Lagar

Inledande tecken

1 2 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z Å Ä Ö

Utgivningsår

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1902 1901 1900 1899 1898 1895 1891 1885 1884 1883 1880 1878 1874 1873 1872 1870 1867 1866 1864 1863 1861 1860 1855 1851 1848 1845 1844 1840 1834 1829 1828 1827 1821 1810 1772 1757 1736 1723 1686

Lagar med inledande tecken F

 • 1992:1025 Förordning med bemyndigande för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter om prisnedsättning för läkemedel i vissa fall
 • 1955:651 /r1/ Kungl. Maj:ts kungörelse med föreskrifter jämlikt 12 § första stycket lagen den 17 juni 1955 (nr 469) angående omreglering av vissa ersättningar enligt lagen den 17 juni 1916 (nr 235) om försäkring för olycksfall i arbete m.m;
 • 1991:1492 Familjebidragsförordning
 • 1978:567 Familjebidragsförordning;
 • 1978:520 Familjebidragslag
 • 1975:927 Fartygsregisterförordning
 • 1988:594 Fartygssäkerhetsförordning
 • 2003:438 Fartygssäkerhetsförordning
 • 1988:49 Fartygssäkerhetslag
 • 2003:364 Fartygssäkerhetslag
 • 1984:386 Fartygsuttagningskommissionens kungörelse med föreskrifter om uttagning av fartyg
 • 1981:972 Fastbränsleförordning
 • 1981:599 Fastbränslelag
 • 1971:762 Fastighetsbildningskungörelse;
 • 1970:988 Fastighetsbildningslag
 • 1971:708 Fastighetsbokskungörelse
 • 1974:1058 Fastighetsdatakungörelse
 • 1995:1028 Fastighetsmäklarförordning
 • 2011:668 Fastighetsmäklarförordning
 • 1995:400 Fastighetsmäklarlag
 • 2011:666 Fastighetsmäklarlag
 • 1921:223 Fastighetsregisterkommissionens Cirkulär n:r 7 om anlitande av statens reproduktionsanstalt vid anskaffande av kopior av registerkarta;
 • 1974:1059 Fastighetsregisterkungörelse
 • 1979:1193 Fastighetstaxeringsförordning
 • 1993:1199 Fastighetstaxeringsförordning
 • 1979:1152 Fastighetstaxeringslag
 • 1991:2040 Finansinspektionens tillkännagivande om ändring av vissa skadelivräntor
 • 1992:1717 Finansinspektionens tillkännagivande om ändring av vissa skadelivräntor
 • 1993:1682 Finansinspektionens tillkännagivande om ändring av vissa skadelivräntor
 • 1997:2 Finansinspektionens tillkännagivande om ändring av vissa skadelivräntor
 • 1997:1337 Finansinspektionens tillkännagivande om ändring av vissa skadelivräntor
 • 1998:1590 Finansinspektionens tillkännagivande om ändring av vissa skadelivräntor
 • 1999:1432 Finansinspektionens tillkännagivande om ändring av vissa skadelivräntor
 • 2000:1477 Finansinspektionens tillkännagivande om ändring av vissa skadelivräntor
 • 2003:1151 Finansinspektionens tillkännagivande om ändring av vissa skadelivräntor
 • 2004:1318 Finansinspektionens tillkännagivande om ändring av vissa skadelivräntor
 • 2005:1068 Finansinspektionens tillkännagivande om ändring av vissa skadelivräntor
 • 2006:1584 Finansinspektionens tillkännagivande om ändring av vissa skadelivräntor
 • 2007:1365 Finansinspektionens tillkännagivande om ändring av vissa skadelivräntor
 • 2008:1043 Finansinspektionens tillkännagivande om ändring av vissa skadelivräntor
 • 2009:1075 Finansinspektionens tillkännagivande om ändring av vissa skadelivräntor
 • 2010:1842 Finansinspektionens tillkännagivande om ändring av vissa skadelivräntor
 • 2011:1478 Finansinspektionens tillkännagivande om ändring av vissa skadelivräntor
 • 2013:23 Finansinspektionens tillkännagivande om ändring av vissa skadelivräntor
 • 2013:1079 Finansinspektionens tillkännagivande om ändring av vissa skadelivräntor
 • 2014:1326 Finansinspektionens tillkännagivande om ändring av vissa skadelivräntor
 • 2016:5 Finansinspektionens tillkännagivande om ändring av vissa skadelivräntor
 • 1996:10 Finansinspektionens tillkännagivande om ändring i vissa skadelivräntor
 • 2001:1308 Finansinspektionens tillkännagivande om ändring i vissa skadelivräntor
 • 2002:1175 Finansinspektionens tillkännagivande om ändring i vissa skadelivräntor
 • 1994:2085 Finansinspektionens tillkännagivande om ändring av vissa skadelivräntor
 • 1974:156 Firmalag
 • 1993:1097 Fiskeförordning
 • 1993:787 Fiskelag
 • 1982:126 Fiskeriförordning
 • 1979:623 Fiskeristyrelsens fiskeloggbokskungörelse
 • 2008:526 Fjärrvärmeförordning
 • 2008:263 Fjärrvärmelag
 • 1991:749 Folkbokföringsförordning
 • 1967:495 Folkbokföringskungörelse
 • 1967:198 Folkbokföringslag
 • 1991:481 Folkbokföringslag
 • 1977:551 Folkhögskoleförordningen
 • 1979:369 Folkomröstningslag
 • 1979:748 Fondkommissionslag
 • 2002:925 Fordonsförordning
 • 2009:211 Fordonsförordning
 • 1972:595 Fordonskungörelsen
 • 2002:574 Fordonslag
 • 1993:1028 Fordonsskatteförordning
 • 1988:327 Fordonsskattelag
 • 1977:1194 Frihandelsförordning
 • 1987:1185 Frihandelsförordning
 • 1983:250 Frivårdsförordning
 • 2010:2010 Fängelseförordning
 • 2010:610 Fängelselag
 • 1980:261 Förbättringslåneförordning
 • 1987:620 Föreningsbankslag
 • 2002:2 Föreskrift om garantiavgift enligt förordningen (1991:1924) om statlig kreditgaranti för bostäder
 • 2002:3 Föreskrift om garantiavgift enligt förordningen (1993:1591) om statlig kreditgaranti för lån för omfördelning av ränteutgifter på lån till bostäder
 • 1985:130 Föreskrifter om förfarandet vid översändande av framställning om bevisupptagning enligt Haagkonventionen den 18 mars 1970 om bevisupptagning i utlandet i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur
 • 1976:725 Författningssamlingsförordning
 • 1978:558 Förfogandeförordning
 • 1978:262 Förfogandelag
 • 1967:873 Förköpskungörelse
 • 1967:868 Förköpslag
 • 1952:303 Förmyndarvårdskungörelse
 • 1995:379 Förmynderskapsförordning
 • 1970:979 Förmånsrättslag
 • 1992:820 Förordning med instruktion för Konkurrensverket
 • 2009:279 Förordning med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan
 • 2009:1393 Förordning med instruktion för Skogsstyrelsen
 • 1988:815 Förordning med instruktion för den statliga skoladministrationen;
 • 1979:296 Förordning med instruktion för importkontoret för u-landsprodukter
 • 1982:1013 Förordning med instruktion för lotterinämnden
 • 1969:320 Förordning med instruktion för sjöfartsverket
 • 1986:547 Förordning med instruktion för statens person- och adressregisternämnd;
 • 1983:46 Förordning om kurser för invandrarungdom i gymnasieskolan
 • 1976:1089 Förordning om redovisning av allmän arbetsgivaravgift
 • 2011:1053 Förordning om statsbidrag för digitalisering av biografer
 • 1967:617 Förordning om uppgifter beträffande personer som avses i 23 § folkbokföringsförordningen (1967:198)
 • 1976:757 Förordning om vissa åtgärder inom statsförvalt ningen för att minska förbrukningen av energi
 • 1991:1096 Förordning med anledning av Närings- och teknikutvecklingsverkets inrättande
 • 2010:1764 Förordning med instruktion för Ekonomistyrningsverket
 • 2008:1380 Förordning med instruktion för Vägverket
 • 1910:103 s.1 Förordning angående behörighet att kyrkobokföras i icke territoriell församling av svenska kyrkan
 • 1960:659 Förordning angående beskattning av ränta å svenska statens sparobligationer
 • 1941:417 Förordning angående införande av förordningen om arvsskatt och gåvoskatt
 • 1930:33 Förordning angående kunskaper i finska språket såsom befordringsgrund vid tillsättande av vissa tjänstebefattningar
 • 1855:82 s.1 Förordning angående löftesmans rätt att uppsäga och betala gäld m.m.
 • 1955:470 Förordning angående omreglering av vissa ersättningar av statsmedel i anledning av olycksfall i arbete m.m.
 • 1950:262 Förordning angående omreglering av vissa ersättningar i anledning av kroppsskada, ådragen under militärtjänstgöring
 • 1956:183 Förordning angående omreglering av vissa ersättningar på grund av statsunderstödd olycksfallsförsäkring för fiskare
 • 1772:1104 Förordning angående sabbatens firande samt vissa helgdagars flyttning eller indragning
 • 1964:724 Förordning angående skyldighet¨för domstol att underrätta Tullverket om dom i vissa brottmål
 • 1942:816 Förordning angående stadfästande av ny svensk kyrkohandbok
 • 1937:591 Förordning angående upphörande av det från viss jord i Skåne, Halland och Blekinge utgående landgille
 • 1872:55 s.2 Förordning angående ändring i gällande stadganden rörande gudstjänst vid häradsting
 • 2007:1164 Förordning för Försvarshögskolan
 • 1998:1526 Förordning för Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor
 • 1991:447 Förordning för Stockholms stadsarkiv när det fullgör sina uppgifter som landsarkiv
 • 1977:344 Förordning för Sveriges lantbruksuniversitet
 • 1991:448 Förordning för stadsarkivet i Malmö när det fullgör sina uppgifter som landsarkiv
 • 1810:0403 Förordning huruledes rättelse och förklaring uti gjorde fideikommissförfattningar må sökas, samt vad i avseende på fardag av fideikommissegendom kommer att iakttagas
 • 1976:419 Förordning med instruktion för presstödsnämnden
 • 1992:974 Förordning med anledning av Sveriges tillträde till Luganokonventionen
 • 1996:1128 Förordning med anledning av Sveriges tillträde till den multilaterala överenskommelsen om undervägsavgifter
 • 1993:1741 Förordning med anledning av Telestyrelsens namnbyte till Post- och telestyrelsen
 • 1983:1120 Förordning med anledning av lagen ( 1983:1000) om immunitet och privilegier för konferensen om förtroende- och säkerhetsskapande åtgärder och nedrustning i Europa
 • 1995:336 Förordning med anledning av vissa åtaganden inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)
 • 1986:302 Förordning med bemyndigande att meddela föreskrifter enligt sjölagen (1891:35 s. 1)
 • 1990:780 Förordning med bemyndigande att meddela föreskrifter för verkställighet av lagen (1990:773) om särskilt pensionstillägg till folkpension för långvarig vård av sjukt eller handikappat barn;
 • 1994:1279 Förordning med bemyndigande att meddela föreskrifter och andra beslut enligt sjölagen (1994:1009)
 • 2011:977 Förordning med bemyndigande att meddela föreskrifter om avgifter för vissa ärenden om dödande av förkommen handling
 • 1994:1545 Förordning med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter för verkställighet av lagen (1994:308) om bostadstillägg till pensionärer
 • 1980:659 Förordning med bemyndigande att upphäva eller ändra föreskrifter om tystnadsplikt
 • 1979:1196 Förordning med bemyndigande enligt jordbruksbokföringslagen (1979:141)
 • 1978:799 Förordning med bemyndigande enligt konventionen den 11 november 1975 mellan Sverige och Österrike om social trygghet
 • 1992:1575 Förordning med bemyndigande för Boverket att meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.;
 • 1998:156 Förordning med bemyndigande för Datainspektionen att meddela säkerhetsföreskrifter för socialförsäkringsregister
 • 2007:721 Förordning med bemyndigande för Finansinspektionen att meddela föreskrifter om försäkringstekniska grunder
 • 2000:1127 Förordning med bemyndigande för Finansinspektionen att meddela föreskrifter om säkerhetsreserver i skadeförsäkringsföretag
 • 2004:1379 Förordning med bemyndigande för Försäkringskassan att meddela föreskrifter om tidpunkt för utbetalning av vissa livräntor
 • 1984:1127 Förordning med bemyndigande för Försäkringskassan att verkställa fördelning av arbetsgivaravgifter mellan olika avgiftsändamål
 • 2009:335 Förordning med bemyndigande för Högskoleverket att upphäva vissa föreskrifter
 • 2010:1059 Förordning med bemyndigande för Myndigheten för radio och tv att meddela vissa verkställighetsföreskrifter
 • 2007:1285 Förordning med bemyndigande för Radio- och TV-verket att meddela vissa verkställighetsföreskrifter
 • 1987:592 Förordning med bemyndigande för Riksförsäkringsverket att fastställa procentsatser för vissa arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift för sjömän
 • 1993:1635 Förordning med bemyndigande för Rikspolisstyrelsen att meddela föreskrifter om motorsport och om utförande och besiktning av skjutbana
 • 1995:1654 Förordning med bemyndigande för Riksskatteverket enligt lagen (1995:1623) om skattereduktion för riskkapitalinvesteringar
 • 1996:805 Förordning med bemyndigande för Riksskatteverket rörande handläggning av ärenden enligt lagen (1996:725) om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus
 • 1993:959 Förordning med bemyndigande för Riksskatteverkt rörande handläggning av ärenden enligt lagen (1993:672) om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus
 • 1994:1999 Förordning med bemyndigande för SBAB, Statens Bostadslåneaktiebolag och Venantius Aktiebolag att besluta i ärenden om bostadslån m.m.
 • 1993:1334 Förordning med bemyndigande för Sjöfartsverket att fastställa avgifter för viss kanaltrafik
 • 1985:654 Förordning med bemyndigande för Skatteverket att meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter
 • 2000:866 Förordning med bemyndigande för Skatteverket att meddela vissa föreskrifter till inkomstskattelagen (1999:1229)
 • 1993:338 Förordning med bemyndigande för Statens Bostads- finansieringsaktiebolag, SBAB att besluta i ärenden om bostads- lån m.m.
 • 1980:3 Förordning med bemyndigande för bankinspektionen att meddela föreskrifter om finansbolags räkenskaper m.m.
 • 1984:437 Förordning med bemyndigande för bankinspektionen att meddela föreskrifter om fondkommissionärs provision vid vissa värdepappersaffärer
 • 1989:108 Förordning med bemyndigande för banverket att pröva vissa frågor om enskilda järnvägar
 • 1995:461 Förordning med bemyndigande för centrala valmyndigheten att meddela föreskrifter om genomförande av val till Europaparlamentet
 • 1975:6 Förordning med bemyndigande för centrala valmyndigheten att meddela vissa föreskrifter
 • 1994:289 Förordning med bemyndigande för centrala valmyndigheten att under 1994 meddela vissa föreskrifter
 • 1987:1232 Förordning med bemyndigande för datainspektionen att meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen (1987:1231) om automatisk databehandling vid taxeringsrevision, m. m.
 • 1984:979 Förordning med bemyndigande för domkapitlen och kammarkollegiet att besluta i ärenden om samfällighetsbildning
 • 1978:260 Förordning med bemyndigande för generaltullstyrelsen att meddela föreskrifter om kontroll enligt valutalagen (1939:350)
 • 1978:738 Förordning med bemyndigande för kammarkollegiet att pröva ärenden om avstående av arv som tillfallit allmänna arvsfonden
 • 1993:1632 Förordning med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617)
 • 1982:1173 Förordning med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala ordningsföreskrifter
 • 1980:361 Förordning med bemyndigande för länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län att fastställa taxa för viss järnvägstrafik
 • 1982:894 Förordning med bemyndigande för riksförsäkringsverket att fastställa procentsatsen för allmän löneavgift för sjömän
 • 1989:228 Förordning med bemyndigande för riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter för verkställighet av lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård
 • 1989:226 Förordning med bemyndigande för riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter för verkställighet av lagen (1989:225) om ersättning till smittbärare
 • 1991:1396 Förordning med bemyndigande för riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter om uppgiftslämnande enligt 12 § lagen (1991:1047) om sjuklön
 • 1984:900 Förordning med bemyndigande för riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter om värdering av naturaförmån i vissa fall
 • 1979:305 Förordning med bemyndigande för riksskatteverket att meddela föreskrifter i fråga om mervärdeskatt i visst fall
 • 1986:1348 Förordning med bemyndigande för riksskatteverket att meddela vissa föreskrifter till kommunalskattelagen (1928:370)
 • 1991:580 Förordning med bemyndigande för riksskatteverket att medge att fond för återanskaffning av fastighet övertas, m. m
 • 1990:19 Förordning med bemyndigande för riksskatteverket att medge befrielse från bevillningsavgift
 • 1993:1467 Förordning med bemyndigande för riksåklagaren att förordna om väckande av åtal i vissa fall
 • 1978:843 Förordning med bemyndigande för sjöfartsverket att fastställa taxa för Södertälje kanal
 • 1991:1220 Förordning med bemyndigande för sjöfartsverket att fastställa taxor m. m. för linjesjöfart på Gotland;
 • 1978:847 Förordning med bemyndigande för sjöfartsverket att fastställa vissa taxor
 • 1991:1430 Förordning med bemyndigande för statens löne- och pensionsverk att besluta i vissa pensionsärenden
 • 1978:842 Förordning med bemyndigande för statens vattenfallsverk att fastställa taxa för Trollhätte kanal
 • 1979:769 Förordning med bemyndigande för statens vägverk att pröva vissa frågor om enskilda järnvägar
 • 1980:696 Förordning med bemyndigande för transportrådet att fastställa taxor m.m. för linjesjöfart på Gotland
 • 1986:674 Förordning med bestämmelser om vissa medel avsedda för injektion
 • 1986:584 Förordning med bestämmelser rörande betyg från gymnasieskolan med anledning av arbetskonflikt vårterminen 1986
 • 1964:740 Förordning med föreskrifter för åklagare i vissa brottmål
 • 1981:675 Förordning med föreskrifter om behörighet till och tillsättande av vissa tjänster vid socialstyrelsens läkemedelsavdelning
 • 2005:712 Förordning med föreskrifter om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden
 • 1975:309 Förordning med förordnande enligt lagen (1952:532) om undantag från svensk domstols behörighet såvitt angår vissa tvister mellan befälhavare och besättning på utländskt fartyg
 • 1981:327 Förordning med förordnanden enligt atomansvarighetslagen (1968:45)
 • 1978:633 Förordning med försäkringsrättsinstruktion
 • 1981:353 Förordning med förteckning över kostnadsfria läkemedel;
 • 1996:382 Förordning med förvaltningsrättsinstruktion
 • 1979:433 Förordning med godstaxa för Trafikaktiebolaget Stockholm-Södra Lidingön
 • 1993:675 Förordning med instruktion Kommunikationsforskningsberedningen
 • 1988:1076 Förordning med instruktion för AMU-gruppen;
 • 1991:2013 Förordning med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät
 • 2007:1119 Förordning med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät
 • 1994:2048 Förordning med instruktion för Alkohol- och läkemedelssortimentsnämnden
 • 1996:612 Förordning med instruktion för Alkoholinspektionen
 • 1988:1583 Förordning med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden
 • 2004:1034 Förordning med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden
 • 1989:7 Förordning med instruktion för Ansvarsnämnden för biskopar
 • 1988:730 Förordning med instruktion för Arbetarskyddsverket
 • 1994:272 Förordning med instruktion för Arbetsgivarverket
 • 1988:1139 Förordning med instruktion för Arbetsmarknadsverket
 • 1988:1186 Förordning med instruktion för Arkitekturmuseet
 • 1998:1392 Förordning med instruktion för Banverket
 • 1993:710 Förordning med instruktion för Barnombudsmannen
 • 1992:269 Förordning med instruktion för Beredningen för internationellt tekniskt-ekonomiskt samarbete (BITS);
 • 1988:347 Förordning med instruktion för Bergslags- delegationen
 • 1986:557 Förordning med instruktion för Bergslagsdelegationen
 • 1988:1118 Förordning med instruktion för Bokföringsnämnden
 • 1988:1009 Förordning med instruktion för Boverkets stadsmiljöråd
 • 1993:669 Förordning med instruktion för Brottsförebyggande rådet
 • 1997:1056 Förordning med instruktion för Brottsförebyggande rådet
 • 2005:1033 Förordning med instruktion för Brottsförebyggande rådet
 • 1988:1223 Förordning med instruktion för Brottsförebyggande rådet;
 • 2005:1032 Förordning med instruktion för Brottsoffermyndigheten
 • 1988:232 Förordning med instruktion för Byggforskningsrådet
 • 2003:617 Förordning med instruktion för Centrala etikprövningsnämnden
 • 2007:1068 Förordning med instruktion för Centrala etikprövningsnämnden
 • 1988:541 Förordning med instruktion för Centrala försöksdjursnämnden
 • 1992:813 Förordning med instruktion för Centrala studiestödsnämnden (CSN)
 • 1996:502 Förordning med instruktion för Centrala studiestödsnämnden (CSN)
 • 1988:912 Förordning med instruktion för Datainspektionen
 • 1998:1192 Förordning med instruktion för Datainspektionen
 • 1998:62 Förordning med instruktion för Delegationen för energiförsörjning i Sydsverige
 • 1997:40 Förordning med instruktion för Delegationen för främjande av miljöanpassad teknik
 • 1995:963 Förordning med instruktion för Delegationen för genomförande av vissa EU-program inom utbildning och kompetensutveckling m.m.
 • 1998:667 Förordning med instruktion för Delegationen för stöd till vissa kommuner med bostadsåtaganden
 • 1994:756 Förordning med instruktion för Delegationen förprognos- och utvecklingsverksamhet inom transportsektorn
 • 1988:969 Förordning med instruktion för Dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv;
 • 1999:249 Förordning med instruktion för Distansutbildninsmyndigheten
 • 1988:317 Förordning med instruktion för Domstolsverket
 • 2000:452 Förordning med instruktion för Ekeskolans resurscenter
 • 1997:898 Förordning med instruktion för Ekobrottsmyndigheten
 • 1988:1214 Förordning med instruktion för Ekonomiska rådet
 • 1998:417 Förordning med instruktion för Ekonomistyrningsverket
 • 1988:520 Förordning med instruktion för Elförsörjningsnämnden
 • 1992:1139 Förordning med instruktion för Elsäkerhetsverket
 • 2001:204 Förordning med instruktion för Expertgruppen för EU-frågor
 • 1988:1225 Förordning med instruktion för Exportkreditnämnden
 • 1995:1029 Förordning med instruktion för Fastighetsmäklarnämnden
 • 1998:1808 Förordning med instruktion för Fastighetsmäklarnämnden
 • 1988:1117 Förordning med instruktion för Fideikommissnämnden
 • 1992:102 Förordning med instruktion för Finansinspektionen
 • 1996:596 Förordning med instruktion för Finansinspektionen
 • 1996:114 Förordning med instruktion för Flygtekniska försöksanstalten
 • 2002:710 Förordning med instruktion för Folke Bernadotteakademin
 • 1988:1185 Förordning med instruktion för Folkens museum -- etnografiska
 • 1996:614 Förordning med instruktion för Folkhälsoinstitutet
 • 2000:1198 Förordning med instruktion för Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
 • 2007:1431 Förordning med instruktion för Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
 • 2000:1210 Förordning med instruktion för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
 • 2006:931 Förordning med instruktion för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
 • 2007:1059 Förordning med instruktion för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
 • 2009:1024 Förordning med instruktion för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
 • 1996:650 Förordning med instruktion för Forskningsrådsnämnden
 • 1996:102 Förordning med instruktion för Fortifikationsverket
 • 2002:795 Förordning med instruktion för Forum för levande historia
 • 1992:511 Förordning med instruktion för Försvarets civilförvaltning
 • 1994:646 Förordning med instruktion för Försvarets forskningsanstalt
 • 1992:516 Förordning med instruktion för Försvarets förvaltningshögskola
 • 1994:644 Förordning med instruktion för Försvarets materielverk
 • 1996:103 Förordning med instruktion för Försvarets materielverk
 • 1992:515 Förordning med instruktion för Försvarets mediecenter;
 • 1994:714 Förordning med instruktion för Försvarets radioanstalt
 • 1988:552 Förordning med instruktion för Försvarets underrättelsenämnd
 • 1988:550 Förordning med instruktion för Försvarshögskolan
 • 1996:1476 Förordning med instruktion för Försvarshögskolan
 • 1994:642 Förordning med instruktion för Försvarsmakten
 • 1992:1019 Förordning med instruktion för Försvarsmaktens organisationsmyndighet
 • 2009:968 Förordning med instruktion för Försvarsunderrättelsedomstolen
 • 1989:631 Förordning med instruktion för Försörjningskommissionen
 • 1996:195 Förordning med instruktion för Försörjningskommissionen
 • 1994:902 Förordning med instruktion för Gentekniknämnden
 • 1990:1008 Förordning med instruktion för Glesbygdsverket
 • 1988:345 Förordning med instruktion för Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar
 • 2007:855 Förordning med instruktion för Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar
 • 2007:1183 Förordning med instruktion för Granskningsnämnden för radio och TV
 • 1994:728 Förordning med instruktion för Granskningsnämnden för radio och TV
 • 1996:281 Förordning med instruktion för Handelsflottans kultur- och fritidsråd
 • 1994:949 Förordning med instruktion för Handikappombudsmannen
 • 1989:1073 Förordning med instruktion för Harpsundsnämnden
 • 1999:241 Förordning med instruktion för Harpsundsnämnden
 • 1996:571 Förordning med instruktion för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
 • 2007:1019 Förordning med instruktion för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
 • 2011:582 Förordning med instruktion för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
 • 1995:945 Förordning med instruktion för Högskoleverket
 • 2003:1108 Förordning med instruktion för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
 • 2007:906 Förordning med instruktion för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
 • 2009:602 Förordning med instruktion för Inspektionen för socialförsäkringen
 • 2007:1219 Förordning med instruktion för Inspektionen för strategiska produkter
 • 2010:1101 Förordning med instruktion för Inspektionen för strategiska produkter
 • 1995:1680 Förordning med instruktion för Inspektionen för strategiska produkter
 • 2005:1177 Förordning med instruktion för Inspektionen för strategiska produkter
 • 2013:176 Förordning med instruktion för Inspektionen för vård och omsorg
 • 1988:1138 Förordning med instruktion för Institutet för arbetslivsforskning
 • 2007:911 Förordning med instruktion för Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
 • 1996:1426 Förordning med instruktion för Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering
 • 2007:180 Förordning med instruktion för Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering
 • 1996:615 Förordning med instruktion för Institutet för psykosocial medicin
 • 1988:1200 Förordning med instruktion för Institutet för rymdfysik
 • 1996:645 Förordning med instruktion för Institutet för rymdfysik
 • 2006:888 Förordning med instruktion för Institutet för språk och folkminnen
 • 2007:1181 Förordning med instruktion för Institutet för språk och folkminnen
 • 2000:1133 Förordning med instruktion för Institutet för tillväxtpolitiska studier
 • 2007:1116 Förordning med instruktion för Institutet för tillväxtpolitiska studier
 • 2007:1300 Förordning med instruktion för Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete
 • 1996:595 Förordning med instruktion för Insättningsgarantinämnden
 • 1998:201 Förordning med instruktion för Integrationsverket
 • 1999:1222 Förordning med instruktion för Internationella programkontoret för utbildningsområdet
 • 2007:949 Förordning med instruktion för Internationella programkontoret för utbildningsområdet
 • 2010:1773 Förordning med instruktion för Internationella programkontoret för utbildningsområdet
 • 1991:1437 Förordning med instruktion för Jämställdhetsnämnden
 • 1991:1438 Förordning med instruktion för Jämställdhetsombudsmannen
 • 1988:340 Förordning med instruktion för Kabelnämnden och Närradionämnden
 • 1988:570 Förordning med instruktion för Kommerskollegium
 • 1998:279 Förordning med instruktion för Kommerskollegium
 • 1996:283 Förordning med instruktion för Kommunikationsforskningsberedningen
 • 2008:1085 Förordning med instruktion för Kompetensrådet för utveckling i staten
 • 1993:579 Förordning med instruktion för Koncessionsnämnden för miljöskydd
 • 1996:353 Förordning med instruktion för Konkurrensverket
 • 1988:831 Förordning med instruktion för Konstnärsnämnden
 • 1997:1153 Förordning med instruktion för Konstnärsnämnden
 • 1995:868 Förordning med instruktion för Konsumentverket
 • 1999:1352 Förordning med instruktion för Krigsförsäkringsnämnden
 • 1990:1018 Förordning med instruktion för Kriminalvårdsverket
 • 2002:518 Förordning med instruktion för Krisberedskapsmyndigheten
 • 2007:856 Förordning med instruktion för Krisberedskapsmyndigheten
 • 1996:505 Förordning med instruktion för Kungl. biblioteket
 • 1988:256 Förordning med instruktion för Kustbevakningen
 • 1995:1548 Förordning med instruktion för Kärnavfallsfondens styrelse
 • 1988:1183 Förordning med instruktion för Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet
 • 2007:1195 Förordning med instruktion för Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet
 • 1999:380 Förordning med instruktion för Livsmedelsekonomiska institutet
 • 2007:1047 Förordning med instruktion för Livsmedelsekonomiska institutet
 • 1988:862 Förordning med instruktion för Livsmedelsekonomiska samarbetsnämnden
 • 1994:1452 Förordning med instruktion för Lotteriinspektionen
 • 2002:719 Förordning med instruktion för Läkemedelsförmånsnämnden
 • 1996:611 Förordning med instruktion för Läkemedelsverket
 • 1990:434 Förordning med instruktion för Läkemedelsverket;
 • 1988:734 Förordning med instruktion för Manne Siegbahninstitutet för fysik;
 • 1988:429 Förordning med instruktion för Migrationsverket
 • 1999:563 Förordning med instruktion för Moderna museet
 • 2002:26 Förordning med instruktion för Myndigheten för Sveriges nätuniversitet
 • 1993:663 Förordning med instruktion för Myndigheten för avveckling av vissa verksamheter inom totalförsvaret
 • 2007:1134 Förordning med instruktion för Myndigheten för handikappolitisk samordning
 • 2005:1073 Förordning med instruktion för Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam)
 • 2004:1145 Förordning med instruktion för Myndigheten för internationella adoptionsfrågor
 • 2007:1020 Förordning med instruktion för Myndigheten för internationella adoptionsfrågor
 • 2001:723 Förordning med instruktion för Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning
 • 2005:1236 Förordning med instruktion för Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning
 • 2007:1166 Förordning med instruktion för Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning
 • 2008:1002 Förordning med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • 2002:1161 Förordning med instruktion för Myndigheten för skolutveckling
 • 2010:769 Förordning med instruktion för Myndigheten för tillgängliga medier
 • 2009:146 Förordning med instruktion för Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
 • 2007:1140 Förordning med instruktion för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
 • 2015:49 Förordning med instruktion för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
 • 1995:962 Förordning med instruktion för Myndigheten för utländska investeringar i Sverige
 • 2007:1220 Förordning med instruktion för Myndigheten för utländska investeringar i Sverige
 • 2011:1162 Förordning med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan
 • 1999:562 Förordning med instruktion för Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde
 • 2007:1175 Förordning med instruktion för Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde
 • 2001:1201 Förordning med instruktion för Nationellt centrum för flexibelt lärande
 • 1988:1249 Förordning med instruktion för Naturhistoriska riksmuseet
 • 2005:736 Förordning med instruktion för Naturhistoriska riksmuseet
 • 1995:1352 Förordning med instruktion för Nordiska Afrikainstitutet (NAI)
 • 2007:1222 Förordning med instruktion för Nordiska Afrikainstitutet (NAI)
 • 1985:1087 Förordning med instruktion för Nordkalottens AMU-center
 • 1990:1110 Förordning med instruktion för Nämnden för Rh-anpassad utbildning
 • 2003:769 Förordning med instruktion för Nämnden för elektronisk förvaltning
 • 1988:315 Förordning med instruktion för Nämnden för hemslöjdsfrågor
 • 1988:1535 Förordning med instruktion för Nämnden för lokalanställda
 • 1993:98 Förordning med instruktion för Nämnden för offentlig upphandling
 • 1994:648 Förordning med instruktion för Nämnden för personalvård för totalförsvarspliktiga
 • 1999:1170 Förordning med instruktion för Nämnden för statens avtalsförsäkringar
 • 1988:370 Förordning med instruktion för Nämnden för statens gruvegendom;
 • 1988:1104 Förordning med instruktion för Nämnden för statliga förnyelsefonder
 • 2007:1192 Förordning med instruktion för Nämnden för statligt stöd till trossamfund
 • 1976:465 Förordning med instruktion för Nämnden för styrelserepresentationsfrågor
 • 2007:909 Förordning med instruktion för Nämnden för styrelserepresentationsfrågor
 • 1988:1115 Förordning med instruktion för Nämnden för utgivande av förvaltningsrättsliga publikationer
 • 1988:744 Förordning med instruktion för Nämnden för utställningar av nutida svensk konst i utlandet
 • 1999:171 Förordning med instruktion för Nämnden mot diskriminering
 • 1986:447 Förordning med instruktion för Nämnden mot etnisk diskriminering
 • 1991:960 Förordning med instruktion för Närings- och teknikutvecklingsverket
 • 1997:1178 Förordning med instruktion för Närings- och teknikutvecklingsverket
 • 1988:519 Förordning med instruktion för Oljekrisnämnden
 • 1999:170 Förordning med instruktion för Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO)
 • 2007:1036 Förordning med instruktion för Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO)
 • 1988:895 Förordning med instruktion för Ombudsmannen mot etnisk diskriminering
 • 2007:1037 Förordning med instruktion för Ombudsmannen mot etnisk diskriminering
 • 1988:403 Förordning med instruktion för Patent- och registreringsverket
 • 1995:1386 Förordning med instruktion för Patent- och registreringsverket
 • 2007:1111 Förordning med instruktion för Patent- och registreringsverket
 • 1988:1199 Förordning med instruktion för Polarforskningssekretariatet
 • 1996:649 Förordning med instruktion för Polarforskningssekretariatet
 • 1998:414 Förordning med instruktion för Polarforskningssekretariatet
 • 1993:1710 Förordning med instruktion för Post- och telestyrelsen
 • 1997:401 Förordning med instruktion för Post- och telestyrelsen
 • 1998:794 Förordning med instruktion för Premiepensionsmyndigheten
 • 2000:585 Förordning med instruktion för Premiepensionsmyndigheten
 • 1988:673 Förordning med instruktion för Presstödsnämnden
 • 1993:889 Förordning med instruktion för Prövningsnämnden för bankstödsfrågor;
 • 2008:850 Förordning med instruktion för Prövningsnämnden för stöd till kreditinstitut
 • 1994:729 Förordning med instruktion för Radio- och TV-verket
 • 1988:339 Förordning med instruktion för Radionämnden
 • 1988:1147 Förordning med instruktion för Regeringskansliets förvaltningskontor
 • 1996:730 Förordning med instruktion för Registernämnden
 • 1988:1584 Förordning med instruktion för Resegarantinämnden
 • 1995:666 Förordning med instruktion för Revisorsnämnden
 • 1997:1171 Förordning med instruktion för Riksantikvarieämbetet
 • 1988:1131 Förordning med instruktion för Riksantikvarieämbetet och statens historiska museer
 • 1991:731 Förordning med instruktion för Riksarkivet och landsarkiven
 • 1995:679 Förordning med instruktion för Riksarkivet och landsarkiven
 • 1988:1204 Förordning med instruktion för Riksförsäkringsverket
 • 1998:739 Förordning med instruktion för Riksförsäkringsverket
 • 1996:311 Förordning med instruktion för Riksgäldskontoret
 • 1988:80 Förordning med instruktion för Riksrevisionsverket
 • 1998:418 Förordning med instruktion för Riksrevisionsverket
 • 1997:1170 Förordning med instruktion för Riksutställningar
 • 1988:1042 Förordning med instruktion för Riksvärderingsnämnden
 • 1988:343 Förordning med instruktion för Rymdstyrelsen
 • 1990:1048 Förordning med instruktion för Rättshjälpsmyndigheten
 • 2007:1078 Förordning med instruktion för Rättshjälpsmyndigheten
 • 1990:1049 Förordning med instruktion för Rättshjälpsnämnden
 • 1996:613 Förordning med instruktion för Rättsmedicinalverket
 • 2000:1212 Förordning med instruktion för Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
 • 2007:907 Förordning med instruktion för Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
 • 1995:865 Förordning med instruktion för Rådet för arbetslivsforskning
 • 1992:818 Förordning med instruktion för Rådet för forskning om universitet och högskolor och högskolor
 • 1992:816 Förordning med instruktion för Rådet för forsknings- och utvecklingssamarbete inom EU
 • 1992:817 Förordning med instruktion för Rådet för grundläggande högskoleutbildning
 • 1994:945 Förordning med instruktion för Rådet för högpresterande datorsystem
 • 1989:272 Förordning med instruktion för Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund
 • 1999:975 Förordning med instruktion för Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund
 • 1993:327 Förordning med instruktion för Sametinget
 • 1992:814 Förordning med instruktion för Sekretariatet för utvärdering av universitet och högskolor;
 • 1988:1111 Förordning med instruktion för Sjösäkerhetsrådet;
 • 2007:830 Förordning med instruktion för Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor
 • 1993:1272 Förordning med instruktion för Skogsstyrelsen och skogsvårdsstyrelserna
 • 1995:1335 Förordning med instruktion för Skogsstyrelsen och skogsvårdsstyrelserna
 • 1991:1122 Förordning med instruktion för Skolväsendets överklagandenämnd
 • 2007:948 Förordning med instruktion för Skolväsendets överklagandenämnd
 • 1993:110 Förordning med instruktion för Smittskyddsinstitutet
 • 1996:609 Förordning med instruktion för Smittskyddsinstitutet
