Lagar

Inledande tecken

1 2 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z Å Ä Ö

Utgivningsår

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1902 1901 1900 1899 1898 1895 1891 1885 1884 1883 1880 1878 1874 1873 1872 1870 1867 1866 1864 1863 1861 1860 1855 1851 1848 1845 1844 1840 1834 1829 1828 1827 1821 1810 1772 1757 1736 1723 1686

Lagar med inledande tecken L

 • 2009:19 Förordning om lån till företag i fordonsindustrin
 • 2008:1302 Lag om avtal mellan Sverige och Isle of Man om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap
 • 1979:573 Förordning med länsrättsinstruktion
 • 1986:1122 Förordning med länsstyrelseinstruktion
 • 1990:1510 Förordning med länsstyrelseinstruktion
 • 1997:1258 Förordning med länsstyrelseinstruktion
 • 2002:864 Förordning med länsstyrelseinstruktion
 • 2007:825 Förordning med länsstyrelseinstruktion
 • 1994:946 Förordning om den nationella forskningsanläggningen i elektronacceleratorlaboratoriet (MAX IV-laboratoriet) i Lund
 • 2003:439 Förordning om lastning och lossning av bulkfartyg
 • 1993:971 Förordning om leksakers säkerhet
 • 2011:703 Förordning om leksakers säkerhet
 • 1987:886 Förordning om licens för yrkesfiske
 • 2015:407 Förordning om lokalt ledd utveckling
 • 1982:914 Förordning om lotsavgifter
 • 1999:215 Förordning om lotsavgifter
 • 1982:569 Förordning om lotsning m.m.
 • 2004:1101 Förordning om luftfartsskydd
 • 1986:172 Förordning om luftfartygsregistret m.m.
 • 1997:693 Förordning om luftförorening genom ozon
 • 2010:1007 Förordning om lufttransporter
 • 1996:435 Förordning om lägenhetsregister
 • 2007:108 Förordning om lägenhetsregister
 • 1979:38 Förordning om läkarintyg för sjöfolk
 • 1993:1663 Förordning om läkarvårdsersättning
 • 1994:1121 Förordning om läkarvårdsersättning
 • 2002:687 Förordning om läkemedelsförmåner m.m.
 • 2009:626 Förordning om läkemedelsförteckning
 • 1981:608 Förordning om läkemedelskostnader, m.m.
 • 2005:363 Förordning om läkemedelsregister hos Socialstyrelsen
 • 1997:263 Förordning om länsplaner för regional transportinfrastruktur
 • 2011:268 Förordning om lärar- och förskollärarregister
 • 1987:721 Förordning om lärarresurser i specialskolan m. m.
 • 1988:103 Förordning om lån till den mindre skeppsfarten
 • 1976:1012 Förordning om löneavdrag vid disciplinbot
 • 1991:333 Förordning om lönebidrag
 • 1994:1283 Förordning om lönegarantiregister
 • 1973:105 Kungörelse om länsbeteckningar
 • 1961:462 Kungörelse om lönenämnder för tjänsteplikt
 • RFS1975:6 Lag med reglemente för riksbanken (Bankoreglementet)
 • 1939:608 Lag om enskilda vägar
 • 1982:942 Lag om svenska kyrkan
 • 1970:172 Lag (1970:172 om begränsning av skatt i vissa fall
 • 1968:361 Lag om avgift vid införsel av vissa bakverk;
 • 1986:99 Lag om försöksverksamhet med ökade kommunala befogenheter vid tillsyn enligt djurskyddslagen (1988:534)
 • 1974:204 Lag om ikraftträdande av vissa lagar på kriminalvårdens område
 • 1925:456 Lag angående anlitande av kyrkofonden för uppförande av prästgårdar inom vissa delar av Härnösands och Luleå stift
 • 1936:282 Lag angående användning i vissa fall av kommun eller annan samfällighet tillhörig egendom
 • 1907:15 s.1 Lag angående avlösning av avgäld från avsöndrad lägenhet
 • 1940:300 Lag angående förordnande om anstånd med betalning av gäld m.m. (moratorielag)
 • 1915:187 Lag angående grunder för upplåtelse av vissa kronan tillhöriga vattenfall och strömfall
 • 1968:598 Lag angående handläggning av frågor om regionplan för kommunerna i Stockholms län
 • 1933:315 Lag angående införande av lagen om boutredning och arvskifte
 • 1955:184 Lag angående införande av nya lagen om bankrörelse
 • 1951:309 Lag angående införande av nya lagen om ekonomiska föreningar
