Lagar

Inledande tecken

1 2 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z Å Ä Ö

Utgivningsår

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1902 1901 1900 1899 1898 1895 1891 1885 1884 1883 1880 1878 1874 1873 1872 1870 1867 1866 1864 1863 1861 1860 1855 1851 1848 1845 1844 1840 1834 1829 1828 1827 1821 1810 1772 1757 1736 1723 1686

Lagar med inledande tecken K

 • 1928:328 Kungl. Maj:ts Kungörelse angående statsbidrag till byggande, förbättring och underhåll av allmänna hamnar och farleder;
 • 1932:570 /r1/ Kungl. Maj:ts Nyttjandeförordning;
 • 1962:385 /r1/ Kungl. Maj:ts Sjukreseförordning;
 • 1988:185 /r1/ Kyrklig indelningslag;
 • 1979:571 Förordning med kammarrättsinstruktion
 • 1996:380 Förordning med kammarrättsinstruktion
 • 1995:1079 Förordning om Kollegiet för samhällsforskning
 • 1993:80 Förordning om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för kedjor i detaljhandeln
 • 1993:78 Förordning om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för know-howlicensavtal
 • 1985:839 Förordning om kadmium
 • 2009:46 Förordning om kapitaltillskott till solventa banker m.fl.
 • 2006:1533 Förordning om kapitaltäckning och stora exponeringar
 • 2007:597 Förordning om kassaregister m.m.
 • 1985:1026 Förordning om kassettskatt
 • 1989:216 Förordning om kemikalieavgifter
 • 1998:942 Förordning om kemikalieavgifter m.m.
 • 1985:835 Förordning om kemiska produkter
 • 2008:245 Förordning om kemiska produkter och biotekniska organismer
 • 1956:413 Förordning om klassificering av kött
 • 2005:626 Förordning om klimatrapportering
 • 1990:708 Förordning om koldioxidskatt
 • 2011:1126 Förordning om kollektivtrafik
 • 1977:440 Förordning om kommunal energiplanering
 • 1992:403 Förordning om kommunal vuxenutbildning
 • 2002:1012 Förordning om kommunal vuxenutbildning
 • 2004:881 Förordning om kommunalekonomisk utjämning
 • 1995:712 Förordning om kommuners ansvar för ungdomar
 • 1984:934 Förordning om kompensation till vissa skogsägare
 • 2007:1244 Förordning om konsekvensutredning vid regelgivning
 • 1988:691 Förordning om kontaktförbud
 • 1976:1067 Förordning om kontant arbetsmarknadsstöd
 • 1994:933 Förordning om kontant arbetsmarknadsstöd
 • 2013:1059 Förordning om kontroll av ekologisk produktion
 • 1985:343 Förordning om kontroll av husdjur m.m.
 • 2006:816 Förordning om kontroll av husdjur, m.m.
 • 1992:1554 Förordning om kontroll av narkotika
 • 2011:1060 Förordning om kontroll vid export av livsmedel
 • 1984:321 Förordning om kontrollavgift vid olovlig parkering
 • 2002:106 Förordning om kooperativ hyresrätt
 • 1993:1283 Förordning om kosmetiska och hygieniska produkter
 • 2013:413 Förordning om kosmetiska produkter
 • 1992:764 Förordning om kreditaktiebolag och finansbolag
 • 1992:1303 Förordning om krigsmateriel
 • 1974:248 Förordning om kriminalvård i anstalt
 • 2006:942 Förordning om krisberedskap och höjd beredskap
 • 1987:1021 Förordning om kungörelse enligt äktenskapsbalken
 • 2001:1131 Förordning om kvalificerad yrkesutbildning
 • 2000:833 Förordning om kvalificerade elektroniska signaturer
 • 1997:702 Förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m.
 • 1979:349 Förordning om kvicksilverbetning av utsäde
 • 1971:861 Förordning om kyrkliga kostnader;
 • 1996:1230 Förordning om kyrkofonden
 • 1984:14 Förordning om kärnteknisk verksamhet
 • 2004:865 Förordning om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.
 • 2010:814 Förordning om prövning av frågor om ersättning till staten enligt lagen (2010:813) om konsulära katastrofinsatser
 • 1999:855 Förordning om undantag från vissa bestämmelser i förordningen (1996:380) med kammarrättsinstruktion
 • 2013:463 Kameraövervakningsförordning
 • 2013:460 Kameraövervakningslag
 • 1867:9 s.7 Kammarkollegiets Kungörelse angående landgille och städja för vissa kyrkolägenheter i Skåne, Halland och Blekinge
 • 1870:10 s. 1 Kammarkollegiets Kungörelse angående upprättande av nya jordeböcker
 • 1989:672 Kammarkollegiets föreskrifter om beräkning av pastoratens andelar i prästlönefondsfastigheter och boställsskog;
 • 1989:671 Kammarkollegiets föreskrifter om biskopsgårds förvaltning, m. m.;
 • 1989:673 Kammarkollegiets föreskrifter om uppgifter som egendomsnämndens förteckning över den kyrkliga jorden och pastoratens prästlönefonder skall innehålla;
 • 1992:406 Kapitalförsörjningsförordning
 • 1996:1188 Kapitalförsörjningsförordning
 • 2011:210 Kapitalförsörjningsförordning
 • 1989:302 Karantänsförordning
 • 1975:1019 Karantänsförordning;
 • 1989:290 Karantänslag
 • 1975:372 Kartsekretessförordning
 • 1999:355 Kasinolag
 • 2014:1434 Klimatrapporteringsförordning
 • 1960:645 Kollektivmärkeslag
 • 1958:175 Kommerskollegii Meddelande angående anvisningar om inrättande av upplag av eldfarlig olja
 • 2009:865 Kommissionslag
 • 1976:119 Kommittéförordning
 • 1998:1474 Kommittéförordning
 • 1954:130 Kommunal delegationslag
 • 1964:722 Kommunala beredskapskungörelse
 • 1985:894 Kommunalförbundslag
 • 1977:179 Kommunallag
 • 1991:900 Kommunallag
 • 1928:370 Kommunalskattelag
 • 1873:26 Kongl. Maj:ts nådiga Stadga om avvittring i Västerbottens och Norrbottens läns lappmarker
 • 1993:173 Konkurrensförordning
 • 2008:604 Konkurrensförordning
 • 1982:729 Konkurrenslag
 • 1993:20 Konkurrenslag
 • 2008:579 Konkurrenslag
 • 1979:801 Konkursförordning
 • 1987:916 Konkursförordning
 • 1921:225 Konkurslag
 • 1987:672 Konkurslag
 • 1980:38 Konsumentförsäkringslag
 • 1977:981 Konsumentkreditlag
 • 1992:830 Konsumentkreditlag
 • 2010:1846 Konsumentkreditlag
 • 1973:877 Konsumentköplag
 • 1990:932 Konsumentköplag
 • 1985:716 Konsumenttjänstlag
 • 1966:315 Kontinentalsockelförordning
 • 1999:146 Kontoföringsförordning
 • 1870:37 s.1 Konvention angående ömsesidigt utlämnande av förbrytare emellan Hans Maj:t Konungen av Sverige (och Norge) och Hans Maj:t Belgiernas Konung
 • 1981:955 Kreditupplysningsförordning
 • 1973:1173 Kreditupplysningslag
 • 1964:19 Krigshandelslag
 • 1981:648 Krigsveterinärförordning
 • 1973:58 Kriminalregisterkungörelse;
 • 1975:184 Kräftpestförordning
 • 1988:1188 Kulturmiljöförordning
 • 1988:950 Kulturmiljölag
 • 1960:564 Kungl Maj:ts Kungörelse om statlig garanti för skördeskadelån
 • 1968:575 Kungl Maj:ts förordning om fusion inom stadshypoteks- och bostadskreditinsti- tutionerna;
 • 1950:523 Kungl Maj:ts kungörelse angående upphörande av verkningarna i pensionshänseende av dom å straff för ämbetsbrott, m.m.
 • 1955:91 Kungl. Arméintendenturförvaltningens Cirkulär angående upphandling av kontorsinventarier för statsverkets behov m.m.
 • 1969:713 Kungl. Maj.ts Förordning med särskilda bestämmelser om insättning på skogskonto;
 • 1970:301 Kungl. Maj:t Kungörelse om frivillig försvarsverksamhet
 • 1961:590 Kungl. Maj:ts Allmän arkivstadga;
 • 1965:600 Kungl. Maj:ts Allmän verksstadga
 • 1962:40 Kungl. Maj:ts Arkivstadga för Stockholm
 • 1963:540 Kungl. Maj:ts Begravningskungörelse
 • 1967:552 Kungl. Maj:ts Bostadslånekungörelse
 • 1923:69 Kungl. Maj:ts Brev till generalpoststyrelsen angående sättet för delgivning av Kungl. Maj:ts beslut i ärenden rörande tjänstebrevsrätt m.m.
 • 1931:68 Kungl. Maj:ts Brev till kammarkollegiet och statskontoret angående försäljning i vissa fall av fast egendom, vilken tillfallit allmänna arvsfonden eller ock kronan såsom danaarv
 • 1941:756 Kungl. Maj:ts Brev till medicinalstyrelsen angående rätt för legitimerade läkare och medicine kandidater att vid befordran på läkarbanan åtnjuta tjänstårsberäkning för viss tjänstgöring vid armén, marinen eller flygvapnet.
 • 1963:687 Kungl. Maj:ts Brev till överstyrelsen för yrkesutbildning angående särskilda bestämmelser om skolledare och lärare vid kommunala och landstingskommunala yrkesskolor, m.m.;
 • 1969:546 Kungl. Maj:ts Börsordning för Stockholms fondbörs
 • 1951:385 Kungl. Maj:ts Cirkulär med vissa anvisningar rörande förfarandet, då skattskyldig med hemvist i Sverige vill tillgodonjuta skattebefrielse i Frankrike för inkomst av franska värdepapper;
 • 1973:874 Kungl. Maj:ts Cirkulär om Sveriges tillträde till europeiska konventionen den 7 juni 1968 om avskaffande av legalisering av handlingar som utfärdas av diplomatiska eller konsulära tjänstemän
 • 1958:529 Kungl. Maj:ts Cirkulär till riksarkivet och rikets kommuner om gallring i kommunernas arkiv;
 • 1955:693 Kungl. Maj:ts Cirkulär till samtliga länsstyrelser angående utgallring av handlingar i prövningsnämndernas arkiv
 • 1963:482 Kungl. Maj:ts Cirkulär till samtliga statsmyndigheter angående begränsning av den statliga byggnadsverksamheten
 • 1970:513 Kungl. Maj:ts Cirkulär till socialstyrelsen, skolöverstyrelsen, rikspolisstyrelsen, samtliga länsstyrelser, polismyndigheter, länsskolnämnder, socialnämnder och skolstyrelser om intensifierat samarbete mellan socialnämnd, skola och polis
 • 1955:537 Kungl. Maj:ts Cirkulär till statsmyndigheterna angående användningen av registrerade varumärken i vissa publikationer
 • 1972:62 Kungl. Maj:ts Cirkulär till statsmyndigheterna om föreningsmeddelanden
 • 1973:643 Kungl. Maj:ts Cirkulär till statsmyndigheterna om föreningsverksamhet i myndighets lokaler m.m.