 • 1996:570 Förordning med instruktion för Socialstyrelsen
 • 1990:739 Förordning med instruktion för Socialvetenskapliga forskningsrådet
 • 2001:286 Förordning med instruktion för Specialpedagogiska institutet
 • 2008:390 Förordning med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten
 • 2009:1216 Förordning med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten
 • 2011:130 Förordning med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten
 • 1996:62 Förordning med instruktion för Sprängämnesinspektionen
 • 1993:654 Förordning med instruktion för Språk- och folkminnesinstitutet
 • 1988:1102 Förordning med instruktion för Statens ansvarsnämnd
 • 1989:517 Förordning med instruktion för Statens arbetsgivarverk
 • 1988:1241 Förordning med instruktion för Statens bakteriologiska laboratorium
 • 2002:1085 Förordning med instruktion för Statens beredning för medicinsk utvärdering
 • 1996:608 Förordning med instruktion för Statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik
 • 1992:851 Förordning med instruktion för Statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik;
 • 1990:994 Förordning med instruktion för Statens biografbyrå
 • 1991:1274 Förordning med instruktion för Statens bostadskreditnämnd
 • 1996:125 Förordning med instruktion för Statens bostadskreditnämnd
 • 2013:71 Förordning med instruktion för Statens centrum för arkitektur och design
 • 1988:1533 Förordning med instruktion för Statens chefslönenämnd;
 • 1997:868 Förordning med instruktion för Statens energimyndighet
 • 2004:1200 Förordning med instruktion för Statens energimyndighet
 • 1996:312 Förordning med instruktion för Statens fastighetsverk
 • 2001:309 Förordning med instruktion för Statens folkhälsoinstitut
 • 1992:514 Förordning med instruktion för Statens försvarshistoriska museer
 • 2007:1178 Förordning med instruktion för Statens försvarshistoriska museer
 • 1988:628 Förordning med instruktion för Statens geotekniska institut
 • 1996:285 Förordning med instruktion för Statens geotekniska institut
 • 1996:282 Förordning med instruktion för Statens haverikommission
 • 1997:1172 Förordning med instruktion för Statens historiska museer
 • 2009:969 Förordning med instruktion för Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten
 • 1998:1835 Förordning med instruktion för Statens institut för ekologisk hållbarhet
 • 1991:1081 Förordning med instruktion för Statens institut för handikappfrågor i skolan
 • 2007:958 Förordning med instruktion för Statens institut för kommunikationsanalys
 • 1995:810 Förordning med instruktion för Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA)
 • 1993:46 Förordning med instruktion för Statens institut för regionalforskning
 • 1988:1126 Förordning med instruktion för Statens institut för särskilt utbildningsstöd
 • 2000:755 Förordning med instruktion för Statens institut för särskilt utbildningsstöd
 • 2002:794 Förordning med instruktion för Statens institut för särskilt utbildningsstöd
 • 1996:610 Förordning med instruktion för Statens institutionsstyrelse
 • 1993:877 Förordning med instruktion för Statens institutionsstyrelse;
 • 1998:415 Förordning med instruktion för Statens jordbruksverk
 • 1988:626 Förordning med instruktion för Statens järnvägar
 • 1988:677 Förordning med instruktion för Statens konstmuseer
 • 1996:1597 Förordning med instruktion för Statens konstråd
 • 1978:677 Förordning med instruktion för Statens kriminaltekniska laboratorium
 • 1988:676 Förordning med instruktion för Statens kulturråd
 • 1998:1647 Förordning med instruktion för Statens kvalitets- och komptensråd
 • 2006:520 Förordning med instruktion för Statens kärnkraftinspektion
 • 1996:503 Förordning med instruktion för Statens ljud- och bildarkiv
 • 1992:1532 Förordning med instruktion för Statens lokalförsörjningsverk
 • 1996:826 Förordning med instruktion för Statens lokalförsörjningsverk
 • 1988:113 Förordning med instruktion för Statens löne- och pensionsverk
 • 1988:858 Förordning med instruktion för Statens maskinprovningar
 • 1998:1714 Förordning med instruktion för Statens museer för världskultur
 • 2007:1185 Förordning med instruktion för Statens museer för världskultur
 • 1988:1184 Förordning med instruktion för Statens musiksamlingar
 • 1999:561 Förordning med instruktion för Statens musiksamlingar
 • 1988:1140 Förordning med instruktion för Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar
 • 2007:908 Förordning med instruktion för Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar
 • 1988:1128 Förordning med instruktion för Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor
 • 1996:226 Förordning med instruktion för Statens oljelager
 • 1997:131 Förordning med instruktion för Statens pensionsverk
 • 1988:1101 Förordning med instruktion för Statens person- och adressregisternämnd
 • 1998:1235 Förordning med instruktion för Statens personadressregisternämnd
 • 2007:784 Förordning med instruktion för Statens personadressregisternämnd
 • 1996:504 Förordning med instruktion för Statens psykologisk-pedagogiska bibliotek
 • 1988:1040 Förordning med instruktion för Statens räddningsverk
 • 2001:281 Förordning med instruktion för Statens skolor för vuxna
 • 1988:295 Förordning med instruktion för Statens strålskyddsinstitut
 • 2006:524 Förordning med instruktion för Statens strålskyddsinstitut
 • 1988:1105 Förordning med instruktion för Statens tjänstebostadsnämnd
 • 1988:247 Förordning med instruktion för Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd
 • 2007:833 Förordning med instruktion för Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd
 • 1990:481 Förordning med instruktion för Statens trygghetsnämnd
 • 1988:1534 Förordning med instruktion för Statens utlandslönenämnd
 • 1988:860 Förordning med instruktion för Statens utsädeskontroll
 • 1996:146 Förordning med instruktion för Statens utsädeskontroll
 • 1994:537 Förordning med instruktion för Statens veterinärmedicinska anstalt
 • 1999:341 Förordning med instruktion för Statens veterinärmedicinska anstalt
 • 2007:1044 Förordning med instruktion för Statens veterinärmedicinska anstalt
 • 2009:1394 Förordning med instruktion för Statens veterinärmedicinska anstalt
 • 1993:679 Förordning med instruktion för Statens väg- och transportforskningsinstitut
 • 1996:284 Förordning med instruktion för Statens väg- och transportforskningsinstitut
 • 2007:964 Förordning med instruktion för Statens väg- och transportforskningsinstitut
 • 1988:865 Förordning med instruktion för Statens växtsortnämnd
 • 1988:137 Förordning med instruktion för Statistiska centralbyrån
 • 1988:1103 Förordning med instruktion för Statsförvaltningens centrala förslagsnämnd;
 • 1999:614 Förordning med instruktion för Steriliseringsersättningsnämnden
 • 1992:584 Förordning med instruktion för Styrelsen för Sverigebilden
 • 1989:270 Förordning med instruktion för Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
 • 1996:81 Förordning med instruktion för Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
 • 2007:1223 Förordning med instruktion för Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
 • 2009:895 Förordning med instruktion för Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
 • 1988:531 Förordning med instruktion för Styrelsen för internationell utveckling (SIDA);
 • 1995:869 Förordning med instruktion för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
 • 2007:1371 Förordning med instruktion för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
 • 2010:1080 Förordning med instruktion för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
 • 1993:127 Förordning med instruktion för Styrelsen för lokalradiotillstånd
 • 1988:853 Förordning med instruktion för Styrelsen för psykologiskt försvar
 • 2005:629 Förordning med instruktion för Styrelsen för psykologiskt försvar
 • 2007:1265 Förordning med instruktion för Styrelsen för psykologiskt försvar
 • 1997:1231 Förordning med instruktion för Svenska EU-programkontoret för utbildning och kompetensutveckling
 • 1997:1226 Förordning med instruktion för Svenska institutet
 • 2006:948 Förordning med instruktion för Svenska institutet för europapolitiska studier
 • 2007:1228 Förordning med instruktion för Svenska institutet för europapolitiska studier
 • 2008:748 Förordning med instruktion för Svenska institutet för europapolitiska studier
 • 1998:1218 Förordning med instruktion för Svenska institutet i Alexandria
 • 1996:646 Förordning med instruktion för Svenska unescorådet
 • 1988:630 Förordning med instruktion för Svenskt biografiskt lexikon
 • 1982:586 Förordning med instruktion för Sveriges geologiska undersökning
 • 1988:367 Förordning med instruktion för Sveriges geologiska undersökning
 • 1995:1381 Förordning med instruktion för Sveriges geologiska undersökning
 • 1997:1294 Förordning med instruktion för Sveriges geologiska undersökning
 • 2007:1318 Förordning med instruktion för Sveriges geologiska undersökning
 • 2008:1233 Förordning med instruktion för Sveriges geologiska undersökning
 • 1981:1102 Förordning med instruktion för Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
 • 1988:1113 Förordning med instruktion för Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
 • 1996:280 Förordning med instruktion för Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
 • 2007:1053 Förordning med instruktion för Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
 • 2009:974 Förordning med instruktion för Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
 • 2007:1141 Förordning med instruktion för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
 • 1988:341 Förordning med instruktion för Talboks- och punktskriftsbiblioteket
 • 2007:1290 Förordning med instruktion för Talboks- och punktskriftsbiblioteket
 • 1988:674 Förordning med instruktion för Taltidningsnämnden
 • 2007:1206 Förordning med instruktion för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
 • 1988:318 Förordning med instruktion för Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet
 • 2007:1080 Förordning med instruktion för Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet
 • 1993:523 Förordning med instruktion för Tjänsteförslagsnämnden för åklagarväsendet
 • 1988:1384 Förordning med instruktion för Tomtebodaskolans resurscenter
 • 2000:451 Förordning med instruktion för Tomtebodaskolans resurscenter
 • 1988:1041 Förordning med instruktion för Totalförsvarets chefsnämnd
 • 2000:1074 Förordning med instruktion för Totalförsvarets forskningsinstitut
 • 2007:861 Förordning med instruktion för Totalförsvarets forskningsinstitut
 • 1995:648 Förordning med instruktion för Totalförsvarets pliktverk
 • 2010:1472 Förordning med instruktion för Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
 • 1989:759 Förordning med instruktion för Totalförsvarets tjänstepliktsnämnd
 • 1988:708 Förordning med instruktion för Transportforskningsberedningen;
 • 1991:1524 Förordning med instruktion för Tullverket
 • 1995:950 Förordning med instruktion för Turistdelegationen
 • 1994:1389 Förordning med instruktion för Ungdomsstyrelsen
 • 2012:811 Förordning med instruktion för Universitets- och högskolerådet
 • 1991:1817 Förordning med instruktion för Utlänningsnämnden
 • 1982:1282 Förordning med instruktion för Utrikesdepartementet
 • 1996:728 Förordning med instruktion för Utrikesdepartementet
 • 1991:360 Förordning med instruktion för Utrikesförvaltningens antagningsnämnd
 • 2003:1096 Förordning med instruktion för Valideringsdelegationen
 • 2005:860 Förordning med instruktion för Verket för förvaltningsutveckling
 • 2007:828 Förordning med instruktion för Verket för förvaltningsutveckling
 • 1995:943 Förordning med instruktion för Verket för högskoleservice
 • 1992:397 Förordning med instruktion för Verket för högskoleservice;
 • 2000:1132 Förordning med instruktion för Verket för innovationssystem
 • 2000:1178 Förordning med instruktion för Verket för näringslivsutveckling
 • 2007:1155 Förordning med instruktion för Verket för näringslivsutveckling
 • 1976:723 Förordning med instruktion för affärsverket FFV
 • 1988:365 Förordning med instruktion för affärsverket FFV
 • 1980:872 Förordning med instruktion för allmänna reklamationsnämnden
 • 1986:1039 Förordning med instruktion för ansvarsnämnden för biskopar
 • 1972:164 Förordning med instruktion för arbetarskyddsstyrelsen
 • 1987:393 Förordning med instruktion för arbetarskyddsverket
 • 1974:589 Förordning med instruktion för arbetsdomstolen
 • 1976:943 Förordning med instruktion för arbetslivscentrum
 • 1977:575 Förordning med instruktion för arbetsmarknadsråd
 • 1986:739 Förordning med instruktion för arbetsmarknadsverket
 • 1980:616 Förordning med instruktion för arbetsmiljöattaché
 • 1971:803 Förordning med instruktion för arbetsmiljöfonden
 • 1988:731 Förordning med instruktion för arbetsmiljöfonden
 • 1978:245 Förordning med instruktion för arkitekturmuseet
 • 1984:580 Förordning med instruktion för arkivet för ljud och bild
 • 1988:342 Förordning med instruktion för arkivet för ljud och bild
 • 1980:572 Förordning med instruktion för barnmiljörådet
 • 1988:1127 Förordning med instruktion för barnmiljörådet;
 • 1979:831 Förordning med instruktion för beredningen för internationellt tekniskt- ekonomiskt samarbete
 • 1974:346 Förordning med instruktion för bergsstaten
 • 1995:1325 Förordning med instruktion för beslutsgrupper
 • 1982:250 Förordning med instruktion för besvärsnämnden för högskoleutbildning
 • 1979:952 Förordning med instruktion för besvärsnämnden för rättshjälpen
 • 1976:377 Förordning med instruktion för bokföringsnämnden
 • 1975:517 Förordning med instruktion för bostadsdomstolen
 • 1965:669 Förordning med instruktion för bostadsstyrelsen och länsbostadsnämnderna
 • 1978:753 Förordning med instruktion för bostadsstyrelsens bostadssociala råd
 • 1978:399 Förordning med instruktion för bostadsstyrelsens råd för belånings- och värderingsmetoder
 • 1982:787 Förordning med instruktion för brottsförebyggande rådet
 • 1978:655 Förordning med instruktion för brottsskadenämnden
 • 1982:518 Förordning med instruktion för byggnadsstyrelsen
 • 1978:500 Förordning med instruktion för centrala studiestödsnämnden
 • 1984:927 Förordning med instruktion för centralnämnden för fastighetsdata
 • 1988:278 Förordning med instruktion för centralnämnden för fastighetsdata
 • 1988:1121 Förordning med instruktion för civilbefälhavarna
 • 1987:17 Förordning med instruktion för datainspektionen
 • 1980:548 Förordning med instruktion för de allmänna advokatbyråerna
 • 1988:1043 Förordning med instruktion för de lokala värderingsnämnderna
 • 2007:858 Förordning med instruktion för de lokala värderingsnämnderna
 • 1979:1173 Förordning med instruktion för delegationen för hybrid-DNA-frågor
 • 1987:199 Förordning med instruktion för delegationen för icke-militärt motstånd
 • 1992:887 Förordning med instruktion för delegationen för informationsinsatser om europeisk integration
 • 1979:34 Förordning med instruktion för delegationen för samordning av havsresursverksamheten
 • 1988:371 Förordning med instruktion för delegationen för samordning av havsresursverksamheten
 • 1979:1181 Förordning med instruktion för delegationen för strukturfrågor inom vissa branscher
 • 1990:805 Förordning med instruktion för delegationen för verkstadsteknisk utveckling
 • 1979:479 Förordning med instruktion för delegationen för vetenskaplig och teknisk informationsförsörjning
 • 1981:1371 Förordning med instruktion för den statliga skoladministrationen
 • 1995:1418 Förordning med instruktion för det statliga lantmäteriet
 • 1986:538 Förordning med instruktion för dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv
 • 1965:738 Förordning med instruktion för domkapitlen
 • 1975:506 Förordning med instruktion för domstolsverket
 • 1975:1021 Förordning med instruktion för domänverket
 • 1988:366 Förordning med instruktion för domänverket
 • 1985:170 Förordning med instruktion för ekonomiska attachéer och finansråd
 • 1987:1057 Förordning med instruktion för ekonomiska rådet /r2/ Inledande bestämmelser
 • 1985:921 Förordning med instruktion för elförsörjningsnämnden
 • 1982:587 Förordning med instruktion för energiforskningsnämnden
 • 1988:522 Förordning med instruktion för energiforskningsnämnden
 • 1966:265 Förordning med instruktion för etnografiska museet
 • 1988:784 Förordning med instruktion för exekutionsväsendet
 • 1983:536 Förordning med instruktion för exportkreditnämnden
 • 1987:288 Förordning med instruktion för fartygsuttagningskommissionen
 • 1984:479 Förordning med instruktion för fideikommissnämnden
 • 1985:437 Förordning med instruktion för fiskeristyrelsen och fiskenämnderna
 • 1988:863 Förordning med instruktion för fiskeristyrelsen och fiskenämnderna
 • 1980:387 Förordning med instruktion för flygtekniska försöksanstalten
 • 1988:554 Förordning med instruktion för flygtekniska försöksanstalten
 • 1982:1288 Förordning med instruktion för forskningsdelegationen vid arbetarskyddsstyrelsen
 • 1984:282 Förordning med instruktion för forskningsinstitutet för atomfysik
 • 1988:1198 Förordning med instruktion för forskningsråden inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde
 • 1996:648 Förordning med instruktion för forskningsråden inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde
 • 1977:34 Förordning med instruktion för forskningsråden inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde
 • 1977:35 Förordning med instruktion för forskningsrådsnämnden
 • 1985:328 Förordning med instruktion för företagshälsovårdsdelegationen vid arbetarskyddsstyrelsen
 • 1979:264 Förordning med instruktion för försvarets fastighetsnämnd
 • 1988:553 Förordning med instruktion för försvarets fastighetsnämnd;
 • 1983:910 Förordning med instruktion för försvarets forskningsanstalt
 • 1988:1036 Förordning med instruktion för försvarets forskningsanstalt
 • 1987:534 Förordning med instruktion för försvarets personalnämnd
 • 1988:852 Förordning med instruktion för försvarets personalnämnd
 • 1985:257 Förordning med instruktion för försvarets rationaliseringsinstitut
 • 1988:1120 Förordning med instruktion för försvarets rationaliseringsinstitut;
 • 1976:498 Förordning med instruktion för försvarets underrättelsenämnd
 • 1987:98 Förordning med instruktion för försvarsmaktens flygförarnämnd
 • 1981:181 Förordning med instruktion för försäkringsinspektionen;
 • 1978:632 Förordning med instruktion för försäkringsöverdomstolen
 • 1971:1080 Förordning med instruktion för granskningsnämnden för försvarsuppfinningar
 • 1976:493 Förordning med instruktion för handelsflottans kultur- och fritidsråd
 • 1988:1110 Förordning med instruktion för handelsflottans kultur- och fritidsråd
 • 1988:1112 Förordning med instruktion för handelsflottans pension sanstalt
 • 1965:699 Förordning med instruktion för handelsflottans pensionsanstalt
 • 1975:492 Förordning med instruktion för handelssekreterare
 • 1980:497 Förordning med instruktion för hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
 • 1988:1240 Förordning med instruktion för hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
 • 1987:500 Förordning med instruktion för institutet för rymdfysik
 • 1980:416 Förordning med instruktion för jämställdhetsnämnden
 • 1980:415 Förordning med instruktion för jämställdhetsombudsmannen
 • 1985:1062 Förordning med instruktion för kabelnämnden och närradionämnden
 • 1985:843 Förordning med instruktion för kemikalieinspektionen
 • 1985:604 Förordning med instruktion för kommerskollegium
 • 1969:389 Förordning med instruktion för koncessionsnämnden för miljöskydd
 • 1988:624 Förordning med instruktion för koncessionsnämnden för miljöskydd;
 • 1979:742 Förordning med instruktion för konjunkturinstitutet
 • 1976:531 Förordning med instruktion för konstnärsnämnden
 • 1986:629 Förordning med instruktion för konsumentverket
 • 1981:234 Förordning med instruktion för kriminalvårdsnämnden
 • 1988:682 Förordning med instruktion för kriminalvårdsnämnden
 • 1974:555 Förordning med instruktion för kriminalvårdsverket
 • 1988:931 Förordning med instruktion för kriminalvårdsverket
 • 1981:1184 Förordning med instruktion för kronofogdemyndigheterna
 • 1979:480 Förordning med instruktion för kungl. biblioteket
 • 1987:59 Förordning med instruktion för kyrkofondens styrelse
 • 1965:743 Förordning med instruktion för landsarkiven
 • 1972:14 Förordning med instruktion för lantbruksekonomiska samarbetsnämnden
 • 1985:305 Förordning med instruktion för lantbruksråd och lantbruksattaché
 • 1967:425 Förordning med instruktion för lantbruksstyrelsen och lantbruksnämnderna
 • 1988:1232 Förordning med instruktion för lantmäterimyndigheterna
 • 1980:394 Förordning med instruktion för livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet
 • 1978:560 Förordning med instruktion för lokal värderingsnämnd
 • 1988:810 Förordning med instruktion för lokala säkerhetsnämnder vid kärntekniska anläggningar
 • 1981:10 Förordning med instruktion för lokala säkerhetsnämnder vid kärntekniska anläggningar
 • 2007:1054 Förordning med instruktion för lokala säkerhetsnämnder vid kärntekniska anläggningar
 • 1986:128 Förordning med instruktion för luftfartsverket
 • 1986:1123 Förordning med instruktion för länsstyrelsen i Norrbottens län
 • 1988:972 Förordning med instruktion för länsstyrelsen i Norrbottens län
 • 1983:864 Förordning med instruktion för länsstyrelsernas organisationsnämnd
 • 1971:959 Förordning med instruktion för länsvägnämnderna
 • 1971:325 Förordning med instruktion för lånenämnden för den mindre skeppsfarten
 • 1970:1030 Förordning med instruktion för marknadsdomstolen
 • 1981:562 Förordning med instruktion för mellankommunala skatterätten
 • 1978:879 Förordning med instruktion för militärledningens rådgivande nämnd
 • 1966:264 Förordning med instruktion för naturhistoriska riksmuseet
 • 1987:582 Förordning med instruktion för naturhistoriska riksmuseet
 • 1988:1124 Förordning med instruktion för nordiska afrikainstitutet
 • 1981:186 Förordning med instruktion för nordiska afrikainstitutet (Scandinavian Institute of African Studies)
 • 1981:500 Förordning med instruktion för nämnden för hemslöjdsfrågor
 • 1981:605 Förordning med instruktion för nämnden för lokalanställda
 • 1982:785 Förordning med instruktion för nämnden för rederistöd
 • 1982:579 Förordning med instruktion för nämnden för statens gruvegendom
 • 1986:729 Förordning med instruktion för nämnden för statliga förnyelsefonder
 • 1981:664 Förordning med instruktion för nämnden för u-landsutbildning
 • 1977:433 Förordning med instruktion för nämnden för undervisningssjukhusens utbyggande
 • 1986:539 Förordning med instruktion för nämnden för utställningar av svensk konst i utlandet
 • 1982:1278 Förordning med instruktion för nämnden för vapenfriutbildning
 • 1988:551 Förordning med instruktion för nämnden för vapenfriutbildning
 • 1992:78 Förordning med instruktion för nämnden för vissa statliga pensionsfrågor
 • 1988:1582 Förordning med instruktion för näringsfrihetsombudsmannen
 • 1978:600 Förordning med instruktion för oljekrisnämnden
 • 1986:446 Förordning med instruktion för ombudsmannen mot etnisk diskriminering
 • 1987:7 Förordning med instruktion för patent- och registreringsverket
 • 1987:429 Förordning med instruktion för patentbesvärsrätten
 • 1987:504 Förordning med instruktion för polarforskningssekretariatet
 • 1969:736 Förordning med instruktion för postverket
 • 1990:961 Förordning med instruktion för programrådet för forskning för ett avfallssnålt samhälle;
 • 1990:942 Förordning med instruktion för programrådet vid Studsvik
 • 1966:567 Förordning med instruktion för psykiatriska nämnden
 • 1978:482 Förordning med instruktion för radionämnden
 • 1983:688 Förordning med instruktion för regeringskansliets förvaltningskontor
 • 2003:616 Förordning med instruktion för regionala etikprövningsnämnder
 • 2007:1069 Förordning med instruktion för regionala etikprövningsnämnder
 • 1973:446 Förordning med instruktion för regionmusiken
 • 1977:458 Förordning med instruktion för regionstyrelserna för högskolan
 • 1972:272 Förordning med instruktion för resegarantinämnden
 • 1975:468 Förordning med instruktion för riksantikvarieämbetet och statens historiska museer
 • 1977:553 Förordning med instruktion för riksarkivet
 • 1988:1187 Förordning med instruktion för riksarkivet och landsarkiven
 • 1965:777 Förordning med instruktion för riksförsäkringsverket
 • 1984:731 Förordning med instruktion för rikspolisstyrelsen
 • 1988:762 Förordning med instruktion för rikspolisstyrelsen
 • 1986:449 Förordning med instruktion för riksrevisionsverket
 • 1978:559 Förordning med instruktion för riksvärderingsnämnden
 • 1979:978 Förordning med instruktion för rättshjälpsnämnderna
 • 1988:524 Förordning med instruktion för samrådsnämnden för kärna vfallsfrågor;
 • 1985:686 Förordning med instruktion för samrådsnämnden för kärnavfallsfrågor
 • 1979:593 Förordning med instruktion för sjöfartsregistret
 • 1969:322 Förordning med instruktion för sjösäkerhetsrådet
 • 1990:1293 Förordning med instruktion för skatteförvaltningen
 • 1981:532 Förordning med instruktion för skogs- och jordbrukets forskningsråd
 • 1988:866 Förordning med instruktion för skogs- och jordbrukets forskningsråd
 • 1981:531 Förordning med instruktion för skogsstyrelsen och skogsvårdsstyrelserna
 • 1988:855 Förordning med instruktion för skogsstyrelsen och skogsvårdsstyrelserna
 • 1981:683 Förordning med instruktion för socialstyrelsen
 • 1990:1108 Förordning med instruktion för specialattachéer vid utlandsmyndigheterna
 • 1981:499 Förordning med instruktion för sprängämnesinspektionen
 • 1988:369 Förordning med instruktion för sprängämnesinspektionen;
 • 1986:54 Förordning med instruktion för statens ansvarsnämnd
 • 1978:813 Förordning med instruktion för statens arbetsgivarverk
 • 1988:1580 Förordning med instruktion för statens arbetsgivarverk
 • 1979:579 Förordning med instruktion för statens arbetsmarknadsnämnd
 • 1988:1106 Förordning med instruktion för statens arbetsmarknadsnämnd
 • 1982:759 Förordning med instruktion för statens arbetsmiljönämnd
 • 1988:1141 Förordning med instruktion för statens arbetsmiljönämnd;
 • 1965:786 Förordning med instruktion för statens bakteriologiska laboratorium
 • 1965:748 Förordning med instruktion för statens biografbyrå
 • 1985:609 Förordning med instruktion för statens chefslönenämnd
 • 1977:1066 Förordning med instruktion för statens delegation för rymdverksamhet
 • 1983:592 Förordning med instruktion för statens elektriska inspektion
 • 1988:809 Förordning med instruktion för statens elektriska inspektion
 • 1983:646 Förordning med instruktion för statens energiverk
 • 1988:808 Förordning med instruktion för statens energiverk
 • 1974:628 Förordning med instruktion för statens förhandlingsnämnd
 • 1967:284 Förordning med instruktion för statens förlikningsmannaexpedition
 • 1988:653 Förordning med instruktion för statens förlikningsmannaexpedition
 • 1965:693 Förordning med instruktion för statens geotekniska institut
 • 1982:442 Förordning med instruktion för statens giftinformationscentral
 • 1979:421 Förordning med instruktion för statens handikappråd
 • 1978:555 Förordning med instruktion för statens haverikommission
 • 1988:1114 Förordning med instruktion för statens haverikommission
 • 1981:159 Förordning med instruktion för statens hundskola
 • 1988:654 Förordning med instruktion för statens hundskola
 • 1983:701 Förordning med instruktion för statens industriverk
 • 1988:314 Förordning med instruktion för statens industriverk
 • 1988:930 Förordning med instruktion för statens institut för byggnadsforskning
 • 1982:200 Förordning med instruktion för statens institut för byggnadsforskning;
 • 1987:578 Förordning med instruktion för statens institut för läromedel
 • 1974:440 Förordning med instruktion för statens institut för läromedelsinformation
 • 1984:1004 Förordning med instruktion för statens institut för personalutveckling
 • 1980:303 Förordning med instruktion för statens institut för psykosocial miljömedicin
 • 1988:1242 Förordning med instruktion för statens institut för psykosocial miljömedicin;
 • 1969:137 Förordning med instruktion för statens invandrarverk
 • 1965:799 Förordning med instruktion för statens jordbruksnämnd
 • 1985:445 Förordning med instruktion för statens järnvägar
 • 1976:439 Förordning med instruktion för statens konstmuseer
 • 1965:746 Förordning med instruktion för statens konstråd
 • 1988:1565 Förordning med instruktion för statens krigsförsäkringsnämnd
 • 1959:484 Förordning med instruktion för statens krigsskadenämnd
 • 1988:1566 Förordning med instruktion för statens krigsskadenämnd
 • 1974:644 Förordning med instruktion för statens kulturråd
 • 1987:719 Förordning med instruktion för statens kulturråd
 • 1981:672 Förordning med instruktion för statens kärnbränslenämnd
 • 1990:506 Förordning med instruktion för statens kärnbränslenämnd
 • 1988:296 Förordning med instruktion för statens kärnbränslenämnd;
 • 1974:427 Förordning med instruktion för statens kärnkraftinspektion
 • 1988:523 Förordning med instruktion för statens kärnkraftinspektion
 • 1984:471 Förordning med instruktion för statens lantbrukskemiska laboratorium
 • 1971:808 Förordning med instruktion för statens livsmedelsverk
 • 1986:599 Förordning med instruktion för statens löne- och pensionsverk
 • 1983:816 Förordning med instruktion för statens maskinprovningar
 • 1980:571 Förordning med instruktion för statens miljömedicinska laboratorium
 • 1981:504 Förordning med instruktion för statens musiksamlingar
 • 1983:695 Förordning med instruktion för statens mät- och provråd
 • 1967:444 Förordning med instruktion för statens naturvårdsverk
 • 1965:668 Förordning med instruktion för statens nämnd för arbetstagares uppfinningar
 • 1981:681 Förordning med instruktion för statens nämnd för internationella adoptionsfrågor
 • 1967:329 Förordning med instruktion för statens planverk
 • 1979:670 Förordning med instruktion för statens planverks råd för samhällsplanering
 • 1978:849 Förordning med instruktion för statens planverks råd för stål- och betongnormer
 • 1980:411 Förordning med instruktion för statens planverks tekniska råd
 • 1983:407 Förordning med instruktion för statens pris- och kartellnämnd
 • 1984:49 Förordning med instruktion för statens provningsanstalt
 • 1988:344 Förordning med instruktion för statens provningsanstalt;
 • 1980:393 Förordning med instruktion för statens psykologisk-pedagogiska bibliotek
 • 1988:679 Förordning med instruktion för statens psykologisk-pedagogiska bibliotek
 • 1986:424 Förordning med instruktion för statens räddningsverk;
 • 1977:566 Förordning med instruktion för statens rättskemiska laboratorium
 • 1983:733 Förordning med instruktion för statens råd för byggnadsforskning
 • 1965:698 Förordning med instruktion för statens sjöhistoriska museum
 • 1976:481 Förordning med instruktion för statens strålskyddsinstitut
 • 1984:538 Förordning med instruktion för statens tjänstebostadsnämnd
 • 1975:63 Förordning med instruktion för statens tjänstepensionsnämnd
 • 1976:527 Förordning med instruktion för statens ungdomsråd
 • 1985:713 Förordning med instruktion för statens utlandslönenämnd
 • 1978:249 Förordning med instruktion för statens utsädeskontroll
 • 1982:705 Förordning med instruktion för statens vattenfallsverk
 • 1982:553 Förordning med instruktion för statens veterinärmedicinska anstalt
 • 1988:864 Förordning med instruktion för statens veterinärmedicinska anstalt
 • 1971:233 Förordning med instruktion för statens väg- och trafikinstitut
 • 1988:629 Förordning med instruktion för statens väg- och trafikinstitut;
 • 1971:395 Förordning med instruktion för statens växtsortnämnd
 • 1985:608 Förordning med instruktion för statistiska centralbyrån
 • 1981:607 Förordning med instruktion för statsförvaltningens centrala förslagsnämnd
 • 1984:1005 Förordning med instruktion för statsrådslönenämnden
 • 1971:862 Förordning med instruktion för stiftsnämnderna
 • 1965:745 Förordning med instruktion för studiemedelsnämnderna
 • 1973:687 Förordning med instruktion för styrelsen för internationell utveckling
 • 1991:840 Förordning med instruktion för styrelsen för internationellt näringslivsbistånd (SWEDECORP);
 • 1985:476 Förordning med instruktion för styrelsen för psykologiskt försvar
 • 1991:1812 Förordning med instruktion för styrelsen för riksfärdtjänst
 • 1979:113 Förordning med instruktion för styrelsen för teknisk utveckling
 • 1988:404 Förordning med instruktion för styrelsen för teknisk utveckling
 • 1988:532 Förordning med instruktion för styrelsen för u-landsforskning (SAREC)
 • 1979:832 Förordning med instruktion för styrelsen för u-landsforskning (Swedish Agency for Research Cooperation with Developing Countries, SAREC)
 • 1987:601 Förordning med instruktion för styrelsen för u-landsutbildning i Sandö (Sandö U-centrum)
 • 1988:533 Förordning med instruktion för styrelsen för u-landsutbildning i Sandö (Sandö U-centrum);
 • 1988:1462 Förordning med instruktion för svenska unescorådet;
 • 1986:537 Förordning med instruktion för svenskt biografiskt lexikon
 • 1979:1073 Förordning med instruktion för talboks- och punktskriftsbiblioteket
 • 1990:730 Förordning med instruktion för teknikvetenskapliga forskningsrådet;
 • 1981:997 Förordning med instruktion för teleanslutningsnämnden
 • 1988:348 Förordning med instruktion för televerket;
 • 1975:507 Förordning med instruktion för tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet
 • 1985:477 Förordning med instruktion för totalförsvarets chefsnämnd
 • 1985:345 Förordning med instruktion för trafiksäkerhetsverket;
 • 1988:282 Förordning med instruktion för trafiksäkerhetsverket;
 • 1984:483 Förordning med instruktion för transportforskningsberedningen
 • 1979:1037 Förordning med instruktion för transportrådet
 • 1988:1179 Förordning med instruktion för transportrådet
 • 1984:109 Förordning med instruktion för trygghetsnämnden
 • 1984:988 Förordning med instruktion för tullverket
 • 1976:702 Förordning med instruktion för universitets- och högskoleämbetet
 • 1977:37 Förordning med instruktion för utrikesdepartementets antagningsnämnd
 • 1978:498 Förordning med instruktion för utrustningsnämnden för universitet och högskolor
 • 1966:566 Förordning med instruktion för utskrivningsnämnderna
 • 1988:1038 Förordning med instruktion för vapenfrinämnden
 • 1975:394 Förordning med instruktion för vuxenutbildningsnämnderna
 • 1967:258 Förordning med instruktion för vägverket
 • 1988:1074 Förordning med instruktion för vägverket;
 • 1979:3 Förordning med instruktion för värnpliktsnämnden
 • 1988:1037 Förordning med instruktion för värnpliktsnämnden
 • 1979:300 Förordning med instruktion för växtförädlingsnämnden
 • 1973:847 Förordning med instruktion för yrkesinspektionen
 • 2000:450 Förordning med instruktion för Åsbackaskolans resurscenter
 • 1992:404 Förordning med instruktion för Överklagandenämnden för högskolan
 • 2007:991 Förordning med instruktion för Överklagandenämnden för högskolan
 • 2006:853 Förordning med instruktion för Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag
 • 2007:1081 Förordning med instruktion för Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag
 • 2001:79 Förordning med instruktion för Överklagandenämnden för studiestöd
 • 2007:1348 Förordning med instruktion för Överklagandenämnden för studiestöd
 • 1995:625 Förordning med instruktion för Överklagandenämnden för totalförsvaret
 • 1988:1122 Förordning med instruktion för Överstyrelsen för civil beredskap
 • 1986:423 Förordning med instruktion för överstyrelsen för civil beredskap
 • 1983:257 Förordning med instruktion för övervakningsnämnderna
 • 1988:683 Förordning med instruktion för övervakningsnämnderna
 • 1976:785 Förordning med instruktion om handläggning av sjöfartsärenden vid utrikesrepresentationen
 • 2000:453 Förordning med instruktionn för Hällsboskolans resurscenter
 • 2012:826 Förordning med kompletterande bestämmelser till 1996 års Haagkonvention
 • 2005:97 Förordning med kompletterande bestämmelser till Bryssel II-förordningen
 • 2015:198 Förordning med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor
 • 2014:1463 Förordning med kompletterande bestämmelser till EU:s tåg-, fartygs- och busspassagerarförordningar
 • 2011:704 Förordning med kompletterande bestämmelser till EU:s underhållsförordning och 2007 års Haagkonvention om underhållsskyldighet
 • 2008:808 Förordning med kompletterande föreskrifter till EG:s delgivningsförordning
 • 1975:1004 Förordning med krigsinstruktion för länsstyrelserna
 • 1988:971 Förordning med länsstyrelseinstruktion
 • 1917:281 Förordning med närmare föreskrifter om fastighetsregister för stad
 • 2006:214 Förordning med närmare föreskrifter om vigsel och registrering av partnerskap som förrättas av domare eller särskilt förordnad förrättare
 • 1987:1019 Förordning med närmare föreskrifter om vigsel som förrättas av domare eller särskilt förordnad vigselförrättare
 • 1982:375 Förordning med provisoriska bestämmelser om skolkantorer
 • 1982:993 Förordning med provisoriska bestämmelser om undervisning och betygssättning i orienteringsämnen på grundskolans högstadium m. m.
