja och kol
 • 1986:616 Förordning om beredskapspolisen
 • 2008:1097 Förordning om beredskapspolisen
 • 1966:375 Förordning om beräkning av Sveriges sjöterritorium
 • 2002:780 Förordning om beräkning av balanstal
 • 1974:286 Förordning om beräkning av strafftid m.m.
 • 1993:1633 Förordning om besiktning av samlingstält
 • 1993:1634 Förordning om besiktning av tivolianordningar
 • 1994:1615 Förordning om beskattning av viss privatinförsel
 • 1954:265 Förordning om beskattning av vissa kapitalförsäkringar
 • 2007:725 Förordning om beslut och protokoll hos regeringen
 • 1991:1339 Förordning om betalningsföreläggande och handräckning
 • 2010:1008 Förordning om betaltjänster
 • 2010:253 Förordning om betygsrätt för vuxenutbildning
 • 2013:284 Förordning om bevakning ombord på svenskt fartyg
 • 1989:149 Förordning om bevakningsföretag m.m.
 • 1993:1105 Förordning om bevarande av deklarationer m.m.
 • 1996:1593 Förordning om bidrag till allmänna samlingslokaler
 • 1991:1046 Förordning om bidrag till arbetshjälpmedel
 • 1987:409 Förordning om bidrag till arbetshjälpmedel m.m.
 • 2000:1078 Förordning om bidrag till arbetslivsmuseer
 • 2002:644 Förordning om bidrag till arbetslivsmuseer
 • 2002:920 Förordning om bidrag till arbetslivsmuseer
 • 1995:1044 Förordning om bidrag till ekologisk omställning
 • 2001:167 Förordning om bidrag till fartygsförlagd utbildning
 • 2011:683 Förordning om bidrag till internationella skolor
 • 1976:528 Förordning om bidrag till konstnärer
 • 1993:379 Förordning om bidrag till kulturmiljövård
 • 1984:518 Förordning om bidrag till utbildning i företag
 • 1988:372 Förordning om bidrag till åtgärder mot radon i egnahem
 • 1985:630 Förordning om bidrag ur bränslemiljöfonden
 • 2001:362 Förordning om bidrag vid korttidsstudier
 • 1986:1399 Förordning om bidrag vid nybyggnad av vissa bostäder
 • 1988:890 Förordning om bilstöd till personer med funktionshinder
 • 2010:1745 Förordning om bilstöd till personer med funktionshinder
 • 1988:1505 Förordning om biluthyrning
 • 1998:780 Förordning om biluthyrning
 • 2002:746 Förordning om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.
 • 1992:997 Förordning om biskops- och prästtjänster
 • 2013:982 Förordning om bistånd med delgivning utomlands och i Sverige
 • 1988:156 Förordning om bistånd åt asylsökande m. fl.
 • 1994:1521 Förordning om biverkningsregister angående läkemedel
 • 2006:497 Förordning om blodsäkerhet
 • 1993:982 Förordning om bostadsbidragsregister
 • 1995:1016 Förordning om bostadsbidragsregister
 • 1994:1544 Förordning om bostadstilläggsregister
 • 1988:1145 Förordning om brandfarliga och explosiva varor
 • 2010:1075 Förordning om brandfarliga och explosiva varor
 • 1961:568 Förordning om brandfarliga varor
 • 1994:426 Förordning om brottsofferfond
 • 2001:1084 Förordning om buller från viss utomhusutrustning
 • 1985:454 Förordning om buss- och taxivärderingsnämnden
 • 1998:928 Förordning om bygde- och fiskeavgifter
 • 1995:1652 Förordning om byggande av järnväg
 • 2012:708 Förordning om byggande av järnväg
 • 1989:205 Förordning om byggnads- och reparationsberedskapen
 • 1991:1272 Förordning om byggnadsgaranti
 • 1986:777 Förordning om byggnadstillstånd
 • 2012:419 Förordning om upphävande av Arbetsmarknadsstyrelsens föreskrifter för tillämpningen av förordningen (1986:777) om byggnadstillstånd
 • 1934:105 Kungl. Maj:ts Förordning om blindhetsersättning;
 • 1941:720 Kungörelse om beredskapsregister m.m.