 • 1971:1207 Kungl. Maj:ts Cirkulär till statsmyndigheterna om förläggning av arbete utom stationeringsorten
 • 1973:270 Kungl. Maj:ts Djurstallkungörelse
 • 1956:180 Kungl. Maj:ts Förordning med särskilda bestämmelser angående insättning å skogskonto i vissa fall
 • 1959:348 Kungl. Maj:ts Förordning med särskilda bestämmelser om biografföreställningar m.m.
 • 1968:41 Kungl. Maj:ts Förordning med särskilda bestämmelser om insättning på skogskonto;
 • 1946:78 Kungl. Maj:ts Förordning med vissa bestämmelser angående aktiebolags rätt att vid taxering njuta avdrag för överföring av medel till pensionsstiftelse m.m.;
 • 1967:160 Kungl. Maj:ts Förordning om frikallelse från skattskyldighet av fond för avgångsbidrag;
 • 1962:308 Kungl. Maj:ts Förordning om förhöjning av vissa livräntor på grund av statsunderstödd olycksfallsförsäkring för fiskare
 • 1945:239 Kungl. Maj:ts Förordning om provisorisk förstärkning av blindhetsersättningar;
 • 1972:718 Kungl. Maj:ts Förordning om särskilt investeringsavdrag för vissa byggnadsarbeten;
 • 1967:83 Kungl. Maj:ts Instruktion för utrikesrepresentationen
 • 1938:279 Kungl. Maj:ts Jaktstadga
 • 1926:183 Kungl. Maj:ts Kungörelse angående avgifter för in- eller utbetalning i postgirorörelsen för tjänstebrevsberättigade m.fl.
 • 1936:590 Kungl. Maj:ts Kungörelse angående befrielse i vissa fall för finska bevakningsfartyg från sjöfartsavgifter m.m.;
 • 1962:379 Kungl. Maj:ts Kungörelse angående förhöjning av riddarhuskapitationsavgiften;
 • 1927:437 Kungl. Maj:ts Kungörelse angående grunder för tillgodogörande av kronans jakträtt;
 • 1919:821 Kungl. Maj:ts Kungörelse angående jämkning av gränsen mellan yrkesinspektörernas och bergmästarnas samt mellan underinspektörernas vid yrkesinspektionen och kommunala tillsynsorgans befogenhet
 • 1954:493 Kungl. Maj:ts Kungörelse angående krigsrätter m.m.
 • 1958:257 Kungl. Maj:ts Kungörelse angående mellanvägg av splitterfritt glas å vissa i yrkesmässig trafik använda personbilar
 • 1946:108 Kungl. Maj:ts Kungörelse angående plan till förteckning över kontraktsprostarkiv
 • 1938:189 Kungl. Maj:ts Kungörelse angående stapelstads- samt tullnederlags- och transitupplagsrätt för staden Köping;
 • 1958:163 Kungl. Maj:ts Kungörelse angående statsbidrag till vissa plankostnader
 • 1959:141 Kungl. Maj:ts Kungörelse angående särskilt villkor för erhållande av prästerlig tjänst inom Norrbottens läns finsktalande församlingar
 • 1965:110 Kungl. Maj:ts Kungörelse angående tillämpning mellan Sverige och Danmark av tilläggsprotokoll till vissa europeiska avtal om social trygghet
 • 1963:486 Kungl. Maj:ts Kungörelse angående tillämpning mellan Sverige och Grekland av den europeiska konventionen om social och medicinsk hjälp m.m.
 • 1965:7 Kungl. Maj:ts Kungörelse angående tillämpning mellan Sverige och Island av vissa europeiska avtal om social trygghet m.m.
 • 1942:158 Kungl. Maj:ts Kungörelse angående ändring i rikets indelning i stift
 • 1930:369 Kungl. Maj:ts Kungörelse med närmare bestämmelser om bokföring vid enskild järnväg
 • 1957:595 Kungl. Maj:ts Kungörelse med vissa bestämmelser angående kupongskatt för skattskyldig som är bosatt i Belgiska Kongo eller mandatområdet Ruanda-Urundi
 • 1959:463 Kungl. Maj:ts Kungörelse med vissa bestämmelser angående kupongskatt för skattskyldiga, bosatta i vissa brittiska territorier
 • 1942:237 Kungl. Maj:ts Kungörelse med vissa bestämmelser i anledning av inrättandet av Stockholms stift
 • 1968:462 Kungl. Maj:ts Kungörelse med vissa bestämmelser om kompletteringstrafik med personbil
 • 1945:174 Kungl. Maj:ts Kungörelse med vissa bestämmelser till skydd mot skada från gengasdrivet fordon eller redskap;
 • 1948:694 Kungl. Maj:ts Kungörelse med vissa föreskrifter om vad domstol har att iakttaga vid handläggning av militära mål
 • 1966:565 Kungl. Maj:ts Kungörelse om utskrivningsnämndernas verksamhetsområden m.m.
 • 1942:684 Kungl. Maj:ts Kungörelse om avgångsstat för personal vid försvarsväsendet
 • 1963:144 Kungl. Maj:ts Kungörelse om avskrivning av vissa tilläggslån m.m.;
 • 1955:187 Kungl. Maj:ts Kungörelse om bankregistrets förande m.m.
 • 1970:641 Kungl. Maj:ts Kungörelse om begränsning i myndighets rätt att meddela föreskrifter, anvisningar eller råd
 • 1973:521 Kungl. Maj:ts Kungörelse om ersättning i vissa fall då sjömän medtages på svenskt fartyg
 • 1969:493 Kungl. Maj:ts Kungörelse om folkbokföring vid internordisk flyttning
 • 1937:179 Kungl. Maj:ts Kungörelse om fortsatt tillämpning av kungörelsen den 6 maj 1927 (nr 129) angående förbud mot utförsel från riket av vissa äldre kulturföremål
 • 1952:495 Kungl. Maj:ts Kungörelse om förande av register för ekonomiska föreningar m.m.
 • 1949:491 Kungl. Maj:ts Kungörelse om förbud att använda bensolhaltigt ämne vid tillverkning av läderskodon;
 • 1974:122 Kungl. Maj:ts Kungörelse om immunitet och privilegier för vissa konsulat m.m.
 • 1967:134 Kungl. Maj:ts Kungörelse om kvalitetsbenämning på äpplen och päron
 • 1955:145 Kungl. Maj:ts Kungörelse om lån av statsmedel för inrättande av alkoholfria restauranger;
 • 1968:736 Kungl. Maj:ts Kungörelse om omhändertagande av djur, m.m.;
 • 1969:464 Kungl. Maj:ts Kungörelse om publikationer som skall ingå i serien Statens offentliga utredningar
 • 1966:400 Kungl. Maj:ts Kungörelse om rätt för resande m.fl. att införa varor tull- och avgiftsfritt
 • 1973:1125 Kungl. Maj:ts Kungörelse om skatteavdrag från sjukpenning m.m
 • 1969:5 Kungl. Maj:ts Kungörelse om skatteavdrag i vissa fall från artistersättning
 • 1955:422 Kungl. Maj:ts Kungörelse om sparbanker
 • 1966:37 Kungl. Maj:ts Kungörelse om statistiska uppgifter från rörelseidkare och ägare till flerfamiljshus
 • 1968:447 Kungl. Maj:ts Kungörelse om statlig garanti för täckning av förlust i samband med investering i U-land;
 • 1974:840 Kungl. Maj:ts Kungörelse om statsbidrag till färdtjänst
 • 1959:408 Kungl. Maj:ts Kungörelse om ständig vakthållning i vissa fall vid radiotelefon å fartyg
 • 1969:566 Kungl. Maj:ts Kungörelse om tillämpning av avtal den 29 april 1969 mellan Sverige och Liberia för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet
 • 1972:433 Kungl. Maj:ts Kungörelse om tillämpning av avtal mellan Sverige och Frankrike för undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av bestämmelser angående ömsesidig handräckning beträffande direkta skatter
 • 1964:57 Kungl. Maj:ts Kungörelse om tillämpning av en av Internationella arbetskonferensen antagen konvention angående utlänningars likställande med ett lands egna medborgare i fråga om social trygghet
 • 1959:462 Kungl. Maj:ts Kungörelse om tillämpning av en mellan Sverige och Storbritannien den 28 maj 1958 träffad överenskommelse om utvidgande till vissa brittiska territorier av tillämplighetsområdet för det mellan Sverige och Storbritannien den 30 mars 1949 ingångna avtalet för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter
 • 1962:502 Kungl. Maj:ts Kungörelse om tillämpning av en mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland den 27 november 1961 träffad överenskommelse om utvidgande till vissa brittiska territorier av tillämplighetsområdet för det mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland den 28 juli 1960 ingångna avtalet för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter
 • 1966:552 Kungl. Maj:ts Kungörelse om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Organisationen för europeisk rymdforskning (ESRO) rörande tillämpningen av artikel 20 i protokollet om privilegier och immuniteter för organisationen
 • 1957:594 Kungl. Maj:ts Kungörelse om tillämpning av ett mellan Sverige och Belgien den 12 december 1955 undertecknat avtal om utsträckning till Belgiska Kongo och mandatområdet Ruanda-Urundi av tillämpligheten av det mellan Sverige och Belgien den 1 april 1953 ingångna avtalet för undvikande av dubbelbeskattning och för reglering av vissa andra frågor beträffande skatter å inkomst och förmögenhet;
 • 1949:523 Kungl. Maj:ts Kungörelse om tillämpning av ett mellan Sverige och Storbritannien den 30 mars 1949 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter
 • 1962:93 Kungl. Maj:ts Kungörelse om tillämpning av ett mellan Sverige och Thailand den 20 oktober 1961 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet
 • 1961:95 Kungl. Maj:ts Kungörelse om tillämpning av ett mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland den 28 juli 1960 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter
 • 1972:473 Kungl. Maj:ts Kungörelse om tillämpning beträffande vissa brittiska terrirorier av dubbelbeskattningsavtalet den 28 juli 1960 mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland
 • 1973:429 Kungl. Maj:ts Kungörelse om tullfrihet för margarin
 • 1964:880 Kungl. Maj:ts Kungörelse om upphörande av friskilling;
 • 1966:71 Kungl. Maj:ts Kungörelse om vissa donationsjordsmedel;
 • 1974:397 Kungl. Maj:ts Kungörelse om överförande av vissa uppgifter från postbanken till Sveriges Riksbank
 • 1966:482 Kungl. Maj:ts Kungörelse; med särskilda bestämmelser om trafik i samband med statsbesök
 • 1968:406 Kungl. Maj:ts Köttbesiktningskungörelse
 • 1930:54 Kungl. Maj:ts Påbud angående reviderad översättning av Luthers lilla katekes
 • 1962:698 Kungl. Maj:ts Reglemente angående statens grupplivförsäkring
 • 1919:878 Kungl. Maj:ts Reglemente för statens pensionsanstalt;
 • 1895:bih. 10 s. 1 Kungl. Maj:ts Resolution på en av apostoliske vikarien, Biskopen m.m. Albertus Bitter gjord underdånig ansökning, det Kungl. Maj:t täcktes förklara romersk katolska kyrkans prästerskap äga rättighet att med laga verkan förrätta vigsel;
 • 1895:bih. 52 s. 1 Kungl. Maj:ts Resolution på en av föreståndaren för franska reformerta församlingen i Stockholm Emil Giron gjord underdånig ansökning, det Kungl. Maj:t täckes förklara församlingens prästerskap äga rättighet att med laga verkan förrätta vigsel;
 • 1899:bih. 40 s. 3 Kungl. Maj:ts Resolution (1899:bih.40s.1) angående rättighet för angliknska kyrkans prästerskap i allmänhet att med laga verkan förrätta vigsel här i riket;
 • 1912:360 Kungl. Maj:ts Skrivelse till kommerskollegium angående förändrade bestämmelser i avseende på berättelserna om bergshanteringen samt om industri
 • 1968:234 Kungl. Maj:ts Smittskyddskungörelse
 • 1953:511 Kungl. Maj:ts Stadga angående protokollföring i utrikesnämnden
 • 1900:63 s.25 Kungl. Maj:ts Stadga med särskilda bestämmelser angående utdelning genom Svenska Akademien af pris från Nobelstiftelsen m.m.;
 • 1973:671 Kungl. Maj:ts Tullstadga
 • 1953:666 Kungl. Maj:ts Utlandsresereglemente
 • 1957:712 Kungl. Maj:ts brev till Direktionen över Allmänna Barnhuset angående reglemente för allmänna barnhuset; Transumt av Kungl. Maj:ts Brev - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 • 1962:403 Kungl. Maj:ts brev till riksförsäkringsverket med bemyndigande att utfärda tillämpningsföreskrifter till lagen om allmän försäkring, m.m.