 • 1986:116 Förordning med provisoriska föreskrifter om uppdragsutbildning i anslutning till gymnasieskolan
 • 1992:1124 Förordning med reglemente för Konungariket Sveriges stadshypotekskassa
 • 1983:826 Förordning med riktlinjer för färgnyanserna i Sveriges flagga
 • 1985:537 Förordning med särskilda bestämmelser för skolledare, biträdande skolledare och lärare inom skolväsendet
 • 2012:121 Förordning med särskilda bestämmelser om ansökan om godkännande som enskild huvudman för viss utbildning i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan
 • 1983:526 Förordning med särskilda bestämmelser om beräkning av låneunderlag för bostadslån till egenregibyggen i vissa fall m.m.
 • 1988:684 Förordning med särskilda bestämmelser om bostadslån m.m. för ny- och ombyggnad av ålderdomshem
 • 2013:53 Förordning med särskilda bestämmelser om ersättning av allmänna medel för inställelse till en muntlig förhandling vid Ersättningsnämnden
 • 1968:235 Förordning med särskilda bestämmelser om gratis undersökning och behandling av sjömän vid vissa smittsamma sjukdomar
 • 2007:127 Förordning med särskilda bestämmelser om skyddsåtgärder vid rovdjursangrepp
 • 1983:693 Förordning med särskilda bestämmelser om tidsbegränsad stiftsbundenhet för präster
 • 1994:1763 Förordning med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
 • 1996:1435 Förordning med särskilda bestämmelser om återkallelse av beslut om statligt räntestöd i vissa fall
 • 1986:912 Förordning med särskilda föreskrifter om timunderlag första kalenderhalvåret 1987 för viss utbildning i gymnasieskolan
 • 1981:994 Förordning med tabeller för uträkning av arvsskatt och gåvoskatt
 • 1983:6 Förordning med tabeller för uträkning av arvsskatt och gåvoskatt
 • 1976:1018 Förordning med taxa för sjukvårdande behandling
 • 1976:1111 Förordning med tillkännagivande att Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling antagit deklaration om internationella investeringar och multinationella företag
 • 1975:607 Förordning med tillkännagivande av lydelsen av York-Antwerpen-reglerna 1974
 • 1959:420 Förordning med tilläggsbestämmelser till statens allmänna tjänstepensionsreglemente
 • 1961:348 Förordning med tillämpningsbestämmelser till lagarna (l960:729 och 730) om upphovsrätt till litterära och konstnär liga verk och om rätt till fotografisk bild
 • 1956:612 Förordning med tillämpningsföreskrifter till allmänna prisregleringslagen (1956:236)
 • 1996:12 Förordning med verkställighetsföreskrifter till 10 kap. sjölagen (1994:1009)
 • 1980:743 Förordning med vissa anvisningar om tillämpningen av dubbelbeskattningsavtalet den 16 juni 1976 mellan Sverige och Spanien
 • 1990:561 Förordning med vissa bemyndiganden för Läkemedelsverket att meddela föreskrifter
 • 1985:796 Förordning med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.
 • 1992:396 Förordning med vissa bestämmelser för linjer och specialkurser i gymnasieskolan
 • 1981:673 Förordning med vissa bestämmelser för statlig myndighets affärsdrivande verksamhet i utlandet
 • 1965:729 Förordning med vissa bestämmelser om anställning som präst
 • 1968:70 Förordning med vissa bestämmelser om injektionssprutor och kanyler
 • 1979:163 Förordning med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande kriminalvård i frihet
 • 1977:178 Förordning med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom
 • 1940:218 Förordning med vissa bestämmelser om legosängsavgifter under utrymning
 • 1992:1024 Förordning med vissa bestämmelser om prisnedsättning för receptfria läkemedel enligt lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m. m.
 • 1989:47 Förordning med vissa bestämmelser om radiomottagare, m. m.;
 • 2013:343 Förordning med vissa bestämmelser om skydd för personuppgifter vid polissamarbete och straffrättsligt samarbete inom Europeiska unionen
 • 1985:190 Förordning med vissa bestämmelser om särskilt räntebidrag m. m. för år 1985
 • 1985:711 Förordning med vissa bestämmelser om torskfisket i Östersjön nordost om Bornholm
 • 1982:306 Förordning med vissa bestämmelser om utlämning för brott till Sverige
 • 1944:749 Förordning med vissa föreskrifter angående trafik med motorfordon och släpfordon vid utrymning
 • 1988:1404 Förordning med vissa föreskrifter enligt lagen (1956:245) om uppgiftsskyldighet rörande pris- och konkurrensförhållanden
 • 1998:1321 Förordning med vissa föreskrifter om erkännande och verkställighet av utländska avgöranden
 • 1986:1081 Förordning med vissa provisoriska bestämmelser om gymnasieskolans skolledning och skolledningsbidrag m.m.
 • 1987:86 Förordning med vissa provisoriska bestämmelser om skolledning och skolledningsresurser m.m. för kommunal utbildning för vuxna
 • 1986:1080 Förordning med vissa provisoriska föreskrifter om gymnasieskolan
 • 1986:572 Förordning med vissa tillämpningsföreskrifter till skollagen (1985:1100)
 • 1988:313 Förordning med ändrade bestämmelser om övertagande av vissa statslån till bostadsbyggande m.m.
 • 2007:1364 Förordning om Arbetsförmedlingens samarbete med kommuner om arbetsmarknadspolitiska program
 • 2013:391 Förordning om Domarnämndens förordnande av särskilda ledamöter i allmän domstol och i allmän förvaltningsdomstol
 • 1995:702 Förordning om EG:s förordning om ekologiskt framställda produkter
 • 1997:83 Förordning om EG:s förordning om skydd mot extraterritoriell lagstiftning som antas av ett tredje land
 • 1994:1715 Förordning om EG:s förordningar om jordbruksprodukter
 • 2002:147 Förordning om EG:s stöd för informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter
 • 2011:926 Förordning om EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter
 • 2008:1402 Förordning om Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare för perioden 2007-2013
 • 2012:30 Förordning om Flegtlicenser för import av timmer
 • 1982:756 Förordning om Försvarsmaktens ingripanden vid kränkningar av Sveriges territorium under fred och neutralitet, m.m. (IKFN-förordning)
 • 2010:651 Förordning om Försvarsmaktens personal vid internationella militära insatser
 • 2002:375 Förordning om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet
 • 2006:344 Förordning om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning
 • 1994:1173 Förordning om Internationella institutet för industriell miljöekonomi vid Lunds universitet
 • 1983:124 Förordning om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning
 • 2009:392 Förordning om Läkemedelsverkets skyldigheter i fråga om medicintekniska produkter
 • 1996:173 Förordning om Miljö- och rymdforskningsinstitutet i Kiruna
 • 2003:305 Förordning om Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom
 • 2013:118 Förordning om Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning
 • 1993:958 Förordning om Riksrevisionsverkets granskning av statliga aktiebolag och stiftelser
 • 2011:976 Förordning om Skatteverkets handläggning av vissa registreringsärenden
 • 2007:789 Förordning om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter
 • 2010:803 Förordning om Statens skolinspektions prövning i vissa fall av utbildning med enskild huvudman
 • 1998:1739 Förordning om Stiftelsen Norrlandsfondens förvaltning av lokaliseringslån och regionala utvecklingslån
 • 1979:996 Förordning om Stockholms fondbörs
 • 2008:1272 Förordning om Swedfund International AB:s stöd till små och medelstora svenska företags investeringar i Swedfunds samarbetsländer
 • 1996:702 Förordning om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
 • 1965:852 Förordning om ackord och avskrivning rörande vissa skatter;
 • 1998:413 Förordning om ackord rörande statliga fordringar m.m.
 • 2004:1333 Förordning om administration av den svenska avgiften till Europeiska unionens budget
 • 2005:393 Förordning om administrativt samarbete inom EU i fråga om punktskatter
 • 2012:848 Förordning om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning
 • 1998:345 Förordning om aktivare användning av arbetslöshetsersättningen
 • 2002:612 Förordning om allmän försäkringskassas deltagande i viss projektverksamhet
 • 1987:770 Förordning om allmän kyrkoavgift för år 1988
 • 1993:1327 Förordning om allmän trafikplikt och transportstöd när det gäller järnväg, väg och inre vattenvägar
 • 1977:937 Förordning om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.
 • 1997:75 Förordning om anläggningsstöd till plantering av fleråriga grödor för produktion av biomassa
 • 1994:801 Förordning om anmälan av investeringsprojekt på petroleum-, naturgas- och elektricitetsområdena
 • 1985:494 Förordning om anmälan av särskilda utgivare för radio- och kassettidningar, m.m.
 • 2010:543 Förordning om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor
 • 2004:331 Förordning om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet
 • 1985:997 Förordning om anmälningsskyldighet beträffande asbest i ventilationsanläggningar
 • 2013:352 Förordning om anmälningsskyldighet vid utstationering av arbetstagare
 • 1991:1200 Förordning om anmälningsskyldighet vid vissa resor till utlandet
 • 1998:77 Förordning om annonser vid offentlig upphandling
 • 1984:589 Förordning om anordnande av bevakning;
 • 1982:170 Förordning om anpassning av statsbidrag till daghem m.m. med hänsyn till löneutvecklingen för anställda i offentlig tjänst vid slutavräkning för år 1981 m.m.
 • 1983:1099 Förordning om anslutning av larmanläggningar till Polismyndigheten
 • 1998:740 Förordning om anställning hos allmän försäkringskassa
 • 1982:24 Förordning om anstånd med att lämna deklaration för mervärdeskatt
 • 1984:28 Förordning om anstånd med betalning av viss mervärdeskatt
 • 1997:686 Förordning om ansökan och redovisning av ekonomiskt bidrag från Europeiska gemenskapen till de svenska delarna av de transeuropeiska transportnätverken
 • 2002:782 Förordning om ansökan och utbetalning av pension m.fl. förmåner
 • 2007:20 Förordning om ansökan om och handläggning av stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder
 • 2015:45 Förordning om ansökan om och handläggning av stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder
 • 2014:870 Förordning om ansökan om och handläggning av stöd för vissa landsbygdsutvecklingsåtgärder
 • 2000:4 Förordning om ansökan om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder inom jordbruket m.m.
 • 1985:682 Förordning om antagning av utomnordiska gäststuderande och invandrarstuderande till grundläggande högskoleutbildning m. m.;
 • 1983:382 Förordning om antalet nämndemän i de allmänna domstolarna och de allmänna förvaltningsdomstolarna
 • 2006:260 Förordning om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt
 • 1992:98 Förordning om användande av skjutvapen vid vakttjänst inom Försvarsmakten
 • 1983:167 Förordning om användning av automatisk databehandling inom exekutionsväsendet
 • 1979:286 Förordning om användning av djur för vetenskapligt ändamål m.m.
 • 2008:789 Förordning om användning av ljudöverföring och ljud- och bildöverföring vid domstolssammanträde
 • 2012:667 Förordning om användning av ljudöverföring och ljud- och bildöverföring vid muntliga förhandlingar i Ersättningsnämnden
 • 1980:140 Förordning om användning av radiosändare under krig m.m.;
 • 1987:966 Förordning om användning av telefon vid rättegång
 • 1996:272 Förordning om användningen av telefon vid domstolssammanträde
 • 1974:284 Förordning om arbeten av guld, silver eller platina
 • 1975:883 Förordning om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter
 • 1993:185 Förordning om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter
 • 1979:518 Förordning om arbetshandikappade i statligt reglerad anställning, m.m.
 • 1992:1164 Förordning om arbetskraftens fria rörlighet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
 • 1998:1784 Förordning om arbetsmarknadspolitiska aktiviteter
 • 1977:284 Förordning om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd
 • 1992:1167 Förordning om arbetstagares och egna företagares rätt att efter avslutad verksamhet stanna kvar i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
 • 2010:1579 Förordning om arbetstid m.m. för flygpersonal inom civilflyget
 • 1976:1105 Förordning om arkiv hos regeringskansliet
 • 1976:48 Förordning om arvode åt personalföreträdare i allmän försäkringskassas styrelse
 • 1975:592 Förordning om arvode åt personalföreträdare i statlig myndighet med lekmannastyrelse
 • 1963:588 Förordning om arvsskatt vid avveckling av fideikommiss
 • 2003:140 Förordning om att bestämmelserna i smittskyddslagen (1988:1472) om samhällsfarliga sjukdomar skall tillämpas på svår akut respiratorisk sjukdom (SARS)
 • 2009:380 Förordning om att bestämmelserna i smittskyddslagen (2004:168) om allmänfarliga sjukdomar ska tillämpas på influensa A (H1N1) av den typ som började spridas bland människor i Mexiko i april 2009
 • 2006:137 Förordning om att bestämmelserna i smittskyddslagen (2004:168) om allmänfarliga sjukdomar skall tillämpas på fågelinfluensa av typen H5N1
 • 2014:1312 Förordning om att bestämmelserna i smittskyddslagen (2004:168) om samhällsfarliga sjukdomar ska tillämpas på infektion med ebolavirus
 • 1983:366 Förordning om att vissa substanser skall anses som narkotika
 • 1973:221 Förordning om auktorisation och godkännande av revisorer
 • 1993:976 Förordning om avdrag för vissa utbildningsinsatser vid betalning av lönekostnadspålägg avseende budgetåret 1993/94
 • 1994:1134 Förordning om avdrag för vissa utbildningsinsatser vid betalning av lönekostnadspålägg avseende budgetåret 1994/95
 • 1998:1709 Förordning om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner
 • 1981:340 Förordning om avgift för administration av statliga bostadslån m.m.
 • 1983:737 Förordning om avgift för administration av vissa statliga lån
 • 1992:699 Förordning om avgift för bevis om organisationsnummer
 • 1989:810 Förordning om avgift för efterforskning av personer bosatta utomlands
 • 1989:598 Förordning om avgift för myndigheters verksamhet enligt miljöskyddslagen (1969:387)
 • 1993:414 Förordning om avgift för utbetalning av statliga räntebidrag i vissa fall
 • 1992:609 Förordning om avgift för utdrag ur röstlängdsregister
 • 1983:887 Förordning om avgift på Svenska skeppshypotekskassans garantifond
 • 1983:585 Förordning om avgift på landshypoteksinstitutionens grundfond
 • 2004:869 Förordning om avgift under år 2005 för Luftfartsstyrelsens verksamhet
 • 1983:847 Förordning om avgift vid införsel av aluminiumburkar
 • 1983:945 Förordning om avgifter enligt vattenlagen (1983:291), m.m.
 • 1982:481 Förordning om avgifter för Datainspektionens verksamhet
 • 2011:1012 Förordning om avgifter för Lantmäteriets handläggning av vissa ärenden om dödande av förkommen handling
 • 2001:1049 Förordning om avgifter för ansökningar om upplösning av stiftelser
 • 1987:14 Förordning om avgifter för bistånd av utrikesdepartementet i ärenden om kvarlåtenskap utomlands
 • 1993:595 Förordning om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel
 • 2010:1167 Förordning om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel
 • 1987:274 Förordning om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel m. m. för tiden den 1 juli 1987--den 30 juni 1988
 • 1979:28 Förordning om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel m.m.
 • 1986:275 Förordning om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel m.m. för tiden den 1 juli 1986--den 30 juni 1987
 • 1990:543 Förordning om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel m.m. för tiden den 1 juli 1990 - den 30 juni 1991
 • 1992:849 Förordning om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel m.m. för tiden den 1 juli 1992--den 30 juni 1993
 • 1986:199 Förordning om avgifter för finansiering av kemikalieinspektionens verksamhet;
 • 2006:1165 Förordning om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter
 • 2006:1166 Förordning om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter
 • 2001:911 Förordning om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen
 • 1998:903 Förordning om avgifter för prövning enligt lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning
 • 1984:631 Förordning om avgifter för prövning inom skolväsendet och vuxenutbildningen
 • 1998:940 Förordning om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
 • 1984:380 Förordning om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöskyddslagen (1969:387)
 • 1988:1378 Förordning om avgifter för trafik på statens spåranläggningar
 • 1998:1827 Förordning om avgifter för trafik på statens spåranläggningar
 • 1992:207 Förordning om avgifter för vissa ärenden enligt allmänna ordningsstadgan (1956:617)
 • 1992:767 Förordning om avgifter för vissa ärenden enligt insiderlagen (1990:1342)
 • 1992:261 Förordning om avgifter för vissa ärenden enligt lagen (1956:618) om allmänna sammankomster
 • 1992:260 Förordning om avgifter för vissa ärenden enligt lagen (1960:419) om förbud i vissa fall mot införsel av spritdrycker
 • 1992:272 Förordning om avgifter för vissa ärenden enligt lagen (1977:292) om tillverkning av drycker, m.m.
 • 1996:911 Förordning om avgifter för vissa ärenden enligt lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer
 • 1992:208 Förordning om avgifter för vissa ärenden enligt lagen (1983:1097) med vissa bestämmelser om larmanläggningar m.m.
 • 1992:765 Förordning om avgifter för vissa ärenden enligt lagen (1983:890) om allemanssparande
 • 1993:1631 Förordning om avgifter för vissa ärenden enligt ordningslagen (1993:1617)
 • 2011:978 Förordning om avgifter för vissa ärenden om dödande av förkommen handling
 • 1992:202 Förordning om avgifter för ärenden enligt lagen (1966:742) om hotell- och pensionatrörelse
 • 1991:1583 Förordning om avgifter i mål om betalningsföreläggande och handräckning;
 • 1977:1025 Förordning om avgifter i vissa tryckfrihetsärenden
 • 1991:914 Förordning om avgifter på vissa jordbruksprodukter m.m.
 • 1992:1036 Förordning om avgiftsbefrielse enligt lagen (1992:1035) om immunitet och privilegier för ministerrådsmöten och ämbetsmannakommittémöten inom Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa (ESK)
 • 1982:208 Förordning om avgiftsbeläggning av statliga biluppställningsplatser m.m.
 • 1993:735 Förordning om avgiftsfria sjukvårds- förmåner m.m. för vissa hivsmittade
 • 2003:55 Förordning om avgångsförmåner för vissa arbetstagare med statlig chefsanställning
 • 2004:100 Förordning om avhjälpande av föroreningsskador och statsbidrag för sådant avhjälpande
 • 1991:806 Förordning om avräkning av ingående mervärdeskatt på statsbudgeten;
 • 1985:498 Förordning om avräkning av utgifter på statsbudgeten
 • 1992:807 Förordning om avräkning av vissa belopp på statsbudgeten för utbildningsinsatser budgetåret 1992/93
 • 1987:915 Förordning om avskiljande av studenter från högskoleutbildning
 • 2007:989 Förordning om avskiljande av studenter från högskoleutbildning
 • 2000:268 Förordning om avtal med Danmark om mervärdesskatt för den fasta vägförbindelsen över Öresund
 • 2004:27 Förordning om avtal mellan Sverige och Hong Kong SAR beträffande skatt på inkomst som härrör från luftfartyg i internationell trafik
 • 1979:26 Förordning om avtal mellan Sverige och Norge angående grunderna för fördelningen av beskattningen av Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolags inkomster
 • 1982:909 Förordning om avtal mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om handräckning i skatteärenden
 • 1991:171 Förordning om avtal mellan de nordiska länderna om handräckning i skatteärenden
 • 1991:133 Förordning om avveckling av prisregleringen på jordbrukets område
 • 1992:1051 Förordning om avveckling av räntebidrag för vissa reparationsåtgärder och för gatukostnadsersättning
 • 1986:115 Förordning om avvecklingsersättning till vissa köttproducenter och smågrisproducenter
 • 1982:1283 Förordning om avvecklingsersättning till vissa mjölkproducenter
 • 1987:324 Förordning om barn- och ungdomsdelegationen
 • 2006:1083 Förordning om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling
 • 1996:879 Förordning om basbelopp och förhöjt basbelopp för år 1997
 • 1997:678 Förordning om basbelopp och förhöjt basbelopp för år 1998
 • 1975:1051 Förordning om beaktande av vissa anställningstider vid tillämpning av statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287), m.m.
 • 1995:1048 Förordning om bedömning och kontroll av risker med existerande ämnen
 • 2008:643 Förordning om befattningsutbildning för rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem
 • 1978:407 Förordning om befrielse från eller nedsättning av viss indirekt skatt, m.m.
 • 1979:293 Förordning om befrielse från eller återbetalning av viss stämpelskatt
 • 1988:336 Förordning om befrielse från och nedsättning av grekisk skatt för person med hemvist i Sverige
 • 2007:33 Förordning om befälhavares skyldigheter vid faror för sjötrafiken och sjönöd
 • 1997:748 Förordning om begränsning av rätten att bedriva linjesjöfart på Gotland
 • 1998:85 Förordning om begränsning av stödgivning inom EG:s strukturomvandlingsområden
 • 1992:989 Förordning om begränsning av sådana räntebidrag för bostäder som lämnas enligt äldre bestämmelser
 • 1977:754 Förordning om begränsning av vikariatsförordnanden hos statsmyndigheterna, m.m.
 • 1985:201 Förordning om behandling av föremål som har upphittats i spårvägs-, tunnelbane- eller busstrafik
 • 2001:706 Förordning om behandling av personuppgifter i Arbetsmiljöverkets informationssystem om arbetsskador
 • 2007:261 Förordning om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet
 • 2007:260 Förordning om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst
 • 2002:287 Förordning om behandling av personuppgifter i Kungl. bibliotekets digitala kulturarvsprojekt
 • 2011:58 Förordning om behandling av personuppgifter i Lantmäteriets databas för arkiverade handlingar
 • 2001:589 Förordning om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet
 • 2003:247 Förordning om behandling av personuppgifter i Statistiska centralbyråns undersökning om förtroendevalda i kommuner och landsting 2003
 • 2009:1422 Förordning om behandling av personuppgifter i Statistiska centralbyråns verksamhet med framställning av statistik över kommunalt vårdnadsbidrag
 • 2011:306 Förordning om behandling av personuppgifter i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets verksamhet i fråga om det statliga tandvårdsstödet
 • 2001:88 Förordning om behandling av personuppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet
 • 2002:623 Förordning om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
 • 2006:275 Förordning om behandling av personuppgifter i utrikesförvaltningens konsulära verksamhet
 • 2001:720 Förordning om behandling av personuppgifter i verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen
 • 2002:61 Förordning om behandling av personuppgifter i verksamhet med val
 • 2003:188 Förordning om behandling av personuppgifter inom Kustbevakningen
 • 2001:682 Förordning om behandling av personuppgifter inom kriminalvården
 • 2003:766 Förordning om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration
 • 2001:637 Förordning om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten
 • 2006:937 Förordning om behandling av personuppgifter inom åklagarväsendet
 • 1998:1229 Förordning om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga
 • 2008:936 Förordning om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
 • 2012:742 Förordning om behandling av personuppgifter vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
 • 1999:105 Förordning om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar
 • 2001:590 Förordning om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet
 • 2001:588 Förordning om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
 • 2005:791 Förordning om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet
 • 2001:646 Förordning om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet
 • 2014:1518 Förordning om behörig domstol vid erkännande och verkställighet av utländska avgöranden i vissa fall
 • 1995:436 Förordning om behörig myndighet enligt vissa EU-rättsakter rörande järnväg m.m.
 • 1993:1072 Förordning om behörig myndighet för informationsutbyte rörande domar och andra beslut enligt EES-avtalet
 • 1995:105 Förordning om behörig myndighet för äkthetskontroll av domar och akter av Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen
 • 2009:250 Förordning om behörig svensk myndighet i fråga om långväga identifiering och spårning av fartyg
 • 2012:772 Förordning om behöriga myndigheter för resenärers rättigheter
 • 1994:1808 Förordning om behöriga myndigheter på den civila luftfartens område
 • 1995:525 Förordning om behöriga myndigheter, m.m. i fråga om internationella transporter inom Europeiska unionen
 • 1995:521 Förordning om behöriga myndigheter, m.m. i fråga om kör- och vilotider samt färdskrivare vid vägtransporter
 • 1984:545 Förordning om behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården m.m.
 • 1991:1712 Förordning om behörighet för vissa tingsrätter att ta upp tryckfrihetsmål och yttrandefrihetsmål
 • 1980:747 Förordning om behörighet i vissa fall till prästerlig tjänst
 • 2011:326 Förordning om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare
 • 1990:700 Förordning om behörighet till och tillsättande av vissa tjänster vid Läkemedelsverket
 • 1998:1519 Förordning om behörighet till vissa anställningar inom folktandvården m.m
 • 1998:1518 Förordning om behörighet till vissa anställningar inom hälso- och sjukvården m.m.
 • 1984:802 Förordning om behörighet till vissa läkartjänster vid försöksverksamhet med kompletterande tjänstgöring för specialistkompetenta läkare
 • 1985:884 Förordning om behörighet till vissa tjänster inom folk tandvården och om tillsättning av sådana tjänster
 • 1982:771 Förordning om behörighet till vissa tjänster inom hälso- och sjukvården och om tillsättning av sådana tjänster
 • 1998:965 Förordning om behörigheter för sjöpersonal
 • 1999:1421 Förordning om behörighetsbevis för lärare och förskollärare med utländsk utbildning
 • 1992:819 Förordning om behörighetsgivande förutbildning vid universitet och högskolor
 • 2007:432 Förordning om behörighetsgivande förutbildning vid universitet och högskolor
 • 1993:1644 Förordning om behörigt organ för utbytesprogrammet Ungdom för Europa
 • 1987:273 Förordning om belopp för år 1986 enligt 4 § förordningen (1983:944) om statsbidrag till social hemhjälp
 • 1983:880 Förordning om bemyndigande för statens löne- och pensionsverk att besluta om rätt till familjepensionsförmån i vissa fall
 • 1984:224 Förordning om bemyndigande för statens löne- och pensionsverk att besluta om rätt till förtidspension i vissa fall
 • 1982:517 Förordning om beredskapsersättning, beredskapslån och beredskapsgaranti
 • 1995:342 Förordning om beredskapslagring av olja m.m. under lagringsåret 1995/96
 • 1996:539 Förordning om beredskapslagring av olja m.m. under lagringsåret 1996/97
 • 1997:190 Förordning om beredskapslagring av olja m.m. under lagringsåret 1997/98
 • 1998:178 Förordning om beredskapslagring av olja m.m. under lagringsåret 1998/99
 • 1999:212 Förordning om beredskapslagring av olja m.m. under lagringsåret 1999/2000
 • 2000:138 Förordning om beredskapslagring av olja m.m. under lagringsåret 2000/01
 • 2001:168 Förordning om beredskapslagring av olja m.m. under lagringsåret 2001/2002
 • 2002:181 Förordning om beredskapslagring av olja m.m. under lagringsåret 2002/03
 • 1984:1050 Förordning om beredskapslagring av olja och kol
 • 1987:585 Förordning om beredskapslagring av olja och kol m. m. under lagringsåret 1987/88
 • 1989:27 Förordning om beredskapslagring av olja och kol m. m. under lagringsåret 1989/90
 • 1992:182 Förordning om beredskapslagring av olja och kol m. m. under lagringsåret 1992/93
 • 1988:150 Förordning om beredskapslagring av olja och kol m.m. under lagringsåret 1988/89;
 • 1990:197 Förordning om beredskapslagring av olja och kol m.m. under lagringsåret 1990/91
 • 1991:123 Förordning om beredskapslagring av olja och kol m.m. under lagringsåret 1991/92
 • 1993:222 Förordning om beredskapslagring av olja och kol m.m. under lagringsåret 1993/94
 • 1994:115 Förordning om beredskapslagring av olja och kol m.m. under lagringsåret 1994/95
 • 1986:68 Förordning om beredskapslagring av olja och kol under lagringsåret 1986/87
 • 2003:130 Förordning om beredskapslagring av oljeprodukter under lagringsåret 2003/04
 • 2004:375 Förordning om beredskapslagring av oljeprodukter under lagringsåret 2004/05
 • 2005:172 Förordning om beredskapslagring av oljeprodukter under lagringsåret 2005/06
 • 2006:281 Förordning om beredskapslagring av oljeprodukter under lagringsåret 2006/07
 • 2007:148 Förordning om beredskapslagring av oljeprodukter under lagringsåret 2007/08
 • 2008:133 Förordning om beredskapslagring av oljeprodukter under lagringsåret 2008/09
 • 2009:292 Förordning om beredskapslagring av oljeprodukter under lagringsåret 2009/10
 • 2010:274 Förordning om beredskapslagring av oljeprodukter under lagringsåret 2010/11
 • 2011:276 Förordning om beredskapslagring av oljeprodukter under lagringsåret 2011/12
 • 2012:175 Förordning om beredskapslagring av oljeprodukter under lagringsåret 2012/13
 • 1981:205 Förordning om beräkning av avdrag för framtida utgifter för hantering av utbränt kärnbränsle m.m.
 • 1983:967 Förordning om beräkning av basbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring;
 • 1991:152 Förordning om beräkning av bidragsunderlag för statligt stöd vid ny- och ombyggnad av bostäder
 • 2010:1855 Förordning om beräkning av effektiv ränta vid konsumentkrediter
 • 1979:131 Förordning om beräkning av folkpension i vissa fall
 • 1980:770 Förordning om beräkning av kapitalbelopp m.m. inom sjömanspensioneringen
 • 1978:384 Förordning om beräkning av låneunderlag och pantvärde för bostadslån
 • 1984:1043 Förordning om beräkning av pensionsgrundande tjänstetid vid ledighet för internationella uppdrag
 • 1975:836 Förordning om beräkning av pensionslön för kommunala anställningar m.fl. i vissa fall
 • 1975:834 Förordning om beräkning av pensionslön för år 1974 i vissa fall
 • 1977:1008 Förordning om beräkning av statliga tjänstepensioner vid anställnings upphörande under år 1977
 • 1991:150 Förordning om beräkning av statligt investeringsbidrag för ny- och ombyggnad av bostäder
 • 1987:994 Förordning om beräkning av vissa statliga avgifter för år 1988
 • 1969:54 Förordning om beräkning och redovisning av lönekostnadspålägg
 • 1983:260 Förordning om beräkningen av vissa statliga bruttopensionsförmåner;
 • 2004:236 Förordning om beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror
 • 1975:491 Förordning om beslutanderätt för Sveriges export- och investeringsråd beträffande handelssekreterare
 • 1979:546 Förordning om beslutanderätt för Sveriges exportråd beträffande projektexport
 • 1994:254 Förordning om beslutanderätt i vissa frågor enligt kungörelsen (1962:538) om förbättringslån
 • 1979:919 Förordning om bestämmandet av semesterförmåner m.m. vid byte av anställning
 • 1986:984 Förordning om bestämning av volym och vikt
 • 1985:289 Förordning om betalning av viss vägtrafikskatt, m.m.
 • 1985:63 Förordning om betalningen av omställningskostnader för anställda hos allmän försäkringskassa
 • 1978:881 Förordning om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter
 • 2009:1251 Förordning om betygsrätt för viss utbildning inom fordonsindustrin
 • 2012:509 Förordning om betygsrätt för viss utbildning vid internationella skolor
 • 1979:1194 Förordning om bevarande av allmänna fastighetsdeklarationer avgivna till ledning vid 1981 års allmänna fastighetstaxering, m.m.
 • 1976:950 Förordning om bevarande av deklarationer för mervärdeskatt avseende åren 1969--1971
 • 1966:671 Förordning om bevis för vinnande av områdesbehandling enligt konventionen angående upprättandet av Europeiska frihandelssammanslutningen;
 • 1998:1364 Förordning om bevis vid offentlig upphandling
 • 1990:1374 Förordning om bidrag enligt lagen (1990:578) om särskilt bidrag till kommuner m.fl.
 • 1990:818 Förordning om bidrag för experimentbyggande m.m.