 • 1955:417 Lag angående införande av nya lagen om sparbanker
 • 1909:53 s. 7 Lag angående marks avstående för nomadlapparnas behov vid avvittring ovan odlingsgränsen
 • 1940:143 Lag angående preskription av vissa riksbankssedlar av äldre typ
 • 1931:155 Lag angående rätt för Konungen att meddela bestämmelser om internationella rättsförhållanden rörande äktenskaps rättsverkningar
 • 1933:359 Lag angående vad med fastighets taxeringsvärde i vissa fall skall förstås
 • 1928:409 Lag angående vad med uppskattning till allmän bevillning av fast egendom i vissa fall skall förstås;
 • 1934:437 Lag för Sveriges riksbank
 • 1955:229 Lag i anledning av Sveriges tillträde till 1948 års konvention rörande internationellt erkännande av rätt till luftfartyg
 • 1927:28 Lag innefattande bestämmelser angående högmässogudstjänsts förrättande å annan plats än i kyrka
 • 1926:1 Lag innefattande bestämmelser i anledning av konventionen den 9 maj 1925 mellan Sverige och Finland angående renar i gränsområdena
 • 1902:71 s.1 Lag innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar
 • 1927:26 Lag innefattande ändring i gällande stadganden om allmänt skriftermål
 • 1927:25 Lag innefattande ändring i gällande stadganden om nattvardsgång
 • 1994:1500 Lag med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen
 • 1997:191 Lag med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner
 • 1988:695 Lag med anledning av Sveriges tillträde till den europeiska konventionen mot tortyr m.m.
 • 1969:12 Lag med anledning av Sveriges tillträde till konventionen den 19 maj 1956 om fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg
 • 1983:1015 Lag med anledning av Sveriges tillträde till konventionen den 6 april 1974 om en uppförandekod för linjekonferenser
 • 1996:1436 Lag med anledning av bildandet av Skattemyndigheten i Skåne län
 • 1998:1673 Lag med anledning av en ny regionindelning för skatteförvaltningen
 • 1971:850 Lag med anledning av gränsälvsöverenskommelsen den 16 september 1971 mellan Sverige och Finland
 • 1969:780 Lag med anledning av införande av enhetlig kommunbeteckning, m.m.;
 • 1972:752 Lag med anledning av införandet av ny vägtrafiklagstiftning
 • 2006:671 Lag med anledning av inrättande av Kronofogdemyndigheten
 • 1972:114 Lag med anledning av konventionen den 9 februari 1972 mellan Sverige och Norge om renbetning
 • 1974:268 Lag med anledning av miljöskyddskonventionen den 19 februari 1974 mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige
 • 1967:866 Lag med anledning av sammanslagning av medicinalstyrelsen,medicinalstyrelsens sjukvårdsberedskapsnämnd och socialstyrelsen
 • 1967:782 Lag med anledning av sammanslagning av överståthållarämbetet och länsstyrelsen i Stockholms län
 • 1971:852 Lag med anledning av tilläggsöverenskommelsen den 16 september 1971 mellan Sverige och Finland till överenskommelsen den 17 februari 1949 om flottningen i Torne och Muonio gränsälvar
 • 1978:277 Lag med bemyndigande att meddela föreskrifter i fråga om anordning för förbrukningsmätning av elektrisk energi, vatten eller värmeenergi, m.m.
 • 1976:610 Lag med bemyndigande att meddela föreskrifter om anställning som präst i svenska kyrkan
 • 1975:86 Lag med bemyndigande att meddela föreskrifter om auktorisation och godkännande av revisor
 • 1975:588 Lag med bemyndigande att meddela föreskrifter om auktorisation och godkännande av översättare och tolkar
 • 1986:1202 Lag med bemyndigande att meddela föreskrifter om betalningsvillkor vid kreditköp
 • 1980:705 Lag med bemyndigande att meddela föreskrifter om godkännande av enskilda tandtekniska laboratorier
 • 1977:484 Lag med bemyndigande att meddela föreskrifter om hissar och andra lyft- eller transportanordningar m.m.