 • 1967:164 Kungl. Maj:ts cirkulär till nedre justitierevisionen, hovrätterna och de allmänna underrätterna om skyndsam handläggning av brottmål rörande våld mot polismän m.fl.
 • 1973:667 Kungl. Maj:ts cirkulär till samtliga statsmyndigheter om upphandling av statliga byggnads- och anläggningsarbeten till fast pris;
 • 1906:12 s. 1 Kungl. Maj:ts förnyade nådiga stadgar för dess Vetenskaps- och Vitterhets-Samhälle i Göteborg
 • 1906:60 s. 1 Kungl. Maj:ts förnyade stadgar för vetenskapssocieteten i Uppsala
 • 1940:545 Kungl. Maj:ts förordning om höjning av utskiftningsskatten;
 • 1975:576 Kungl. Maj:ts förordning om löneplansbeteckningar och lönegradsnummer för statligt reglerade tjänster m.m.
 • 1940:860 Kungl. Maj:ts förordning om rätt att använda försvarsobligation såsom betalningsmedel vid erläggande av arvsskatt, m.m.;
 • 1942:92 Kungl. Maj:ts förordning om rätt att använda obligationer med 3 procent ränta tillhörande svenska statens tredje försvarslån såsom betalningsmedel vid erläggande av arvsskatt;
 • 1941:164 Kungl. Maj:ts förordning om rätt att använda obligationer med 4 procent ränta tillhörande svenska statens andra försvarslån såsom betalningsmedel vid erläggande av arvsskatt;
 • 1966:394 Kungl. Maj:ts förordning om rätt för resande m.fl. att införa varor tull- och skattefritt
 • 1934:328 Kungl. Maj:ts förordning om stämpelfrihet vid utbyte av lottbrev mot aktiebrev i anledning av solidariskt bankbolags ombildning till bankaktiebolag;
 • 1964:335 Kungl. Maj:ts förordning om upphävande av exekutiv förrättningsmans rätt till andel i restavgifter;
 • 1864:11 s. 101 Kungl. Maj:ts förordning om nya strafflagens införande och vad i avseende därå iakttagas skall
 • 1974:210 Kungl. Maj:ts instruktion för allmänna ombudet i tullmål
 • 1918:1080 Kungl. Maj:ts instruktion för kungl. och Hvitfeldtska stipendieinrättningen
 • 1916:599 Kungl. Maj:ts kungörelse angående auktoriserade handelskamrar
 • 1968:150 Kungl. Maj:ts kungörelse angående begränsning av tillämpningen av andra stycket övergångsbestämmelserna till lagen den 16 juni 1966 (nr 293) om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall
 • 1957:4 Kungl. Maj:ts kungörelse angående fastställande av formulär till blanketter för taxeringsarbetet
 • 1958:381 Kungl. Maj:ts kungörelse angående förfarandet för erhållande av handräckning för indrivning i Belgien av svensk skatt
 • 1921:410 Kungl. Maj:ts kungörelse angående förhöjning av vissa till i statens tjänst skadade arbetare med flera av statsmedel utgående livräntor m.m.
 • 1941:1000 Kungl. Maj:ts kungörelse angående handräckning på begäran av myndighet i Amerikas Förenta Stater i vissa beskattningsärenden
 • 1958:382 Kungl. Maj:ts kungörelse angående handräckning åt belgisk myndighet i beskattningsärenden
 • 1962:62 Kungl. Maj:ts kungörelse angående införsel av levande bin
 • 1954:617 Kungl. Maj:ts kungörelse angående klassificeringen av så kallade stenröjningsvagnar
 • 1952:45 Kungl. Maj:ts kungörelse angående klassificeringen av vissa gaffeltruckar
 • 1962:140 Kungl. Maj:ts kungörelse angående skatteersättning i anledning av 1961 års ortsavdragsreform
 • 1941:999 Kungl. Maj:ts kungörelse angående särskilt förfarande för erhållande av handräckning i Amerikas Förenta Stater i vissa beskattningsärenden
 • 1951:25 Kungl. Maj:ts kungörelse angående sättet för vissa utbetalningar till kommuner m.fl.;
 • 1956:489 Kungl. Maj:ts kungörelse angående tillämpning mellan Sverige och Belgien av den europeiska konventionen om social och medicinsk hjälp m.m.
 • 1957:150 Kungl. Maj:ts kungörelse angående tillämpning mellan Sverige och Belgien av vissa europeiska avtal om social trygghet m.m.
 • 1957:626 Kungl. Maj:ts kungörelse angående tillämpning mellan Sverige och Frankrike av den europeiska konventionen om social och medicinsk hjälp m.m.
 • 1958:24 Kungl. Maj:ts kungörelse angående tillämpning mellan Sverige och Frankrike av vissa europeiska avtal om social trygghet m.m.
 • 1956:488 Kungl. Maj:ts kungörelse angående tillämpning mellan Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland av vissa europeiska avtal om social trygghet m.m.
 • 1959:126 Kungl. Maj:ts kungörelse angående tillämpning mellan Sverige och Italien av den europeiska konventionen om social och medicinsk hjälp m.m.
 • 1958:617 Kungl. Maj:ts kungörelse angående tillämpning mellan Sverige och Luxemburg av vissa europeiska avtal om social trygghet m.m.
 • 1966:585 Kungl. Maj:ts kungörelse angående tillämpningen av lagen den 16 juni 1966 (nr 293) om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall
 • 1950:18 Kungl. Maj:ts kungörelse angående upphandling och försäljning av kontorsinventarier för statsverkets räkning, m.m.
 • 1954:594 Kungl. Maj:ts kungörelse angående vissa uppgifter, som försäkringsanstalter äro skyldiga avgiva till ledning vid försäkringstagares taxering för inkomst
 • 1973:702 Kungl. Maj:ts kungörelse med anledning av konung Gustaf VI Adolfs frånfälle;
 • 1973:731 Kungl. Maj:ts kungörelse med tillämpningsföreskrifter till lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
 • 1969:281 Kungl. Maj:ts kungörelse med vissa anvisningar rörande tillämpningen av avtalet den 12 mars 1968 mellan Sverige och Nederländerna för undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av bestämmelser angående ömsesidig handräckning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet
 • 1962:450 Kungl. Maj:ts kungörelse med vissa anvisningar rörande tillämpningen av avtalet mellan Sverige och Irland den 6 november 1959 för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet
 • 1964:745 Kungl. Maj:ts kungörelse med vissa avlöningsbestämmelser i samband med övergången till den nya organisationen av polis-, åklagar- och exekutionsväsendet m.m.
 • 1962:503 Kungl. Maj:ts kungörelse med vissa bestämmelser angående kupongskatt för skattskyldig med hemvist i vissa brittiska territorier
 • 1954:828 Kungl. Maj:ts kungörelse med vissa bestämmelser angående kupongskatt för skattskyldiga, bosatta i vissa brittiska territorier
 • 1949:97 Kungl. Maj:ts kungörelse med vissa bestämmelser rörande lax- och laxöringsfisket i Idefjorden och Svinesund m.m.
 • 1956:519 Kungl. Maj:ts kungörelse med vissa föreskrifter enligt lagen den 1 juni 1956 (nr 245) om uppgiftsskyldighet rörande pris- och konkurrensförhållanden
 • 1960:613 Kungl. Maj:ts kungörelse med vissa tillämpningsföreskrifter till lagen (1941:251) om särskild varuskatt
 • 1970:16 Kungl. Maj:ts kungörelse om Islands anslutning till EFTA-konventionen och FINEFTA-överenskommelsen
 • 1973:898 Kungl. Maj:ts kungörelse om Sveriges CECA-avtal
 • 1974:262 Kungl. Maj:ts kungörelse om anställningstillstånd för utlänning på svenskt fartyg
 • 1965:537 Kungl. Maj:ts kungörelse om beräkning av skatteunderlag vid bestämmande av statsbidrag i vissa fall;
 • 1973:779 Kungl. Maj:ts kungörelse om beskattning av motorfordon, som är infört i svensk exportvagnsförteckning
 • 1968:147 Kungl. Maj:ts kungörelse om den centrala tillsynen över vissa anstalter
 • 1968:716 Kungl. Maj:ts kungörelse om ersättning till läkare i allmän tjänst för undersökning rörande alkoholpåverkan m.m.
 • 1947:921 Kungl. Maj:ts kungörelse om expediering av beslut angående ändring i rikets indelning m.m.
 • 1973:1210 Kungl. Maj:ts kungörelse om försäljning av övertalig eller kasserad materiel och inventarier
 • 1971:867 Kungl. Maj:ts kungörelse om förändring av vissa livräntor
 • 1971:519 Kungl. Maj:ts kungörelse om höjning av riddarhuskapitationsavgiften
 • 1966:462 Kungl. Maj:ts kungörelse om inrättande av vissa tjänster i befordringsgång, m.m.
 • 1973:780 Kungl. Maj:ts kungörelse om interimsskatt
 • 1974:1020 Kungl. Maj:ts kungörelse om inventering av landets förråd av vissa livsmedel m.m.
 • 1972:189 Kungl. Maj:ts kungörelse om kostnadsfria förbrukningsartiklar vid sjukdom;
 • 1973:51 Kungl. Maj:ts kungörelse om kupongskatt för person hemmahörande i Filippinerna, m.m.
 • 1974:17 Kungl. Maj:ts kungörelse om kupongskatt för person som är bosatt i Irland, m.m.
 • 1972:474 Kungl. Maj:ts kungörelse om kupongskatt för personer med hemvist i vissa brittiska territorier, m.m.
 • 1973:171 Kungl. Maj:ts kungörelse om lämnande av uppgifter för statskalendern
 • 1974:125 Kungl. Maj:ts kungörelse om löneplansbeteckningar och lönegradsnummer för statligt reglerade tjänster m.m.