 • 1995:802 Förordning om bidrag för förbättring av inomhusmiljön i bostäder och vissa lokaler
 • 1987:8 Förordning om bidrag för inskolningsplatser
 • 2004:685 Förordning om bidrag för installation av hiss m.m. i flerbostadshus
 • 2003:596 Förordning om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken
 • 1997:638 Förordning om bidrag för åtgärder mot radon i dricksvatten
 • 2006:171 Förordning om bidrag till anläggning av skog på områden med stormfälld skog
 • 2002:23 Förordning om bidrag till anläggning av ädellövskog på stormfällda områden
 • 2014:67 Förordning om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsnära stöd för återgång i arbete
 • 1984:523 Förordning om bidrag till arbetslösa m.fl. som startar egen näringsverksamhet
 • 1990:632 Förordning om bidrag till avgränsade integrationsprojekt
 • 1986:1398 Förordning om bidrag till bostadskostnader efter ombyggnad
 • 1984:936 Förordning om bidrag till flyktingar för kostnader för anhörigas resor till Sverige
 • 2012:42 Förordning om bidrag till fristående gymnasieskolor och fristående gymnasiesärskolor i vissa fall
 • 1994:2030 Förordning om bidrag till förbättring av inomhusklimatet i bostäder
 • 1985:326 Förordning om bidrag till företagshälsovård
 • 1985:729 Förordning om bidrag till företagshälsovård för vissa anställda inom byggnadsbranschen
 • 2009:1423 Förordning om bidrag till företagshälsovård med vissa insatser inom rehabiliteringsområdet
 • 2014:68 Förordning om bidrag till företagshälsovården för köp av medicinsk service
 • 2010:1121 Förordning om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer
 • 1987:410 Förordning om bidrag till handikappade för att skaffa motorfordon m.m.
 • 1987:317 Förordning om bidrag till handikappanpassning av folkparksteatrar
 • 1986:80 Förordning om bidrag till idrottsföreningar för betalning av vissa arbetsgivaravgifter
 • 1997:1322 Förordning om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning
 • 1987:316 Förordning om bidrag till konstnärlig utsmyckning i bostadsområden
 • 1988:1189 Förordning om bidrag till kostnader för undersökning m. m. av fast fornlämning;
 • 2003:248 Förordning om bidrag till lönekostnader inom verksamheten kulturarvs-IT
 • 1999:707 Förordning om bidrag till medborgare i Förbundsrepubliken Jugoslavien som kommer från provinsen Kosovo och som vill återvända dit
 • 1998:230 Förordning om bidrag till resor från Sverige för bosättning i annant land för utlänningar som vägrats uppehållstillstånd
 • 1997:127 Förordning om bidrag till resor från Sverige för bosättning i annat land för utlänningar som vägrats uppehållstillstånd
 • 2001:1052 Förordning om bidrag till satsningar inom projektet Agenda kulturarv
 • 2005:1093 Förordning om bidrag till sysselsättningsåtgärder inom kulturområdet
 • 1984:890 Förordning om bidrag till utlänningars resor från Sverige för bosättning i annat land
 • 1985:631 Förordning om bidrag till vissa energiinvesteringar
 • 1995:667 Förordning om bidrag till vissa funktionshindrade elever i gymnasieskolan
 • 2003:564 Förordning om bidrag till åtgärder för en effektiv och miljöanpassad energiförsörjning
 • 2013:80 Förordning om bidrag till öppenvårdsapoteksservice av allmänt ekonomiskt intresse
 • 1988:1464 Förordning om bidrag vid adoption av utländska barn
 • 1984:1102 Förordning om bidragsförskott, förlängt bidragsförskott för studerande och särskilt bidrag till vissa adoptivbarn
 • 1979:873 Förordning om biluthyrning
 • 2000:338 Förordning om biocidprodukter som innehåller nematoder, insekter eller spindeldjur
 • 2011:1546 Förordning om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen
 • 1976:114 Förordning om biträde vid utdelande av nattvarden inom svenska kyrkan
 • 1997:143 Förordning om biverkningsregister angående läkemedel
 • 2001:710 Förordning om biverkningsregister angående läkemedel hos Läkemedelsverket
 • 1969:624 Förordning om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap
 • 1998:122 Förordning om bortskaffande av PCB m.m.
 • 1982:639 Förordning om bostadsanpassningsbidrag
 • 1973:499 Förordning om bostadsanskaffningslån med statlig garanti till statstjänstemän m.fl.
 • 1987:818 Förordning om bostadsbidrag till barnfamiljer
 • 1987:870 Förordning om bostadsbidrag till vissa hushåll utan barn
 • 1962:500 Förordning om brandfarliga varor som omhänderhas av försvarsmakten, m.m.
 • 2000:650 Förordning om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag
 • 1992:561 Förordning om börs- och clearingverksamhet
 • 2012:970 Förordning om certifiering av vissa tjänster på energiområdet
 • 1981:1273 Förordning om dagbok och aktbildning m.m. i mål om lagsökning, betalningsföreläggande och handräckning
 • 1979:802 Förordning om dagbok och akter i konkursärenden och ärenden om företagsrekonstruktion
 • 1994:158 Förordning om datoriserade bokningssystem för luftfart
 • 2001:526 Förordning om de statliga myndigheternas ansvar för genomförande av funktionshinderspolitiken
 • 1986:856 Förordning om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av integrationspolitiken
 • 1977:951 Förordning om de statliga myndigheternas skrivelser och remisser;
 • 2005:203 Förordning om den Europeiska flyktingfonden för perioden 2005-2010
 • 2008:57 Förordning om den Europeiska flyktingfonden och den Europeiska återvändandefonden för perioden 2008-2013
 • 1987:405 Förordning om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
 • 1993:1347 Förordning om den civila luftfarten och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
 • 1995:966 Förordning om den nationella forskningsanläggningen Manne Siegbahn-laboratoriet
 • 1985:1119 Förordning om den statliga fonden för avhjälpande av fukt- och mögelskador i småhus, m.m.
 • 1993:712 Förordning om den statliga fonden för fukt- och mögelskador i småhus, m.m.
 • 1977:642 Förordning om den svenska fiskezonens omfattning
 • 1988:1108 Förordning om direktregistrering i bilregistret
 • 1987:187 Förordning om disciplinförseelser av krigsmän, m. m.
 • 1982:976 Förordning om disciplinära åtgärder mot studerande i statlig och kommunal högskoleutbildning
 • 1992:1261 Förordning om distansundervisning på gymnasial nivå i Torsås
 • 1973:883 Förordning om distriktsorganisation för tullverket
 • 2007:482 Förordning om diversifierings- och övergångsstöd till sockerproducenter
 • 1985:310 Förordning om doktorandtjänster;
 • 2007:773 Förordning om dokumentation av muntlig bevisning genom ljud- och bildupptagning
 • 1987:1043 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige
 • 1992:945 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige beträffande skatter på arv och på gåva
 • 1992:946 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Nederländerna
 • 1995:1232 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater
 • 1984:750 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater beträffande skatter på kvarlåtenskap, arv och gåva
 • 1981:1006 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Australien
 • 1983:858 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bangladesh
 • 1991:1742 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Barbados
 • 1968:568 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Belgien
 • 1993:117 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Belgien
 • 1995:1117 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bolivia
 • 1993:65 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Botswana
 • 1989:97 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bulgarien
 • 1984:931 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Canada
 • 1989:901 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Cypern
 • 1996:167 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Egypten
 • 1993:1389 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Estland
 • 1989:900 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Filippinerna
 • 2003:630 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Filippinerna
 • 1986:1083 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Folkrepubliken Kina;
 • 1992:154 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Frankrike
 • 1995:1655 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Frankrike beträffande skatter på kvarlåtenskap, arv och gåva
 • 1994:1618 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Gambia
 • 1988:1496 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Indien
 • 1989:813 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Indonesien
 • 1988:988 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Irland
 • 1994:2 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Irland
 • 1983:857 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Italien
 • 1986:733 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jamaica
 • 1983:769 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Japan
 • 1982:70 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jugoslavien
 • 1993:1390 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Lettland
 • 1993:1391 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Litauen
 • 1985:132 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Luxemburg
 • 1998:159 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Luxemburg
 • 1993:63 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Mauritius
 • 1993:64 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Mexico
 • 1995:1055 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Namibia
 • 1968:771 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Nederländerna
 • 1980:1131 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Nya Zeeland
 • 1986:732 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Pakistan
 • 1977:475 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Polen
 • 1982:984 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Republiken Korea
 • 1979:57 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Rumänien
 • 1995:1059 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ryssland
 • 1985:907 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz beträffande skatter på kvarlåtenskap och arv m.m.
 • 1993:960 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz;
 • 1982:1227 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sovjetunionen
 • 1977:75 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Spanien
 • 1984:809 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sri Lanka
 • 1995:1475 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sydafrika
 • 1977:580 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tanzania
 • 1989:814 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Thailand
 • 1980:864 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tjeckoslovakien
 • 1983:476 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tunisien
 • 1990:990 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Turkiet
 • 1986:1082 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tyska Demokratiska Republiken
 • 1994:1300 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tyskland
 • 1996:806 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ukraina
 • 1982:985 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ungern
 • 1998:1721 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Venezuela
 • 1994:1331 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Vietnam
 • 1994:1507 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Vitryssland
 • 1991:2 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Zimbabwe
 • 1993:136 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Österrike
 • 1981:766 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland beträffande skatter på kvarlåtenskap, arv och gåva
 • 1984:932 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland
 • 1989:677 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland beträffande skatter på kvarlåtenskap, arv och gåva
 • 1985:49 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt Trinidad och Tobago
 • 1983:1041 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge
 • 1989:957 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna
 • 2002:1066 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna
 • 1993:1148 Förordning om egenavgifter vid resor med riksfärdtjänst
 • 2008:141 Förordning om ekodesign i fråga om elektriska kylskåp och frysar
 • 2008:142 Förordning om ekodesign i fråga om förkopplingsdon till lysrör
 • 1991:1385 Förordning om ekonomisk hjälp till värnpliktiga m. fl.
 • 1979:146 Förordning om el-, vatten- och värmemätare;
 • 1979:728 Förordning om elektorsförsamling vid forskningsråd
 • 2009:976 Förordning om elektorsförsamling vid forskningsråd och ämnesråd
 • 2009:1273 Förordning om elektorsförsamling vid forskningsråd och ämnesråd
 • 2012:520 Förordning om elektorsförsamling vid forskningsråd och ämnesråd
 • 1989:420 Förordning om elektrisk materiel
 • 2005:55 Förordning om elektronisk överföring av ansökningar om studiemedel
 • 2007:231 Förordning om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter
 • 1961:210 Förordning om elevhem inom det obligatoriska skolväsendet
 • 1984:618 Förordning om elevplatser i gymnasieskolan m.m.
 • 1996:372 Förordning om en försöksverksamhet med viss kvalificerad yrkesutbildning
 • 1996:1579 Förordning om en grupp för samverkan mellan vissa forskningsfinansierande myndigheter
 • 1987:1119 Förordning om en konvention om ett gemensamt transiteringsförfarande
 • 1987:1126 Förordning om en konvention om förenkling av formaliteterna vid handel med varor
 • 2000:1473 Förordning om en samverkansgrupp för Kiruna rymd- och miljöcampus
 • 1995:889 Förordning om en särskild teoretisk och praktisk utbildning vid universitet och högskolor
 • 2010:55 Förordning om en särskild åtgärd för att stödja marknaden inom mejerisektorn
 • 1998:110 Förordning om energieffektivitetskrav för elektriska kylskåp och frysar
 • 2001:1254 Förordning om energieffektivitetskrav för förkopplingsdon till lysrör
 • 1988:722 Förordning om engångsbelopp som svarar mot reservpension
 • 1987:192 Förordning om enhetliga beteckningar för mål och vissa ärenden m. m.
 • 1977:396 Förordning om enskild sjuksköterskeutbildning;
 • 1967:604 Förordning om enskilda järnvägar, tunnelbanor och spårvägar
 • 2011:578 Förordning om erkännande och verkställighet av beslut om förverkande inom Europeiska unionen
 • 2009:1428 Förordning om erkännande och verkställighet av bötesstraff inom Europeiska unionen
 • 2015:109 Förordning om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen
 • 1989:177 Förordning om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m. m. och om överflyttning av barn
 • 2014:1517 Förordning om erkännande och verkställighet av vissa utländska avgöranden på privaträttens område
 • 2005:501 Förordning om erkännande och verkställighet inom Europeiska unionen av frysningsbeslut
 • 1980:631 Förordning om ersättning av allmänna medel för skada orsakad av deltagare i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller arbetslivsinriktad rehabilitering m.m.
 • 1989:929 Förordning om ersättning av allmänna medel för skada orsakad av den som utför samhällstjänst
 • 1982:1077 Förordning om ersättning av allmänna medel för skador orsakade av studerande vid statliga högskoleenheter under praktik på icke-statliga arbetsplatser
 • 2000:306 Förordning om ersättning av allmänna medel till likvidatorer
 • 1982:805 Förordning om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m.
 • 2002:242 Förordning om ersättning enligt lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m.
 • 1956:296 Förordning om ersättning från staten i vissa fall vid ingripanden för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom
 • 1986:690 Förordning om ersättning för fällda älgar med för höga halter av radioaktivitet
 • 2006:618 Förordning om ersättning för inställelse vid Specialdomstolen för Sierra Leone
 • 1994:571 Förordning om ersättning för inställelse vid någon av de internationella tribunalerna för brott mot internationell humanitär rätt
 • 1976:837 Förordning om ersättning för kostnader för vissa pensioner och livräntor
 • 1991:1340 Förordning om ersättning för kostnader i mål om betalningsföreläggande eller handräckning hos Kronofogdemyndigheten
 • 1992:1013 Förordning om ersättning för kostnader i mål om handräckning enligt konsumentkreditlagen (1992:830) m.m.
 • 1979:330 Förordning om ersättning för kostnader i mål om handräckning enligtkonsumentkreditlagen (1977:981) m.m.
 • 1981:1056 Förordning om ersättning för kostnader i mål om lagsökning, betalningsföreläggande eller handräckning vid tingsrätt
 • 2010:1857 Förordning om ersättning för kostnader i vissa mål om handräckning
 • 1981:1269 Förordning om ersättning för kostnader vid anställningsintervjuer m.m.
 • 1986:1424 Förordning om ersättning för merkostnader och förluster för vissa företag på grund av följdeffekter av Tjernobylolyckan
 • 1987:64 Förordning om ersättning för merkostnader och förluster med anledning av Tjernobylolyckan till dem som för sitt uppehälle är beroende av fiske, jakt, bär- eller svampplockning;
 • 1995:1647 Förordning om ersättning för mervärdesskatt enligt lagen (1995:1518) om mervärdesskattekonton för kommuner och landsting
 • 1982:789 Förordning om ersättning för polisbevakning och för anslutning av larmanläggningar till Polismyndigheten
 • 1987:965 Förordning om ersättning för rättegångskostnader m. m. i mål där 1 kap. 3 d § rättegångsbalken tillämpas
 • 1998:1379 Förordning om ersättning för sakskada till polismän och anställda inom Kriminalvården m.fl.
 • 2015:307 Förordning om ersättning för skyddsutrustning och installation av skyddsutrustning i järnvägens kommunikationssystem
 • 1989:26 Förordning om ersättning för statlig högskoleutbildning från landsting
 • 1984:308 Förordning om ersättning för tull- och passkontroll m.m. vid Scandinavian Airlines Systems flygpassagerarterminal i Malmö
 • 1992:1299 Förordning om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m.
 • 1982:290 Förordning om ersättning för uppdrag och andra tjänster som utförs av statens miljömedicinska laboratorium
 • 2005:811 Förordning om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, landsting, kommunalförbund och samordningsförbund
 • 1980:507 Förordning om ersättning för vissa delgivningar m.m.
 • 1994:246 Förordning om ersättning för vissa merkostnader och förluster med anledning av Tjernobylolyckan
 • 1948:195 Förordning om ersättning och belöning av statsmedel vid biträde åt ordningsmakten
 • 1988:842 Förordning om ersättning och belöning åt den som hjälper polisen
 • 1986:259 Förordning om ersättning till följd av sjukdom eller skada som ådragits utom riket
 • 1985:781 Förordning om ersättning till gode män vid fastighetsbildningsförrättning m.m.
 • 1977:1188 Förordning om ersättning till icke militära ledamöter i inskrivningsnämnd
 • 1986:621 Förordning om ersättning till jordbruks-, trädgårds- och renskötselföretag samt till vissa fiskare med anledning av Tjernobylolyckan
 • 1983:30 Förordning om ersättning till ledamöter av kyrkomötet och dess myndigheter
 • 1993:923 Förordning om ersättning till ledamöter i styrelser för univeristet och högskolor
 • 1982:814 Förordning om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m.
 • 1965:59 Förordning om ersättning till polismän m.fl. för skada på egendom
 • 1976:1121 Förordning om ersättning till vissa överförmyndare, förmyndare och förvaltare
 • 1998:1785 Förordning om ersättning vid skada till deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program m.m.
 • 1998:1773 Förordning om ersättning vid särskilda insatser för personer med tre fjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning
 • 2013:711 Förordning om ersättningar för vissa kostnader för gränsöverskridande hälso- och sjukvård
 • 1997:407 Förordning om ersättningsgaranti vid bodelning
 • 2010:409 Förordning om etableringssamtal och etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare
 • 1982:702 Förordning om etableringsstöd till vissa jordbrukare, m.m.
 • 2015:195 Förordning om ett nationellt informationssystem för skolväsendet
 • 1975:1129 Förordning om expeditionsavgift vid centralnämnden för fastighetsdata
 • 1987:15 Förordning om expeditionsavgifter vid utlandsmyndigheterna
 • 1988:530 Förordning om expertgruppen för identifiering vid katastroffall
 • 1957:232 Förordning om explosiva varor för försvarets behov m.m.
 • 1992:918 Förordning om export och import av farligt avfall m.m.
 • 1981:665 Förordning om exportkreditfinansiering med statligt stöd
 • 2007:662 Förordning om extra ersättning till kommuner 2007-2009 för att påskynda utlänningars etablering på arbetsmarknaden
 • 2009:1561 Förordning om extra ersättning till kommuner 2010 för att påskynda utlänningars etablering på arbetsmarknaden
 • 1984:43 Förordning om extra resurstimmar i gymnasieskolan
 • 1994:1994 Förordning om extra statligt stöd för förbättring av bostäder
 • 1984:632 Förordning om extra statsbidrag till försöksverksamhet och utvecklingsarbete i gymnasieskolan
 • 2014:145 Förordning om extra statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare i förskoleklasser och grundskolor i utanförskapsområden
 • 1982:490 Förordning om extra undervisning i svenska för vissa elever i gymnasieskolan
 • 1997:1121 Förordning om farledsavgift
 • 1977:1119 Förordning om farledsvaruavgift
 • 1978:13 Förordning om farledsvaruavgift i vissa fall;
 • 2012:861 Förordning om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning
 • 1996:971 Förordning om farligt avfall
 • 2015:18 Förordning om fartygsåtervinning
 • 1984:82 Förordning om fastighetsmäklare
 • 2000:308 Förordning om fastighetsregister
 • 2001:1124 Förordning om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionavgifter och statliga ålderspensionsavgifter under år 2002
 • 2000:1036 Förordning om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderpensionsavgifter under år 2001
 • 1998:1394 Förordning om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter under år 1999
 • 1999:1178 Förordning om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter under år 2000
 • 2002:779 Förordning om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter under år 2003
 • 2003:607 Förordning om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter under år 2004
 • 2004:1050 Förordning om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter under år 2005
 • 2005:752 Förordning om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter under år 2006
 • 2006:1266 Förordning om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter under år 2007
 • 2007:1025 Förordning om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter under år 2008
 • 2008:907 Förordning om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter under år 2009
 • 2009:1019 Förordning om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter under år 2010
 • 2010:1168 Förordning om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter under år 2011
 • 2011:1096 Förordning om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter under år 2012
 • 2012:631 Förordning om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter under år 2013
 • 2013:814 Förordning om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter under år 2014
 • 2014:1391 Förordning om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter under år 2015
 • 1979:496 Förordning om fastställande av formulär enligt 9 § förordningen (1927:321) om skatt vid utskiftning av aktiebolags tillgångar
 • 2010:304 Förordning om fastställande av intäktsram enligt ellagen (1997:857)
 • 2014:35 Förordning om fastställande av intäktsram på naturgasområdet
 • 2003:816 Förordning om fastställande av minimipunktskatt på cigaretter för år 2004
 • 2004:1015 Förordning om fastställande av minimipunktskatt på cigaretter för år 2005
 • 2006:1322 Förordning om fastställande av minimipunktskatt på cigaretter för år 2007
 • 2007:993 Förordning om fastställande av minimipunktskatt på cigaretter för år 2008
 • 2008:921 Förordning om fastställande av minimipunktskatt på cigaretter för år 2009
 • 2009:1491 Förordning om fastställande av minimipunktskatt på cigaretter för år 2010
 • 2010:1485 Förordning om fastställande av minimipunktskatt på cigaretter för år 2011
 • 1995:1222 Förordning om fastställande av omräknade belopp för alkoholskatt för år 1996
 • 1996:998 Förordning om fastställande av omräknade belopp för alkoholskatt för år 1997
 • 1997:761 Förordning om fastställande av omräknade belopp för alkoholskatt för år 1998
 • 1994:1405 Förordning om fastställande av omräknade belopp för allmän energiskatt för år 1995
 • 1994:1407 Förordning om fastställande av omräknade belopp för bensinskatt för år 1995
 • 1994:1408 Förordning om fastställande av omräknade belopp för dieseloljeskatt för år 1995
 • 1994:1404 Förordning om fastställande av omräknade belopp för dryckesskatt för år 1995
 • 1995:1223 Förordning om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 1996
 • 2005:964 Förordning om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2006
 • 2006:1204 Förordning om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2007
 • 2007:995 Förordning om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2008
 • 2008:853 Förordning om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2009
 • 2009:1466 Förordning om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2010
 • 2011:1134 Förordning om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2012
 • 2013:859 Förordning om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2014
 • 2002:837 Förordning om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koloxidskatt för år 2003
 • 2010:1521 Förordning om fastställande av omräknade belopp för energiskatt på elektrisk kraft för år 2011
 • 2012:700 Förordning om fastställande av omräknade belopp för energiskatt på elektrisk kraft för år 2013
 • 2014:1328 Förordning om fastställande av omräknade belopp för energiskatt på elektrisk kraft för år 2015
 • 1997:1142 Förordning om fastställande av omräknade belopp för försäljningskatt på motorfordon för år 1998
 • 1996:1137 Förordning om fastställande av omräknade belopp för försäljningsskatt på motorfordon för år 1997
 • 1998:1579 Förordning om fastställande av omräknade belopp för försäljningsskatt på motorfordon för år 1999
 • 1999:1066 Förordning om fastställande av omräknade belopp för försäljningsskatt på motorfordon för år 2000
 • 1994:1406 Förordning om fastställande av omräknade belopp för koldioxidskatt för år 1995
 • 1996:1177 Förordning om fastställande av omräknade belopp för koldioxidskatt för år 1997
 • 1994:1403 Förordning om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för år 1995
 • 1995:1150 Förordning om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för år 1996
 • 2011:1125 Förordning om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för år 2012
 • 2012:699 Förordning om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för år 2013
 • 2013:858 Förordning om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för år 2014
 • 2014:1329 Förordning om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för år 2015
 • 1998:1580 Förordning om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 1999
 • 1999:1067 Förordning om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2000
 • 2000:1156 Förordning om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2001
 • 2001:798 Förordning om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2002
 • 2002:838 Förordning om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2003
 • 2003:880 Förordning om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2004
 • 2004:1016 Förordning om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2005
 • 2005:858 Förordning om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2006
 • 2006:1186 Förordning om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2007
 • 2007:994 Förordning om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2008
 • 2008:920 Förordning om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2009
 • 2009:1221 Förordning om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2010
 • 2010:1486 Förordning om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2011
 • 2011:1099 Förordning om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2012
 • 2012:653 Förordning om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2013
 • 2013:792 Förordning om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2014
 • 2014:1323 Förordning om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2015
 • 1991:704 Förordning om fastställande av särskild löneskatt på statens pensionskostnader
 • 1998:1626 Förordning om faställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 1999
 • 1976:1128 Förordning om felparkeringsavgift
 • 1986:210 Förordning om felparkeringsavgifter i vissa fall
 • 1987:655 Förordning om finansbolag
 • 1981:179 Förordning om finansbolags bidrag för att täcka kostnaden för bankinspektionens tillsynsverksamhet
 • 2004:17 Förordning om finansiell rådgivning till konsumenter
 • 2007:161 Förordning om finansiella åtgärder för hantering av resprodukter från kärnteknisk verksamhet
 • 2008:715 Förordning om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet
 • 1992:1042 Förordning om finansiering av Finansinspektionens verksamhet
 • 1994:1321 Förordning om finansiering av Finansinspektionens verksamhet
 • 1995:1116 Förordning om finansiering av Finansinspektionens verksamhet
 • 1999:836 Förordning om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet
 • 2003:398 Förordning om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet
 • 2003:767 Förordning om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet
 • 1981:671 Förordning om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m.m.
 • 1988:1598 Förordning om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m.
 • 1989:46 Förordning om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst
 • 2009:320 Förordning om finansiering av utvecklingslån och garantier för utvecklingssamarbete
 • 2008:889 Förordning om finansiering av verksamheten vid Inspektionen för strategiska produkter
 • 1990:45 Förordning om finansiering genom Fonden för svenskt-norskt industriellt samarbete
 • 1993:31 Förordning om finansiering genom stiftelsen Industrifonden
 • 1996:880 Förordning om finansiering genom stiftelsen Industrifonden
 • 1993:1586 Förordning om finansieringsverksamhet
 • 1992:824 Förordning om fingeravtryck m.m.
 • 1994:1716 Förordning om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
 • 2007:846 Förordning om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen
 • 2011:867 Förordning om flygplatsavgifter
 • 1982:198 Förordning om flyttning av fordon i vissa fall
 • 1994:7 Förordning om flyttningsbidrag
 • 1999:594 Förordning om flyttningsbidrag
 • 1987:407 Förordning om flyttningsbidrag m.m.
 • 1985:879 Förordning om foder
 • 1998:213 Förordning om foder
 • 2006:814 Förordning om foder och animaliska biprodukter
 • 1989:330 Förordning om folk- och bostadsräkningen år 1990
 • 1991:750 Förordning om folkbokföringsregister m.m.
 • 1994:536 Förordning om folkrättslig granskning av vapenprojekt
 • 2007:936 Förordning om folkrättslig granskning av vapenprojekt
 • 1986:1029 Förordning om folkrättsliga rådgivare inom försvarsmakten;
 • 1981:128 Förordning om fondkommissionärers bidrag för att täcka kostnaden för bankinspektionens verksamhet
 • 1998:1387 Förordning om fonogramersättning
 • 1987:27 Förordning om fordon i internationell vägtrafik i Sverige
 • 2010:1856 Förordning om formulär för förhandsinformation vid konsumentkrediter
 • 2014:19 Förordning om formulär vid distansavtal och avtal utanför affärslokaler
 • 1942:926 Förordning om fornminnen
 • 1984:810 Förordning om forskningsbidrag till teknikbaserade småföretag
 • 1984:205 Förordning om fortsatt befrielse för vissa församlingar från skyldighet att utse kyrkofullmäktige
 • 1983:835 Förordning om fortsatt försöksverksamhet med rätt för vissa tulltjänstemän att erhålla uppgifter från polisregister
 • 2007:609 Förordning om fortsatt försöksverksamhet med ändrad fördelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet
 • 1995:1120 Förordning om fortsatt praktik
 • 1986:1028 Förordning om fortsatt tillämpning av allmänna prisregleringslagen (1956:236)
 • 1984:465 Förordning om fraktstöd för film
 • 1994:54 Förordning om fri rörlighet för tjänster på sjötransportområdet
 • 1993:1648 Förordning om frihandel i varuutbytet enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet)
 • 1985:315 Förordning om frihandel i varuutbytet med Grönland
 • 1993:312 Förordning om frihandel i varuutbytet mellan EFTA- länderna och Rumänien
 • 1993:988 Förordning om frihandel i varuutbytet mellan EFTA-länderna och Bulgarien, m.m.;
 • 1993:58 Förordning om frihandel i varuutbytet mellan EFTA-länderna och Israel
 • 1993:1106 Förordning om frihandel i varuutbytet mellan EFTA-länderna och Polen, m.m.
 • 1993:716 Förordning om frihandel i varuutbytet mellan EFTA-länderna och Slovakien, m.m.;
 • 1993:715 Förordning om frihandel i varuutbytet mellan EFTA-länderna och Tjeckien, m.m.;
 • 1992:931 Förordning om frihandel i varuutbytet mellan EFTA-länderna och Tjeckoslovakien
 • 1992:188 Förordning om frihandel i varuutbytet mellan EFTA-länderna och Turkiet
 • 1993:1059 Förordning om frihandel i varuutbytet mellan EFTA-länderna och Ungern, m.m.
 • 1992:926 Förordning om frihandel i varuutbytet mellan Sverige och Estland
 • 1993:1750 Förordning om frihandel i varuutbytet mellan Sverige och Europeiska gemenskapen (EG) för vissa bearbetade jordbruksvaror m.m.
 • 1993:965 Förordning om frihandel i varuutbytet mellan Sverige och Färöarna
 • 1992:927 Förordning om frihandel i varuutbytet mellan Sverige och Lettland
 • 1992:935 Förordning om frihandel i varuutbytet mellan Sverige och Litauen
 • 1993:1749 Förordning om frihandel i varuutbytet mellan Sverige och övriga länder anslutna till konventionen angående upprättandet av Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA-länder)
 • 1973:1015 Förordning om frihet från införselavgift
 • 1981:175 Förordning om frilevande vildsvin
 • 1985:44 Förordning om frisläpp av förnyelsefonder
 • 1979:882 Förordning om frisläpp av investeringsfonder
 • 1980:846 Förordning om frisläpp av investeringsfonder
 • 1987:941 Förordning om frisläpp av investeringsfonder
 • 1981:188 Förordning om frisläpp av investeringsreserver
 • 1991:7 Förordning om frisläpp av investeringsreserver
 • 1983:55 Förordning om frisläpp av särskilda investeringsfonder
 • 1980:845 Förordning om frisläpp av vinstfonder
 • 1996:1206 Förordning om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet
 • 1987:906 Förordning om fritidsbåtsregister
 • 1994:524 Förordning om frivillig försvarsverksamhet
 • 2002:956 Förordning om frivillig miljöledning och miljörevision
 • 2014:864 Förordning om frivillig miljöledning och miljörevision
 • 1995:294 Förordning om frivillig miljöstyrning och miljörevision
 • 1962:521 Förordning om frivillig pensionsförsäkring hos Pensionsmyndigheten
 • 1985:733 Förordning om frivillig sjukpenningförsäkring hos Försäkringskassan
 • 2001:1300 Förordning om friåret
 • 1976:166 Förordning om främmande staters anslutning till en av internationella arbetskonferensen antagen konvention (nr 118) angående utlänningars likställande med ett lands egna medborgare i fråga om social trygghet
 • 1957:515 Förordning om fullgörande av deklarationsskyldighet för staten, landsting, kommun, m.m.
 • 2007:1144 Förordning om fullgörande av underrättelseskyldighet enligt lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott
 • 2009:1170 Förordning om fullgörande av underrättelseskyldighet i vissa fall när ett beslag har hävts
 • 1991:1273 Förordning om funktionskontroll av ventilationssystem
 • 1977:1118 Förordning om fyravgift
 • 1982:56 Förordning om förande av fastighetsregister och inskrivningsregister med hjälp av automatisk databehandling
 • 1992:1454 Förordning om förande av handels- och föreningsregister hos Patent- och registreringsverket
 • 1993:1270 Förordning om förande av samfällighetsföreningsregister m.m.
 • 1988:935 Förordning om föranmälan och observation av vissa militära övningar
 • 1999:991 Förordning om förarbevis för moped klass I och för terrängskoter
 • 1999:250 Förordning om förberedande dansutbildning i grundskolan
 • 1978:561 Förordning om förberedelser för krigsanskaffning
 • 1992:390 Förordning om förberedelser för leverans av varor och tjänster
 • 2013:253 Förordning om förbränning av avfall
 • 1997:692 Förordning om förbränning av farligt avfall
 • 1977:53 Förordning om förbud i vissa fall mot trafik med tyngre lastfordon
 • 1998:944 Förordning om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
 • 1986:683 Förordning om förbud mot asbesthaltiga friktionsbelägg i fordon
 • 1987:477 Förordning om förbud mot handel med Sydafrika;
 • 1985:793 Förordning om förbud mot införsel av Krugerrand
 • 1985:1051 Förordning om förbud mot införsel av jordbruksvaror från Sydafrika
 • 1983:870 Förordning om förbud mot införsel av krigsmateriel
 • 1959:312 Förordning om förbud mot innehav av vissa stiletter m.m .
 • 1985:99 Förordning om förbud mot investeringar i Sydafrika
 • 1982:1062 Förordning om förbud mot utförsel av krigsmateriel, m. m.
 • 1994:1266 Förordning om förbud mot utförsel av snus
 • 1991:343 Förordning om förbud mot utförsel av vissa produkter som kan användas i massförstörelsesyfte, m.m.
 • 2008:1050 Förordning om förbud mot utsläppande på marknaden av päls av katt och hund m.m.
 • 1986:89 Förordning om förbud mot viss utförsel
 • 2006:1085 Förordning om förbud mot vissa farliga tändare
 • 1999:58 Förordning om förbud mot vissa hälsofarliga varor
 • 2003:208 Förordning om förbud mot vissa metaller i bilar
 • 1980:541 Förordning om förbud mot åldersdiskriminering vid tjänstetillsättning, m.m.
 • 2006:215 Förordning om fördelning av medel ur EU:s solidaritetsfond
 • 2015:139 Förordning om fördelning av statliga medel för innovationskontor vid universitet och högskolor
 • 2010:2012 Förordning om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet
 • 2014:1553 Förordning om förebyggande och lösning av tvister om utövande av jurisdiktion i straffrättsliga förfaranden inom Europeiska unionen
 • 1969:88 Förordning om föreningsregistret för jordbruksrörelsen
 • 1970:600 Förordning om förenklad aktiehantering
 • 2010:232 Förordning om förenklad prövning av fristående skolor som förklarats berättigade till bidrag enligt 9 kap. 8 § skollagen (1985:1100) i dess lydelse före den 1 mars 2010
 • 2011:474 Förordning om förenklat tillträde till växtgenetiska resurser
 • 2008:1396 Förordning om förenklat uppgiftsutbyte mellan brottsbekämpande myndigheter i Europeiska unionen
 • 1976:518 Förordning om föreskrifter för verkställighet av lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m.
 • 1978:89 Förordning om föreskrifter i fråga om vägtrafikskatt
 • 1976:1091 Förordning om föreskrifter rörande alkoholutandningsprov
 • 2011:1206 Förordning om föreskrifter rörande en polismans rätt att besluta om förverkande
 • 2015:58 Förordning om föreskrifter rörande försäljning och förstöring av fordon
 • 1999:221 Förordning om föreskrifter rörande ögonundersökning
 • 1985:804 Förordning om företagshypotek
 • 2003:552 Förordning om företagshypotek
 • 1996:783 Förordning om företagsrekonstruktion
 • 2004:1319 Förordning om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m.
 • 1988:1215 Förordning om förfarandet hos kommmunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.
 • 1967:721 Förordning om förfarandet rörande eftergift av arvsskatt eller gåvoskatt vid dubbelbeskattning
 • 1993:967 Förordning om förfarandet vid förändring av indelningen i polisdistrikt inom ett län
 • 1986:66 Förordning om förfarandet vid nedsättning av skatt på utdelning och ränta enligt dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Schweiz
 • 2009:201 Förordning om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete
 • 1982:58 Förordning om förfarandet vid utlämning för brott till Danmark, Finland, Island och Norge
 • 1998:196 Förordning om förhandsbesked i skattefrågor
 • 1991:1288 Förordning om förhandsgranskning av biologiska bekämpningsmedel
 • 1979:1174 Förordning om förhandsprövning enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) av användning av hybrid-DNA-teknik
 • 1962:304 Förordning om förhöjning av vissa ersättningar av statsmedel i anledning av yrkesskada m.m.