 • 1974:152 Kungörelse om beslutad ny regeringsform
 • 1974:153 Kungörelse om beslutad ny riksdagsordning
 • 1934:36 Kungörelse om betesreglering i Uppsala län
 • 1935:3 Kungörelse om betesreglering i Östergötlands län
 • 1949:165 Lag angående beslag å vissa skrifter
 • 1993:335 Lag om Barnombudsman
 • 1998:358 Lag om Brysselkonventionen
 • 2004:297 Lag om bank- och finansieringsrörelse
 • 1937:73 Lag om befordran med luftfartyg
 • 1988:711 Lag om befruktning utanför kroppen;
 • 1969:93 Lag om begränsning av samhällsstöd vid arbetskonflikt
 • 1997:324 Lag om begränsning av skatt
 • 2001:617 Lag om behandling av personuppgifter inom kriminalvården
 • 2001:454 Lag om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten
 • 2001:185 Lag om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet
 • 1976:371 Lag om behandlingen av häktade och anhållna m.fl.
 • 1994:844 Lag om behörighet att utöva veterinäryrket
 • 1965:61 Lag om behörighet att utöva veterinäryrket m.m.
 • 2011:725 Lag om behörighet för lokförare
 • 1983:738 Lag om bekämpande av salmonella hos djur
 • 1998:620 Lag om belastningsregister
 • 1961:372 Lag om bensinskatt
 • 2012:806 Lag om beredskapslagring av olja
 • 1984:1049 Lag om beredskapslagring av olja och kol
 • 1960:513 Lag om beredskapstillstånd
 • 1930:173 Lag om beräkning av lagstadgad tid
 • 1974:202 Lag om beräkning av strafftid m.m.
 • 1998:1620 Lag om beskattning av valutakursreserv
 • 1994:1565 Lag om beskattning av viss privatinförsel
 • 2014:1470 Lag om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter
 • 2004:228 Lag om beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror
 • 1994:776 Lag om beskattning av viss vidareutdelning
 • 2014:341 Lag om beslut i särskilda regeringsärenden
 • 1971:1081 Lag om bestämning av volym och vikt
 • 1990:746 Lag om betalningsföreläggande och handräckning
 • 1978:880 Lag om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter
 • 1957:684 Lag om betalningsväsendet under krigsförhållanden
 • 2010:751 Lag om betaltjänster
 • 2013:283 Lag om bevakning ombord på svenskt fartyg
 • 1974:191 Lag om bevakningsföretag
 • 1946:818 Lag om bevisupptagning åt vissa internationella organ
 • 1988:1463 Lag om bidrag vid adoption av utländska barn
 • 1964:143 Lag om bidragsförskott
 • 2007:162 Lag om bilskrotningsfonden
 • 1979:561 Lag om biluthyrning
 • 1998:492 Lag om biluthyrning
 • 2002:297 Lag om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.
 • 1988:153 Lag om bistånd åt asylsökande m. fl.;
 • 2006:496 Lag om blodsäkerhet
 • 1958:642 Lag om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap
 • 1930:267 Lag om bokföring vid enskild järnväg
 • 1898:64 s.10 Lag om boskillnad
 • 1992:1574 Lag om bostadsanpassningsbidrag m. m.
 • 1993:737 Lag om bostadsbidrag
 • 1988:786 Lag om bostadsbidrag;
 • 1974:1082 Lag om bostadsdomstol
 • 1994:308 Lag om bostadstillägg till pensionärer
 • 2001:761 Lag om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
 • 1988:868 Lag om brandfarliga och explosiva varor
 • 2010:1011 Lag om brandfarliga och explosiva varor
 • 1997:159 Lag om brevröstning i vissa fall
 • 2003:84 Lag om brevröstning i vissa fall
 • 1994:419 Lag om brottsofferfond
 • 1985:450 Lag om buss- och taxivärderingsnämnden
 • 1995:1649 Lag om byggande av järnväg
 • 1993:320 Lag om byggfelsförsäkring m.m.
 • 1991:742 Lag om byggnadsgaranti;
 • 1971:1204 Lag om byggnadstillstånd m.m.
 • 2000:35 Lag om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag
 • 1992:543 Lag om börs- och clearingverksamhet
 • 1986:692 Nybyggnadslåneförordning för bostäder
 • 1986:693 Ombyggnadslåneförordning för bostäder
 • 1960:673 Reglemente för Blå Jungfruns nationalpark
 • 1955:592 Reglemente för barnmorskor