 • 1959:486 Kungl. Maj:ts kungörelse om offentlig förevisning av djur
 • 1974:963 Kungl. Maj:ts kungörelse om personalföreträdare i allmän försäkringskassas styrelse
 • 1974:224 Kungl. Maj:ts kungörelse om personalföreträdare i statlig myndighets styrelse m. m.
 • 1955:29 Kungl. Maj:ts kungörelse om resedokument för vissa flyktingar
 • 1962:22 Kungl. Maj:ts kungörelse om resedokument för vissa flyktingar, som äro sjömän
 • 1965:273 Kungl. Maj:ts kungörelse om resedokument för vissa statslösa personer
 • 1973:796 Kungl. Maj:ts kungörelse om rikets indelning i fögderier
 • 1968:97 Kungl. Maj:ts kungörelse om skatteavdrag i vissa fall från folkpension m.m.
 • 1970:696 Kungl. Maj:ts kungörelse om skyldighet att lämna försäkran i ärende rörande förtidsinlösen av vissa statsobligationer
 • 1962:330 Kungl. Maj:ts kungörelse om skyldighet för kommun att avlämna finansstatistiska uppgifter
 • 1973:400 Kungl. Maj:ts kungörelse om statligt stöd till allmänna samlingslokaler
 • 1965:894 Kungl. Maj:ts kungörelse om tillgodoräkning i pensionshänseende av tid för tjänstledighet för bedrivande av forskningsarbete
 • 1957:154 Kungl. Maj:ts kungörelse om tillämpning av en mellan Sverige och Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland sluten konvention om social trygghet
 • 1954:827 Kungl. Maj:ts kungörelse om tillämpning av en mellan Sverige och Storbritannien den 18 december 1953 träffad överenskommelse om utvidgande till vissa brittiska territorier av tillämplighetsområdet för det mellan Sverige och Storbritannien den 30 mars 1949 ingångna avtalet för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter
 • 1972:97 Kungl. Maj:ts kungörelse om tillämpning i förhållande till Cypern av vissa europeiska avtal om social trygghet m.m.
 • 1972:580 Kungl. Maj:ts kungörelse om tillämpning i förhållande till Turkiet av vissa europeiska avtal om social trygghet m.m.
 • 1966:40 Kungl. Maj:ts kungörelse om tjänstetidsbefordran och personlig placering i lönegrad i vissa fall
 • 1972:439 Kungl. Maj:ts kungörelse om upphävande av vissa bestämmelser om inskränkning i rätt att uppbära pension
 • 1971:524 Kungl. Maj:ts kungörelse om upphävande av vissa bestämmelser om minskning av familjepensionsförmån
 • 1966:472 Kungl. Maj:ts kungörelse om upphävande av vissa föreskrifter om begränsning av pensionsbelopp som utgår efter pensionstagares frånfälle
 • 1974:117 Kungl. Maj:ts kungörelse om upphävande av vissa författningar om pensionsförmåner m.m.
 • 1964:879 Kungl. Maj:ts kungörelse om upphörande av tolagsersättningen
 • 1973:784 Kungl. Maj:ts kungörelse om visst undantag från vägtrafikskatt
 • 1966:568 Kungl. Maj:ts kungörelse om överlämnande av kommunala arkiv vid ändring i kommunal indelning
 • 1955:563 Kungl. Maj:ts kungörelse rörande tillämpningen av vissa europeiska avtal om social trygghet m.m.
 • 1925:69 Kungl. Maj:ts resolution på nedan omförmälda ansökning av stadsfullmäktige i Halmstad om provian- teringsfrilagersrätt för nämnda stad
 • 1967:553 Kungl. Maj:ts räntelånekungörelse
 • 1921:475 Kungl. Maj:ts stadgar för kungl. humanistiska vetenskapssamfundet i Lund
 • 1963:615 Kungl. Maj:ts Ämbetsskrivelse till generalpoststyrelsen angående frankeringsfrihet för delgivningserkännande i utsökningsmål
 • 1968:489 Kungl. Majt:s kungörelse om postbefordran av tidningar (postal tidningskungörelse)
 • 1904:60 s. 1 Kungl.Maj:ts nådiga reglemente (1904:60) för begagnande af Väddö kanal
 • 1977:827 Kungörandeförordning
 • 1960:554 Kungörelse angående Färöarnas anslutning till en mellan Sverige, Danmark, Finland och Norge gällande överenskommelse den 19 mars 1955 rörande underlättande av den sanitära kontrollen över trafiken mellan länderna;
 • 1947:1004 Kungörelse angående Riksåklagarämbetets övertagande av vissa ämbetsåtgärder, som hittills ankommit på Justitiekanslersämbetet
 • 1948:240 Kungörelse angående allmänna villkor och bestämmelser för lån ur luftfartslånefonden
 • 1949:531 Kungörelse angående alternativ musik för introitus vid högmässa
 • 1924:423 Kungörelse angående anmälan om återvinnande av svenskt medborgarskap
 • 1939:783 Kungörelse angående anordnande och begagnande samt tillsyn av vissa hissar
 • 1958:484 Kungörelse angående avskrivning av statsbidrag till anordnande av pensionärshem, m.m.
 • 1959:491 Kungörelse angående avskrivning i vissa fall av brist i statens förråd av proviant och fodervaror
 • 1948:386 Kungörelse angående bevarande för framtiden av vissa självdeklarationer m.m.
 • 1933:618 Kungörelse angående biträde av Justitiedepartementet för delgivning av handlingar i utlandet
 • 1959:177 Kungörelse angående byggnads- och reparationsberedskapen
 • 1909:24 s.1 Kungörelse angående delgivning av handling på begäran av utländsk myndighet
 • 1948:691 Kungörelse angående den militära rättsvården
 • 1920:930 Kungörelse angående desinfektion av järnvägsvagn, som använts för transport av levande djur
 • 1929:189 Kungörelse angående dispotitionen av anslag till bestridande av staten åliggande kommunala och andra utskylder
 • 1955:690 Kungörelse angående emblem och standert för Sjöfartsverket
 • 1960:80 Kungörelse angående ersättning till godemän vid utmålsförrättningar
 • 1915:288 Kungörelse angående förbud att utan särskilt tillstånd framdraga enskild telegraf-, telefon- eller annan svagströmsledning över riksgränsen;
 • 1942:155 Kungörelse angående förbud mot försäljning av vissa kemikalier
 • 1964:56 Kungörelse angående garanti å den rikets gäld, som uppkommit genom utfärdande av obligationer till svenska statens 4,3 % obligationslån av den 12 januari 1963 med flera lån
 • 1961:62 Kungörelse angående garanti å den rikets gäld, som uppkommit genom utfärdande av obligationer till svenska statens 5 % obligationslån av den 5 oktober 1959 med flera lån
 • 1963:4 Kungörelse angående garanti å den rikets gäld, som uppkommit genom utfärdande av obligationer till svenska statens 5 1/2 % obligationslån av den 10 mars 1961 med flera lån
 • 1944:772 Kungörelse angående godkännande av andra delen av ny svensk mässbok
 • 1959:467 Kungörelse angående godkännande av godsbehållare för transport under tullförsegling
 • 1910:72 s.1 Kungörelse angående grunder för förvaltningen af vissa kronan tillhöriga vattenfall
 • 1950:674 Kungörelse angående grunder för sådan uppdelning av pensionsstyrelsens frivilliga försäkring, som avses i punkt 1 tionde stycket anvisningarna till 31 § kommunalskattelagen
 • 1951:723 Kungörelse angående grunder för uppdelning av vissa försäkringar på en pensionsförsäkring och en kapitalförsäkring
 • 1963:243 Kungörelse angående grupplivförsäkring åt värnpliktiga m.fl.
 • 1935:568 Kungörelse angående handräckning åt tysk myndighet i vissa beskattningsärenden;
 • 1961:291 Kungörelse angående ikraftträdande av överenskommelse mellan Sverige och Norge om tullättnader m.m. vid flottning i svensk-norska vattendrag
 • 1953:685 Kungörelse angående inbetalning av vissa avgifter, som tidigare uppburits i samband med den allmänna uppbörden
 • 1962:514 Kungörelse angående indrivning i Danmark, Finland, Island eller Norge av underhållsbidrag
 • 1926:8 Kungörelse angående inskränkning i betesrätt å sådan ohägnad mark inom Älvsborgs län, som skall anses vara till gemensamt mulbete upplåten
 • 1946:679 Kungörelse angående kommissionärer hos myndigheter tillhörande statsförvaltningen
 • 1964:29 Kungörelse angående kunskapsprov för behörighet som domare, m.m.
 • 1959:187 Kungörelse angående kvalitetsbenämning på matpotatis
 • 1945:494 Kungörelse angående lån från värnpliktslånefonden
 • 1924:475 Kungörelse angående meddelanden från domstol om dödförklaringar
 • 1948:815 Kungörelse angående mellan Sverige och Argentina träffad överenskommelse om ömsesidigt fritagande från inkomstskatt av inkomster, härrörande från sjö- eller luftfartstrafik
 • 1918:645 Kungörelse angående nummerbeteckning i fastighetsregister för stad m.m
 • 1921:829 Kungörelse angående ny översättning av gamla testamentets apokryfiska böcker
 • 1924:455 Kungörelse angående näringslegitimationsbevis för svenska handelsredande i utlandet
 • 1941:895 Kungörelse angående plats för hållande av tingspredikan
 • 1947:175 Kungörelse angående postverkets ensamrätt till brevbefordran m.m.
 • 1933:520 Kungörelse angående rese- och traktamentsklass i vissa fall för förrättningsman och sakkunnigt biträde vid förrättning enligt lagen om ägofred
 • 1929:296 Kungörelse angående rätt för administrerande präst till självkommunion i vissa fall
 • 1921:536 Kungörelse angående samarbete i vissa fall mellan statens ämbetsverk
 • 1935:575 Kungörelse angående skriftväxling med utländska myndigheter i sådana frågor om handräckning, som avses i konventionen den 19 november 1934 mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om arv, testamente och boutredning
 • 1948:347 Kungörelse angående skyldighet att till statens sakrevision avgiva redogörelse för användningen av statsunderstöd
 • 1927:73 Kungörelse angående skyldighet för förvaltande myndighet att i vissa fall underrätta om meddelat beslut;
 • 1939:707 Kungörelse angående skyldighet för förvaltare av fastighet att biträda vid utlämnande av inköpskort, m.m.
 • 1933:421 Kungörelse angående skyldighet för länsstyrelse att utfärda bevis om laga kraft å vissa beslut m.m.
 • 1952:644 Kungörelse angående skyldighet för myndighet att i vissa fall meddela underrättelse till brittisk konsul
 • 1955:631 Kungörelse angående skyldighet i vissa fall att införskaffa gravationsbevis rörande fartyg eller luftfartyg
 • 1952:99 Kungörelse angående skyldighet i visst fall att vidarebefordra försändelse, som varit föremål för beslag
 • 1942:818 Kungörelse angående stadfästande av första delen av ny svensk mässbok
 • 1927:380 Kungörelse angående stavning av ortnamn i officiella handlingar
 • 1935:567 Kungörelse angående särskilt förfarande för erhållande av handräckning i Tyskland i vissa beskattningsärenden;
 • 1916:338 Kungörelse angående sättet för skriftväxling mellan domstolar, civila, militära och ecklesiastika ämbetsmyndigheter samt ämbets- och tjänstemän i tjänsten rörande ärenden;
 • 1968:450 Kungörelse angående tillämpning av avtal den 29 januari 1968 mellan Sverige och Finland om viss tull- och skattefrihet vid byggande av gränsbroar m.m.