 • 1986:203 Förordning om förlängd bevarandetid för vissa journalhandlingar inom hälso- och sjukvården
 • 1976:103 Förordning om förlängd tid för övergång till bokföringsmässig redovisning av inkomst av jordbruksfas- tighet m.m.
 • 1987:497 Förordning om förlängning av förordnanden för ledamöter i högskolestyrelser
 • 1989:447 Förordning om förmåner m.m. till viss hälso- och sjukvårdspersonal vid tjänstgöring inom försvarsmakten
 • 1976:1011 Förordning om förmåner till civilförsvarspliktiga
 • 1994:523 Förordning om förmåner till frivilliga
 • 1997:147 Förordning om förmåner till hemvärnsmän
 • 1994:522 Förordning om förmåner till instruktörer inom frivillig försvarsutbildning
 • 1995:239 Förordning om förmåner till totalförsvarspliktiga
 • 1993:1069 Förordning om förnyat erbjudande att få aktier vid utskiftning av vissa medel ur förutvarande löntagarfonderna
 • 1999:704 Förordning om förordnande av särskilda ledamöter i mark- och miljödomstol
 • 1984:1041 Förordning om förordnandepension m.m.
 • 1991:1160 Förordning om förordnandepension m.m.
 • 1986:1224 Förordning om förrättningsavgifter för Aktiebolaget Svensk Bilprovning
 • 1997:844 Förordning om förrättningsavgifter för Aktiebolaget Svensk Bilprovning
 • 1990:203 Förordning om förrättningsavgifter för Aktiebolaget Svensk Bilprovning;
 • 1993:446 Förordning om förrättningsavgifter för Aktiebolaget Svensk Bilprovning;
 • 2001:17 Förordning om förrättningsavgifter för vissa besiktningsorgan på fordonsområdet
 • 2007:273 Förordning om försiktighetsåtgärder vid odling och transport m.m. av genetiskt modifierade grödor
 • 1997:92 Förordning om förskrivarregister
 • 1984:287 Förordning om förslag på ledamöter i styrelserna för allmänna pensionsfonden, m.m.
 • 1981:606 Förordning om förslags- och trivselverksamheten vid statliga myndigheter
 • 1994:1338 Förordning om förslagsverksamhet vid statliga myndigheter
 • 2011:133 Förordning om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser
 • 2000:131 Förordning om försvarsunderrättelseverksamhet
 • 2001:870 Förordning om försvarsupphandling
 • 1987:1015 Förordning om försäkran vid hindersprövning
 • 2009:265 Förordning om försäkran vid hindersprövning
 • 1954:325 Förordning om försäkring av statens egendom, m.m.
 • 1993:18 Förordning om försäkring mot vissa semesterlönekostnader
 • 2012:354 Förordning om försäkringsbevis för vissa sjöförsäkringar
 • 1982:1178 Förordning om försäkringsbolags, utländska försäkringsföretags och understödsföreningars bidrag för att täcka kostnaderna för försäkringsinspektionens organisation och verksamhet
 • 2005:411 Förordning om försäkringsförmedling
 • 1989:854 Förordning om försäkringsmäklare
 • 1978:622 Förordning om försäkringsrätternas domkretsar och antalet nämndemän i försäkringsrätt m.m.
 • 1993:674 Förordning om försäkringsskydd m.m. vid statliga tjänsteresor
 • 1991:952 Förordning om försäljning av allmänna arvsfondens fasta egendom m.m.
 • 1979:536 Förordning om försäljning av förverkad egendom och hittegods m.m.
 • 1971:727 Förordning om försäljning av staten tillhörig fast egendom, m.m.
 • 1937:540 Förordning om försäljning av vissa kyrkolägenheter i Skåne, Halland och Blekinge
 • 1963:654 Förordning om försäljning från apotek av alkoholhaltiga läkemedel och teknisk sprit, m.m.
 • 1962:376 Förordning om försäljning i exportbutik
 • 1977:994 Förordning om försäljning och förvaring av vissa flyktiga lösningsmedel m.m.
 • 1978:86 Förordning om försäljningsskatt på motorfordon
 • 1990:817 Förordning om försök med förenklad handläggning av ärenden om bostadslån för nybyggnad av bostäder
 • 1989:624 Förordning om försök med förkortad grundutbildning av värnpliktiga
 • 1985:669 Förordning om försök med kommunal beslutanderätt i fråga om bostadslån m.m.
 • 1985:745 Förordning om försök med kommunal beslutanderätt i fråga om lokala trafikföreskrifter i vissa fall
 • 1985:782 Förordning om försöksverksamhet beträffande skolväsendet i vissa kommuner och landstingskommuner
 • 1985:900 Förordning om försöksverksamhet i Stockholms kommun med utmärkning av vissa parkeringsplatser
 • 1985:877 Förordning om försöksverksamhet i fråga om anmälningar om miljöfarlig verksamhet
 • 1985:123 Förordning om försöksverksamhet i fråga om praktik för elever i gymnasieskolan
 • 1985:876 Förordning om försöksverksamhet i fråga om tillståndsprövning enligtnaturvårdslagen (1964:822), m.m.
 • 1998:974 Förordning om försöksverksamhet i gymnasieskolan med ett nytt nationellt program, teknikprogrammet
 • 1992:995 Förordning om försöksverksamhet i vissa hovrätter med delegering av arbetsuppgifter
 • 1985:788 Förordning om försöksverksamhet inom arbetsmarknadspolitikens område i vissa kommuner och landstingskommuner
 • 1986:21 Förordning om försöksverksamhet inom offentlig hälso- och sjukvård med särskilda villkor för anslutning till den allmänna försäkringen;
 • 1986:4 Förordning om försöksverksamhet inom sjukförsäkringsområdet
 • 1991:1234 Förordning om försöksverksamhet inom tandvården
 • 2001:1125 Förordning om försöksverksamhet med 24-timmarsmyndighet inom socialförsäkringsadministrationen
 • 1981:1293 Förordning om försöksverksamhet med användning av telefon vid rättegång
 • 1984:795 Förordning om försöksverksamhet med beslut av länsskolnämnderna om regionalt arbetsmarknadsanknutna påbyggnadsutbildningar i gymnasieskolan
 • 1984:796 Förordning om försöksverksamhet med beslut av länsskolnämnderna om vissa jämkningar i gymnasieskolans timplaner
 • 2000:158 Förordning om försöksverksamhet med distansundervisning i gymnasieskolan
 • 2003:255 Förordning om försöksverksamhet med distansundervisning i gymnasieskolan i Emmaboda kommun
 • 2011:682 Förordning om försöksverksamhet med distansundervisning i gymnasieskolan i Torsås kommun
 • 1984:644 Förordning om försöksverksamhet med en friare kommunal nämndorganisation
 • 1986:419 Förordning om försöksverksamhet med en samordnad länsförvaltning i Norrbottens län
 • 2003:459 Förordning om försöksverksamhet med engelskspråkig undervisning i grundskolan
 • 2010:2040 Förordning om försöksverksamhet med ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan
 • 1986:280 Förordning om försöksverksamhet med ett friare utnyttjande av resurserna för vuxenstudiestöd och uppsökande verksamhet på arbetsplatser
 • 1990:470 Förordning om försöksverksamhet med ettårig notarietjänstgöring vid åklagarmyndighet
 • 1986:1255 Förordning om försöksverksamhet med förenklad handläggning i ärenden om kommunala bostadstillägg
 • 1986:134 Förordning om försöksverksamhet med förenklat dödsbevis som grund för intyg för gravsättning eller eldbegängelse
 • 2001:989 Förordning om försöksverksamhet med förändrad beredningsorganisation vid förvaltningsrätt
 • 1997:139 Förordning om försöksverksamhet med förändrad beredningsorganisation vid tingsrätterna
 • 1993:1372 Förordning om försöksverksamhet med grupptalan vid Allmänna reklamationsnämnden
 • 1997:9 Förordning om försöksverksamhet med grupptalan vid Allmänna reklamationsnämnden
 • 1991:194 Förordning om försöksverksamhet med grupptalan vid allmänna reklamationsnämnden
 • 2007:1349 Förordning om försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning
 • 1985:35 Förordning om försöksverksamhet med handläggningen av förmynderskapsärenden
 • 1984:184 Förordning om försöksverksamhet med handläggningen av mål om betalningsföreläggande
 • 1987:1110 Förordning om försöksverksamhet med handläggningen av vissa domstolsärenden
 • 2005:951 Förordning om försöksverksamhet med hastighetsbegränsning vid fordon som stannat för passagerares på- eller avstigning
 • 1986:850 Förordning om försöksverksamhet med kollektiva ansökningar om internatbidrag från pensionärs- och handikapporganisationer;
 • 1983:1114 Förordning om försöksverksamhet med kommunal beslutanderätt i fråga om statligt stöd för vissa förbättringsåtgärder i bostadshus
 • 1987:446 Förordning om försöksverksamhet med kommunal tillståndsprövning enligt miljöskyddslagen (1969:387)
 • 1996:424 Förordning om försöksverksamhet med lokal samverkan om arbetsmarknadsutvecklingen
 • 1996:605 Förordning om försöksverksamhet med lokala styrelser inom grundskolan och den obligatoriska särskolan
 • 1997:642 Förordning om försöksverksamhet med lokala styrelser inom gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen
 • 2000:690 Förordning om försöksverksamhet med lärande i arbetslivet inom gymnasieskolan
 • 1997:762 Förordning om försöksverksamhet med lärlingsutbildning inom gymnasieskolan
 • 1998:1375 Förordning om försöksverksamhet med notarietjänstgöring vid tingsrätt och länsrätt
 • 2009:728 Förordning om försöksverksamhet med prestationsbaserad stimulansersättning inom svenskundervisning för invandrare
 • 2008:793 Förordning om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning
 • 2011:355 Förordning om försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i grundskolans högre årskurser
 • 2004:506 Förordning om försöksverksamhet med snabbare handläggning av brottmål
 • 1988:217 Förordning om försöksverksamhet med snabbare utredningar rörande unga lagöverträdare
 • 1988:776 Förordning om försöksverksamhet med statsbidrag till särskilda skogsvårdsinsatser i Västerbottens och Norrbottens län
 • 1992:925 Förordning om försöksverksamhet med studiesocialt stöd vid teckenspråksutbildning
 • 1980:287 Förordning om försöksverksamhet med särskild kontroll av innehav av televisionsmottagare
 • 2006:396 Förordning om försöksverksamhet med särskilda arbetsmarknadspolitiska insatser för nyanlända invandrare
 • 2010:375 Förordning om försöksverksamhet med trafiknykterhetskontrollanter i hamnar
 • 2003:306 Förordning om försöksverksamhet med tvåspråkig undervisning i grundskolan
 • 1999:903 Förordning om försöksverksamhet med utbildning utan timplan i grundskolan
 • 2005:859 Förordning om försöksverksamhet med utökad samverkan mellan tingsrätter i administrativa ärenden
 • 2004:1222 Förordning om försöksverksamhet med utökade möjligheter till kombinerad notarietjänstgöring vid tingsrätt och länsrätt
 • 2001:14 Förordning om försöksverksamhet med validering av yrkeskompetens
 • 2002:713 Förordning om försöksverksamhet med varierande högsta tillåtna hastighet
 • 2001:38 Förordning om försöksverksamhet med videokonferens i allmän förvaltningsdomstol
 • 1999:856 Förordning om försöksverksamhet med videokonferens i rättegång
 • 2005:1191 Förordning om försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning i Gotlands län
 • 2008:1411 Förordning om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse
 • 1985:743 Förordning om försöksverksamhet med viss registrering i bilregistret
 • 1998:305 Förordning om försöksverksamhet med ändrad fördelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet
 • 2013:69 Förordning om försöksverksamhet med ökad undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk för nyanlända elever i grundskolan
 • 2014:2 Förordning om försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor inom lärar- och förskollärarutbildningar
 • 1998:1250 Förordning om försöksverksamhet vid Allmänna reklamationsnämnden för prövning av skadeståndsanspråk enligt fastighetsmäklarlagen (1995:400)
 • 2000:1125 Förordning om försöksverksamhet vid Allmänna reklamationsnämnden för prövning av tvister mellan konsumenter och fastighetsmäklare
 • 1989:851 Förordning om försöksverksamhet vid Göteborgs tingsrätt med delegering av vissa arbetsuppgifter
 • 2002:701 Förordning om försöksverksamhet vid handläggning av administrativa ärenden i hovrätt
 • 2002:703 Förordning om försöksverksamhet vid handläggning av administrativa ärenden i kammarrätt
 • 2002:704 Förordning om försöksverksamhet vid handläggning av administrativa ärenden i länsrätt
 • 2002:702 Förordning om försöksverksamhet vid handläggning av administrativa ärenden i tingsrätt
 • 1998:1238 Förordning om försöksverksamhet vid hovrätterna och kammarrätterna
 • 1985:885 Förordning om försöksverksamhet vid tillsättning av vissa tjänster inom folktandvården
 • 1987:1058 Förordning om försöksverksamhet vid uppbörd av studiemedelsavgift;
 • 1985:636 Förordning om försörjningsberedskap på naturgasområdet
 • 1984:1129 Förordning om försörjningsberedskapsstöd
 • 2002:105 Förordning om förteckning över kommunala bostadsföretag
 • 1986:778 Förordning om förtroendemannamedverkan i ärenden enligt lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension
 • 2013:587 Förordning om förvaltare av alternativa investeringsfonder
 • 1999:1424 Förordning om förvaltning av EG:s strukturfonder
 • 2007:14 Förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder
 • 2014:1383 Förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder
 • 2014:1538 Förordning om förvaltning av asyl-, migrations- och integrationsfonden
 • 2009:1263 Förordning om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn
 • 2014:1374 Förordning om förvaltning av fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt
 • 2004:660 Förordning om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön
 • 1971:860 Förordning om förvaltning av kyrklig jord
 • 1993:527 Förordning om förvaltning av statliga fastigheter, m.m.
 • 1980:598 Förordning om förvaltning av vissa civila statliga fastigheter, m.m.
 • 1989:88 Förordning om förvaltningen av kyrklig jord
 • 1994:250 Förordning om förvaltningen av kyrklig jord m.m.
 • 1981:1217 Förordning om förvaltningen av statens fisken m.m
 • 1987:74 Förordning om förändring av statliga personalpensioner under åren 1960-1975
 • 1991:1926 Förordning om garantiavgift enligt förordningen (1991:1924) om statlig kreditgaranti för bostäder
 • 1993:1593 Förordning om garantiavgift enligt förordningen(1993:1591) om statlig kreditgaranti för lån för omfördelning av ränteutgifter på lån till bostäder
 • 1981:1131 Förordning om garantital
 • 1975:49 Förordning om gemensam kontrollstämpel m.m. för arbeten av guld, silver eller platina
 • 1998:563 Förordning om gemensamma enheter för allmänna försäkringskassor
 • 2000:806 Förordning om gemensamma enheter för allmänna försäkringskassor
 • 1997:1287 Förordning om generationsväxling på arbetsmarknaden
 • 1995:1644 Förordning om generellt statsbidrag till kommuner och landsting
 • 1983:594 Förordning om genomförande av fastighetsdatareformen
 • 2009:1076 Förordning om godkännande av dokument i ärenden om säkerhet för resegaranti
 • 1980:1070 Förordning om godkännande av enskilda tandtekniska laboratorier
 • 2011:1295 Förordning om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva
 • 2008:353 Förordning om godkännande för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare
 • 1981:96 Förordning om godkännande och utbyte av utländska körkort
 • 1989:731 Förordning om godtagande av byggprodukter som godkänts i annat nordiskt land
 • 1990:992 Förordning om granskning och kontroll av filmer och videogram
 • 2009:4 Förordning om grundläggande militär utbildning inom Försvarsmakten
 • 2010:590 Förordning om grundläggande och kompletterande militär utbildning inom Försvarsmakten
 • 1986:207 Förordning om grundläggande svenskundervisning för invandrare
 • 1977:577 Förordning om grundutbildning och övning inom civilförsvaret
 • 1988:244 Förordning om grupplivförsäkring för deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program
 • 1980:535 Förordning om grupplivförsäkring för vissa lokalanställda arbetstagare vid svenska utlandsmyndigheter
 • 1988:243 Förordning om grupplivförsäkring för vissa lokalanställda arbetstagare vid svenska utlandsmyndigheter
 • 1988:246 Förordning om grupplivförsäkring för värnpliktiga m.fl.
 • 1965:459 Förordning om grupplivförsäkring åt deltagare i arbetsmarknadsutbildning m.fl.
 • 1976:554 Förordning om grupplivförsäkring åt vissa doktorander
 • 1996:344 Förordning om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för avtal om forskning och utveckling
 • 1993:79 Förordning om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för franchiseavtal
 • 1996:369 Förordning om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för franchiseavtal
 • 1993:74 Förordning om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för försäljnings- och serviceavtal för motorfordon
 • 1996:65 Förordning om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för försäljnings- och serviceavtal för motorfordon
 • 2002:871 Förordning om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för vertikala avtal inom motorfordonssektorn
 • 2003:448 Förordning om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för vissa avtal inom försäkringssektorn
 • 1996:1368 Förordning om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för vissa avtal, beslut och samordnade förfaranden inom försäkringssektorn
 • 1995:701 Förordning om gränsöverskridande transporter av avfall
 • 1984:622 Förordning om gymnasial lärlingsutbildning
 • 1985:586 Förordning om gymnasieskolans timunderlag för undervisning och statsbidrag
 • 2000:278 Förordning om gåvor och överföringar av överskottsmateriel hos Försvarsmakten
 • 1991:1007 Förordning om handel och tjänster på värdepappersmarknaden
 • 1991:1379 Förordning om handläggning av sjöfartsärenden vid utlandsmyndigheterna
 • 1982:136 Förordning om handläggning av vissa personalfrågor i statlig verksamhet utmed rikets kuster
 • 2006:1201 Förordning om handläggning av vissa ärenden enligt dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Indien
 • 2000:705 Förordning om handläggning av vissa ärenden i Regeringskansliet
 • 2010:1031 Förordning om handläggning av ärenden om brott av anställda inom polisen m.m.
 • 2014:1106 Förordning om handläggning av ärenden om brott av anställda inom polisen och vissa andra befattningshavare
 • 1985:447 Förordning om handläggning av ärenden om nedläggning av vagnslasttrafik
 • 1984:1039 Förordning om handläggning av ärenden om statliga tjänstepensionsförmåner
 • 1997:909 Förordning om handläggning av ärenden om statliga tjänstepensionsförmåner
 • 1988:548 Förordning om handläggning av ärenden, tjänstetillsättning m. m. inom försvarsmakten
 • 1983:277 Förordning om handläggning av ärenden, tjänstetillsättning m.m. inom försvarsmakten
 • 1986:694 Förordning om handläggning, förvaltning, m.m. av bostadslån och räntebidrag
 • 1985:401 Förordning om handläggningen av mål som avses i 1 kap. 7 § rättegångsbalken
 • 1973:630 Förordning om handläggningen av vissa handräckningsärenden
 • 1991:1232 Förordning om handräckning i skatteärenden mellan de nordiska länderna
 • 1997:1157 Förordning om handräckning i skatteärenden mellan de nordiska länderna
 • 2013:26 Förordning om hantering av skjutvapen och ammunition som har lämnats in till en polismyndighet
 • 2007:12 Förordning om hantering av skjutvapen och ammunition som lämnats in till en polismyndighet
 • 1993:228 Förordning om hantering av skjutvapen och ammunition som lämnats in till en polismyndighet;
 • 2012:976 Förordning om harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter
 • 2009:264 Förordning om hindersprövning för vigsel inför svensk vigselförrättare utomlands
 • 1993:1598 Förordning om hissar och vissa andra motordrivna anordningar
 • 1976:260 Förordning om hyresförlustlån
 • 1984:487 Förordning om hyresstopp
 • 2008:347 Förordning om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.
 • 2010:1532 Förordning om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen
 • 2011:1088 Förordning om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen
 • 1996:1294 Förordning om högkostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m.
 • 2007:224 Förordning om högskoleutbildning för vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen
 • 2008:1101 Förordning om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning
 • 1979:1036 Förordning om högsta pris för vissa lastbilstransporter
 • 1997:186 Förordning om högsta tillåtna koncentration av vissa tungmetaller i förpackningar
 • 1987:2 Förordning om högstpris på vissa oljeprodukter
 • 1993:1325 Förordning om höjd garanterad ränta 1994-1996 för hus med statliga bostadssubventioner enligt äldre bestämmelser
 • 1977:752 Förordning om höjning av riddarhuskapitationsavgiften
 • 2015:70 Förordning om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet
 • 1989:844 Förordning om ikraftträdande av aktiekontolagen (1989:827) m.m.
 • 1990:998 Förordning om ikraftträdande av lagen (1989:360) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429), m. m.
 • 1992:589 Förordning om ikraftträdande av lagen (1992:138) om tillämpning av avtal mellan Sverige, Norge och EEG om civil luftfart m.m.
 • 1994:2063 Förordning om ikraftträdande av lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen
 • 1998:1822 Förordning om ikraftträdande av lagen (1998:489) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse, m.m.
 • 1994:1139 Förordning om ikraftträdande av sjölagen (1994:1009) och viss följdlagstiftning
 • 2014:329 Förordning om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av EU:s tillträde till Haagkonventionen av den 23 november 2007 om internationell indrivning av underhåll till barn och andra familjemedlemmar
 • 2012:828 Förordning om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av Sveriges tillträde till den i Haag den 19 oktober 1996 dagtecknade konventionen om behörighet, tillämplig lag, erkännande, verkställighet och samarbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn (1996 års Haagkonvention)
 • 1999:185 Förordning om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av Amsterdamfördragets ikraftträdande
 • 1995:1185 Förordning om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av Furstendömet Liechtensteins tillträde till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet)
 • 2011:1068 Förordning om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av Sveriges tillträde till Unidroit-konventionen av den 24 juni 1995 om kulturföremål som stulits eller förts ut olagligt
 • 2004:540 Förordning om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av Sveriges tillträde till konventionen den 28 maj 1999 om vissa enhetliga regler för internationella lufttransporter (Montrealkonventionen)
 • 2002:144 Förordning om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av ikraftträdandet av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena sidan och Schweiz å andra sidan
 • 1993:1646 Förordning om ikraftträdande av vissa lagar och förordningar med anledning av Sveriges tillträde till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet)
 • 1994:1114 Förordning om ikraftträdande av vissa lagar och förordningar med anledning av ändringar i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet) m.m.
 • 1979:96 Förordning om import av kaffe, m.m.
 • 1987:218 Förordning om import och export av kakao
 • 1981:247 Förordning om importlicensavgift
 • 1984:1120 Förordning om inbyggd utbildning i kommunal och statlig vuxenutbildning
 • 1996:1605 Förordning om individuell visningsersättning
 • 1993:951 Förordning om individuellt pensionssparande;
 • 1990:18 Förordning om indragning av vissa tjänster vid myndigheter som hör till försvarsdepartementet
 • 1994:796 Förordning om information och samråd om priser på råolja och oljeprodukter
 • 1996:830 Förordning om information om nationella åtgärder som avviker från principen om fri rörlighet för varor inom Europeiska gemenskapen
 • 1977:625 Förordning om information till ersättare i statliga styrelser och nämnder
 • 1999:762 Förordning om informationsskyldighet vid hinder för den fria rörligheten för varor
 • 1993:1322 Förordning om informationsutbyte inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i fråga om farliga konsumentvaror
 • 1993:1535 Förordning om informationsutbyte inom Europeiska unionen i fråga om farliga livsmedel
 • 1991:93 Förordning om införande av OECDs principer om god laboratoriesed
 • 2004:501 Förordning om införande av driftsrestriktioner vid flygplatser
 • 1977:386 Förordning om införande av förordningen (1977:344) för Sveriges lantbruksuniversitet
 • 1977:459 Förordning om införande av högskoleförordningen (1977:263)
 • 2003:397 Förordning om införande av lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
 • 1979:288 Förordning om införsel av djursperma m.m.
 • 1990:941 Förordning om inkomst-, omställnings- och anläggningsstöd till jordbrukare m.m.
 • 1987:408 Förordning om inlösen av egnahemsfastigheter och bostadsrätter
 • 2000:271 Förordning om innesluten användning av genetiskt modifierade organismer
 • 1992:538 Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster vid myndigheter som hör till Försvarsdepartementet
 • 1998:898 Förordning om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn
 • 1983:814 Förordning om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn
 • 1997:121 Förordning om inspektioner enligt Förenta nationernas konvention om förbud mot kemiska vapen m.m.
 • 2005:278 Förordning om inspektioner enligt internationella avtal om förhindrande av spridning av kärnvapen
 • 2005:1214 Förordning om instruktion för Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete
 • 1971:863 Förordning om instruktionen för boställsnämnderna
 • 1985:832 Förordning om inställande av inskrivningsdagar m.m. i samband med införandet av lagen (1984:649) om företagshypotek
 • 2001:386 Förordning om inställande av vissa inskrivningsdagar enligt lagen (1984:649) om företagshypotek
 • 2003:755 Förordning om inställande av vissa inskrivningsdagar enligt lagen (2003:528) om företagsinteckning
 • 2001:816 Förordning om inställande av vissa inskrivningsdagar enligt sjölagen (1994:1009)
 • 1986:855 Förordning om inställande av vissa inskrivningsdagar under år 1987
 • 1987:963 Förordning om inställande av vissa inskrivningsdagar under år 1988
 • 1993:890 Förordning om insättningsgaranti och statligt stöd till banker och andra kreditinstitut
 • 1989:372 Förordning om intagning i gymnasieskolan av sökande bos atta i annat nordiskt land;
 • 1984:624 Förordning om intagning till grundskoleanknutna studievägar i gymnasieskolan
 • 1986:701 Förordning om interkommunal ersättning för elever i grundskolan och gymnasieskolan under höstterminen 1986--höstterminen 1987
 • 1987:845 Förordning om interkommunal ersättning för elever i grundskolan och gymnasieskolan under vårterminen 1988 och höstterminen 1988
 • 1989:704 Förordning om interkommunal ersättning för elever i grundskolan och gymnasieskolan under vårterminen 1990 och höstterminen 1990
 • 1993:168 Förordning om intermisstyrelse för avveckling av högskolorna i Sundsvall/ Härnösand och Östersund samt inrättande av en ny högskola;
 • 1995:686 Förordning om intern revision vid statliga myndigheter m.fl.
 • 2005:1057 Förordning om internationella förhållanden rörande försäkringsföretags och kreditinstituts insolvens
 • 1998:786 Förordning om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
 • 1978:205 Förordning om internationellt certifikat för fritidsfartyg
 • 1978:108 Förordning om internationellt samarbete rörande lagföring för brott
 • 1984:519 Förordning om introduktions- och lönebidrag
 • 1981:266 Förordning om investeringar i statliga ADB-system
 • 1967:44 Förordning om investeringsavgift för vissa byggnadsarbeten
 • 1989:473 Förordning om investeringsskatt för vissa byggnadsarbeten
 • 2003:506 Förordning om investeringsstimulans för byggande av mindre hyresbostäder och studentbostäder
 • 1996:1431 Förordning om investeringsstöd till företagare med jordbruks-, trädgårds- eller renskötselföretag
 • 1994:276 Förordning om jämförpriser på andra varor än livsmedel
 • 1984:803 Förordning om jämställdhet i statlig verksamhet
 • 1976:411 Förordning om järnvägs handläggning av vissa ersättningskrav m.m.
 • 1993:1326 Förordning om järnvägsföretags redovisningar, prisbildningar för internationell godsbefordran på järnväg m.m.
 • 1989:1096 Förordning om kapitalkravet i banker och andra kreditinstitut
 • 1994:2024 Förordning om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag
 • 2000:669 Förordning om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag
 • 1997:183 Förordning om kartavgift i ärenden om jordbruksstöd
 • 1983:919 Förordning om kassakrav för bankinstituten
 • 1973:272 Förordning om kastrering av vissa husdjur
 • 2008:553 Förordning om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands
 • 1998:941 Förordning om kemiska produkter och biotekniska organismer
 • 1978:441 Förordning om kollektivtrafiknämnd
 • 1990:1235 Förordning om kommunala föreskrifter om tillfällig försäljning
 • 1991:1278 Förordning om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård
 • 1997:1278 Förordning om kommuners ansvar för ungdomar mellan 20 och 24 år
 • 2006:637 Förordning om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
 • 1982:798 Förordning om kompensation i vissa fall för kostnader på grund av kassettskatt
 • 1970:944 Förordning om kompensation i vissa fall för särskild varuskatt;
 • 1994:157 Förordning om kompensation till passagerare som nekas ombordstigning på luftfartyg i regelbunden lufttrafik
 • 1995:1174 Förordning om kompensationsbidrag till jordbruk i bergsområden och mindre gynnade områden
 • 2007:445 Förordning om kompletterande föreskrifter till bestämmelserna i rådets förordning (EG) nr 1348/2000 om delgivning i medlemsstaterna av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur
 • 2011:686 Förordning om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen
 • 2011:917 Förordning om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt
 • 2009:52 Förordning om kontaktpunkt och informationsförfaranden angående tillämpning av ömsesidigt erkännande av tekniska regler för produkter
 • 2010:387 Förordning om kontroll av förvaltningen av offentliga medel i europeiska grupperingar för territoriellt samarbete
 • 1999:371 Förordning om kontroll av hissar och vissa andra motordrivna anordningar i byggnadsverk
 • 1994:1717 Förordning om kontroll av livsmedel som importeras från tredje land
 • 2000:269 Förordning om kontroll av livsmedel som importeras från tredje land
 • 2000:1217 Förordning om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd
 • 2009:1425 Förordning om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel
 • 2005:77 Förordning om kontroll av vissa ersättningsanspråk m.m.
 • 2013:707 Förordning om kontroll av vissa skjutvapen, delar till skjutvapen och ammunition
 • 1989:526 Förordning om kontroll genom teknisk provning och om mätning
 • 1970:44 Förordning om kontroll över betalning av tilläggspensionsavgift;
 • 1983:1036 Förordning om kontroll över tillverkningen av krigsmateriel, m.m.
 • 1994:131 Förordning om kontroller vid transporter på väg och inre vattenvägar
 • 2013:1121 Förordning om kostnadsersättning till elever i gymnasial lärlingsutbildning
 • 1975:608 Förordning om krav på svenskt medborgarskap för tillträde till vissa statliga tjänster;
 • 1984:1132 Förordning om krediter för vissa utvecklingsändamål (u-krediter)
 • 1985:728 Förordning om krigsplaceringspremie för flygförare i flygvapnet
 • 1979:126 Förordning om kriskoppling
 • 1976:933 Förordning om kungörande av uppgifter ur aktiebolagsregistret m.m.
 • 2005:1056 Förordning om kungörande och registrering av vissa insolvensförfaranden
 • 2007:386 Förordning om kunskapsprov för behörighet som domare, m.m.
 • 1975:855 Förordning om kupongskatt för juridisk person som är bosatt i Thailand, m.m.
 • 1981:1007 Förordning om kupongskatt för person med hemvist i Australien, m.m.
 • 1977:360 Förordning om kupongskatt för person med hemvist i Belgien, m.m.
 • 1975:1428 Förordning om kupongskatt för person med hemvist i Brasilien, m.m.
 • 1975:846 Förordning om kupongskatt för person med hemvist i Förbundsrepubliken Tyskland, m.m.
 • 1982:71 Förordning om kupongskatt för person med hemvist i Jugoslavien, m.m.
 • 1975:848 Förordning om kupongskatt för person med hemvist i Liberia, m.m.
 • 1976:851 Förordning om kupongskatt för person med hemvist i Malta, m.m.
 • 1975:850 Förordning om kupongskatt för person med hemvist i Marocko, m.m.
 • 1977:358 Förordning om kupongskatt för person med hemvist i Nederländerna, m.m.
 • 1980:1132 Förordning om kupongskatt för person med hemvist i Nya Zeeland, m.m.
 • 1977:476 Förordning om kupongskatt för person med hemvist i Polen m.m.
 • 1979:58 Förordning om kupongskatt för person med hemvist i Rumänien m.m.
 • 1975:853 Förordning om kupongskatt för person med hemvist i Singapore, m.m.
 • 1977:76 Förordning om kupongskatt för person med hemvist i Spanien, m.m.
 • 1977:581 Förordning om kupongskatt för person med hemvist i Tanzania, m.m.
 • 1980:863 Förordning om kupongskatt för person med hemvist i Tjeckoslovakien m.m.
 • 1983:477 Förordning om kupongskatt för person med hemvist i Tunisien, m.m.
 • 1975:1394 Förordning om kupongskatt för person med hemvist i Zambia, m.m.