 • 1975:85 Lag med bemyndigande att meddela föreskrifter om in- eller utförsel av varor
 • 1986:343 Lag med bemyndigande att meddela föreskrifter om kommuners och landstingskommuners medverkan i utbildning
 • 1975:88 Lag med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer
 • 1975:74 Lag med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter för trädgårdsnäringen
 • 2014:140 Lag med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn
 • 1994:791 Lag med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter på energiområdet
 • 1994:69 Lag med bemyndigande att tillämpa lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner i fråga om en handelsblockad mot Libyen
 • 1990:77 Lag med bemyndigande att tillämpa lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner i fråga om en handelsblockad mot Sydafrika;
 • 1987:474 Lag med bemyndigande att tillämpa lagen (1971:176) om vissa internationellas anktioner i fråga om en handelsblockad mot Sydafrika och Namibia;
 • 1978:493 Lag med bemyndigande att upphäva föreskrifter om skyldighet att tillhöra särskild studerandesammanslutning
 • 1988:571 Lag med bemyndigande att upphäva viss förordning;
 • 1979:1035 Lag med bemyndigande om utjämning av taxor för vissa lastbilstransporter
 • 2000:1377 Lag med bemyndigande om utjämning av taxor för vissa lastbilstransporter
 • 1934:67 Lag med bestämmelser om konkurs, som omfattar egendom i Danmark, Finland, Island eller Norge
 • 1981:50 Lag med bestämmelser om vissa medel avsedda för injektion
 • 2006:999 Lag med ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för Riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen
 • 1982:316 Lag med förbud mot könsstympning av kvinnor
 • 1991:1559 Lag med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
 • 1984:50 Lag med instruktion för Nordiska rådets svenska delegation
 • 2012:882 Lag med instruktion för Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna
 • 1983:1061 Lag med instruktion för riksdagens förvaltningskontor
 • 1974:1036 Lag med instruktion för riksdagens revisorer
 • 2006:74 Lag med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden
 • 2014:912 Lag med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden
 • 2002:460 Lag med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av vissa utländska avgöranden
 • 2001:394 Lag med kompletterande bestämmelser till Bryssel II-förordningen
 • 2008:450 Lag med kompletterande bestämmelser till Bryssel II-förordningen
 • 2012:735 Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning
 • 2013:287 Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister
 • 2015:197 Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor
 • 2014:534 Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s textilmärkningsförordning
 • 2014:1344 Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s tåg-, fartygs- och busspassagerarförordningar
 • 2011:603 Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s underhållsförordning och 2007 års Haagkonvention om underhållsskyldighet
 • 2005:1046 Lag med kompletterande bestämmelser till insolvensförordningen
 • 1976:276 Lag med provisoriska bestämmelser om statsbidrag till kommuner för vissa civilförsvarskostnader
 • 1983:1092 Lag med reglemente för Allmänna pensionsfonden
 • 1961:265 Lag med reglemente för förvaltningen av Riksförsäkringsverkets fonder
 • 2001:525 Lag med särskild bestämmelse om bostadsbidrag för år 2001
 • 1982:221 Lag med särskilda bestämmelser angående det kommunala skatteunderlaget;
 • 1942:87 Lag med särskilda bestämmelser angående stats- och kommunalmyndigheterna och deras verksamhet vid krig eller krigsfara m.m.;
 • 1946:805 Lag med särskilda bestämmelser angående vittne vid vissa rättshandlingar
 • 1992:654 Lag med särskilda bestämmelser om bostadsbidrag för år 1993
 • 1998:814 Lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning
 • 1972:49 Lag med särskilda bestämmelser om insättning på skogskonto
 • 1965:269 Lag med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
 • 1959:157 Lag med särskilda bestämmelser om makars gemensamma bostad
 • 1952:98 Lag med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål
 • 1993:778 Lag med särskilda bestämmelser om utbetalning av skattemedel år 1994
 • 1994:961 Lag med särskilda bestämmelser om utbetalning av skattemedel år 1995
 • 1995:896 Lag med särskilda bestämmelser om utbetalning av skattemedel år 1996
 • 1996:742 Lag med särskilda bestämmelser om utbetalning av skattemedel år 1997
 • 1997:684 Lag med särskilda bestämmelser om utbetalning av skattemedel år 1998
 • 1998:646 Lag med särskilda bestämmelser om utbetalning av skattemedel år 1999
 • 1992:1590 Lag med särskilda bestämmelser om utbetalning av skattemedel år 1993
 • 1980:621 Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga
 • 1973:189 Lag med särskilda hyresbestämmelser för vissa orter
 • 1985:250 Lag med tillfälliga bestämmelser för beskattningen av viss försäkringsrörelse
 • 1989:853 Lag med tillfälliga bestämmelser om pälsdjursuppfödares investeringsreserv;
 • 2008:418 Lag med tillfälliga bestämmelser om tillstånd att sända lokalradio
 • 1984:283 Lag med vissa bestämmelser för Scandinavian Airlines Systems flygpassagerarterminal i Malmö
 • 1970:390 Lag med vissa bestämmelser i anledning av statens övertagande av lokalhållningen för de allmänna underrätterna
 • 2014:580 Lag med vissa bestämmelser med anledning av en ny organisation för polisen
 • 1931:152 Lag med vissa bestämmelser mot illojal konkurrens
 • 1998:710 Lag med vissa bestämmelser om Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet
 • 1935:113 Lag med vissa bestämmelser om arbetsförmedling
 • 1941:881 Lag med vissa bestämmelser om dödande av handlingar som förstörts under krig m.m.