 • 1958:122 Kungörelse angående tillämpning av en mellan Sverige, Danmark, Finland och Norge träffad överenskommelse om upphävande av passkontrollen vid de internordiska gränserna
 • 1973:688 Kungörelse angående tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om tillägg till överenskommelsen den 12 juli 1957 om upphävande av passkontrollen vid de internordiska gränserna
 • 1958:522 Kungörelse angående tillämpning av konventionen den 20 juni 1956 om indrivning av underhållsbidrag i utlandet
 • 1966:406 Kungörelse angående tillämpning av lagen den 10 december 1965 (nr 723) om erkännande och verkställighet av vissa utländska domar och beslut angående underhåll till barn
 • 1940:383 Kungörelse angående tillämpning av lagen den 17 maj 1940 (nr 358) med vissabestämmelser till skydd för försvaret m.m. (bevakningskungörelse)
 • 1949:464 Kungörelse angående tillämpning av vissa bestämmelser om flottningen i Torne och Muonio gränsälvar
 • 1964:491 Kungörelse angående tillämpning av vissa nya bestämmelser om flottningen i Torne och Muonio gränsälvar
 • 1965:610 Kungörelse angående tillämpning i förhållande till Island av en mellan Sverige, Danmark, Finland och Norge träffad överenskommelse om upphävande av passkontrollen vid de internordiska gränserna
 • 1961:507 Kungörelse angående tillämpning mellan Sverige och Grekland av tilläggsprotokoll till vissa europeiska avtal om social trygghet
 • 1961:448 Kungörelse angående tillämpning mellan Sverige och Grekland av vissa europeiska avtal om social trygghet
 • 1935:576 Kungörelse angående tillämpning å dödsbos konkurs av lagen den 6 april 1934 (nr 67) med bestämmelser om konk urs, som omfattar egendom i Danmark, Finland, Island eller Norge, m.m.
 • 1959:540 Kungörelse angående tillämpningen av 5 § lagen den 17 juni 1938 (nr 470) med vissa bestämmelser om främmande statsfartyg m.m.
 • 1967:45 Kungörelse angående tillämpningen av förordningen den 24 februari 1967 (nr 44) om investeringsavgift för vissa byggnadsarbeten
 • 1966:613 Kungörelse angående tillämpningen av lagen den 16 juni 1966 (nr 301) om rättspsykiatrisk undersökning i brottmål
 • 1966:500 Kungörelse angående tillämpningen av lagen den 20 mars 1964 (nr 47) om krigshjälp
 • 1968:72 Kungörelse angående underrättelse om dom i mål om ansvar för brott mot narkotikastrafflagen m.m.
 • 1964:635 Kungörelse angående underrättelse om dom i vissa brottmål m.m.
 • 1950:473 Kungörelse angående understöd till sjömän vid arbetslöshet i utländsk hamn
 • 1917:283 Kungörelse angående uppgifter för anteckning i fastighetsregister av vissa beslut rörande avgälder m.m.;
 • 1939:159 Kungörelse angående upphävande av gällande bestämmelser om mantalssättning i anledning av ändring i administrativ indelning, m.m.
 • 1953:524 Kungörelse angående upphävande av skyldigheten för svensk medborgare att tillhöra nationell kyrkoförsamling m.m.
 • 1962:519 Kungörelse angående uppskattning av värdet av naturaförmåner vid tillämpning av lagen om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension, m.m.
 • 1935:77 Kungörelse angående utfärdande av bevis rörande beskattning av rederirörelse i Sverige;
 • 1918:372 Kungörelse angående utläggande av statsgruvefält vid Liikavaara i Norrbottens län;
 • 1950:653 Kungörelse angående utsträckning i vissa fall av den tid utlänning utan uppehållstillstånd äger uppehålla sig i riket
 • 1821:1205 Kungörelse angående vad genom konvention mellan Kungl. Maj:t samt Hans Maj:t kejsaren av Ryssland blivit överenskommet angående brottmålens behandling å ömse sidor om riksgränsen
 • 1916:149 Kungörelse angående vad militär personal i vissa fall har att iakttaga vid upprätthållande av allmän ordning m.m.;
 • 1958:305 Kungörelse angående villkor för erhållande av vissa statsbidrag m.m.
 • 1935:544 Kungörelse angående villkoren för telegrams befordran å statens järnvägars och enskilda järnvägars telegrafförbindelser;
 • 1910:13 Kungörelse angående viss kostnad för delgivning av handling på begäran av tysk myndighet
 • 1935:47 Kungörelse angående viss uppgiftsskyldighet i fråga om hamnar och lastageplatser ävensom kanaler och andra vattentrafikleder
 • 1951:165 Kungörelse angående vissa inskränkningar i den civila luftfarten under beredskapstillstånd och krig
 • 1962:190 Kungörelse angående vissa statsgruvefält inom Västerbottens län
 • 1964:634 Kungörelse angående yttrande av barnavårdsnämnd enligt 3 § lagen den 20 mars 1964 (nr 167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
 • 1863:83 s.6 Kungörelse angående ändring i föreskrifterna om kronoombuds förordnande att närvara vid vissa allmänna förrättningar
 • 1955:32 Kungörelse angående återställande eller utgallring av vissa ansökningshandlingar hos myndigheter tillhörande försvaret
 • 1827:60 s.1007 Kungörelse angående åtskilliga föreskrifter för bevakande av kronans rätt i de henne hörande rättegångar vid domstolarna
 • 1944:636 Kungörelse angående överflyttande på civilförsvarsstyrelsen av de uppgifter, som åvila luftskyddsinspektionen och statens utrymningskommission
 • 1949:719 Kungörelse angående överlämnande av kommunala arkivalier till nybildade borgerliga kommuner
 • 1952:590 Kungörelse angående överlämnande till riksskattenämnden av vissa dubbelbeskattningsärenden avseende Danmark, Finland och Norge
 • 1936:627 Kungörelse angående översändande till domkapitel av utslag i mål vari präst blivit dömd till straff
 • 1960:167 Kungörelse i anledning av Sveriges tillträde till den i Genève den 20 mars 1958 avslutade överenskommelsen om antagande av enhetliga regler för typgodkännande av utrustning och delar till motorfordon samt för ömsesidigt erkännande av sådant godkännande
 • 1926:3 Kungörelse innefattande bestämmelser i anledning av konventionen den maj 1925 mellan Sverige och Finland angående renar i gränsområdena
 • 1926:4 Kungörelse innefattande bestämmelser om tullfrihet i vissa fall i anledning av konventionen den 9 maj 1925 mellan Sverige och Finland angående renar i gränsområdena
 • 1960:198 Kungörelse med anledning av Sveriges tillträde till den i Stockholms den 4 januari 1960 undertecknade konventionen angående upprättandet av Europeiska frihandelssammanslutningen;
 • 1969:91 Kungörelse med anledning av Sveriges tillträde till konventionen den 19 maj 1956 om fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg
 • 1969:409 Kungörelse med anledning av inrättande av försvarets medicinalkår
 • 1972:115 Kungörelse med anledning av konventionen den 9 februari 1972 mellan Sverige och Norge om renbetning
 • 1948:196 Kungörelse med bestämmelser angående tillämpningen av förordningen om ersättning och belöning av statsmedel vid biträde åt ordningsmakten
 • 1967:419 Kungörelse med bestämmelser om användning av spikmatta i polistjänsten;
 • 1959:290 Kungörelse med bestämmelser om vissa pensionsförmåner enligt föreskrifter meddelade före utfärdandet av statens allmänna tjänstepensionsreglemente
 • 1942:937 Kungörelse med föreskrift jämlikt 1 § andra stycket förordningen den 19 maj 1939 (nr 174) angående tillverkning, införsel och försäljning av gasskyddsmateriel
 • 1936:13 Kungörelse med föreskrifter i anledning av en mellan Sverige och Danmark den 28 oktober 1935 avslutad överenskommelse ang. gemensam bevakning för bekämpande av olovlig införsel av alkoholvaror
 • 1934:65 Kungörelse med föreskrifter i anledning av en mellan Sverige och Finland den 29 december 1933 avslutad överenskommelse ang. gemensam bevakning för bekämpande av olovlig införsel av alkoholvaror
 • 1956:144 Kungörelse med föreskrifter jämlikt 9 § förordningen den 2 juni 1950 (nr 262) angående omreglering av vissa ersättningar i anledning av kroppsskada, ådragen under militärtjänstgöring
 • 1960:37 Kungörelse med föreskrifter om förvärv av behörighet för vissa vattenundersökningar enligt hälsovårdsstadgan
 • 1920:744 Kungörelse med föreskrifter rörande det offentliga byggnadsväsendet
 • 1962:660 Kungörelse med föreskrifter rörande förhöjning av vissa ersättningar av statsmedel i anledning av yrkes skada m.m.
 • 1962:516 Kungörelse med föreskrifter rörande rätt till folkpension utom riket i vissa fall
 • 1948:803 Kungörelse med förordnande jämlikt 4 § 4 mom. andra stycket lagen den 17 juni 1948 (nr 434) angående införande av nya lagen om försäkringsrörelse
 • 1958:402 Kungörelse med förordnande jämlikt lagen den 30 juni 1952 (nr 532) om undantag från svensk domstols behörighet såvitt angår vissa tvister mellan befälhavare och besättning å utländskt fartyg
 • 1952:776 Kungörelse med förordnande jämlikt lagen den 30 juni 1952 (nr 532) om undantag från svensk domstols behörighet såvitt angår vissa tvister mellan befälhavare och besättning å utländskt fartyg
 • 1961:567 Kungörelse med närmare bestämmelser om befordran av krigsmateriel med luftfartyg
 • 1959:321 Kungörelse med närmare bestämmelser om kungörande enligt 16 kap. ärvdabalken, m.m.
 • 1964:678 Kungörelse med närmare föreskrifter om borgerlig vigsel
 • 1955:630 Kungörelse med närmare föreskrifter om inskrivningsbok för luftfartyg, m.m
 • 1964:680 Kungörelse med närmare föreskrifter om särskild förrättningsman för upptagande av protest
 • 1944:407 Kungörelse med provisoriska bestämmelser angående meritberäkning för befälsutbildad värnpliktig m.m.
 • 1968:380 Kungörelse med särskilda bestämmelser i fråga om jordregister och fastighetsbok för vissa delar av Kopparbergs län
 • 1947:848 Kungörelse med särskilda bestämmelser om bevisupptagning åt domstolarna i vissa främmande stater
 • 1957:123 Kungörelse med särskilda bestämmelser om utförsel av vissa obeskattade varor såsom proviant eller resgods
 • 1925:465 Kungörelse med särskilda bestämmelser om utförsel från riket av spritdrycker och vin
 • 1944:271 Kungörelse med särskilda föreskrifter angående inrättande och förande av ny fastighetsbok i fråga om vissa järnvägar
 • 1954:818 Kungörelse med tillfälliga bestämmelser om meddelande av tillstånd jämlikt 12 § utlänningskungörelsen den 4 juni 1954 (nr 457) för medborgare i Finland
 • 1971:784 Kungörelse med tillämpningsföreskrifter för inskrivningsväsendet enligt jordabalken
 • 1967:668 Kungörelse med tillämpningsföreskrifter till förordningen den 1 december 1967 (nr 666) om tillägg till vissa trafiklivräntor, som utgår av statsmedel, m.m.