 • 2006:906 Förordning om kvalificerad yrkesutbildning som uppdragsutbildning
 • 2012:346 Förordning om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ
 • 2008:414 Förordning om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler
 • 1982:633 Förordning om kyrkoherdar för döva
 • 1993:184 Förordning om kör- och vilotider samt färdskrivare vid vägtransporter
 • 1994:577 Förordning om landsbygdsstöd och stöd till kommersiell service
 • 1978:748 Förordning om landstingskommunal högskoleutbildning på musiklärarlinjen;
 • 2000:209 Förordning om ledamöter i styrelserna för Första-Fjärde AP-fonderna
 • 1995:649 Förordning om ledighet och fritid för totalförsvarspliktiga under tjänstgöring
 • 1986:294 Förordning om ledning och samordning inom totalförsvarets civila del
 • 1978:910 Förordning om leverans till riksdagsbiblioteket av skrifter som ges ut av statliga myndigheter
 • 1978:517 Förordning om licens för yrkesfiske
 • 2002:1091 Förordning om litteraturpris till Astrid Lindgrens minne
 • 1938:216 Förordning om livräntetillägg av statsmedel åt vissa livräntetagare enligt lagen den 5 juli 1901 angående ersättning för skada till följd av olycksfall i arbete
 • 2012:488 Förordning om lokala kurser och betyg i särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå och viss annan utbildning
 • 1979:1082 Förordning om lokala trafikföreskrifter i vissa fall
 • 1987:1314 Förordning om lokaliseringen av kronofogdemyndigheterna
 • 1990:1294 Förordning om lokaliseringen av skattemyndigheterna
 • 1978:788 Förordning om luftleder
 • 1978:21 Förordning om länder och områden som avses i förordningen (1971:963) om tullfrihet för varor från utvecklingsländerna
 • 1979:239 Förordning om länsrätternas kansliorter
 • 1986:1347 Förordning om länsrätts behörighet i vissa mål
 • 1993:1126 Förordning om länsstyrelsens prövning av frågor om bidrag för bostadsändamål m.m. enligt vissa äldre bestämmelser
 • 1978:706 Förordning om länsstyrelses verksamhet inom det ekonomiska försvaret;
 • 1982:644 Förordning om lån för byggnadstekniska åtgärder i bostadshus
 • 1976:257 Förordning om lån för förvärv av egnahemsfastighet i vissa fall
 • 1984:614 Förordning om lån för förvärv av vissa fastigheter som har förköpts enligt förköpslagen (1967:868)
 • 1981:1123 Förordning om lån för förvärv från staten av bostadsfastigheter för permanent bruk
 • 1978:992 Förordning om lån för underhåll av vissa bostadshus
 • 1985:352 Förordning om lån m. m. för gatukostnadsersättning i vissa fall
 • 1985:463 Förordning om lån m.m. till särskilda åtgärder i bostadsområden med outhyrda lägenheter
 • 1971:324 Förordning om lån till den mindre skeppsfarten
 • 1990:1361 Förordning om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar
 • 1981:659 Förordning om lån till investeringar inom den manuella glasindustrin
 • 2015:213 Förordning om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion
 • 1981:660 Förordning om lån till rationaliseringsinvesteringar inom konfektionsindustrin
 • 1986:1140 Förordning om lönemedel som inte har betalats ut på grund av arbetskonflikt
 • 1986:149 Förordning om mandattid för ledamöter och suppleanter i vissa förtroendemannaorgan hos allmän försäkringskassa
 • 2014:1039 Förordning om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn
 • 1989:103 Förordning om medelvärde för redovisningsperioden den 1 juli--31 december 1988 enligt förordningen (1986:566) om statsbidrag till lönekostnader för vissa förskolekonsulenter och talpedagoger
 • 1988:893 Förordning om medelvärde för redovisningsåret 1987/88 enligt förordningen (1986:566) om statsbidrag till lönekostnader för vissa förskolekonsulenter och talpedagoger
 • 1987:56 Förordning om medelvärde för år 1986 enligt förordningen (1983:943) om statsbidrag till kommunal barnomsorg
 • 1987:79 Förordning om medelvärde för år 1986 enligt förordningen (1983:944) om statsbidrag till social hemhjälp
 • 1988:58 Förordning om medelvärde för år 1987 enligt förordningen (1983:943) om statsbidrag till kommunal barnomsorg
 • 1988:57 Förordning om medelvärde för år 1987 enligt förordningen (1983:944) om statsbidrag till social hemhjälp
 • 1989:53 Förordning om medelvärde för år 1988 enligt förordningen (1983:944) om statsbidrag till kommunerna för stöd och hjälp i boendet
 • 1989:24 Förordning om medelvärde för år 1988 enligt övergångsbestämmelserna till förordningen (1987:860) om statsbidrag till kommunerna för barnomsorg
 • 1990:38 Förordning om medelvärde för år 1989 enligt förordningen (1983:944) om statsbidrag till kommunerna för stöd och hjälp i boendet
 • 1990:129 Förordning om medelvärde för år 1989 enligt förordningen (1986:566) om statsbidrag till lönekostnader för vissa förskolekonsulenter och talpedagoger
 • 1990:39 Förordning om medelvärde för år 1989 enligt övergångsbestämmelserna till förordningen (1988:1203) om ändring i förordningen (1983:944) om statsbidrag till social hemhjälp
 • 1991:89 Förordning om medelvärde för år 1990 enligt förordningen (1983:944) om statsbidrag till kommunerna för stöd och hjälp i boendet
 • 1991:90 Förordning om medelvärde för år 1990 enligt övergångsbestämmelserna till förordningen (1988:1203) om ändring i förordningen (1983:944) om statsbidrag till social hemhjälp
 • 1991:1515 Förordning om medelvärde för år 1991 enligt förordningen (1983:944) om statsbidrag till kommunerna för stöd och hjälp i boendet
 • 2001:708 Förordning om medicinskt födelseregister hos Socialstyrelsen
 • 1990:1476 Förordning om meritvärdering vid anställning av lärare;
 • 2009:1 Förordning om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor
 • 1991:339 Förordning om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion
 • 2011:847 Förordning om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster
 • 2001:554 Förordning om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten
 • 1981:449 Förordning om minskning av vissa statsbidrag till kommunal utbildning
 • 1983:412 Förordning om minskning av vissa statsbidrag till riksinternatskolor m.m.
 • 2010:408 Förordning om mottagande för bosättning av vissa nyanlända invandrare
 • 1964:484 Förordning om mottagande för statens räkning av gåvo- och donationsmedel
 • 1978:484 Förordning om mottagare för radiosändning eller trådsändning
 • 1978:140 Förordning om motvärdet av vissa guldfrancs uttryckt i Internationella valutafondens särskilda dragningsrätter
 • 1984:1014 Förordning om myndigheternas uppgiftsskyldighet till Försäkringskassan, m.m.
 • 1989:1060 Förordning om myndigheters försäljning av överskottsmateriel
 • 1993:529 Förordning om myndigheters hantering av ingående mervärdesskatt
 • 2008:530 Förordning om myndigheters inhämtande av yttrande från Regelrådet
 • 2011:118 Förordning om myndigheters inhämtande av yttrande från Regelrådet
 • 2014:480 Förordning om myndigheters inköp av energieffektiva varor, tjänster och byggnader
 • 2002:831 Förordning om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt
 • 1993:134 Förordning om myndigheters årsredovisning och anslagsframställning
 • 1995:1179 Förordning om mätning och rapportering av överförd el
 • 1999:716 Förordning om mätning, beräkning och rapportering av överförd el
 • 1980:64 Förordning om mål och riktlinjer i 1980 års läroplan för grundskolan
 • 1993:1066 Förordning om måttenheter, mätningar och mätdon
 • 1995:240 Förordning om möjlighet för kvinnor att fullgöra värnplikt eller civilplikt med längre grundutbildning
 • 2011:524 Förordning om nationella prov för utbildning på fristående gymnasieskolor
 • 2006:25 Förordning om nationella toppdomäner för Sverige på Internet
 • 2006:1072 Förordning om nationellt kunskapscentrum för frågor om mäns våld mot kvinnor
 • 2002:120 Förordning om nationellt stöd för upprättande av växtodlingsplaner
 • 1982:987 Förordning om nedsättning av belgisk källskatt på utdelning, ränta och royalty
 • 1983:1056 Förordning om nedsättning av socialavgifter och allmän löneavgift i Norrbottens län
 • 2015:257 Förordning om nomineringar till Europeiska unionens domstol och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna
 • 1977:1005 Förordning om nordisk verkställighet på privaträttens område
 • 1996:1149 Förordning om nämndemäns tjänstgöring vid ändring i indelning av domkretsar
 • 1985:1106 Förordning om obligatorisk kontroll genom teknisk provning m. m.
 • 2006:812 Förordning om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från tredje land
 • 2012:39 Förordning om offentlig medfinansiering av projekt för utbyggnad av it-infrastruktur
 • 2007:1099 Förordning om offentlig upphandling och upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster
 • 1996:987 Förordning om offentliga tillfälliga arbeten för äldre arbetslösa
 • 1993:884 Förordning om offentligt stöd till fristående skolor
 • 1994:1175 Förordning om offentligt stöd till fristående särskolor m.m.
 • 1983:162 Förordning om omedelbar skriftväxling med utländska domstolar i vissa konkurser
 • 1990:958 Förordning om omställningsbidrag till vissa mjölkproducenter
 • 1985:1076 Förordning om parkeringsplats för utländska beskickningars fordon
 • 1978:218 Förordning om patent- och registreringsverkets verksamhet som internationell myndighet enligt konventionen om patentsamarbete
 • 1985:53 Förordning om pensioneringsperioder m.m. för anställningar som omfattas av statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287)
 • 1984:222 Förordning om pensionsavgifter enligt statliga tjänstepensionsbestämmelser
 • 1984:1042 Förordning om pensionsvillkor för icke-svenska medborgare som är lokalanställda vid svenska utlandsmyndigheter
 • 1988:1082 Förordning om personalföreträdare i de allmänna försäkringskassornas styrelser
 • 1990:923 Förordning om personalförsörjning vid myndigheter inom Försvarsdepartementets verksamhetsområde
 • 2006:585 Förordning om personalliggare enligt lagen (2006:575) om skattekontroll i vissa branscher
 • 1994:1543 Förordning om personregister över främmande staters beskickningspersonal m.m.
 • 1964:567 Förordning om personundersökning i brottmål
 • 1987:778 Förordning om placering av fondmedel under Kammarkollegiets förvaltning
 • 1973:633 Förordning om placering av vissa R-tjänster i lönegrad m.m. för beräkning av pensionslön
 • 2011:931 Förordning om planering för prioritering av samhällsviktiga elanvändare
 • 1978:779 Förordning om pliktexemplar av skrifter och ljud- och bildupptagningar
 • 1985:681 Förordning om preparandutbildning i svenska;
 • 2010:1030 Förordning om prestationsbaserad stimulansersättning inom utbildning i svenska för invandrare
 • 2008:753 Förordning om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2009
 • 2009:924 Förordning om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2010
 • 2012:558 Förordning om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2013
 • 2013:715 Förordning om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2014
 • 1998:1184 Förordning om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 1999
 • 1999:725 Förordning om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2000
 • 2000:702 Förordning om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2001
 • 2001:647 Förordning om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2002
 • 2002:709 Förordning om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2003
 • 2003:576 Förordning om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2004
 • 2004:695 Förordning om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2005
 • 2005:650 Förordning om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2006
 • 2006:1086 Förordning om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2007
 • 2007:699 Förordning om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2008
 • 2010:1132 Förordning om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2011
 • 2011:1015 Förordning om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2012
 • 2014:1053 Förordning om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2015
 • 1979:1132 Förordning om prisnedsatta livsmedel vid vissa sjukdomar
 • 1979:466 Förordning om prisreglering enligt lagen (1902:71 s. 1), innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar
 • 1986:428 Förordning om prisreglering på fiskets område;
 • 1984:62 Förordning om prisreglering på jordbrukets område
 • 2004:5 Förordning om prissättning vid internationella godstransporter på väg
 • 1993:925 Förordning om prissättning vid internationella godstransporter på väg
 • 2009:1295 Förordning om prissättningsbesked vid internationella transaktioner
 • 1997:788 Förordning om producentansvar för bilar
 • 2005:209 Förordning om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter
 • 1997:185 Förordning om producentansvar för förpackningar
 • 1993:1154 Förordning om producentansvar för glasförpackningar och förpackningar av wellpapp
 • 2000:208 Förordning om producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer
 • 2007:193 Förordning om producentansvar för vissa radioaktiva produkter och herrelösa strålkällor
 • 2001:1309 Förordning om projektbidrag för debatt och ökad kunskap om Europeiska unionen och unionens utveckling och framtid
 • 1999:1 Förordning om projektbidrag för folkbildning om Ekonomiska och monetära unionen
 • 1998:173 Förordning om projektbidrag för informations- och kunskapshöjande insatser om Europeiska unionen
 • 1989:181 Förordning om protokoll mellan Sverige och Finland om ersättning för bortfall av kommunalskatt i vissa fall
 • 1985:1122 Förordning om protokoll mellan Sverige och Finland om ersättning för bortfall av kommunalskatt i vissa fall, m.m.
 • 1975:1 Förordning om protokoll och expeditioner i regeringsärenden m.m.;
 • 1975:520 Förordning om protokollföring m.m. vid arrendenämnd och hyresnämnd
 • 1979:575 Förordning om protokollföring m.m. vid de allmänna förvaltningsdomstolarna
 • 2010:1578 Förordning om provavgifter för körkort och yrkesmässig trafik, m.m.
 • 1999:454 Förordning om proviantering av fartyg och luftfartyg
 • 1986:198 Förordning om provtagning för infektion av HIV
 • 1993:1488 Förordning om provtagning på djur, m.m.
 • 1996:434 Förordning om provverksamhet avseende hushålls- och bostadsuppgifter
 • 1983:1018 Förordning om präster för finskspråkiga i Sverige
 • 1884:13 s.2 Förordning om prästexamen
 • 1993:1127 Förordning om prövning av bostadsbidrag och bostadsanpassningsbidrag enligt vissa äldre bestämmelser
 • 1978:387 Förordning om prövning av fråga om ersättning av statsmedel för förlust vid förvaltning av bostadshus i vissa fall
 • 1976:834 Förordning om prövning av utländskt beslut om adoption
 • 1979:931 Förordning om prövning av vissa ansökningar om medlemskap i svenska kyrkan
 • 1981:111 Förordning om prövning av vissa ärenden enligt lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag
 • 1981:112 Förordning om prövning av vissa ärenden enligt lagen (1980:1103) om årsredovisning m.m. i vissa företag
 • 1999:1166 Förordning om prövning av vissa ärenden enligt revisionslagen (1999:1079)
 • 1976:994 Förordning om prövning av vissa ärenden rörande bokföringslagen (1976:125)
 • 1969:228 Förordning om prövning av vissa ärenden rörande ekonomiska föreningar
 • 1991:1472 Förordning om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård
 • 1990:1070 Förordning om publicering av Sveriges internationella överenskommelser, m.m.;
 • 1998:518 Förordning om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter
 • 1984:571 Förordning om ramtimplaner och resurstilldelningssystem för årskurs 4 av fyraårig teknisk linje i gymnasieskolan
 • 2015:305 Förordning om rapportering av olyckor vid olje- och gasverksamhet till havs utanför Europeiska unionen
 • 1975:567 Förordning om rationaliseringsverksamhet inom den civila statsförvaltningen
 • 1984:338 Förordning om redovisning av den kommunala bostadsförsörjningsplaneringen
 • 1971:703 Förordning om redovisning av pengar som har deponerats hos länsstyrelse enligt 8 kap. 12 a § eller 12 kap. 21 jordabalken
 • 1993:1153 Förordning om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor
 • 2000:671 Förordning om redovisning och revision av överföring av naturgas och lagring av naturgas för annans räkning
 • 2006:1051 Förordning om redovisning och revision av överföring av naturgas, lagring av naturgas och drift av förgasningsanläggning
 • 1984:223 Förordning om regeringens arbetsgivarnyckel i pensionsfrågor
 • 1988:239 Förordning om regeringens arbetsgivarnyckel i pensionsfrågor;
 • 2014:570 Förordning om regeringens medgivande till beslut om vissa föreskrifter
 • 1982:824 Förordning om regional ekonomisk sammanslutning som avses i förordningen (1971:963) om tullfrihet för varor från utvecklingsländerna
 • 1987:1286 Förordning om regional ekonomisk sammanslutning som avses i förordningen (1987:1285) om tullfrihet för varor från utvecklingsländerna
 • 1995:736 Förordning om regional myndighetssamverkan för bekämpning av ekonomisk brottslighet
 • 1984:75 Förordning om regional samverkan i fråga om undervisning för elever med handikapp
 • 2011:1160 Förordning om regionala bostadsmarknadsanalyser och kommunernas bostadsförsörjningsansvar
 • 1979:48 Förordning om regionala stiftelser för skyddat arbete
 • 1990:642 Förordning om regionalpolitiskt företagsstöd
 • 1998:995 Förordning om regionalpolitiskt företagsstöd inom EG:s strukturomvandlingsområden i Sverige
 • 1982:677 Förordning om regionalpolitiskt stöd
 • 1982:877 Förordning om regionalt utvecklingsarbete
 • 1992:76 Förordning om register för betalningsföreläggande och handräckning
 • 1996:825 Förordning om register för reglering av vissa vårdkostnader mellan EES-länder
 • 1992:1027 Förordning om register för strafföreläggande, föreläggande av ordningsbot, m.m.
 • 1996:1037 Förordning om register för vissa bidrag till barn
 • 1996:1389 Förordning om register hos Migrationsverket över fingeravtryck
 • 2006:94 Förordning om register hos Socialstyrelsen över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården
 • 2011:116 Förordning om register hos Socialstyrelsen över läkemedel som lämnats ut från apotek i Jämtlands län
 • 1997:1064 Förordning om register i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet
 • 2006:39 Förordning om register och dokumentation vid fullgörandet av kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar
 • 1994:1933 Förordning om register över europeiska ekonomiska intressegrupperingar
 • 2009:705 Förordning om register över europeiska grupperingar för territoriellt samarbete
 • 1975:586 Förordning om register över statliga avgifter
 • 2015:54 Förordning om register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang
 • 2014:885 Förordning om register över vigselförrättare inom trossamfund
 • 2001:641 Förordning om registerföring m.m. vid Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna med hjälp av automatiserad behandling
 • 2001:639 Förordning om registerföring m.m. vid allmänna domstolar med hjälp av automatiserad behandling
 • 2001:640 Förordning om registerföring m.m. vid förvaltningsrätt med hjälp av automatiserad behandling
 • 2001:642 Förordning om registerföring m.m. vid hyres- och arrendenämnderna med hjälp av automatiserad behandling
 • 1987:61 Förordning om registerföring med hjälp av automatisk databehandling vid vissa myndigheter inom åklagarväsendet
 • 1986:104 Förordning om registerföring vid allmänna domstolar med hjälp av automatisk databehandling
 • 1994:90 Förordning om registerföring vid länsrätt med hjälp av automatisk databehandling
 • 1995:1006 Förordning om registerföring vid åklagarmyndigheterna
 • 2002:143 Förordning om registrering av den som är auktoriserad som advokat i Schweiz
 • 1985:357 Förordning om registrering av och underrättelse om domar om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall
 • 1945:625 Förordning om registrering m.m. vid försäljning av vissa fordon som är införda i det militära fordonsregistret
 • 1982:50 Förordning om reglering av kapitalförluster i statlig verksamhet
 • 1981:1311 Förordning om reglering av offentliga funktionärers rätt till gottgörelse för rättegångskostnad i vissa mål
 • 1975:439 Förordning om rekrytering av biståndspersonal, m.m.
 • 1978:679 Förordning om resekostnadsersättning till vissa veterinärer vid tjänsteresa med egen bil
 • 1979:969 Förordning om restriktioner för luftfart inom vissa områden
 • 1986:397 Förordning om resurser för påbyggnadsutbildningar i gymnasieskolan
 • 1984:633 Förordning om resurser för stödinsatser i svenska på vissa yrkesinriktade studievägar i gymnasieskolan
 • 1982:39 Förordning om resurstimmar i gymnasieskolan
 • 1984:234 Förordning om resurstimmar i gymnasieskoleutbildning vid riksinternatskolor m.m.
 • 1981:978 Förordning om rikets indelning i militär- och civilområden m.m.;
 • 1982:777 Förordning om rikets indelning i regioner för hälso- och sjukvård som berör flera landstingskommuner;
 • 1985:913 Förordning om rikets indelning i skyddskonsulentdistrikt
 • 1975:518 Förordning om rikets indelning i verksamhetsområden för hyresnämnd och arrendenämnd m.m.
 • 1985:492 Förordning om rikets indelning i verksamhetsområden för åklagarväsendet
 • 1970:333 Förordning om riksinternatskolor
 • 1985:1107 Förordning om riksprovplatser och auktoriserade provplatser m.m.
 • 1991:1809 Förordning om rikstäckande väghållningsplan, regionala väghållningsplaner och planer för länstrafikanläggningar
 • 1985:1071 Förordning om ränta för år 1986 på vissa statslån till bostadsbyggande m.m.
 • 1986:1025 Förordning om ränta för år 1987 på vissa statslån till bostadsbyggande m.m.
 • 1987:1153 Förordning om ränta för år 1988 på vissa statslån till bostadsbyggande m.m.
 • 1988:1536 Förordning om ränta för år 1989 på vissa statslån till bostadsbyggande m.m.
 • 1989:1008 Förordning om ränta för år 1990 på vissa statslån till bostadsbyggande m.m.
 • 1990:1327 Förordning om ränta för år 1991 på vissa statslån till bostadsbyggande m.m.
 • 1991:1934 Förordning om ränta för år 1992 på vissa statslån till bostadsbyggande m.m.
 • 1992:1171 Förordning om ränta för år 1993 på vissa statslån till bostadsbyggande m.m.
 • 1993:1360 Förordning om ränta för år 1994 på vissa statslån till bostadsbyggande m.m.
 • 1994:1542 Förordning om ränta för år 1995 på vissa statslån till bostadsbyggande m.m.
 • 2011:1594 Förordning om ränta för år 2012 enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift
 • 2012:969 Förordning om ränta för år 2013 enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift
 • 2013:1009 Förordning om ränta för år 2014 enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift
 • 2014:1436 Förordning om ränta för år 2015 enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift
 • 1986:82 Förordning om ränta och amortering m.m. i fråga om vissa statliga tilläggslån till kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
 • 2012:858 Förordning om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för år 2013
 • 2011:1232 Förordning om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för 2012
 • 2013:1087 Förordning om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för 2014
 • 2004:1061 Förordning om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för år 2005
 • 2005:1035 Förordning om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för år 2006
 • 2006:1409 Förordning om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för år 2007
 • 2007:1305 Förordning om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för år 2008
 • 2008:1281 Förordning om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för år 2009
 • 2009:1518 Förordning om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för år 2010
 • 2010:1996 Förordning om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för år 2011
 • 2014:1444 Förordning om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för år 2015
 • 1990:1187 Förordning om ränta på studielån för år 1991
 • 1991:1525 Förordning om ränta på studielån för år 1992
 • 1996:1317 Förordning om ränta på studielån för år 1997
 • 1997:1124 Förordning om ränta på studielån för år 1998
 • 1998:1544 Förordning om ränta på studielån för år 1999
 • 1996:1359 Förordning om ränta på återbetalning enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd för år 1997
 • 1997:1135 Förordning om ränta på återbetalning enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd för år 1998
 • 1999:1075 Förordning om ränta på återbetalning enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd för år 2000
 • 2000:1329 Förordning om ränta på återbetalning enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd för år 2001
 • 2001:954 Förordning om ränta på återbetalning enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd för år 2002
 • 2002:966 Förordning om ränta på återbetalning enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd för år 2003
 • 2003:1069 Förordning om ränta på återbetalning enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd för år 2004
 • 2004:1310 Förordning om ränta på återbetalning enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd för år 2005
 • 2005:1084 Förordning om ränta på återbetalning enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd för år 2006
 • 2011:1527 Förordning om ränta vid betalningsskyldighet för underhållsstöd för år 2012
 • 2012:821 Förordning om ränta vid betalningsskyldighet för underhållsstöd för år 2013
 • 2013:1019 Förordning om ränta vid betalningsskyldighet för underhållsstöd för år 2014
 • 2014:1415 Förordning om ränta vid betalningsskyldighet för underhållsstöd för år 2015
 • 1983:40 Förordning om räntebidrag för underhållslån i vissa fall
 • 1977:774 Förordning om rätt att bruka finländsk terrängskoter i Sverige
 • 1988:1004 Förordning om rätt att efterskänka statens fordran i fråga om statligt stöd enligt vissa äldre författningar på jordbrukets område;
 • 1981:366 Förordning om rätt att i vissa fall begära upplysningar om innehållet i utländsk rätt
 • 1948:497 Förordning om rätt att vid taxering för inkomst njuta avdrag för avgifter till vissa stiftelser, m.m.
 • 1950:25 Förordning om rätt att vid taxering för inkomst njuta avdrag för avgifter till Stiftelsen Trävaruindustriens konjunkturutjämningsfond, m.m.
 • 1951:149 Förordning om rätt att vid taxering för inkomst njuta avdrag för avgifter till viss av Aktiebolaget Tegefors verk grundad stiftelse, m.m.
 • 1947:339 Förordning om rätt att vid taxering för inkomst njuta avdrag för avgifter till vissa stiftelser, m.m.
 • 1951:148 Förordning om rätt att vid taxering för inkomst njuta avdrag för avgifter till vissa stiftelser, m.m.
 • 1954:71 Förordning om rätt att vid taxering för inkomst njuta avdrag för belopp, som tillförts vissa för prisreglering bildade stiftelser, m. m.
 • 1942:371 Förordning om rätt att vid taxering till kommunal inkomstskatt samt statlig inkomst- och förmögenhetsskatt åtnjuta avdrag för avsättning till investeringsfond
 • 1968:226 Förordning om rätt för Konungen att medge tull- och skattefrihet m.m. för anläggning som uppföres vid rikets gräns
 • 1999:154 Förordning om rätt för Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) att verkställa legaliseringar
 • 1992:262 Förordning om rätt för Utrikesdepartementet att verkställa legaliseringar
 • 1983:605 Förordning om rätt för kungl. biblioteket och statens psykologisk-pedagogiska bibliotek att avgiftsbelägga informationstjänster
 • 1991:1803 Förordning om rätt för norska och åländska trafikskolor att bedriva övningskörning i Sverige
 • 1987:1072 Förordning om rätt för resande m.fl. att införa varor tull- och skattefritt
 • 1982:382 Förordning om rätt för riksarkivet och landsarkiven att avgiftsbelägga viss forskarservice
 • 1975:954 Förordning om rätt för riksförsäkringsverket att fastställa vissa socialförsäkringsavgifter m.m.
 • 1980:63 Förordning om rätt för skolöverstyrelsen att meddela föreskrifter om läkarintyg för vissa lärartjänster m.m.
 • 1963:480 Förordning om rätt till införsel av spritdrycker, vin och starköl i gåvoförsändelser
 • 1987:1118 Förordning om rätt till införsel av spritdrycker, vin och starköl i vissa fall
 • 1963:194 Förordning om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.
 • 2003:69 Förordning om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen
 • 2010:1138 Förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare
 • 1986:625 Förordning om samordnad intagning till vissa gymnasieskolor i Stockholms län
 • 1983:505 Förordning om samordnade timplaner och resurser i vissa kommuners gymnasieskolor
 • 1962:661 Förordning om samordning av reservpension med tilläggspension enligt socialförsäkringsbalken
 • 1978:107 Förordning om samordning av statlig pensionsrätt med pensionsrätt på grund av anställning hos tvätteri som drivs av helkommunalt aktiebolag
 • 1989:380 Förordning om samordning av statlig pensionsrätt med pensionsrätt på grund av anställning hos vissa bolag
 • 1988:719 Förordning om samordning av statlig tjänstepension med egenpension enligt lagen (1988:589) om ersättning m.m. till riksdagens ledamöter;
 • 1995:268 Förordning om samordning av statlig tjänstepension med vissa pensioner till riksdagens ledamöter och ledamöter av Europaparlamentet
 • 2012:606 Förordning om samordning inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet m.m.
 • 1979:477 Förordning om samråd i frågor om vetenskaplig och teknisk informationsförsörjning, m.m.
 • 1978:620 Förordning om samråd med statistiska centralbyrån i frågor rörande statistikproduktion, m.m.
 • 1987:361 Förordning om schablonberäkning av arbetstid vid bestämmande av sjukpenning m.m.
 • 1995:1091 Förordning om schablonersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar som första gången togs emot i en kommun under åren 1994 och 1995
 • 1996:222 Förordning om schweiziska försäkringsföretags skadeförsäkringsverksamhet i Sverige
 • 1999:711 Förordning om sekretariatet för forsknings- och utvecklingsinsatser i Öresundsregionen
 • 2008:923 Förordning om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
 • 1993:836 Förordning om sjukförsäkringsregister hos de allmänna försäkringskassorna;
 • 1984:1013 Förordning om sjukvård m. m. i statligt reglerade anställningar
 • 1993:1058 Förordning om sjukvårds- register hos Socialstyrelsen för forskning och statistik
 • 1990:1237 Förordning om självdeklaration och kontrolluppgifter
 • 1962:42 Förordning om skattefrihet för belopp, som utgår på grund av vissa s.k. riskgarantier
 • 1965:29 Förordning om skattefrihet för ersättning till offer för nationalsocialistisk förföljelse
 • 2001:16 Förordning om skattereduktion för utgifter för vissa anslutningar för tele- och datakommunikation
 • 1992:678 Förordning om skattesatser vid beräkning av skatteutjämningsbidrag och statligt utjämningsbidrag
 • 1995:1646 Förordning om skattesatser vid beräkning av utjämningsbidrag och utjämningsavgift för kommuner och landsting
 • 1979:363 Förordning om skatteutjämningsbidrag
 • 1968:616 Förordning om skattskyldighet till mervärdeskatt för viss hamnverksamhet
 • 1996:1311 Förordning om skiktgräns för statlig inkomstskatt vid 1998 års taxering
 • 1998:1357 Förordning om skiktgräns för statlig inkomstskatt vid 2000 års taxering
 • 1991:1498 Förordning om skiktgränsen för statlig inkomstskatt vid 1993 års taxering
 • 1992:1498 Förordning om skiktgränsen för statlig inkomstskatt vid 1994 års taxering
 • 1993:1200 Förordning om skiktgränsen för statlig inkomstskatt vid 1995 års taxering
 • 1994:1904 Förordning om skiktgränsen för statlig inkomstskatt vid 1996 års taxering
 • 1995:1231 Förordning om skiktgränsen för statlig inkomstskatt vid 1997 års taxering
 • 2012:669 Förordning om skiktgränser för statlig inkomstskatt för beskattningsåret 2013
 • 2002:836 Förordning om skiktgränser för statlig inkomstskatt vid 2004 års taxering
 • 2003:881 Förordning om skiktgränser för statlig inkomstskatt vid 2005 års taxering i vissa fall
 • 2004:1058 Förordning om skiktgränser för statlig inkomstskatt vid 2006 års taxering i vissa fall
 • 2005:831 Förordning om skiktgränser för statlig inkomstskatt vid 2007 års taxering i vissa fall
 • 2006:1219 Förordning om skiktgränser för statlig inkomstskatt vid 2008 års taxering
 • 2007:939 Förordning om skiktgränser för statlig inkomstskatt vid 2009 års taxering
 • 2009:1151 Förordning om skiktgränser för statlig inkomstskatt vid 2011 års taxering
 • 2010:1331 Förordning om skiktgränser för statlig inkomstskatt vid 2012 års taxering
 • 2011:1123 Förordning om skiktgränser för statlig inkomstskatt vid 2013 års taxering
 • 1983:724 Förordning om skolverksamhet under krig och vid krigsfara
 • 1991:1195 Förordning om skolväsendet under krig och vid krigsfara m.m.
 • 1995:703 Förordning om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel m.m.
 • 1995:1345 Förordning om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel, m.m.
 • 2007:156 Förordning om skydd mot internationella hot mot människors hälsa
 • 1986:196 Förordning om skydd mot utförsel av vissa äldre kulturföremål
 • 1976:935 Förordning om skyddsområden och kontrollområden
 • 1956:492 Förordning om skyldighet att anmäla omhändertagande för samhällsvård av utlänning m.m.
 • 1982:772 Förordning om skyldighet att anmäla vissa allvarliga skador m.m. i hälso- och sjukvården
 • 1989:48 Förordning om skyldighet att anmäla överlåtelse och uthyrning av TV-mottagare
 • 1987:725 Förordning om skyldighet att förhandsanmäla prishöjningar
 • 2005:143 Förordning om skyldighet att i vissa fall begära registerutdrag för registrerat skepp eller luftfartyg
 • 1996:1475 Förordning om skyldighet att lämna upplysningar m.m. rörande krigsfångar och andra skyddade personer
 • 1985:1064 Förordning om skyldighet att lämna vissa underrättelser som rör mål enligt lagen (1985:1056) om ansvarighet för lokala kabelsändningar
 • 1998:342 Förordning om skyldighet att lämna vissa uppgifter om tillämpningen av lagen (1995:575) mot skatteflykt
 • 1980:995 Förordning om skyldighet för Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten att lämna uppgifter till andra myndigheter
 • 2006:11 Förordning om skyldighet för Rättsmedicinalverket att lämna uppgifter till Socialstyrelsens dödsorsaksregister
 • 1958:401 Förordning om skyldighet för Skatteverket att lämna underrättelse om fransk medborgares dödsfall, m.m.
 • 1976:267 Förordning om skyldighet för arbetsgivare att anmäla ledig plats till den offentliga arbetsförmedlingen
 • 1983:490 Förordning om skyldighet för domstol att lämna uppgifter beträffande äktenskapsskillnader m.m.
 • 1949:661 Förordning om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken m.m.
 • 1978:373 Förordning om skyldighet för domstol att underrätta part om dom i brottmål m.m.
 • 1976:823 Förordning om skyldighet för domstol att underrätta part om dom i tvistemål m.m.
 • 1987:1099 Förordning om skyldighet för domstol att underrätta parterna om utgången i mål och ärenden, m. m.
 • 1981:967 Förordning om skyldighet för domstol och Kronofogdemyndigheten att lämna underrättelser om vissa beslut av exekutiv betydelse
 • 2009:1421 Förordning om skyldighet för kommuner att lämna statistiska uppgifter om kommunalt vårdnadsbidrag
 • 1973:233 Förordning om skyldighet för myndighet att underrätta kommerskollegium om vissa föreskrifter m. m.
 • 2014:7 Förordning om skyldighet för myndigheter att lämna uppgifter till Bergwallkommissionen
 • 1977:741 Förordning om skyldighet för näringsidkare att medverka vid lagring för försörjningsberedskap
 • 1982:1005 Förordning om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen
 • 1981:1370 Förordning om skyldighet för socialnämnderna att lämna statistiska uppgifter
 • 1974:591 Förordning om skyldighet för statlig myndighet att anlita Riksbanken eller Postgirot
 • 1995:1051 Förordning om skyldigheten att lämna läkarintyg m.m. i sjukpenningärenden i vissa fall
 • 1999:610 Förordning om skälig avkastning vid utdelning från kommunala bostadsföretag
 • 2003:348 Förordning om skälig utdelning från allmännyttiga bostadsföretag
 • 1980:1128 Förordning om slakt av husdjur
 • 1984:791 Förordning om sparsamhet i fråga om statliga tjänsteresor
 • 1985:842 Förordning om spridning av bekämpningsmedel över skogsmark
 • 1998:32 Förordning om standarder för sändning av radio- och TV-signaler
 • 2002:590 Förordning om standardformulär för annonsering vid offentlig upphandling
 • 1990:980 Förordning om startstöd till jordbrukare
 • 1995:1195 Förordning om startstöd till yngre företagare med jordbruks-, trädgårds- eller renskötselföretag
 • 1986:562 Förordning om statens utlåningsränta och statens avkastningsränta under budgetåret 1986/87
 • 1987:744 Förordning om statens utlåningsränta och statens avkastningsränta under budgetåret 1987/88
 • 1989:480 Förordning om statens utlåningsränta och statens avkastningsränta under budgetåret 1989/90
 • 1990:312 Förordning om statens utlåningsränta och statens avkastningsränta under budgetåret 1990/91
 • 1991:418 Förordning om statens utlåningsränta och statens avkastningsränta under budgetåret 1991/92
 • 1993:353 Förordning om statens utlåningsränta och statens avkastningsränta under budgetåret 1993/94
 • 1994:503 Förordning om statens utlåningsränta och statens avkastningsränta under budgetåret 1994/95
 • 1995:657 Förordning om statens utlåningsränta och statens avkastningsränta under budgetåret 1995/96
 • 1996:1610 Förordning om statens utlåningsränta och statens avkastningsränta under budgetåret 1997
 • 1997:1223 Förordning om statens utlåningsränta och statens avkastningsränta under budgetåret 1998
 • 1998:1635 Förordning om statens utlåningsränta och statens avkastningsränta under budgetåret 1999
 • 1999:902 Förordning om statens utlåningsränta och statens avkastningsränta under budgetåret 2000
 • 2000:1172 Förordning om statens utlåningsränta och statens avkastningsränta under budgetåret 2001
 • 2002:949 Förordning om statens utlåningsränta och statens avkastningsränta under budgetåret 2003
 • 2003:1082 Förordning om statens utlåningsränta och statens avkastningsränta under budgetåret 2004
 • 2001:760 Förordning om statens utlåningsränta och statens avkastnngsränta under budgetåret 2002
 • 1977:497 Förordning om statlig kreditgaranti till svenskt rederiföretag
 • 1990:928 Förordning om statlig ersättning för ekonomisk hjälp till flyktingar som beviljats uppehållstillstånd under åren 1988--1990
 • 1996:1357 Förordning om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande
 • 2010:1122 Förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar
 • 1984:683 Förordning om statlig ersättning för mottagande av flyktingar och vissa andra utlänningar
 • 2014:946 Förordning om statlig ersättning för utbildning i svenska för invandrare som ges till vissa utlänningar i Migrationsverkets anläggningsboenden
 • 2000:415 Förordning om statlig ersättning till kommuner och landsting för kostnader för vissa utlänningar med tidsbegränsade uppehållstillstånd
 • 1994:1100 Förordning om statlig finansiering genom ALMI Företagspartner AB och dess dotterbolag
 • 2009:41 Förordning om statlig finansiering genom Almi Företagspartner AB och bolag som ingår i dess koncern
 • 2005:668 Förordning om statlig finansiering genom Innovationsbron AB och dess dotterbolag
 • 2009:268 Förordning om statlig finansiering genom Innovationsbron AB och dess dotterbolag
 • 1982:682 Förordning om statlig finansiering genom regional utvecklingsfond
 • 1987:894 Förordning om statlig finansiering genom regional utvecklingsfond
 • 2012:872 Förordning om statlig finansiering genom regionala utvecklingsbolag
 • 1981:717 Förordning om statlig garanti för utvinning m.m. av olja, naturgas eller kol
 • 1982:1286 Förordning om statlig hyresförlustgaranti
 • 1991:1271 Förordning om statlig kreditgaranti för bostäder
 • 1991:1924 Förordning om statlig kreditgaranti för bostäder
 • 2004:105 Förordning om statlig kreditgaranti för lån för bostadsbyggande m.m.
