Lagar

Inledande tecken

1 2 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z Å Ä Ö

Utgivningsår

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1902 1901 1900 1899 1898 1895 1891 1885 1884 1883 1880 1878 1874 1873 1872 1870 1867 1866 1864 1863 1861 1860 1855 1851 1848 1845 1844 1840 1834 1829 1828 1827 1821 1810 1772 1757 1736 1723 1686

Lagar med inledande tecken C

 • 1973:720 CECA-kungörelse
 • 1972:762 CECA-lag
 • 1932:131 Checklag
 • 1940:677 Cirkulär angående bemyndigande för Kungl. Maj:t att biträda ackord och eljest eftergiva statens rätt med avseende å lån från statens utlåningsfonder m.m.
 • 1975:305 Cirkulär med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om bevisupptagning i utlandet i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur
 • 1987:19 Cirkulär med tabeller för uträkning av arvsskatt och gåvoskatt
 • 1988:70 Cirkulär med tabeller för uträkning av arvsskatt och gåvoskatt
 • 1991:100 Cirkulär med tabeller för uträkning av arvsskatt och gåvoskatt
 • 1992:79 Cirkulär med tabeller för uträkning av arvsskatt och gåvoskatt
 • 1995:419 Cirkulär om inbördes rättshjälp mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge genom delgivning och bevisupptagning
 • 1983:163 Cirkulär om kungörande av konkursbeslut i annat nordiskt land, m.m.
 • 1987:937 Cirkulär om kungörande av konkursbeslut i annat nordiskt land, m.m.
 • 1967:123 Cirkulär om planering av den statliga byggnads- och anläggningsverksamheten i säsongutjämnande syfte
 • 1975:326 Cirkulär om praktiktjänstgöring hos statsmyndighet
 • 1954:593 Cirkulär om skyldighet för vissa myndigheter att avgiva taxeringsuppgifter beträffande i utlandet bosatta personer m.fl.
 • 1983:684 Cirkulär om statsmyndigheternas anmälningsskyldighet i ärenden enligt 136 a § byggnadslagen (1947:385)
 • 1986:179 Cirkulär om överenskommelser mellan Sverige och Ungerska Folkrepubliken om inbördes rättshjälp i brottmål
 • 1951:696 Cirkulär till Svenska kyrkans utlandsförsamlingar angående tillämpning av de för församlingarna fastställda kyrkoordningarna
 • 1990:169 Cirkulär till de allmänna domstolarna och åklagarna i anledning av en överenskommelse mellan Sverige och Polen om inbördes rättshjälp i brottmål
 • 1987:784 Cirkulär till de allmänna domstolarna och åklagarna i anledning av en överenskommelse mellan Sverige och Tyska Demokratiska Republiken om inbördes rättshjälp i brottmål
 • 1968:32 Cirkulär till de allmänna domstolarna och åklagarna med vissa föreskrifter i anledning av Sveriges tillträde till den europeiska konventionen om inbördes rättshjälp i brottmål
 • 1954:671 Cirkulär till de lokala styrelserna för statliga, kommunala och statsunderstödda enskilda skolor och utbildningsanstalter angående upplåtelse av lokaler åt folkbildningsorganisationer och andra ideella organisationer
 • 1976:921 Cirkulär till de militära befattningshavare som har bestraffningsrätt i disciplinmål om ingripande mot krigsman på grund av berusning
 • 1942:664 Cirkulär till domstolarna i riket rörande adoption av finska barn
 • 1952:804 Cirkulär till hovkonsistoriet och samtliga domkapitel angående normalinstruktion för kyrkomusikertjänst
 • 1974:467 Cirkulär till hovrätterna och tingsrätterna om enhetliga beteckningar för mål och vissa ärenden samt för domar, utslag och slutliga beslut
 • 1973:801 Cirkulär till hovrätterna och tingsrätterna om nämndemän i domsaga och i fastighetsdomstol vid ändring i rikets judiciella indelning
 • 1937:977 Cirkulär till länsstyrelserna angående besvarande av deklarationer jämte tillhörande uppgifter för 1928 års allmänna fastighetstaxering