 • 1950:335 Kungörelse med tillämpningsföreskrifter till förordningen den 2 juni 1950 (nr 262) angående omreglering av vissa ersättningar i anledning av kroppsskada, ådragen under militärtjänstgöring
 • 1963:589 Kungörelse med tillämpningsföreskrifter till förordningen den 6 december 1963 (nr 588) om arvsskatt vid avveckling av fideikommiss
 • 1964:754 Kungörelse med tillämpningsföreskrifter till förordningen den 6 november 1908 (nr 129) angående en särskild stämpelavgift vid köp och byte av fondpapper
 • 1959:130 Kungörelse med tillämpningsföreskrifter till förordningen den 8 maj 1959 (nr 129) om uppskov i vissa fall med beskattning av intäkt av skogsbruk
 • 1960:516 Kungörelse med tillämpningsföreskrifter till lagen (1940:176) med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg
 • 1967:667 Kungörelse med tillämpningsföreskrifter till lagen den 1 december 1967 (nr 663) om tillägg till vissa trafiklivräntor
 • 1944:285 Kungörelse med tillämpningsföreskrifter till lagen den 24 mars 1944 (nr 133) om kastrering
 • 1965:577 Kungörelse med tillämpningsföreskrifter till lagen om ställföreträdare för kommun vid vissa avtalsförhandlingar m.m.
 • 1964:514 Kungörelse med vissa anvisningar rörande tillämpningen av avtalet mellan Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland den 17 april 1959 för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet även som beträffande vissa andra skatter
 • 1945:105 Kungörelse med vissa bestämmelser angående avvisning och förpassning enligt utlänningslagen;
 • 1928:113 Kungörelse med vissa bestämmelser angående ryska handelsdelegationens i Stockholm skattskyldighet m.m.
 • 1951:703 Kungörelse med vissa bestämmelser angående vigselförrättare inom annat trossamfund än svenska kyrkan
 • 1930:217 Kungörelse med vissa bestämmelser i anledning av lagen om tillsyn över stiftelser den 24 maj 1929 (nr 116);
 • 1972:463 Kungörelse med vissa bestämmelser om elektriska svagströmsledningar
 • 1966:414 Kungörelse med vissa bestämmelser om vapenfria tjänstepliktiga
 • 1962:394 Kungörelse med vissa bestämmelser rörande ansökan om pension enligt lagen om allmän försäkring, m.m.
 • 1933:282 Kungörelse med vissa bestämmelser rörande fiskeriförhållandena i de till Sverige och Danmark gränsande farvattnen;
 • 1958:388 Kungörelse med vissa bestämmelser rörande taxering, uppbörd och folkbokföring under krigsförhållanden
 • 1947:847 Kungörelse med vissa bestämmelser rörande tillämpningen av lagen den 20 december 1946 (nr 817) om bevisupptagning vid utländsk domstol
 • 1952:581 Kungörelse med vissa föreskrifter angående räddning ur sjönöd och avvärjande av sjötrafiken hotande fara m.m. (sjönödskungörelse)
 • 1950:431 Kungörelse med vissa föreskrifter angående taxering och debitering av skatt vid ändring i kommunal indelning, m.m.
 • 1964:18 Kungörelse med vissa föreskrifter angående tillämpningen av lagen den 20 december 1957 (nr 684) om betalningsväsendet under krigsförhållanden
 • 1939:175 Kungörelse med vissa föreskrifter i anledning av förordningen den 19 maj 1939 (nr 174) angående tillverkning, införsel och försäljning av gasskyddsmateriel
 • 1933:521 Kungörelse med vissa föreskrifter i fråga om redovisning av förrättningsakt rörande förrättning enligt lagen om ägofred
 • 1958:215 Kungörelse med vissa föreskrifter om häkten och polisarrester
 • 1962:513 Kungörelse med vissa föreskrifter om indrivning och redovisning av underhållsbidrag, fastställda i Danmark, Finland, Island eller Norge;
 • 1938:677 Kungörelse med vissa föreskrifter rörande polismyndighets befattning med hittegods
 • 1959:454 Kungörelse med vissa särskilda bestämmelser om laga domstol i militära mål m.m.
 • 1950:153 Kungörelse med vissa tillämpningsföreskrifter till förordningen den 8 maj 1874 (nr 26 s. 11) angående hamnordningar och andra ordningsföreskrifter för allmänna hamnarna i riket
 • 1936:356 Kungörelse med ändrade bestämmelser rörande den omfattning, i vilken kronans jordebok skall föras, m.m.
 • 1959:419 Kungörelse med övergångsbestämmelser till statens allmänna tjänstepensionsreglemente m.m.
 • 1968:720 Kungörelse om allmänt ombud och ersättare för denne i mål och ärenden rörande mervärdeskatt
 • 1974:1081 Kungörelse om anmälan enligt 2 § lagen (1974:1080) om avveckling av hyresregleringen
 • 1947:644 Kungörelse om anställande av allmän tolk m.m.
 • 1964:504 Kungörelse om användning av skrivmateriel i statlig verksamhet (skrivmaterielkungörelse)
 • 1969:144 Kungörelse om användning av visst papper vid tryckningsarbete avseende viktigare statsändamål
 • 1964:810 Kungörelse om avlysning av allmänt vattenområde för militär verksamhet
 • 1958:408 Kungörelse om avlönings- och pensionsförmåner för innehavare av vissa i lönegrad uppflyttade tjänster;
 • 1961:384 Kungörelse om avskrivning av lån för studier
 • 1972:698 Kungörelse om avtalet mellan Sverige och Europeiska ekonomiska gemenskapen
 • 1962:370 Kungörelse om avveckling av rekognitionsavgifterna till Danviks hospital
 • 1972:17 Kungörelse om behandling av föremål som upphittats inom flygplats eller på luftfartyg, m.m.
 • 1971:7 Kungörelse om behörighet för vissa tingsrätter att upptaga tryckfrihetsmål
 • 1933:668 Kungörelse om beskaffenheten av laggillt stängsel i vissa delar av riket m.m.
 • 1925:379 Kungörelse om bestridande i vissa fall med allmänna medel av kostnader, förenade med inlösen av under nyttjanderätt upplåtet område m.m.
 • 1934:59 Kungörelse om bestridande med allmänna medel av vissa med betesreglering förenade kostnader
 • 1947:32 Kungörelse om betesreglering inom Nedertorneå och Karl Gustavs socknar i Norrbottens län
 • 1964:93 Kungörelse om betesreglering inom Ullatti skogsvårdsområde i Gällivare socken i Norrbottens län
 • 1957:11 Kungörelse om betesreglering inom vissa skogsvårdsområden i Arvidsjaurs, Arjeplogs, Gällivare och Jokkmokks socknar i Norrbottens län
 • 1954:17 Kungörelse om betesreglering inom vissa skogsvårdsområden i Gällivare, Arvidsjaurs och Jokkmokks socknar i Norrbottens län
 • 1949:34 Kungörelse om betesreglering inom vissa skogsvårdsområden i Lycksele, Fredrika, Stensele, Vilhelmina, Örträsks och Åsele socknar i Västerbottens län
 • 1955:23 Kungörelse om betesreglering inom vissa skogsvårdsområden i Lycksele, Stensele, Vilhelmina, Dorotea, Åsele och Fredrika socknar i Västerbottens län
 • 1952:651 Kungörelse om betesreglering inom vissa skogsvårdsområden i Lycksele, Åsele, Fredrika, Dorotea, Stensele och Malå socknar i Västerbottens län
 • 1972:27 Kungörelse om bevarande av deklarationer avgivna till ledning vid 1966 års taxering
 • 1948:385 Kungörelse om bevarande av deklarationer jämte tillhörande uppgifter för 1938 års allmänna fastighetstaxering
 • 1962:591 Kungörelse om bevarande av deklarationer och andra till ledning vid 1952 års allmänna fastighetstaxering avgivna uppgifter
 • 1967:704 Kungörelse om bevarande av deklarationer och andra till ledning vid 1957 års allmänna fastighetstaxering avgivna uppgifter
 • 1965:725 Kungörelse om eftergift av statsverkets rätt på grund av vissa garantiförbindelser
 • 1971:526 Kungörelse om efterlevande makes pensionsrätt enligt äldre statliga familjepensionsbestämmelser
 • 1958:558 Kungörelse om elektrisk svagströmslednings anordnande i förhållande till starkströmsledning
 • 1964:811 Kungörelse om ersättning för intrång i fiske till följd av militär verksamhet
 • 1967:895 Kungörelse om ersättning till nämndemän för vissa syner och besiktningar
 • 1933:519 Kungörelse om ersättning till vissa synemän samt till sakkunnigt biträde vid förrättning enligt lagen om ägofred
 • 1940:961 Kungörelse om examina som avläggas under inseende av Musikaliska akademiens styrelse;
 • 1950:516 Kungörelse om fastighetsregister för stad enligt lösbladssystem
 • 1973:220 Kungörelse om fastställande av procenttal för tillägg till vissa ansvarslivräntor, m.m.
 • 1973:219 Kungörelse om fastställande av procenttal för ändring av skadeståndslivräntor
 • 1970:927 Kungörelse om fastställande av tabeller till ledning vid uträknandet av arvsskatt och gåvoskatt
 • 1973:1166 Kungörelse om förande av samfällighets föreningsregister
 • 1941:846 Kungörelse om förbud mot förorening av vattensystemen inom vissa nationalparker
 • 1957:122 Kungörelse om förbud mot utförsel av tobaksvaror såsom last med vissa mindre fartyg
 • 1970:113 Kungörelse om förevisning av brandfarlig biograffilm
 • 1952:169 Kungörelse om förfarandet vid införlivning av mark med eller avyttring av mark från häradsallmänning eller allmänningsskog i Norrland eller Dalarna
 • 1973:698 Kungörelse om försäkran angående frihet från vissa äktenskapshinder
 • 1970:149 Kungörelse om handel med preventivmedel;
 • 1973:948 Kungörelse om hindersprövning för vigsel inför svensk vigselförrättare utom riket
 • 1949:501 Kungörelse om hovrättsting;
 • 1940:440 Kungörelse om hänförande av vissa automobiler till fordonstypen motorredskap;
 • 1974:6 Kungörelse om ikraftträdande av en överenskommelse mellan Sverige, Danmark, Finland och Norge om samordning av pensionsrätt enligt statliga pensionsordningar
 • 1950:407 Kungörelse om inbetalning av avgifter till Patent- och registreringsverket genom posten
 • 1953:640 Kungörelse om införande av benämningarna televerket och telestyrelsen;
 • 1970:496 Kungörelse om införsel och användning av reservdelar och tillbehör till luftfartyg utan hinder av mönsterrätt
 • 1967:845 Kungörelse om införsel och användning av reservdelar och tillbehör till luftfartyg utan hinder av patent
 • 1959:327 Kungörelse om införsel till riket av preventivmedel;
 • 1967:448 Kungörelse om innehav och användning inom svenskt territorium av radiosändare och mottagare på utländskt fartyg, luftfartyg eller motorfordon;
 • 1969:379 Kungörelse om inskrivning och redovisning av värnpliktiga
 • 1970:100 Kungörelse om investeringsavgift för vissa byggnadsarbeten (obsolet)
 • 1965:470 Kungörelse om jubileumsmynt till etthundraårsminnet av representationsreformen år 1866
 • 1970:344 Kungörelse om kompetenskrav för förare av större fritidsbåtar
 • 1974:270 Kungörelse om kontroll vid införsel av livsmedel
 • 1974:271 Kungörelse om kontroll vid utförsel av livsmedel
 • 1973:863 Kungörelse om kristidsnämnder
 • 1970:469 Kungörelse om kungörande i kyrka
 • 1972:539 Kungörelse om kupongskatt för person med hemvist i Grekland, m.m.