 • 1993:1591 Förordning om statlig kreditgaranti för lån för omfördelning av ränteutgifter på lån till bostäder
 • 1961:615 Förordning om statlig krigsförsäkring
 • 1976:309 Förordning om statlig kursgaranti vid export
 • 2009:237 Förordning om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.
 • 1979:819 Förordning om statlig pensionsrätt på grund av anställning hos privat tvätteri som tidigare varit statligt
 • 2015:155 Förordning om statlig styrning med kunskap avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst
 • 1984:241 Förordning om statliga arbetsgivares medverkan vid uppbörd av fackföreningsavgifter m.m.
 • 1998:23 Förordning om statliga bidrag till lokala investeringsprogram som ökar den ekologiska hållbarheten i samhället
 • 1976:263 Förordning om statliga bostadsbidrag till barnfamiljer
 • 1995:1038 Förordning om statliga chefspensioner m.m.
 • 1983:1112 Förordning om statliga energisparbidrag för vissa åtgärder i bostadshus
 • 1994:14 Förordning om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning
 • 2006:1097 Förordning om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning
 • 2003:770 Förordning om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte
 • 1982:668 Förordning om statliga myndigheters inhämtande av uppgifter från näringsidkare och kommuner
 • 1984:535 Förordning om statliga myndigheters lån av konstföremål för lokalutsmyckning
 • 1982:49 Förordning om statliga myndigheters medelsredovisning m.m. vid försäljning av anläggningstillgångar
 • 1994:1261 Förordning om statliga myndigheters redovisningssystem
 • 1980:900 Förordning om statliga myndigheters serviceskyldighet, m.m.
 • 1976:472 Förordning om statliga myndigheters tillämpning av trafikskadelagen (1975:1410)
 • 1984:819 Förordning om statliga platsanmälningar
 • 2000:648 Förordning om statliga projektbidrag för utvecklingsarbete för den svenska folkstyrelsen
 • 1982:751 Förordning om statliga ungdomsplatser m.m.
 • 1998:200 Förordning om statliga utställningsgarantier
 • 1999:1383 Förordning om statligt bidrag för utbyggnad av fjärrvärmenätet
 • 1983:1108 Förordning om statligt bidrag till installationer för uppvärmning m. m.
 • 1997:634 Förordning om statligt bidrag till investering för ombyggnad och anslutning av eluppvärmda byggnader till fjärrvärme
 • 1987:771 Förordning om statligt bidrag till investeringar i solvärmeanläggningar
 • 2002:92 Förordning om statligt bidrag till oberoende forskningsprojekt om Raoul Wallenberg
 • 1978:997 Förordning om statligt bidrag till prospektering efter olja, naturgas elle kol
 • 1996:1559 Förordning om statligt bidrag till svensk sjöfart
 • 1999:344 Förordning om statligt bidrag till teknikupphandling av energieffektiv teknik och ny energiteknik
 • 1992:1718 Förordning om statligt bidrag till vissa bemanningskostnader
 • 1997:635 Förordning om statligt bidrag till vissa investeringar för att minska elanvändningen i bostäder och vissa lokaler
 • 1998:22 Förordning om statligt bidrag till vissa investeringar inom energiområdet
 • 1991:1099 Förordning om statligt bidrag till vissa investeringar inom energiområdet, m.m.
 • 1996:1371 Förordning om statligt investeringsbidrag för anordnande av bostäder för studenter m.fl.
 • 2000:588 Förordning om statligt investeringsbidrag för anordnande av bostäder för studenter
 • 2001:531 Förordning om statligt investeringsbidrag för byggande av bostäder som upplåts med hyresrätt i områden med bostadsbrist
 • 1996:1378 Förordning om statligt investeringsbidrag för en ekologiskt hållbar samhällsutveckling
 • 1990:1369 Förordning om statligt investeringsbidrag för ny- och ombyggnad av bostäder
 • 1991:1923 Förordning om statligt investeringsbidrag för ny- och ombyggnad av bostäder
 • 1995:801 Förordning om statligt investeringsbidrag för nybyggnad av bostäder
 • 2000:1389 Förordning om statligt investeringsbidrag som främjar ekologisk hållbarhet vid bostadsbyggande
 • 1995:806 Förordning om statligt investeringsbidrag till installation av ackumulatortank i en- eller tvåbostadshus
 • 1978:490 Förordning om statligt litteraturstöd
 • 1982:784 Förordning om statligt rederistöd
 • 1987:606 Förordning om statligt regionalt stöd till jordbruks- och trädgårdsföretag
 • 1991:1933 Förordning om statligt räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder
 • 1983:974 Förordning om statligt räntestöd vid förbättring av bostadshus
 • 2008:437 Förordning om statligt stöd av mindre betydelse inom sektorn för produktion av jordbruksprodukter och fiskerisektorn
 • 2001:935 Förordning om statligt stöd för att främja och bredda rekryteringen till universitet och högskolor
 • 2015:210 Förordning om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag
 • 1999:751 Förordning om statligt stöd för att stimulera användningen av informationsteknik i skolan
 • 1993:983 Förordning om statligt stöd för information och studier om säkerhetspolitik och fredsfrämjande utveckling;
 • 1981:666 Förordning om statligt stöd för kredit vid försäljning inom landet i vissa fall
 • 2002:8 Förordning om statligt stöd för regional tillväxt och rekrytering till högre utbildning
 • 2002:82 Förordning om statligt stöd för utveckling av vuxenutbildning för utvecklingsstörda
 • 2001:681 Förordning om statligt stöd för utveckling av vuxnas lärande
 • 1986:191 Förordning om statligt stöd för utveckling och introduktion av ny energiteknik, m.m.
 • 1999:32 Förordning om statligt stöd för utvecklingsprojekt inom vuxenutbildning
 • 1999:1415 Förordning om statligt stöd för utvecklingsprojekt inom vuxenutbildning för utvecklingsstörda
 • 2002:1058 Förordning om statligt stöd för verksamhet som bistår personer som vill lämna rasistiska och andra liknande grupperingar
 • 2002:989 Förordning om statligt stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering
 • 1998:666 Förordning om statligt stöd för vissa kommunala åtaganden för boendet
 • 2002:664 Förordning om statligt stöd för vissa kommunala åtaganden för boendet
 • 2015:212 Förordning om statligt stöd inom Europeiska regionala utvecklingsfonden
 • 2015:61 Förordning om statligt stöd inom det nationella socialfondsprogrammet
 • 2009:982 Förordning om statligt stöd inom det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning
 • 1993:215 Förordning om statligt stöd till banker och andra kreditinstitut
 • 1981:409 Förordning om statligt stöd till dagstidningar
 • 1981:445 Förordning om statligt stöd till distribution av böcker
 • 2009:1533 Förordning om statligt stöd till energieffektivisering i kommuner och landsting
 • 1979:319 Förordning om statligt stöd till energiforskning
 • 1987:819 Förordning om statligt stöd till energiforskning
 • 1998:222 Förordning om statligt stöd till energiforskning
 • 1999:213 Förordning om statligt stöd till energiförsörjningen i Sydsverige
 • 1998:653 Förordning om statligt stöd till energiteknik
 • 1986:553 Förordning om statligt stöd till fartygsfinansiering
 • 1989:824 Förordning om statligt stöd till fartygsfinansiering
 • 1978:447 Förordning om statligt stöd till fjällflygtrafik
 • 2008:762 Förordning om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation
 • 2015:208 Förordning om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation
 • 2008:761 Förordning om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet
 • 2004:167 Förordning om statligt stöd till försöksverksamhet med lärlingsutbildning för vuxna till vissa hantverksyrken
 • 1977:393 Förordning om statligt stöd till kulturtidskrifter;
 • 1985:167 Förordning om statligt stöd till lokal och regional kollektiv persontrafik
 • 2007:954 Förordning om statligt stöd till organisationer på konsumentområdet
 • 1979:792 Förordning om statligt stöd till skogsbruket
 • 1977:1123 Förordning om statligt stöd till strukturåtgärder inom specialstålindustrin m.m.
 • 1996:1502 Förordning om statligt stöd till särskilda satsningar på utbildning av vuxna
 • 1998:276 Förordning om statligt stöd till särskilda satsningar på utbildning av vuxna
 • 1988:806 Förordning om statligt stöd till teknikupphandling
 • 1978:571 Förordning om statligt stöd till teknisk forskning, industriellt utvecklingsarbete och uppfinnarverksamhet
 • 1995:1254 Förordning om statligt stöd till teknisk forskning, industriellt utvecklingsarbete och uppfinnarverksamhet
 • 2014:139 Förordning om statligt stöd till tillhandahållare av grundläggande betaltjänster
 • 1978:105 Förordning om statligt stöd till trädgårdsföretag med produktion av rosor och nejlikor
 • 1979:427 Förordning om statligt stöd till trädgårdsnäringens rationalisering
 • 1985:856 Förordning om statligt stöd till viss datakommunikation
 • 1978:446 Förordning om statligt stöd till viss skärgårdstrafik
 • 1985:855 Förordning om statligt stöd till vissa tjänsteresor
 • 1985:439 Förordning om statligt stöd till yrkesfisket m. m.
 • 2006:1591 Förordning om statligt stöd till åtgärder för främjande av distribution av förnybara drivmedel
 • 2009:938 Förordning om statligt stöd till åtgärder för produktion, distribution och användning av biogas och andra förnybara gaser
 • 1988:805 Förordning om statligt stöd ur energiteknikfonden, m.m.
 • 1959:369 Förordning om statligt stöd åt landsbygdens elförsörjning
 • 1992:1591 Förordning om statligt utjämningsbidrag till kommuner
 • 1998:1370 Förordning om statligt utrustningsbidrag till kollektivverkstäder
 • 2012:992 Förordning om statsbidrag för arbetsplatsförlagt lärande i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan
 • 2000:523 Förordning om statsbidrag för att främja internationella kontakter inom skolans område
 • 2014:1071 Förordning om statsbidrag för att stärka ungas inflytande i den lokala demokratin
 • 1985:489 Förordning om statsbidrag för att återställa handikappanpassade bostäder m.m.
 • 2013:60 Förordning om statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för lärare i yrkesämnen
 • 1998:1369 Förordning om statsbidrag för beställning av nyskriven svensk dramatik
 • 1985:972 Förordning om statsbidrag för budgetåret 1985/86 till anordnande av daghem och fritidshem
 • 2015:215 Förordning om statsbidrag för de lägre årskurserna i grundskolan och motsvarande skolformer samt viss annan utbildning
 • 1996:1397 Förordning om statsbidrag för en särskild utbildningsinsats inom folkhögskolan
 • 2007:222 Förordning om statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande
 • 2012:161 Förordning om statsbidrag för fortbildning av matematiklärare och för matematikhandledare
 • 2009:280 Förordning om statsbidrag för fortbildning av personal inom förskolan
 • 1982:505 Förordning om statsbidrag för framställning och utgivning av fonogram
 • 2015:42 Förordning om statsbidrag för handledare i läs- och skrivutveckling
 • 1983:1025 Förordning om statsbidrag för hissinstallationer i bostadshus m.m.
 • 2009:90 Förordning om statsbidrag för insatser inom matematik, naturvetenskap, teknik samt informations- och kommunikationsteknik
 • 2009:560 Förordning om statsbidrag för insatser som främjar jämställdhet i högskolan
 • 2010:21 Förordning om statsbidrag för insatser till stöd för de nationella minoritetsspråken
 • 2015:403 Förordning om statsbidrag för kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
 • 2005:888 Förordning om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2006 års val
 • 2008:929 Förordning om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2009 års val till Europaparlamentet
 • 2009:1562 Förordning om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2010 års val
 • 2011:273 Förordning om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2011 års omval
 • 2013:1048 Förordning om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2014 års val till Europaparlamentet
 • 2013:1049 Förordning om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2014 års val till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige
 • 2015:137 Förordning om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2015 års omval
 • 2012:144 Förordning om statsbidrag för kompetensutveckling av lärare i yrkesämnen
 • 2001:161 Förordning om statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet till kommuner som tillämpar maxtaxa
 • 2008:48 Förordning om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna till vissa hantverksyrken
 • 1983:140 Förordning om statsbidrag för omhändertagande av oljeavfall m.m. från fartyg
 • 2012:994 Förordning om statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds
 • 2011:1597 Förordning om statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan
 • 1982:506 Förordning om statsbidrag för produktion av film och videogram inom muséerna
 • 1981:129 Förordning om statsbidrag för redovisningsåret 1979/80 till avgifter till försäkring för tilläggspension för särskollärare m.fl.
 • 1981:991 Förordning om statsbidrag för redovisningsåret 1980/81 till avgifter till försäkring för tilläggspension för särskollärare m.fl.
 • 2014:299 Förordning om statsbidrag för samordning av landstingens arbete med utrustning för elektronisk kommunikation
 • 2014:47 Förordning om statsbidrag för sommarskola eller undervisning under andra skollov
 • 1986:349 Förordning om statsbidrag för särskilda behov inom kommunal utbildning för vuxna
 • 1997:1158 Förordning om statsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar
 • 1986:682 Förordning om statsbidrag för utbildning av trafikflygare m. m.
 • 2013:361 Förordning om statsbidrag för utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd
 • 2012:993 Förordning om statsbidrag för utbildning i svenska för invandrare
 • 2009:1036 Förordning om statsbidrag för utbildning på forskarnivå för lärare och förskollärare
 • 2007:754 Förordning om statsbidrag för utbildning på forskarnivå för lärare
 • 2014:375 Förordning om statsbidrag för utveckling av lärande på arbetsplatser
 • 2009:313 Förordning om statsbidrag för utveckling av matematikundervisning
 • 2012:409 Förordning om statsbidrag för verksamhet som belyser EU:s framtidsfrågor
 • 2011:1508 Förordning om statsbidrag för verksamhet som värnar demokratin
 • 2010:84 Förordning om statsbidrag för verksamheter med yrkesinriktat mentorskap
 • 1983:535 Förordning om statsbidrag för viss kollektiv ersättningstrafik på väg
 • 2012:140 Förordning om statsbidrag för viss utbildning som rör tolkning och teckenspråk
 • 2012:316 Förordning om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet
 • 1985:780 Förordning om statsbidrag för vissa tillgänglighetsfrämjande åtgärder på kvartersmark
 • 2009:43 Förordning om statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk vuxenutbildning på gymnasial nivå
 • 2013:444 Förordning om statsbidrag för yrkesintroduktion i gymnasieskolan
 • 2008:754 Förordning om statsbidrag för åtgärder som syftar till att stärka arbetet med basfärdigheterna läsa, skriva och räkna
 • 1981:474 Förordning om statsbidrag i vissa fall till ombyggnad av bostadshus
 • 1991:1079 Förordning om statsbidrag m. m. till fristående skolor
 • 1983:199 Förordning om statsbidrag till Göteborgs högre samskola m.fl. för undervisning på grundskolenivå
 • 1984:574 Förordning om statsbidrag till Svenska hemslöjdsföreningarnas riksförbund för riksomfattande kursverksamhet
 • 1989:271 Förordning om statsbidrag till andra trossamfund än svenska kyrkan
 • 1997:716 Förordning om statsbidrag till anläggande av allmän skoterled m.m.
 • 1987:708 Förordning om statsbidrag till anskaffning av utrustning i gymnasieskolan
 • 1984:628 Förordning om statsbidrag till anskaffning och förnyelse av utrustning i gymnasieskolan
 • 2008:1239 Förordning om statsbidrag till auktoriserade adoptionssammanslutningar och till riksorganisationer för adopterade
 • 1993:795 Förordning om statsbidrag till avgifter till International Baccalaureate Office;
 • 2011:65 Förordning om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer
 • 2012:516 Förordning om statsbidrag till det fria kulturlivet inom teater-, dans- och musikområdet
 • 1991:1123 Förordning om statsbidrag till det offentliga skolväsendet m.m.;
 • 1975:540 Förordning om statsbidrag till djursjukvård i vissa fall
 • 1978:345 Förordning om statsbidrag till driftkostnader för grundskolan, m.m.;
 • 1986:188 Förordning om statsbidrag till driftkostnader för särskolan m.m.
 • 1966:115 Förordning om statsbidrag till driftkostnader för viss kommunal utbildning
 • 1987:535 Förordning om statsbidrag till en särskild studiekampanj för invandrare
 • 1982:1273 Förordning om statsbidrag till energibesparande åtgärder i bostadshus m. m.
 • 1982:264 Förordning om statsbidrag till energibesparande åtgärder i byggnader m.m. som tillhör vissa organisationer och stiftelser
 • 1979:788 Förordning om statsbidrag till enskild väghållning
 • 1982:434 Förordning om statsbidrag till erkända arbetslöshetskassor
 • 1981:503 Förordning om statsbidrag till ferieverksamhet inom ungdomsorganisationer
 • 2013:200 Förordning om statsbidrag till finansiering av svensk film i enlighet med 2013 års filmavtal
 • 1984:573 Förordning om statsbidrag till fristående skolor på gymnasial nivå
 • 1986:574 Förordning om statsbidrag till fristående särskolor
 • 1988:740 Förordning om statsbidrag till fristående särskolor;
 • 1985:145 Förordning om statsbidrag till fritidsfisket inom vissa områden
 • 1990:489 Förordning om statsbidrag till färdtjänst och särskilt anpassad kollektivtrafik;
 • 1987:1179 Förordning om statsbidrag till företag som utför funktionstest av lantbrukssprutor
 • 1986:286 Förordning om statsbidrag till förnyelseåtgärder i vissa bostadsområden
 • 2007:1438 Förordning om statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter
 • 2013:1007 Förordning om statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter
 • 1994:1214 Förordning om statsbidrag till försöksverksamhet med aspirantutbildning på eftergymnasial nivå
 • 1985:236 Förordning om statsbidrag till försöksverksamhet med särskilda studiecirklar
 • 1988:932 Förordning om statsbidrag till handikappanpassning av viss kollektivtrafik;
 • 1994:950 Förordning om statsbidrag till handikapporganisationernas rekreationsanläggningar
 • 1977:628 Förordning om statsbidrag till hemspråksträning i förskolan
 • 1982:1285 Förordning om statsbidrag till hyresrabatter i bostadshus
 • 1984:281 Förordning om statsbidrag till hälsovård för högskolestuderande
 • 1982:493 Förordning om statsbidrag till hörselteknisk utrustning för kommunal högskoleutbildning
 • 1991:975 Förordning om statsbidrag till ideella föreningars kulturprogram
 • 2014:108 Förordning om statsbidrag till ideella organisationer inom kulturmiljöområdet
 • 2008:556 Förordning om statsbidrag till internationell och interkulturell kulturverksamhet
 • 1996:1398 Förordning om statsbidrag till internationella skolor
 • 1983:97 Förordning om statsbidrag till internationella skolor för skolpliktiga elever
 • 2007:1435 Förordning om statsbidrag till internationellt utbyte och samarbete på litteraturområdet
 • 1986:472 Förordning om statsbidrag till invandrarnas riksorganisationer
 • 2004:872 Förordning om statsbidrag till jämställdhetsprojekt inom förskolan
 • 1982:840 Förordning om statsbidrag till kalkning av sjöar och vattendrag
 • 1983:943 Förordning om statsbidrag till kommunal barnomsorg
 • 1982:390 Förordning om statsbidrag till kommunal högskoleutbildning inom vårdområdet
 • 1979:830 Förordning om statsbidrag till kommunalt bostadstillägg till folkpension
 • 2014:1542 Förordning om statsbidrag till kommuner och landsting för att öka kunskapen om homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation
 • 2013:522 Förordning om statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med personligt ombud för vissa personer med psykiska funktionsnedsättningar
 • 2001:160 Förordning om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet
 • 1987:860 Förordning om statsbidrag till kommunerna för barnomsorg
 • 1983:944 Förordning om statsbidrag till kommunerna för stöd och hjälp i boendet
 • 1982:502 Förordning om statsbidrag till konsthantverkskooperativ
 • 1977:461 Förordning om statsbidrag till kontakttolkutbildning m.m.
 • 1993:569 Förordning om statsbidrag till kooperativ utveckling
 • 1998:1633 Förordning om statsbidrag till kooperativ utveckling
 • 1978:499 Förordning om statsbidrag till kostnader för linjenämnd för kommunal högskoleutbildning
 • 1996:565 Förordning om statsbidrag till kostnader för utlandssvenska elevers skolgång i Sverige
 • 2011:1560 Förordning om statsbidrag till kostnader för verksamheten Kulturarvslyftet
 • 1985:554 Förordning om statsbidrag till kostnader för vissa trygghetsåtgärder för rektorer, studierektorer och lärare vid vissa privatskolor, riksinternatskolor och statsunderstödda folkhögskolor
 • 1984:626 Förordning om statsbidrag till kostnader för vissa trygghetsåtgärder för skolledare, biträdande skolledare och lärare i kommunal utbildning
 • 2011:1565 Förordning om statsbidrag till kostnader för vård av kulturhistoriskt värdefulla fartyg
 • 2007:1436 Förordning om statsbidrag till kulturell verksamhet i skolan
 • 1981:519 Förordning om statsbidrag till kulturverksamhet i studieförbunden m.m.
 • 2013:120 Förordning om statsbidrag till kvalitetshöjande åtgärder för elever med vissa funktionsnedsättningar
 • 1982:865 Förordning om statsbidrag till kvinnoorganisationernas centrala verksamhet
 • 2013:666 Förordning om statsbidrag till landsting och vissa kommuner för insatser mot hivinfektion
 • 1977:419 Förordning om statsbidrag till landstingskommun enligt 16 § lagen (1964:63) om kommunal beredskap
 • 2010:1058 Förordning om statsbidrag till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande insatser
 • 1985:1065 Förordning om statsbidrag till lokal programverksamhet
 • 1982:608 Förordning om statsbidrag till lokal skolutveckling m. m.
 • 1984:460 Förordning om statsbidrag till lokala arbetslivsmuseer
 • 1986:566 Förordning om statsbidrag till lönekostnader för vissa förskolekonsulenter och talpedagoger
 • 1989:12 Förordning om statsbidrag till miljöförbättrande åtgärder i jordbruket;
 • 1985:261 Förordning om statsbidrag till museer och utställningar
 • 1984:579 Förordning om statsbidrag till museijärnvägar
 • 2008:63 Förordning om statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund
 • 2008:349 Förordning om statsbidrag till organisationer för homosexuella, bisexuella, transsexuella eller personer med könsöverskridande identitet eller uttryck
 • 1983:731 Förordning om statsbidrag till organisationer för stöd till missbrukare m.m.
 • 1977:486 Förordning om statsbidrag till organisationer som bedriver nykterhetsarbete
 • 2000:216 Förordning om statsbidrag till organisationer som främjar integration
 • 2013:880 Förordning om statsbidrag till organisationer som stöder veteransoldater och deras anhöriga
 • 2011:1151 Förordning om statsbidrag till organisationer som stödjer dem som vårdar och hjälper någon närstående
 • 1994:316 Förordning om statsbidrag till pensionärsorganisationer
 • 2003:752 Förordning om statsbidrag till pensionärsorganisationer
 • 2005:23 Förordning om statsbidrag till personalförstärkningar i förskola
 • 2001:36 Förordning om statsbidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem
 • 1983:704 Förordning om statsbidrag till praktikplatser på fartyg
 • 1974:439 Förordning om statsbidrag till produktion av vissa läromedel
 • 1991:978 Förordning om statsbidrag till produktion av vissa läromedel
 • 1977:547 Förordning om statsbidrag till regionala museer;
 • 1986:542 Förordning om statsbidrag till regionala åtgärder för elever med handikapp
 • 1988:681 Förordning om statsbidrag till riksinternatskolor och vissa privatskolor m.m.
 • 1991:1516 Förordning om statsbidrag till service och vård för äldre och handikappade;
 • 1977:496 Förordning om statsbidrag till sjöfolkets fria resor
 • 2013:70 Förordning om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare
 • 1985:276 Förordning om statsbidrag till skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare
 • 1982:492 Förordning om statsbidrag till studie- och yrkesorientering i gymnasieskolan budgetåret 1982/83
 • 1983:582 Förordning om statsbidrag till studie- och yrkesorientering i gymnasieskolan budgetåret 1983/84
 • 1985:548 Förordning om statsbidrag till studie- och yrkesorientering i gymnasieskolan budgetåret 1985/86
 • 1986:353 Förordning om statsbidrag till studie- och yrkesorientering i gymnasieskolan;
 • 1982:391 Förordning om statsbidrag till studie- och yrkesorientering inom viss kommunal högskoleutbildning
 • 1986:276 Förordning om statsbidrag till studiecirklar i data för kortutbildade
 • 1986:208 Förordning om statsbidrag till studiecirklar i påbyggnadsundervisning i svenska språket för invandrare
 • 1981:518 Förordning om statsbidrag till studiecirklar m.m.
 • 1978:591 Förordning om statsbidrag till svensk undervisning i utlandet
 • 1987:738 Förordning om statsbidrag till särskilda insatser inom skolområdet
 • 1991:931 Förordning om statsbidrag till särskilda insatser på skolområdet
 • 1986:351 Förordning om statsbidrag till särskilda åtgärder i grundskolan
 • 1986:354 Förordning om statsbidrag till särskilda åtgärder i gymnasieskolan
 • 1991:228 Förordning om statsbidrag till särskilt kommunalt bostadstillägg till folkpension
 • 1974:451 Förordning om statsbidrag till teater-, dans- och musikinstitutioner
 • 1974:452 Förordning om statsbidrag till teater-, dans- och musikverksamhet i mindre ensembler och fria grupper
 • 1997:153 Förordning om statsbidrag till teknik- och naturvetenskapscentrum
 • 1992:621 Förordning om statsbidrag till texttelefoner
 • 1984:702 Förordning om statsbidrag till turist- och rekreationsansläggningar av riksintresse, m.m.
 • 1971:388 Förordning om statsbidrag till ungdomsorganisationer
 • 1994:641 Förordning om statsbidrag till ungdomsorganisationer
 • 1988:374 Förordning om statsbidrag till ungdomsorganisationer;
 • 1983:583 Förordning om statsbidrag till uppföljningsinsatser för ungdomar under 18 år
 • 1980:483 Förordning om statsbidrag till uppsökande verksamhet på arbetsplatser, m.m.
 • 1983:584 Förordning om statsbidrag till utbildning av handledare för skolungdomar under praktik på arbetsplats
 • 1994:519 Förordning om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar
 • 2001:638 Förordning om statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation
 • 2014:298 Förordning om statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation
 • 2006:93 Förordning om statsbidrag till verksamhet inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar
 • 1983:1079 Förordning om statsbidrag till verksamheten med ungdomslag, m.m.
 • 2008:62 Förordning om statsbidrag till verksamheter mot rasism och liknande former av intolerans
 • 1970:272 Förordning om statsbidrag till viss central kursverksamhet
 • 1983:599 Förordning om statsbidrag till vissa elevresor
 • 1991:1224 Förordning om statsbidrag till vissa investeringar som rör kollektiv persontrafik
 • 2009:955 Förordning om statsbidrag till vissa juridiska personer som tillhandahåller meningsfull sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning
 • 1998:1814 Förordning om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området
 • 2011:1062 Förordning om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området m.m.
 • 2002:954 Förordning om statsbidrag till vissa organisationer inom kriminalvårdens område
 • 1964:137 Förordning om statsbidrag till vissa privatskolor
 • 1988:1017 Förordning om statsbidrag till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.
 • 1984:703 Förordning om statsbidrag till vissa teaterlokaler m.m.
 • 1988:934 Förordning om statsbidrag till vissa trafiksignalanläggningar
 • 1974:404 Förordning om statsbidrag till vissa trossamfund
 • 1998:1368 Förordning om statsbidrag till vissa utställare inom bild- och formområdet
 • 1985:779 Förordning om statsbidrag till visst utvecklingsarbete i fråga om boendeservice
 • 1982:853 Förordning om statsbidrag till väg- och gatuhållning m. m.
 • 1981:447 Förordning om statsbidrag till vård av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
 • 2000:86 Förordning om statsbidrag till åtgärder för att stödja användning av samiska, finska och meänkieli
 • 1984:554 Förordning om statsbidrag under viss tid till anordnande av daghem och fritidshem
 • 2007:1345 Förordning om statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionshinder
 • 1982:642 Förordning om statsbidrg i vissa fall till ombyggnad av bostadshus
 • 1976:262 Förordning om statskommunala bostadsbidrag till barnfamiljer m.fl.
 • 1987:1050 Förordning om statskommunalt bostadsanpassningsbidrag
 • 1981:530 Förordning om statsverkets checkräkning i riksbanken
 • 1998:52 Förordning om stipendium efter genomfört basår inom gymnasial vuxenutbildning
 • 1995:559 Förordning om stipendium efter genomfört basår inom kommunal vuxenutbildning
 • 1986:412 Förordning om strukturstöd inom byggarbetsmarknaden
 • 1983:18 Förordning om studerandekårer, nationer och studentföreningar vid universitet och högskolor
 • 1981:516 Förordning om studiedokumentation och statistik rörande högskolestuderande
 • 1976:1064 Förordning om ställföreträdare för kommun vid vissa förhandlingar, m.m.
 • 1992:854 Förordning om stöd för att främja användningen av biobränsle
 • 2013:145 Förordning om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga
 • 2006:1587 Förordning om stöd för installation av energieffektiva fönster eller biobänsleanordningar i småhus
 • 2006:1028 Förordning om stöd för installation av solvärme i kommersiella lokaler
 • 2013:871 Förordning om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar
 • 2005:1255 Förordning om stöd för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus
 • 2005:1256 Förordning om stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem i bostadshus
 • 2000:577 Förordning om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder
 • 2012:540 Förordning om stöd för vissa kostnader i samband med kastrering av grisar eller för vaccinering mot galtlukt
 • 1979:630 Förordning om stöd genom Fonden för industriellt utvecklingsarbete
 • 1981:923 Förordning om stöd genom Fonden för svenskt-norskt industriellt samarbete
 • 1987:315 Förordning om stöd till allmänna samlingslokaler
 • 1994:1832 Förordning om stöd till avbytarverksamhet inom jordbruket
 • 2015:141 Förordning om stöd till enskilda vägar med anledning av branden i Västmanlands län sommaren 2014
 • 1987:258 Förordning om stöd till flerbarnsfamiljer för köp av egnahem
 • 1989:413 Förordning om stöd till fruktodling;
 • 2009:1396 Förordning om stöd till företag med avlägset belägen djurhållning för vissa veterinärkostnader
 • 2012:824 Förordning om stöd till inventering av mark för byggande av studentbostäder
 • 2005:205 Förordning om stöd till investeringar i energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor i lokaler som används för offentlig verksamhet
 • 2004:1387 Förordning om stöd till investeringar i källsorteringsutrymmen
 • 1995:1271 Förordning om stöd till investeringar som avser förädling eller saluföring av produkter från jordbruket eller skogsbruket
 • 1985:672 Förordning om stöd till jordbruk och livsmedelsindustri i norra Sverige
 • 2003:62 Förordning om stöd till kommuner för anläggande av anslutning till rikstäckande telenät
 • 2000:1469 Förordning om stöd till kommuner för anläggande av lokala telenät
 • 2001:350 Förordning om stöd till kommuner för anläggande av ortssammanbindande telenät m.m.
 • 2004:619 Förordning om stöd till kommuner för etablering av telenät m.m. på orter och i områden där telenätet är eftersatt
 • 2013:922 Förordning om stöd till kommuner för inventering av den fysiska tillgängligheten i flerbostadshusbeståndet
 • 2005:376 Förordning om stöd till kommuner för kompetensutveckling
 • 2001:349 Förordning om stöd till kommuner för upprättande av IT-infrastrukturprogram
 • 2014:835 Förordning om stöd till nationella utvecklingsprojekt om tillämpningen av plan- och bygglagen (2010:900)
 • 2012:545 Förordning om stöd till planeringsinsatser för landsbygdsutveckling i strandnära lägen
 • 1982:669 Förordning om stöd till radio- och kassettidningar
 • 1997:22 Förordning om stöd till skogliga åtgärder inom jordbruket
 • 1985:653 Förordning om stöd till svensk projektexport
 • 1985:673 Förordning om stöd till särskilt skuldtyngda jordbruksföretag
 • 1977:523 Förordning om stöd till tidningar på andra språk än svenska
 • 2013:1102 Förordning om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter
 • 1990:1092 Förordning om stöd till vissa skuldsatta jordbrukare;
 • 1996:221 Förordning om svenska försäkringsföretags skadeförsäkringsverksamhet i Schweiz
 • 2012:694 Förordning om svenskt medborgarskap för vissa myndighetschefer
 • 1995:1035 Förordning om sysselsättningsinsatser inom kulturområdet
 • 1999:1312 Förordning om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden
 • 1980:431 Förordning om säkerheten på örlogsfartyg
 • 1989:29 Förordning om säkerhetsanalyser av statliga myndigheters ADB-system
 • 1981:421 Förordning om säkerhetsskyddet vid statliga myndigheter
 • 1985:191 Förordning om sänkning av vissa räntesatser som tillämpas vid beräkning av räntebidrag och räntelån för bostadshus m.m.
 • 1991:1931 Förordning om särskild beräkning av bidragsunderlag för statligt stöd vid nybyggnad av bostäder
 • 2010:1345 Förordning om särskild dagersättning till vissa nyanlända invandrare som vistas vid mottagningsenhet
 • 1980:772 Förordning om särskild höjning av låneunderlaget för bostadslån i vissa fall
 • 1983:13 Förordning om särskild höjning av låneunderlaget för bostadslån i vissa fall
 • 1998:1820 Förordning om särskild konsekvensanalys av reglers effekter för små företags villkor
 • 2005:1235 Förordning om särskild lärarutbildning för arbetslösa akademiker
 • 1992:289 Förordning om särskild personutredning i brottmål, m.m.
 • 2004:694 Förordning om särskild redovisning av allmän försäkringskassas tillgångar och skulder m.m.
 • 1985:667 Förordning om särskild redovisning av den kommunala bostadsförsörjningsplaneringen
 • 1987:359 Förordning om särskild redovisning av den kommunala bostadsförsörjningsplaneringen för gamla, handikappade och långvarigt sjuka
 • 1993:1615 Förordning om särskild statlig ersättning för flyktingmottagande år 1994
 • 1980:719 Förordning om särskild uppbörd av höjd vägtrafikskatt år 1980, m.m.
 • 1993:854 Förordning om särskild uppbörd av viss kilometerskatt
 • 1984:260 Förordning om särskild uppbörd av viss vägtrafikskatt
 • 1985:28 Förordning om särskild uppbörd av viss vägtrafikskatt
 • 1979:283 Förordning om särskild uppbörd av viss vägtrafikskatt år 1979, m.m.
 • 1979:1117 Förordning om särskild uppbörd av viss vägtrafikskatt år 1980, m.m.
 • 1987:106 Förordning om särskild uppbörd av viss vägtrafikskatt, m.m.