 • 1940:176 Lag med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg
 • 1938:470 Lag med vissa bestämmelser om främmande statsfartyg m.m.
 • 2006:502 Lag med vissa bestämmelser om förhandsavgörande från Europeiska unionens domstol
 • 1921:159 Lag med vissa bestämmelser om förmynderskap för omyndig medlem av det kungliga huset
 • 1968:738 Lag med vissa bestämmelser om godkännande av kyrkobyggnad
 • 1959:73 Lag med vissa bestämmelser om inländsk försäkringsrörelse vid krig m.m.
 • 1991:435 Lag med vissa bestämmelser om internationellt samarbete på brottmålsområdet
 • 1942:117 Lag med vissa bestämmelser om kungörande i kyrka m.m.
 • 1978:763 Lag med vissa bestämmelser om marknadsföring av alkoholdrycker
 • 1978:764 Lag med vissa bestämmelser om marknadsföring av tobaksvaror;
 • 1949:164 Lag med vissa bestämmelser om rättegången i tryckfrihetsmål;
 • 2013:329 Lag med vissa bestämmelser om skydd för personuppgifter vid polissamarbete och straffrättsligt samarbete inom Europeiska unionen
 • 1996:161 Lag med vissa bestämmelser om tillämpningen av dubbelbeskattningsavtal
 • 1959:74 Lag med vissa bestämmelser om utländsk försäkringsrörelse här i riket vid krig m.m.
 • 1977:1016 Lag med vissa bestämmelser på tryckfrihetsförordningens område
 • 1940:358 Lag med vissa bestämmelser till skydd för försvaret m.m.
 • 1929:405 Lag med vissa föreskrifter angående tillämpningen här i riket av svensk-norska vattenrättskonventionen av den 11 maj 1929
 • 1980:865 Lag mot skatteflykt
 • 1993:1302 Lag om EES-försäkringsgivares verksamhet i Sverige
 • 2003:493 Lag om EG:s förordning om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur
 • 1997:825 Lag om EG:s förordning om skydd mot extraterritoriell lagstiftning som antas av ett tredje land
 • 1990:313 Lag om Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden
 • 2010:449 Lag om Försvarsmaktens personal vid internationella militära insatser
 • 2006:343 Lag om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning
 • 1992:701 Lag om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa
 • 1968:576 Lag om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och om stadshypoteksföreningar
 • 1979:368 Lag om Lagrådet
 • 2003:333 Lag om Lagrådet
 • 1992:794 Lag om Luganokonventionen
 • 1999:131 Lag om Ombudsmannen mot etnisk diskriminering
 • 1991:196 Lag om PenningmarknadsCentralen PmC Aktiebolag;
 • 1987:519 Lag om Riksrevisionsverkets granskning av statliga aktiebolag och stiftelser
 • 1979:749 Lag om Stockholms fondbörs
 • 1999:289 Lag om Svenska kyrkans personal vid relationsändringen mellan staten och Svenska kyrkan den 1 januari 2000
 • 1970:65 Lag om Sveriges allmänna hypoteksbank och om landshypoteksföreningar
 • 1994:569 Lag om Sveriges samarbete med de internationella tribunalerna för brott mot internationell humanitär rätt
 • 1996:701 Lag om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
 • 2008:322 Lag om Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott
 • 1989:829 Lag om Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag
 • 1993:892 Lag om ackord rörande statliga fordringar m.m.