 • 1974:70 Kungörelse om kupongskatt för person med hemvist i Kenya, m.m.
 • 1971:1253 Kungörelse om kupongskatt för person med hemvist i Malaysia, m.m.
 • 1972:476 Kungörelse om kupongskatt för person med hemvist i Österrike, m.m.
 • 1972:543 Kungörelse om kupongskatt för person som är bosatt eller medborgare i Amerikas Förenta Stater, m.m.
 • 1973:53 Kungörelse om kupongskatt för person som är bosatt i Arabrepubliken Egypten (f.d. provinsen Egypten i Förenade Arabrepubliken), m.m.
 • 1974:26 Kungörelse om kupongskatt för person som är bosatt i Israel
 • 1966:550 Kungörelse om köttbesiktning beträffande renkött m.m.
 • 1974:1051 Kungörelse om läkarintyg för omyndighets- och myndighetsförklaringar
 • 1970:738 Kungörelse om läkemedelsförsörjningen vid sjukvårdsinrättningarna
 • 1964:886 Kungörelse om medelsförvaltningen i länen (medelsförvaltningskungörelsen);
 • 1968:351 Kungörelse om måltidspriser vid personalserveringar inom statlig verksamhet, m.m.
 • 1968:536 Kungörelse om ny internationell signalbok för sjöfarten
 • 1970:69 Kungörelse om offentligt ombud hos landshypoteksförening
 • 1968:453 Kungörelse om placering av donations- och fondmedel som förvaltas av statlig myndighet
 • 1968:613 Kungörelse om procentsats för uttag av redareavgift för sjöfolks pensionering
 • 1973:196 Kungörelse om prövning av förstagångshyra i vissa orter
 • 1971:1013 Kungörelse om prövning av vissa ärenden rörande fastighetsregistrering
 • 1967:446 Kungörelse om radiosändare;
 • 1973:686 Kungörelse om registrering av svenska kommunala vapen
 • 1971:713 Kungörelse om renovation av bouppteckningsprotokoll
 • 1973:875 Kungörelse om rikets indelning i polisdistrikt
 • 1913:380 Kungörelse om rätt för den som är bosatt i utlandet att giva eller medverka i offentlig föreställning m.m. i Sverige
 • 1962:393 Kungörelse om rätt i vissa fall för kommun eller annan att uppbära folkpension
 • 1971:744 Kungörelse om sedlar på ettusen kronor med viss ändring i papperets utseende
 • 1959:82 Kungörelse om skattefrihet för vissa anslag från lågkonjunkturfond m.m.
 • 1973:266 Kungörelse om skyldighet för allmän domstol att underrätta om fullföljd talan
 • 1965:63 Kungörelse om skyldighet för domstol att underrätta lantbruksstyrelsen om dom i vissa brottmål
 • 1971:709 Kungörelse om skyldighet för inskrivningsmyndighet att lämna vissa underrättelser om sökta lagfarter m. m.
 • 1951:367 Kungörelse om skyldighet för näringsidkare att till statens handels- och industrikommission avlämna vissa uppgifter om produktionsförhållanden m.m.
 • 1955:671 Kungörelse om skyldighet i vissa fall att avlämna kontrolluppgifter för inkomsttaxeringen
 • 1973:810 Kungörelse om socialnämnds medverkan vid fastställande av faderskap, m.m.
 • 1970:397 Kungörelse om statens övertagande av lokalhållningen för de allmänna underrätterna
 • 1965:561 Kungörelse om statistiska uppgifter angående vägtrafikolyckor
 • 1954:311 Kungörelse om statlig garanti för lån för uppförande av lagerhus m.m. för jordbruksändamål
 • 1970:745 Kungörelse om statlig lönegaranti vid konkurs
 • 1970:613 Kungörelse om statsbidrag i vissa fall till Gotlands kommun
 • 1972:416 Kungörelse om statsmyndigheternas skadereglering i vissa fall
 • 1972:642 Kungörelse om sättet för bevakande av statens talan i ärenden om utfärdande av överlåtelsehandling (skattebrev) på krononybyggen
 • 1971:14 Kungörelse om tillägg till vissa statliga skadelivräntor, m.m.
 • 1969:190 Kungörelse om tillämpning av avtal den 17 juni 1968 mellan Sverige och Singapore för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och förmögenhet
 • 1972:477 Kungörelse om tillämpning av 3 § lagen (1971:965) om straff för trafikbrott som begåtts utomlands
 • 1967:722 Kungörelse om tillämpning av avtal den 14 maj 1935 mellan Sverige och Tyska riket för undvikande av dubbelbeskattning beträffande arvsskatt
 • 1967:733 Kungörelse om tillämpning av avtal den 15 maj 1962 mellan Sverige och Israel för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på kvarlåtenskap
 • 1968:745 Kungörelse om tillämpning av avtal den 17 september 1966 mellan Sverige och Peru för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet
 • 1967:730 Kungörelse om tillämpning av avtal den 18 januari 1956 mellan Sverige och Belgien för undvikande av dubbelbeskattning och för reglering av vissa andra frågor beträffande skatter på kvarlåtenskap
 • 1967:731 Kungörelse om tillämpning av avtal den 20 december 1956 mellan Sverige och Italien för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på kvarlåtenskap
 • 1967:723 Kungörelse om tillämpning av avtal den 20 november 1936 mellan Sverige och Ungern för undvikande av dubbelbeskattning beträffande arvsskatt
 • 1967:734 Kungörelse om tillämpning av avtal den 21 november 1962 mellan Sverige och Österrike för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på kvarlåtenskap
 • 1965:38 Kungörelse om tillämpning av avtal den 23 mars 1939 mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater för undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av bestämmelser angående ömsesidig handräckning beträffande inkomst- och andra skatter
 • 1967:724 Kungörelse om tillämpning av avtal den 24 december 1936 mellan Sverige och Frankrike för undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av bestämmelser angående handräckning beträffande arvsskatt
 • 1967:728 Kungörelse om tillämpning av avtal den 25 april 1952 mellan Sverige och Nederländerna för undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av bestämmelser angående ömsesidig handräckning beträffande skatter på kvarlåtenskap
 • 1967:735 Kungörelse om tillämpning av avtal den 25 april 1963 mellan Sverige och Spanien för undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av bestämmelser angående ömsesidig handräckning beträffande skatter på kvarlåtenskap
 • 1967:732 Kungörelse om tillämpning av avtal den 29 maj 1961 mellan Sverige och Republiken Sydafrika för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på kvarlåtenskap
 • 1966:554 Kungörelse om tillämpning av avtal den 7 maj 1965 mellan Sverige och Schweiz för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet;
 • 1974:69 Kungörelse om tillämpning av avtal mellan Sverige och Kenya för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet
 • 1971:1252 Kungörelse om tillämpning av avtal mellan Sverige och Malaysia för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter, m. m.
 • 1961:521 Kungörelse om tillämpning av avtal mellan Sverige och Marocko för undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av bestämmelser angående ömsesidig handräckning beträffande direkta skatter
 • 1970:769 Kungörelse om tillämpning av avtal mellan Sverige och Österrike för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet
 • 1972:66 Kungörelse om tillämpning av den europeiska konventionen den 13 december 1968 om skydd av djur under internationella transporter
 • 1955:105 Kungörelse om tillämpning av en mellan Sverige, Danmark och Norge den 19 mars 1955 träffad överenskommelse rörande underlättande av den sanitära kontrollen över trafiken mellan länderna;
 • 1963:234 Kungörelse om tillämpning av ett mellan Sverige och Argentina den 3 september 1962 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet
 • 1954:5 Kungörelse om tillämpning av ett mellan Sverige och Belgien den 1 april 1953 undertecknat avtal för undvikande av dubbelbeskattning och för reglering av vissa andra frågor beträffande skatter å inkomst och förmögenhet
 • 1960:549 Kungörelse om tillämpning av ett mellan Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland den 17 april 1959 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet även som beträffande vissa andra skatter
 • 1959:22 Kungörelse om tillämpning av ett mellan Sverige och Förenade Arabrepubliken den 29 juli 1958 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomst- och förmögenhetsskatter
 • 1963:497 Kungörelse om tillämpning av ett mellan Sverige och Grekland den 6 oktober 1961 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter å inkomst och förmögenhet
 • 1960:617 Kungörelse om tillämpning av ett mellan Sverige och Israel den 22 december 1959 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet
 • 1956:51 Kungörelse om tillämpning av ett mellan Sverige och Sydafrikanska unionen den 28 juli 1955 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter;
 • 1958:262 Kungörelse om tillämpning av lagen (1943:881) om polisens ställning under krig
 • 1973:198 Kungörelse om tillämpning av lagen (1973:189) med särskilda hyresbestämmelser för vissa orter
 • 1974:465 Kungörelse om tillämpning av lagen (1974:8) om rättegången i tvistemål om mindre värden
 • 1971:130 Kungörelse om tillämpning av protokoll mellan Sverige och Sovjetunionen angående ömsesidig skattebefrielse för luftfartsföretag och deras anställda
 • 1973:563 Kungörelse om tillämpning av protokoll mellan Sverige och Sovjetunionen angående ömsesidig skattebefrielse för sjöfartsföretag
 • 1973:138 Kungörelse om tillämpning av rättshjälpslagen (1972:429) beträffande medborgare i vissa främmande stater
 • 1971:1016 Kungörelse om tillämpning av stadgan för finsk-svenska gränsälvskommissionen
 • 1971:1018 Kungörelse om tillämpning av stadgan för fisket inom Torne älvs fiskeområde
 • 1971:1019 Kungörelse om tillämpning av stadgan om prövnings- och anmälningsskyldighet för verksamhet som avses i kap. 6 art. 3 i gränsälvsöverenskommelsen mellan Sverige och Finland
 • 1967:558 Kungörelse om tillämpning av svensk standard inom viss byggnadsverksamhet
 • 1943:137 Kungörelse om tillämpningen av lagen den 13 mars 1942 (nr 87) med särskilda bestämmelser angående stats- och kommunalmyndigheterna och deras verksamhet vid krig eller krigsfara m.m.
 • 1963:439 Kungörelse om tillämpningen av läkemedelsförordningen den 14 december 1962 (nr 701)
 • 1972:116 Kungörelse om tull- och skattefrihet vid uppförande och underhåll av vissa stängsel för renar
 • 1970:650 Kungörelse om undanförsel och förstöring av egendom som tillhör eller innehaves av statlig myndighet m.fl.