 • 1920:80 Cirkulär till länsstyrelserna angående ersättande av kostnader för militärhandräckning för släckning av skogseld;
 • 1935:596 Cirkulär till länsstyrelserna angående tillämpningen av viss bestämmelse i konventionen den 16 mars 1932 mellan Sverige och Danmark med flere länder om erkännande och verkställighet av domar
 • 1951:561 Cirkulär till samtliga byggnadsnämnder och civilförsvarschefer om tillsyn över anordnandet av enskilda skyddsrum
 • 1980:384 Cirkulär till samtliga pastorsämbeten och lokala skattemyndigheter som ombesörjer kyrkobokföring, arbetsförmedlingskontor, socialnämnder och barnavårdsnämnder (sociala centralnämnder) samt skolstyrelser om underrättelseskyldighet enligt utlänningsförordningen (1980:377)
 • 1964:115 Cirkulär till samtliga statsmyndigheter angående utnyttjande av statliga och statsbidragsberättigade byggnadsobjekt vid praktisk utbildning av byggnadsarbetare
 • 1964:530 Cirkulär till samtliga statsmyndigheter angående åtgärder vid inträffade skadefall
 • 1978:227 Cirkulär till samtliga statsmyndigheter med erinran om riktlinjer för utnyttjande av obrutna fjällområden i Kopparbergs, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län
 • 1963:698 Cirkulär till socialnämnderna och arbetsförmedlingsorganen angående åtgärder till hjälp för ensamställda hemmadöttrar m.m.
 • 1975:301 Cirkulär till statsmyndigheterna angående inbördes rättshjälp mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge genom delgivning och bevisupptagning;
 • 1969:495 Cirkulär till statsmyndigheterna med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om delgivning i utlandet av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur
 • 1969:145 Cirkulär till statsmyndigheterna om publikationsserien Sveriges officiella statistik
 • 1972:645 Cirkulär till tingsrätterna om vissa meddelanden till kammarkollegiet, m.m.
 • 1974:450 Cirkulär till vissa statsmyndigheter om målen för den statliga kulturpolitiken
 • 1933:614 Cirkulär till statsmyndigheterna om tillämpningen av föreskrifterna i kungörelsen den 3 juli 1916 (nr 338) angående sättet för skriftväxling mellan domstolar, civila, militära och ecklesiastika ämbetsmyndigheter samt ämbets- och tjänstemän i tjänsten rörande ärenden;
 • 1844:50 s.2 Cirkuläret till överståthållarämbetet samt en del Kungl. Maj:ts befallningshavande i riket angående vissa iakttagelser vid häktande av fransk undersåte uppå franskt fartyg här i riket
 • 1960:377 Civilförsvarskungörelse
 • 1960:74 Civilförsvarslag
 • 1980:640 Containerförordning
 • 1980:152 Containerlag
 • 1988:716 Förordning om CFC och halon m.m.
 • 1993:921 Förordning om Centrum för idrottsforskning
 • 2002:787 Förordning om Centrum för idrottsforskning
 • 2002:42 Förordning om Centrum för miljövetenskaplig forskning i Umeå
 • 1992:201 Förordning om avgifter för vissa ärenden enligt växellagen (1932:130) och checklagen (1932:131);
 • 2001:709 Förordning om cancerregister hos Socialstyrelsen
 • 1985:953 Förordning om central valmyndighet
 • 2011:714 Förordning om certifiering av stamnätsföretag för el
 • 2011:715 Förordning om certifiering av vissa naturgasföretag
 • 1995:128 Förordning om civilt försvar
 • 1970:363 Instruktion för civilbefälhavare
 • 1957:632 Kungörelse om cancerregister
 • 1969:362 Kungörelse om civilförsvar vid militäranläggning
 • 1969:361 Kungörelse om civilförsvar vid verksanläggning
 • 1992:1534 Lag om CE-märkning
 • 2011:710 Lag om certifiering av stamnätsföretag för el
 • 2011:711 Lag om certifiering av vissa naturgasföretag
 • 2012:838 Lag om certifiering av vissa tjänster på energiområdet
 • 1994:1720 Lag om civilt försvar
 • 1911:104 Stadgar för Carnegiestiftelsen
 • 1974:98 Vägtrafikkungörelse för civilförsvaret