 • 1987:215 Förordning om särskild uppbörd av viss vägtrafikskatt;
 • 1977:502 Förordning om särskild utbetalning av tjänstelivränta enligt äldre bestämmelser
 • 2011:398 Förordning om särskild utbildning med judiska studier i grundskolan
 • 2013:791 Förordning om särskilda arkivuppgifter för vissa kommunala arkivmyndigheter
 • 1985:96 Förordning om särskilda bestämmelser i fråga om vissa arbetsmarknadspolitiska åtgärder i Uddevallaregionen
 • 2000:630 Förordning om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga
 • 1986:565 Förordning om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m.fl.
 • 2011:1262 Förordning om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster
 • 1982:551 Förordning om särskilda skyddsåtgärder för vissa kraftanläggningar m.m.
 • 2006:1582 Förordning om särskilt bidrag 2007 för vissa kostnader för verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
 • 1992:149 Förordning om särskilt bidrag till ensamstående med barn
 • 1994:735 Förordning om särskilt konjunkturtillägg för flyktingmottagande
 • 1993:166 Förordning om särskilt ombyggnadsbidrag i fråga om bostäder för äldre m.fl.
 • 1983:238 Förordning om särskilt statsbidrag till lokal skolutveckling
 • 1993:722 Förordning om särskilt studielån och särskild dagpenning för den som genomgår arbetsmarknadsutbildning
 • 1991:1512 Förordning om särskilt stöd till yrkesfisket på ostkusten
 • 1983:1031 Förordning om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa
 • 1980:624 Förordning om sättet och tiden för utbetalning av pension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, m.m.
 • 1985:391 Förordning om talboks- och punktskriftsbibliotekets punktskriftsnämnd
 • 1992:1199 Förordning om tandvårdsersättning vid klinisk tandhälsoundersökning i Värmlands och Kopparbergs län
 • 1993:149 Förordning om tandvårdsersättning vid klinisk tandhälsoundersökning vid Odontologiska fakulteten vid Universitet i Göteborg;
 • 1975:433 Förordning om taxor för postverkets busslinjetrafik
 • 1997:400 Förordning om taxor för telefonitjänst mellan fasta nätanslutningspunkter
 • 1998:78 Förordning om tekniska specifikationer vid offentlig upphandling
 • 2003:234 Förordning om tiden för tillhandahållande av domar och beslut, m.m.
 • 1981:471 Förordning om tidsbegränsad ändring av vissa bestämmelser om bostadslån
 • 1999:209 Förordning om tidsbegränsade uppehållstillstånd i vissa utlänningsärenden
 • 1995:1027 Förordning om tidsbegränsning av anställning av personal vid Europaskolorna
 • 1974:1007 Förordning om tidsbegränsning av statligt lönereglerad anställning, m.m.
 • 1995:157 Förordning om tidsbegränsning av uppdrag som ledamot och suppleant i styrelse för en allmän försäkringskassa
 • 1997:596 Förordning om tillfällig avvikelse från vissa bestämmelser i förordningen (1994:523) om förmåner för frivilliga
 • 1998:166 Förordning om tillfällig avvikelse från vissa bestämmelser i förordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga
 • 1986:1232 Förordning om tillfällig förmögenhetsskatt för livförsäkringsbolag, understödsföreningar och pensionsstiftelser
 • 1994:771 Förordning om tillfälliga stödområden, m.m.
 • 1992:284 Förordning om tillfälliga stödåtgärder till vissa yrkesfiskare
 • 1997:1205 Förordning om tillfälligt driftsstöd
 • 1984:749 Förordning om tillfälligt förbud mot höjning av vinstutdelning i vissa aktiebolag
 • 1994:1671 Förordning om tillfälligt statistikregister inom Riksrevisionsverket för kartläggning av vissa förmåner
 • 1991:1281 Förordning om tillfälligt statsbidrag för viss ombyggnad av sjukhem m. m.
 • 1991:1280 Förordning om tillfälligt statsbidrag till anordnande av gruppbostäder och andra alternativa boendeformer
 • 1994:748 Förordning om tillfälligt statsbidrag till gruppbostäder och sjukhem m.m.
 • 1993:1284 Förordning om tillfälligt statsbidrag till utvecklingsinsatser inom habilitering och rehabilitering
 • 2006:1005 Förordning om tillfälligt stöd för flyktingmottagande under 2006
 • 2005:899 Förordning om tillfälligt stöd för nyanställningar vid statliga myndigheter
 • 2014:1315 Förordning om tillfälligt stöd för upparbetning och lagring av brandskadat virke från brandområdet i Västmanland
 • 1981:542 Förordning om tillfälligt sysselsättningsbidrag för äldre arbetskraft inom textil- och konfektionsindustrin
 • 2002:366 Förordning om tillfälligt sysselsättningsstöd till kommuner och landsting
 • 2005:29 Förordning om tillfälligt undantag från bestämmelserna om farledsavgift
 • 2005:99 Förordning om tillfälligt undantag från bestämmelserna om trafiktillstånd m.m. i yrkestrafiklagen (1998:490)
 • 2007:24 Förordning om tillfälligt undantag från bestämmelserna om trafiktillstånd m.m. i yrkestrafiklagen (1998:490)
 • 1993:1371 Förordning om tillfälligt undantag från kravet på visering
 • 2006:200 Förordning om tillfälligt utlämnande av uppgifter från Skatteverkets folkbokföringsdatabas till Försäkringskassan
 • 1996:1306 Förordning om tillfälligt utlämnande av uppgifter från ett folkbokföringsregister
 • 1998:1341 Förordning om tillfälligt utlämnande av uppgifter till Riksförsäkringsverket, m.m.
 • 2009:1047 Förordning om tillfälligt utlämnande av uppgifter till Svenska kyrkan
 • 1994:461 Förordning om tillfälligt ändrade bestämmelser för bidrag enligt förordningen (1987:316) om bidrag till konstnärlig utsmyckning i bostadsområden
 • 1994:1133 Förordning om tillgodoräknande av bosättningstid i Sverige vid studier i annat land
 • 1985:335 Förordning om tillgodoräknande av tid för föräldraledighet vid tillsättningen av statligt reglerade tjänster
 • 1984:225 Förordning om tillgodoräkning av tjänsteår för pensionsförmån åt skolledare och lärare m.fl. vid viss tjänstledighet
 • 1984:226 Förordning om tillgodoräkning av tjänsteår för pensionsförmåner förstatsanställda m.fl. som ingår i Stockholmskonferensens sekretariat
 • 1994:795 Förordning om tillstånd för kraftverk avsedda att drivas med oljebränsle
 • 1990:415 Förordning om tillstånd till införsel av vissa farliga föremål
 • 1974:235 Förordning om tillstånd till sjöfart i inrikes trafik med utländskt fartyg m.m.
 • 1992:1374 Förordning om tillstånd till vissa förvärv av fast egendom
 • 1977:495 Förordning om tillstånd till överlåtelse av fartyg
 • 2013:752 Förordning om tillståndsgivning i fråga om transeuropeiska energiinfrastrukturer
 • 1970:601 Förordning om tillsyn över Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag
 • 2011:1022 Förordning om tillsyn över energirelaterade produkter, som omfattas av bestämmelserna i lagen (2011:721) om märkning av energirelaterade produkter
 • 1974:936 Förordning om tillsyn över fondbolag och aktiefonder m.m.
 • 2014:1462 Förordning om tillsyn över transportörers informationsskyldighet enligt EU:s Atenförordning
 • 1979:972 Förordning om tillsynsavgift i konkurs
 • 2008:770 Förordning om tillsynsmyndighet för kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik
 • 1979:755 Förordning om tillsynsmyndighet i konkurs
 • 1987:220 Förordning om tillsättande av tjänster som försäkringssekreterare vid Stockholms läns allmänna försäkringskassa
 • 1987:430 Förordning om tillsättande av vissa tjänster vid patentbesvärsrätten
 • 1987:198 Förordning om tillsättning av auditörer i försvarsmaktens fredsorganisation
 • 1976:1027 Förordning om tillsättning av statligt reglerad tjänst i samband med arbetskonflikt, m.m.
 • 1989:57 Förordning om tillsättning av tjänst som professor vid arbetsmiljöinstitutet;
 • 1988:149 Förordning om tillsättning av tjänster m.m. vid kustbevakningen
 • 1984:598 Förordning om tillsättning av tjänster inom den regionala åklagarorganisationen, m.m.
 • 1987:395 Förordning om tillsättning av tjänster vid institutet för arbetsmiljöforskning
 • 1989:60 Förordning om tillsättning av tjänster vid statens energiverk
 • 1986:762 Förordning om tillsättning av tjänster vid styrelsen för u-landsforskning
 • 1984:733 Förordning om tillsättning av vissa tjänster inom polisväsendet
 • 1985:754 Förordning om tillsättning av vissa tjänster och långtidsvikariat inom polisväsendet
 • 1989:56 Förordning om tillsättning av vissa tjänster vid arbetsmiljöinstitutet
 • 1994:905 Förordning om tillträde till den internationella transportmarknaden
 • 2010:2021 Förordning om tillträde till utbildning som leder till yrkeslärarexamen
 • 1950:295 Förordning om tillägg av statsmedel å vissa ersättningar enligt lagen om försäkring för olycksfall i arbete m.m.
 • 2010:1164 Förordning om tillägg och avgift vid återbetalning, m.m. av sjukersättning för åren 2009 och 2010
 • 1967:666 Förordning om tillägg till vissa trafiklivräntor, som utgår av statsmedel, m.m.
 • 1975:940 Förordning om tillämpning av 198 § konkurslagen (1921:225)
 • 1996:1244 Förordning om tillämpning av 5 § lagen (1978:763) med vissa bestämmelser om marknadsföring av alkohldrycker
 • 2013:470 Förordning om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler
 • 1998:64 Förordning om tillämpning av Europeiska unionens tullinformationssystem
 • 1980:849 Förordning om tillämpning av GATT-överenskommelsen om statlig upphandling
 • 1993:1637 Förordning om tillämpning av artikel 8 i bilaga 1 till lagen (1992:1317) om ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde (EES)
 • 1975:1427 Förordning om tillämpning av avtal mellan Sverige och Brasilien för undvikande av dubbelbeskattning beträffande inkomstskatter, m.m.
 • 1976:929 Förordning om tillämpning av avtal mellan Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland om ömsesidigt bistånd i tullfrågor
 • 1976:850 Förordning om tillämpning av avtal mellan Sverige och Malta för undvikande av dubbelbeskattning beträffande inkomstskatter, m.m.
 • 1975:1393 Förordning om tillämpning av avtal mellan Sverige och Zambia för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter
 • 1978:724 Förordning om tillämpning av avtal mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om handräckning i skatteärenden;
 • 1992:588 Förordning om tillämpning av avtal mellan Sverige, Norge och EEG om civil luftfart
 • 1998:1314 Förordning om tillämpning av dubbelbeskattningsavtalet mellan de nordiska länderna
 • 1983:682 Förordning om tillämpning av en internationell konvention om ömsesidigt administrativt bistånd för att förhindra, utreda och beivra tullbrott, m.m.
 • 1985:949 Förordning om tillämpning av en konvention den 10 april 1985 mellan Sverige och Kanada om social trygghet
 • 1976:722 Förordning om tillämpning av en konvention den 11 november 1975 mellan Sverige och Österrike om social trygghet;
 • 1981:584 Förordning om tillämpning av en konvention den 12 december 1979 mellan Sverige och Frankrike om social trygghet
 • 1995:1337 Förordning om tillämpning av en konvention den 13 mars 1995 mellan Sverige och Chile om social trygghet
 • 1983:22 Förordning om tillämpning av en konvention den 2 juli 1982 mellan Sverige och Nederländerna om social trygghet
 • 1980:32 Förordning om tillämpning av en konvention den 20 oktober 1978 mellan Sverige och Schweiz rörande social trygghet
 • 1988:350 Förordning om tillämpning av en konvention den 21 februari 1985 mellan Sverige och Luxemburg om social trygghet;
 • 1979:869 Förordning om tillämpning av en konvention den 25 oktober 1978 mellan Sverige och Portugal rörande social trygghet
 • 1982:887 Förordning om tillämpning av en konvention den 25 september 1979 mellan Sverige och Italien om social trygghet
 • 1977:740 Förordning om tillämpning av en konvention den 27 februari 1976 mellan Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland om social trygghet
 • 1986:734 Förordning om tillämpning av en konvention den 27 maj 1985 mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater om social trygghet
 • 1977:818 Förordning om tillämpning av en konvention den 28 juni 1976 mellan Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland om ersättning vid arbetslöshet
 • 1988:106 Förordning om tillämpning av en konvention den 29 juni 1987 mellan Sverige och Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland om social trygghet
 • 1983:325 Förordning om tillämpning av en konvention den 30 juni 1982 mellan Sverige och Israel om social trygghet
 • 1981:208 Förordning om tillämpning av en konvention den 30 juni 1978 mellan Sverige och Turkiet rörande social trygghet
 • 1978:798 Förordning om tillämpning av en konvention den 30 mars 1978 mellan Sverige och Jugoslavien rörande social trygghet
 • 1984:555 Förordning om tillämpning av en konvention den 4 februari 1983 mellan Sverige och Spanien om social trygghet
 • 1982:249 Förordning om tillämpning av en konvention den 4 januari 1980 mellan Sverige och Marocko om social trygghet;
 • 1979:56 Förordning om tillämpning av en konvention den 5 maj 1978 mellan Sverige och Grekland rörande social trygghet
 • 1981:1284 Förordning om tillämpning av en konvention den 5 mars 1981 mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om social trygghet;
 • 1976:555 Förordning om tillämpning av en mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge träffad överenskommelse om bestämmelser för tillgodoräknande av kvalifikationsperioder m.m. i samband med rätt till ersättning för arbetslöshetsförsäkrade
 • 1993:1529 Förordning om tillämpning av en nordisk konvention den 15 juni 1992 om social trygghet
 • 1996:1071 Förordning om tillämpning av en tillämpningsöverenskommelse den 3 oktober 1996 till konventionen om social trygghet mellan Konungariket Sverige och Republiken Chile
 • 1989:102 Förordning om tillämpning av en överenskommelse den 14 februari 1989 mellan Sverige och Australien om sjukvård åt tillfälliga besökande
 • 1993:1530 Förordning om tillämpning av en överenskommelse den 18 augusti 1993 om tillämpning av den nordiska konventionen den 15 juni 1992 om social trygghet
 • 1988:100 Förordning om tillämpning av en överenskommelse den 20 september 1986 mellan Sverige och Québec om social trygghet
 • 1979:323 Förordning om tillämpning av en överenskommelse den 23 februari 1978 angående tillämpning av konventionen den 27 februari 1976 mellan Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland om social trygghet
 • 1982:911 Förordning om tillämpning av en överenskommelse den 25 oktober 1982 om tillämpning av konventionen den 5 mars 1981 mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om social trygghet m. m.
 • 1982:78 Förordning om tillämpning av en överenskommelse den 8 januari 1982 om tillämpning av konventionen den 12 december 1979 mellan Sverige och Frankrike om social trygghet
 • 1983:139 Förordning om tillämpning av en överenskommelse den 8 juli 1982 mellan Sveriges regering och Ungerns regering om tillhandahållande av sjukvårdsförmåner
 • 1988:146 Förordning om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater om ömsesidigt bistånd i tullfrågor
 • 1993:1048 Förordning om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Estland om sjukvård åt tillfälliga besökande
 • 1993:1162 Förordning om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Estland om ömsesidigt bistånd i tullfrågor
 • 1985:79 Förordning om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Frankrike om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor
 • 1998:186 Förordning om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Lettland om sjukvård åt tillfälliga besökande
 • 1996:473 Förordning om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Lettland om ömsesidigt bistånd i tullfrågor
 • 1998:185 Förordning om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Litauen om sjukvård åt tillfälliga besökande
 • 1995:1131 Förordning om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Litauen om ömsesidigt bistånd i tullfrågor
 • 1986:17 Förordning om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Nederländerna om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor
 • 1991:1319 Förordning om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Polen om ömsesidigt bistånd i tullfrågor
 • 1994:8 Förordning om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Ryska federationen om ömsesidigt bistånd i tullfrågor
 • 1998:277 Förordning om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Slovakien om ömsesidigt bistånd i tullfrågor
 • 1989:698 Förordning om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Spanien om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor
 • 1986:710 Förordning om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Storbritannien och Nordirland rörande ömsesidigt administrativt bistånd mellan deras tullmyndigheter
 • 1996:877 Förordning om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Tjeckien om ömsesidigt bistånd i tullfrågor
 • 1993:986 Förordning om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Ungern om ömsesidigt bistånd i tullfrågor
 • 1998:318 Förordning om tillämpning av ett avtal mellan Sverige och Ryssland om ömsesidigt bistånd vid bekämpning av vissa fiskala brott
 • 1982:801 Förordning om tillämpning av ett avtal mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om ömsesidigt bistånd i tullfrågor
 • 1993:1166 Förordning om tillämpning av ett i EES-avtalet intaget protokoll om ömsesidigt bistånd i tullfrågor
 • 1996:1366 Förordning om tillämpning av förordningen (1995:991) om ändring i fartygssäkerhetsförordning (1988:594)
 • 1995:1171 Förordning om tillämpning av förordningen (1995:991) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (1988:594)
 • 1997:265 Förordning om tillämpning av konventionen den 21 mars 1996 mellan Sverige och Österrike om social trygghet
 • 1975:542 Förordning om tillämpning av konventionen den 3 mars 1973 om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter;
 • 2002:380 Förordning om tillämpning av konventionen den 30 mars 1978 mellan Sverige och Jugoslavien rörande social trygghet i förhållandet mellan Sverige och Bosnien-Hercegovina
 • 1994:320 Förordning om tillämpning av konventionen den 30 mars 1978 mellan Sverige och Jugoslavien rörande social trygghet i förhållandet mellan Sverige och Slovenien
 • 2014:528 Förordning om tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Indien
 • 2015:225 Förordning om tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea
 • 1983:884 Förordning om tillämpning av lagen (1899:12 s. 9) om verkställighet i visst fall av utländsk domstols beslut
 • 1973:529 Förordning om tillämpning av lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk och lagen (1960:730) om rätt till fotografisk bild med avseende på andra länder och områden, m.m.;
 • 1975:634 Förordning om tillämpning av lagen (1973:943) om erkännande av vissa utländska äktenskapsskillnader och hemskillnader;
 • 1976:248 Förordning om tillämpning av lagen (1974:268) med anledning av miljöskyddskonventionen den 19 februari 1974 mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige
 • 1977:743 Förordning om tillämpning av lagen (1976:108) om erkännande och verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet
 • 1993:191 Förordning om tillämpning av lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m.
 • 1987:1260 Förordning om tillämpning av lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda
 • 1990:504 Förordning om tillämpning av lagen (1989:8) om kyrkomusiken i Svenska kyrkan
 • 1995:1170 Förordning om tillämpning av lagen (1995:927) om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49)
 • 1996:1365 Förordning om tillämpning av lagen (1995:927) om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49)
 • 2003:108 Förordning om tillämpning av lagen (1998:958) om vilotid för sjömän
 • 1990:23 Förordning om tillämpning av prisregleringslagen (1989:978)
 • 1988:123 Förordning om tillämpning av rättshjälpslagen (1972:429) beträffande vissa utländska medborgare
 • 2011:1553 Förordning om tillämpning av rådets förordning (EU) nr 904/2010 av den 7 oktober 2010 om administrativt samarbete och kampen mot mervärdesskattebedrägeri
 • 1975:34 Förordning om tillämpning av statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287) m.m. på tjänst som omfattas av statligt pensionsavtal
 • 1980:116 Förordning om tillämpning av statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287) på den som den 1 juli 1980 övergår från sysselsättning i statligt arkivarbete eller musikerhjälp till anställning med pensionsrätt enligt reglementet
 • 2011:1526 Förordning om tillämpning av vissa bestämmelser om rätten att behålla sjukpenning i särskilda fall, rehabiliteringspenning i särskilda fall och boendetillägg
 • 1994:2083 Förordning om tillämpning av vissa provisoriska tullkvoter m.m. med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen
 • 1992:471 Förordning om tillämpning i fråga om "Förbundsrepubliken Jugoslavien" (Serbien-Montenegro) av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner
 • 1993:665 Förordning om tillämpning i fråga om "Förbundsrepubliken Jugoslavien" (Serbien-Montenegro) av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner
 • 1993:1060 Förordning om tillämpning i fråga om Angola av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner
 • 1993:954 Förordning om tillämpning i fråga om Haiti av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner
 • 1994:417 Förordning om tillämpning i fråga om Haiti av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner
 • 1991:106 Förordning om tillämpning i fråga om Irak av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner
 • 1990:884 Förordning om tillämpning i fråga om Irak och Kuwait av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner
 • 2007:703 Förordning om tillämpning i fråga om Iran av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
 • 1992:186 Förordning om tillämpning i fråga om Libyen av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner
 • 2012:113 Förordning om tillämpning i fråga om Libyen av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
 • 2014:1447 Förordning om tillämpning i fråga om Ryssland av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
 • 1985:792 Förordning om tillämpning i fråga om Sydafrika av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner;
 • 1990:79 Förordning om tillämpning i fråga om Sydafrika av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner;
 • 1987:476 Förordning om tillämpning i fråga om Sydafrika och Namibia av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner;
 • 1987:63 Förordning om tillämpning i förhållande till andra länder av lagen (1986:1425) om skydd för kretsmönster i halvledarprodukter
 • 1993:1434 Förordning om tillämpning i förhållande till andra stater av lagen (1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter
 • 1988:242 Förordning om tillämpningen av avtalet om statens tjänstegrupplivförsäkring
 • 1985:317 Förordning om tillämpningen av det allmänna pensionsavtalet på timlärare
 • 1987:946 Förordning om tillämpningen av en nordisk överens- kommelse om förmåner vid arbetslöshet
 • 1975:1139 Förordning om tillämpningen av lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m.
 • 1976:241 Förordning om tillämpningen av lagen (1976:240) om förvärv av eldistributionsanläggning m.m.
 • 1976:464 Förordning om tillämpningen av lagen (1976:351) om styrelserepresentation för de anställda i aktiebolag och ekonomiska föreningar
 • 1992:1777 Förordning om tillämpningen av lagen (1992:1776) om samordning av systemen för social trygghet när personer flyttar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
 • 1994:1193 Förordning om tillämpningen av lagen (1994:308) om bostadstillägg till pensionärer
 • 1999:18 Förordning om tillämpningen av lagen (1994:308) om bostadstillägg till pensionärer
 • 1967:226 Förordning om tillämpningen av radioansvarighetslagen (1966:756);
 • 2000:1418 Förordning om tillämpningen av vissa skyddsbestämmelser för sjukpenninggrundande inkomst
 • 1986:395 Förordning om timersättning vid vuxenutbildning för utvecklingsstörda
 • 1987:736 Förordning om timramar för kommunal utbildning för vuxna
 • 1984:41 Förordning om timreduktioner i gymnasieskolan i förhållande till elevantal
 • 1988:31 Förordning om tingsrätternas beredskap för prövning av häktningsfrågor m.m.
 • 1961:333 Förordning om tjänstebostadshyra för präster
 • 1982:113 Förordning om tjänstemannaanställning för arbetstagare i statligt reglerade anställningar
 • 1987:1060 Förordning om tjänstepension för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning;
 • 1991:1427 Förordning om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning
 • 2003:56 Förordning om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning
 • 1981:642 Förordning om tjänsteplikt för hälso- och sjukvårdspersonal m.m.
 • 1978:548 Förordning om tjänster och tjänstemän på löneplan SK
 • 1975:337 Förordning om tjänster som lärare vid skolväsendet i kommun
 • 1977:175 Förordning om tolk för hörsel- och talskadade
 • 1987:971 Förordning om totalförsvarspersonalens folkrättsliga ställning, m.m.
 • 1984:354 Förordning om totalisatorvadhållning
 • 1992:1295 Förordning om trafikövervakning på motorvägar och motortrafikleder
 • 1979:622 Förordning om trafikövervakning på motorvägar och motortrafikleder
 • 1979:872 Förordning om transportförmedling
 • 1988:1504 Förordning om transportförmedling
 • 1977:945 Förordning om trädgårdsväxters sundhet, sortäkthet och kvalitet
 • 1993:1492 Förordning om tröskelvärden enligt lagen (1992:1528) om offentlig upphandling
 • 1994:1322 Förordning om tröskelvärden enligt lagen (1992:1528) om offentlig upphandling
 • 1975:1184 Förordning om tullfrihet eller tullnedsättning för varor från Färöarna, m.m.
 • 1993:71 Förordning om tullfrihet eller tullnedsättning för varor från Västbanken och Gaza
 • 1982:321 Förordning om tullfrihet eller tullnedsättning för vissa fruktsafter
 • 1987:1187 Förordning om tullfrihet eller tullnedsättning för vissa fruktsafter
 • 1993:199 Förordning om tullfrihet eller tullnedsättning för vissajordbruksvaror i varuutbytet mellan Sverige och Europeiska ekonomiska gemenskapen
 • 1990:248 Förordning om tullfrihet enligt 12 § lagen (1987:1069) om tullfrihet m. m.
 • 1986:357 Förordning om tullfrihet enligt 5 § tullförordningen (1973:979)
 • 1976:930 Förordning om tullfrihet för handvävd bomullsväv
 • 1987:1288 Förordning om tullfrihet för margarin
 • 1980:5 Förordning om tullfrihet för varor från Bulgarien, Rumänien och Folkrepubliken Kina
 • 1971:963 Förordning om tullfrihet för varor från utvecklingsländerna
 • 1987:1285 Förordning om tullfrihet för varor från utvecklingsländerna
 • 1987:864 Förordning om tullverkets register för brottsbekämpande verksamhet
 • 1984:762 Förordning om turordning vid uppsägning av vissa lärare med statligt reglerad anställning i kommun m.m.
 • 1961:656 Förordning om undanförsel och förstöring
 • 2011:658 Förordning om undanröjande av vrak som hindrar sjöfart eller fiske
 • 1975:1369 Förordning om undantag från ansvar enligt 21 kap. brottsbalken
 • 2007:215 Förordning om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen (1997:857)
 • 1982:427 Förordning om undantag från markvillkoret för bostadslån i vissa fall
 • 1985:255 Förordning om undantag från skyldigheten att ledigkungöra vissa tjänster vid arbetsmarknadsverket
 • 1985:73 Förordning om undantag från svensk socialförsäkringslagstiftning vid arbete utomlands
 • 1985:488 Förordning om undantag för vissa läkemedel från prisnedsättning enligt lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m. m.
 • 1985:160 Förordning om underlag för beräkning av statsbidrag enligt övergångsbestämmelserna till förordningen (1983:943) om statsbidrag till kommunal barnomsorg
 • 1978:314 Förordning om underrättelse och meddelande enligt 12 kap. 44 § jordabalken
 • 1991:751 Förordning om underrättelse om medlemskap i svenska kyrkan
 • 1987:85 Förordning om underrättelse till Brottsförebyggande rådet om domar i mål om ansvar för brottsligt förfarande med narkotika
 • 2002:265 Förordning om underrättelse till Datainspektionen om vissa domar och beslut
 • 1982:117 Förordning om underrättelse till Inspektionen för vård och omsorg och Socialstyrelsen om domar i vissa brottmål
 • 2013:196 Förordning om underrättelse till Inspektionen för vård och omsorg om beslut att avskeda legitimerad yrkesutövare
 • 2004:226 Förordning om underrättelse till Konkurrensverket om dom eller slutligt beslut som gäller tillämpningen av artikel 81 eller 82 i EG-fördraget
 • 1997:176 Förordning om underrättelse till Statens jordbruksverk om domar i vissa brottmål
 • 2011:278 Förordning om underrättelse till Statens skolinspektion om domar i vissa brottmål
 • 1975:802 Förordning om underrättelse till lantbruksstyrelsen i vissa fall angående beslut om avskedande av veterinär
 • 1999:9 Förordning om underrättelseskyldighet beträffande vissa avslagsbeslut
 • 2006:954 Förordning om underrättelseskyldighet vid tvångslicensiering av patent för tillverkning och export av vissa läkemedelsprodukter
 • 1988:1475 Förordning om undersökning beträffande HIV-smitta i brottmål
 • 2004:260 Förordning om undersökning beträffande vissa smittsamma sjukdomar i brottmål
 • 1983:28 Förordning om undervisning av barn och ungdomar som vistas vid särskilda ungdomshem
 • 1987:530 Förordning om ungdomsbostadsstöd
 • 1976:767 Förordning om uppbörd av saluvagnsskatt, m.m.
 • 1984:674 Förordning om uppbörd av vissa arbetsgivaravgifter från staten
 • 1981:1032 Förordning om uppbörd av vägtrafikskatt för vissa eldrivna fordon, m.m.
 • 1988:1066 Förordning om uppbörd m.m. av fordonsskatt på utländska fordon
 • 1976:769 Förordning om uppbörd m.m. av vägtrafikskatt på vissa fordon, som icke är registrerade i riket
 • 2007:223 Förordning om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och viss annan personal
 • 1985:1037 Förordning om uppdragsutbildning i anslutning till statlig och kommunal högskoleutbildning;
 • 1986:65 Förordning om uppdragsutbildning som motsvarar kommunal vuxenutbildning
 • 1986:64 Förordning om uppdragsutbildning vid Nationellt centrum för flexibelt lärande
 • 1986:117 Förordning om uppdragsutbildning vid folkhögskolor
 • 1997:845 Förordning om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor
 • 2002:760 Förordning om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor
 • 1991:1999 Förordning om uppehållstillstånd i vissa utlänningsärenden
 • 1994:189 Förordning om uppehållstillstånd i vissa utlänningsärenden
 • 1998:117 Förordning om uppehållstillstånd i vissa utlänningsärenden
 • 1982:11 Förordning om uppfinnarkonto
 • 1982:680 Förordning om uppföljning av beviljat statligt stöd i vissa fall
 • 1968:111 Förordning om uppgifter för lantbruksstatistiken och lantbrukets företagsregister
 • 1987:902 Förordning om uppgifter till statistiska centralbyrån om elever i grundskolans årskurs 9
 • 2014:508 Förordning om uppgiftsskyldighet enligt EU:s förordning om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag
 • 2009:555 Förordning om uppgiftsskyldighet enligt lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag
 • 2006:527 Förordning om uppgiftsskyldighet för Tullverket om införsel eller utförsel av skjutvapen
 • 1982:760 Förordning om uppgiftsskyldighet för länsstyrelserna med anledning av ikraftträdandet av lagen (1982:339) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt
 • 1991:916 Förordning om uppgiftsskyldighet för näringsidkare inom livsmedelsområdet;
 • 2008:975 Förordning om uppgiftsskyldighet i vissa fall enligt socialtjänstlagen (2001:453)
 • 1992:1032 Förordning om uppgiftsskyldighet på jordbrukets område
 • 1975:425 Förordning om uppgiftsskyldighet vid grundvattentäktsundersökning och brunnsborrning
 • 2012:656 Förordning om upphävande av 5 § Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:21) om anmälan av patienter som av medicinska skäl är olämpliga att inneha skjutvapen
 • 2012:169 Förordning om upphävande av Arbetsmarknadsstyrelsens föreskrifter för tillämpningen av förordningen (2006:396) om försöksverksamhet med särskilda arbetsmarknadspolitiska insatser för nyanlända invandrare
 • 2013:33 Förordning om upphävande av Arbetsmarknadsstyrelsens föreskrifter om utbetalning av stöd från Europeiska socialfonden mål 3 och gemenskapsinitiativet Equal
 • 2013:696 Förordning om upphävande av Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 2008:3) om godkännande för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare
 • 2014:396 Förordning om upphävande av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2009:4) om anmälan hos den offentliga arbetsförmedlingen för rätt till ekonomiskt stöd vid arbetslöshet
 • 2011:1119 Förordning om upphävande av Kungl. Maj:ts beslut den 12 februari 1960 angående utgallring av vissa handlingar hos Försvarets radioanstalt
 • 1994:640 Förordning om upphävande av Kungl. Maj:ts beslut den 17 december 1970 med bestämmelser för förvaltning av lönegarantiavgifter
 • 2014:521 Förordning om upphävande av Luftfartsverkets föreskrifter (TSFS 2009:10) om luftfartstaxa för Luftfartsverkets flygplatser m.m.
 • 2010:1905 Förordning om upphävande av Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 1997:5) om erläggande av ansöknings- och årsavgifter för partihandelstillstånd
 • 2002:394 Förordning om upphävande av Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1996:20) om representant enligt 13 a § mervärdesskatteförordningen (1994:223)
 • 2005:1086 Förordning om upphävande av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd Behörighet att förskriva kostnadsfria förbrukningsartiklar samt om beskaffenhet av kostnadsfria förbrukningsartiklar, m.m. (SOSFS 1994:22)
 • 2013:1032 Förordning om upphävande av Tandvårds- och läkemedelförmånsverkets föreskrifter (TLVFS 2009:2) om avgift till Apotekens Service Aktiebolag
 • 2003:17 Förordning om upphävande av bilaga 5 till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1998:6) om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (1997:10) om förordnande och utlämnande av läkemedel m.m. (receptföreskrifter)
 • 1980:301 Förordning om upphävande av brevet den 10 mars 1972 angående tillstånd för utländsk medborgare att tjänstgöra som radiotelegrafist i svenskt fartyg
 • 1991:1520 Förordning om upphävande av föreskrifter i fråga om inrättande och tillsättande av vissa tjänster hos allmän försäkringskassa
 • 1992:815 Förordning om upphävande av författningar som kungjorts i Universitets- och högskoleämbetets författningssamling
 • 1976:836 Förordning om upphävande av personlig pensionsrätt enligt statliga tjänstepensionsbestämmelser
 • 1990:292 Förordning om upphävande av tjänstebrevsrätt och frankeringsfrihet
 • 2005:1113 Förordning om upphävande av vissa av Riksskatteverkets föreskrifter
 • 1984:58 Förordning om upphävande av vissa beslut av Kungl. Maj:t och regeringen om import och export av varor
 • 1950:263 Förordning om upphävande av vissa bestämmelser angående ersättning i anledning av kroppsskada, ådragen under militärtjänstgöring, m.m.
 • 1986:453 Förordning om upphävande av vissa ekonomiadministrativa föreskrifter m.m.
 • 2013:167 Förordning om upphävande av vissa föreskrifter beslutade av Domstolsverket
 • 2013:240 Förordning om upphävande av vissa föreskrifter beslutade av Högskoleverket
 • 2009:56 Förordning om upphävande av vissa föreskrifter beslutade av Statens kärnkraftinspektion
 • 2009:57 Förordning om upphävande av vissa föreskrifter beslutade av Statens strålskyddsinstitut
 • 2002:658 Förordning om upphävande av vissa föreskrifter hos Statistiska centralbyrån
 • 1994:649 Förordning om upphävande av vissa föreskrifter inom försvarets område
 • 1984:778 Förordning om upphävande av vissa föreskrifter m.m. på det statliga arbetsgivarområdet;
 • 1984:780 Förordning om upphävande av vissa föreskrifter m.m. som har kungjorts i statens personalnämnds författningssamling;
 • 1984:779 Förordning om upphävande av vissa föreskrifter m.m. som har kungjorts i statens personalnämnds publikation "SPN meddelar";
 • 2002:231 Förordning om upphävande av vissa författningar inom det sociala området
 • 1994:1935 Förordning om upphävande av vissa författningar om ställföreträdare för kommun vid vissa förhandlingar m.m.
 • 2003:6 Förordning om upphävande av vissa förordningar om sanktioner avseende Angola
 • 2003:492 Förordning om upphävande av vissa förordningar om sanktioner mot Irak
 • 2011:507 Förordning om upphävande av vissa förordningar på skolområdet
 • 2002:567 Förordning om upphävande av vissa förordningar rörande sanktioner mot "Förbundsrepubliken Jugoslavien" (Serbien-Montenegro)
 • 1988:1558 Förordning om upphävande av ämbetsskrivelsen den 10 december 1971 till statskontoret med provisoriska bestämmelser om lån och anslag urkyrkofonden för uppförande av prästgårdar å vissa orter