 • 1970:645 Kungörelse om undanförsel och förstöring av elkraftanläggning
 • 1970:644 Kungörelse om undanförsel och förstöring av järnvägsansläggning
 • 1970:647 Kungörelse om undanförsel och förstöring av luftfartsanläggning
 • 1970:649 Kungörelse om undanförsel och förstöring av sjöfartsanläggning
 • 1970:646 Kungörelse om undanförsel och förstöring av teleanläggning
 • 1970:648 Kungörelse om undanförsel och förstöring av väganläggning
 • 1951:321 Kungörelse om undanröjande av för sjöfarten eller fisket hinderliga vrak m.m.
 • 1971:1217 Kungörelse om underrättelse enligt 18 kap. 6 § jordabalken
 • 1967:642 Kungörelse om underrättelser rörande försäkrade enligt lagen om allmän försäkring m.m.
 • 1966:436 Kungörelse om undersökning av militära luftfartsolyckor
 • 1969:475 Kungörelse om uppbörd av särskilda avgifter genom Tullverkets försorg
 • 1970:27 Kungörelse om uppgifter till lagfarts- och fastighetsprisstatistiken;
 • 1968:379 Kungörelse om uppläggande av nytt fastighetsregister, m.m.
 • 1966:320 Kungörelse om upplåtelse från staten av rätt till sand-, grus- eller stentäkt inom vissa allmänna vattenområden
 • 1973:261 Kungörelse om utbetalning av vissa ersättningar i mål eller ärende vid domstol, m.m.
 • 1962:564 Kungörelse om utgivande av riksbankssedlar å fem kronor med vissa förändringar i papperets utseende
 • 1973:519 Kungörelse om utlandsmyndighets medverkan vid översändande av sjömäns och vissa andra arbetstagares lönemedel från utlandet till Sverige;
 • 1970:710 Kungörelse om utlämning till eller från Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling
 • 1965:40 Kungörelse om uttagande i vissa fall av ogulden skatt på utdelning från företag i Amerikas Förenta Stater
 • 1965:119 Kungörelse om utövande av tillsyn över vissa kronohemman, m.m.;
 • 1960:515 Kungörelse om vad som skall iakttagas vid beredskapstillstånd m. m. (beredskapskungörelse)
 • 1959:147 Kungörelse om viss lots- och fyrstaten tillhörande personals skyldighet att fullgöra militärtjänstgöring
 • 1971:1206 Kungörelse om viss uppgiftsskyldighet rörande byggnadsarbete
 • 1974:804 Kungörelse om viss uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja
 • 1942:886 Kungörelse om vissa inskränkningar vid krig eller krigsfara i rätten att begagna för allmän trafik avsedda transportmedel m.m.
 • 1967:497 Kungörelse om vissa register hos folkbokföringsmyndighet över fastigheter och skattskyldiga m. fl.
 • 1969:645 Kungörelse om vissa rättigheter för statslösa personer och politiska flyktingar
 • 1971:1086 Kungörelse om äganderättsutredning och legalisering
 • 1974:429 Kungörelse om ändrad benämning på delegationen för atomenergifrågor
 • 1968:517 Kungörelse om ändring i slutprotokollet till avtalet den 21 december 1949 mellan Sverige och Finland för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet
 • 1968:633 Kungörelse om återföring av särskilt inves teringsavdrag vid taxering till statlig inkomstskatt
 • 1947:643 Kungörelse om överbringande av rättegångsfullmakt genom telegram
 • 1962:25 Kungörelse om överenskommelse mellan Konungariket Sveriges regering och Förbundsrepubliken Tysklands regering rörande införsel och återutförsel av ädelmetallvaruprover
 • 1973:562 Kungörelse om överenskommelse mellan Sverige och Italien om skattebefrielse beträffande arv och gåva till förmån för stat och kulturinstitut
 • 1964:574 Kungörelse om överflyttande på studiemedelsnämnderna av de uppgifter som tillkomma statsstipendienämnderna
 • 1947:970 Kungörelse om överflyttande å arbetsmarknadsstyrelsen av de uppgifter, som tillkomma statens arbetsmarknadskommission
 • 1962:273 Kungörelse om överflyttande å kommerskollegium och överstyrelsen för ekonomisk försvarsberedskap av de uppgifter, som tillkomma statens handelslicensnämnd
 • 1955:674 Kungörelse om överflyttande å sjöfartsverket av de uppgifter, som tillkomma lotsverket och sjökarteverket, ävensom av vissa uppgifter, som tillkomma kommerskollegium samt väg- och vattenbyggnadsstyrelsen
 • 1961:645 Kungörelse om överflyttande å överstyrelsen för ekonomisk försvarsberedskap centrala civila transportkommittén, statens biltrafiknämnd och sjöfartsstyrelsen av de uppgifter, som tillkomma riksnämnden för ekonomisk försvarsberedskap
 • 1973:593 Kungörelse om överförande av vissa uppgifter från Kommerskollegium till Statens industriverk
 • 1959:518 Kungörelse rörande tillämpning av lagarna den 6 december 1946 (nr 741) och den 4 december 1959 (nr 517) om förlängning av tiden för vissa servitut
 • 1973:950 Kungörelseom utredning angående frihet från äktenskapshinder enligt lagen i främmande stat
 • 1834:30 s. 3 Kungörelse angående en viss preskriptionstid för uppvisande i banken av utelöpande invisningar och insättningsbevis, som i bankens räkenskaper balanseras
 • 1860:49 s. 3 Kungörelse angående behandlingen av tvistefrågor om upphörande av åbo- och besittningsrätt till Kronohemman och lägenheter
 • 1861:29 s. 1 Kungörelse angående försäljning till skatte av de Danviks hospital tillhöriga, med ständig städje- och besittningsrätt upplåtna hemman och lägenheter
 • 1880:48 s. 1 Kungörelse om särskilda föreskrifter angående inrättande och förande av fastighetsbok i fråga om vissa järnvägar
 • 1885:56 s.1 Kungörelse med vissa föreskrifter till beredande av skydd för undervattenstelegrafkablar
 • 1904:12 s.3 Kungörelse angående vad till svenska handelns och sjöfartens betryggande under krig mellan främmande makter bör iakttagas m.m.
 • 1942:841 Kungörelsen om efterspaning av värnpliktiga m.fl. för överlämnande av militär order eller andra militära meddelanden
 • 1928:404 Kungörlese angående utbetalande av staten påförda utskylder m.m.
 • 1971:49 Kupongskatteförordning
 • 1970:624 Kupongskattelag
 • 2012:146 Kustbevakningsdataförordning
 • 2012:145 Kustbevakningsdatalag
 • 1988:1148 Kyrkofondsförordning
 • 1988:182 Kyrkofondslag;
 • 1686:0903 Kyrkolag
 • 1992:300 Kyrkolag
 • 1950:375 Kyrkomusikerförordning
 • 1990:931 Köplag
 • 1977:722 Körkortsförordning
 • 1998:980 Körkortsförordning
 • 1977:477 Körkortslag
 • 1998:488 Körkortslag
 • 2011:1211 Lag om Konsumentombudsmannens medverkan i vissa tvister
 • 1982:395 Lag om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning
 • 1991:2027 Lag om kabelsändningar till allmänheten
 • 1981:131 Lag om kallelse på okända borgenärer
 • 2014:966 Lag om kapitalbuffertar
 • 2006:1371 Lag om kapitaltäckning och stora exponeringar
 • 2007:592 Lag om kassaregister m.m.
 • 1944:133 Lag om kastrering
 • 1985:426 Lag om kemiska produkter
 • 1990:582 Lag om koldioxidskatt
 • 2010:1065 Lag om kollektivtrafik
 • 1914:45 Lag om kommission
 • 1964:63 Lag om kommunal beredskap
 • 1987:1274 Lag om kommunal bostadsanvisningsrätt;
 • 1977:439 Lag om kommunal energiplanering
 • 2007:1398 Lag om kommunal fastighetsavgift
 • 1946:727 Lag om kommunal fondbildning
 • 1995:1393 Lag om kommunal lantmäterimyndighet
 • 2004:772 Lag om kommunal medverkan vid statlig trängselskatt
 • 1987:24 Lag om kommunal parkeringsövervakning m.m.
 • 1997:614 Lag om kommunal redovisning
 • 1986:753 Lag om kommunal tjänsteexport
 • 1994:692 Lag om kommunala folkomröstningar
 • 1979:412 Lag om kommunala indelningsdelegerade
 • 2004:773 Lag om kommunalekonomisk utjämning
 • 1993:406 Lag om kommunalt stöd till boendet
 • 1989:977 Lag om kommunalt stöd till ungdomsorganisationer
 • 2008:307 Lag om kommunalt vårdnadsbidrag
 • 2000:1383 Lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar
 • 1991:1110 Lag om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor
 • 1995:706 Lag om kommuners ansvar för ungdomar
 • 1992:72 Lag om koncessionsavgift på televisionens och radions område
 • 2010:813 Lag om konsulära katastrofinsatser
 • 2003:491 Lag om konsulärt ekonomiskt bistånd
 • 2014:1449 Lag om konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning
 • 1997:218 Lag om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende
 • 1988:688 Lag om kontaktförbud
 • 1973:371 Lag om kontant arbetsmarknadsstöd
 • 1966:314 Lag om kontinentalsockeln
 • 1979:468 Lag om konto för likviditetsutjämning
 • 1998:1479 Lag om kontoföring av finansiella instrument
 • 1985:12 Lag om kontroll av berusningsmedel på sjukhus
 • 2013:363 Lag om kontroll av ekologisk produktion
 • 1985:342 Lag om kontroll av husdjur m. m.
 • 2006:807 Lag om kontroll av husdjur, m.m.
 • 1992:860 Lag om kontroll av narkotika
 • 1989:164 Lag om kontroll genom teknisk provning och om mätning
 • 2002:93 Lag om kooperativ hyresrätt
 • 2010:1010 Lag om kreditvärderingsinstitut
 • 1964:47 Lag om krigshjälp
 • 1992:1300 Lag om krigsmateriel
 • 1977:267 Lag om krigsskadeersättning till sjömän
 • 1974:203 Lag om kriminalvård i anstalt
 • 1976:296 Lag om kriskoppling
 • 1987:269 Lag om kriterier för bestämmande av människans död
 • 1929:164 Lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån
 • 1976:633 Lag om kungörande av lagar och andra författningar
 • 1977:654 Lag om kungörande i mål och ärenden hos myndighet m.m.
 • 2001:239 Lag om kvalificerad yrkesutbildning
 • 2000:832 Lag om kvalificerade elektroniska signaturer
 • 2006:939 Lag om kvalificerade skyddsidentiteter
 • 2013:984 Lag om kvotplikt för biodrivmedel
 • 1981:1216 Lag om kyrklig beredskap
 • 1972:704 Lag om kyrkofullmäktigval, m.m.
 • 1989:8 Lag om kyrkomusiken i svenska kyrkan
 • 1947:275 Lag om kyrkomusiker
 • 1997:1320 Lag om kärnkraftens avveckling
 • 1984:3 Lag om kärnteknisk verksamhet
 • 1944:302 Lag om köpares rätt till märkt virke
 • 2008:475 Lag om kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik
 • 2006:1035 Tillkännagivande om de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m.
 • 2009:913 Tillkännagivande om de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m.