 • 2012:843 Lag om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning
 • 1978:428 Lag om aktiesparfonder
 • 1993:1441 Lag om allmän avgift för finansiering av kontantförmåner vid arbetslöshet
 • 1979:610 Lag om allmän investeringsreserv
 • 1982:423 Lag om allmän löneavgift
 • 1997:982 Lag om anmälan av vissa allvarliga sjukdomar
 • 2000:1087 Lag om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument
 • 1942:118 Lag om anordnande av högmässogudstjänst såsom barngudstjänst
 • 2014:514 Lag om ansvar för vissa säkerhetsfrågor vid statsministerns tjänstebostäder
 • 1985:1057 Lag om ansvarighet för lokala kabelsändningar
 • 1982:521 Lag om ansvarighet för radio- och kassettidningar
 • 1991:114 Lag om användning av viss genteknik vid allmänna hälsoundersökningar
 • 1975:295 Lag om användning av vissa tvångsmedel på begäran av främmande stat
 • 1983:1070 Lag om arbete i ungdomslag hos offentliga arbetsgivare
 • 1992:1163 Lag om arbetskraftens fria rörlighet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
 • 1995:564 Lag om arvode m.m. till Sveriges företrädare i Europaparlamentet
 • 1996:304 Lag om arvode m.m. till Sveriges ledamöter av Europaparlamentet
 • 1984:665 Lag om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ
 • 1987:576 Lag om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ
 • 1989:185 Lag om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ
 • 1987:1231 Lag om automatisk databehandling vid taxeringsrevision, m.m.
 • 1963:173 Lag om avdrag för avgifter till stiftelsen Svenska Filminstitutet, m.m.
 • 1966:172 Lag om avdrag för avskrivning på skeppskontrakt m.m.
 • 1990:696 Lag om avdrag för bidrag till Stiftelsen Sveriges Tekniska Museum
 • 1991:1867 Lag om avdrag för kostnader för bilresor till och från arbetsplatsen vid 1993 års taxering
 • 1992:1601 Lag om avdrag för kostnader för bilresor till och från arbetsplatsen vid 1994 års taxering
 • 1990:1451 Lag om avdrag för kostnader för bilresor till och från arbetsplatsen vid 1991 och 1992 års taxeringar
 • 1993:1519 Lag om avdrag för kostnader för bilresor till och från arbetsplatsen vid 1995-1997 års taxeringar
 • 1993:1539 Lag om avdrag för underskott av näringsverksamhet
 • 1982:336 Lag om avdrag för utdelning på icke börsnoterade aktier
 • 1978:188 Lag om avdrag vid inkomsttaxeringen för avgift för kostnadsutjämning enligt allmän pensionsplan, m.m.
 • 1970:599 Lag om avdrag vid inkomsttaxeringen för avgifter till Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag
 • 1967:752 Lag om avdrag vid inkomsttaxeringen för avsättning till fond för återanskaffning av fastighet
 • 1969:739 Lag om avdrag vid inkomsttaxeringen för bidrag till Oljeprospektering aktiebolag, m.m.
 • 1973:278 Lag om avdrag vid inkomsttaxeringen för bidrag till Stiftelsen Bostadskooperationens garantifond, m. m.
 • 1976:225 Lag om avdrag vid inkomsttaxeringen för bidrag till hypoteksförening m.m.
 • 1969:740 Lag om avdrag vid inkomsttaxeringen för förlust på aktie i aktiebolaget Atomenergi;
 • 1967:94 Lag om avdrag vid inkomsttaxeringen för viss aktieutdelning
 • 1982:1006 Lag om avdrags- och uppgiftsskyldighet beträffande vissa uppdragsersättningar
 • 1978:478 Lag om avgift för innehav av televisionsmottagare
 • 2013:1051 Lag om avgifter enligt EU:s förordning om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag
 • 1985:993 Lag om avgifter för granskning av filmer och videogram
 • 1985:1061 Lag om avgifter i ärenden om lokala kabelsändningar
 • 1990:615 Lag om avgifter på vissa jordbruksprodukter m. m.
 • 1993:332 Lag om avgiftsfria sjukvårdsförmåner m.m. för vissa hiv-smittade
 • 1938:159 Lag om avlösning av avgälder från de till skatte försålda så kallade halländska kyrkohemmanen
 • 1972:180 Lag om avrundning av vissa fordringar till helt krontal, m.m.
 • 1994:1122 Lag om avskaffande av diskriminering såvitt avser fraktsatser och befordringsvillkor
 • 1958:575 Lag om avskrivning å vissa oljelagringsanläggningar, m. m.
 • 1974:325 Lag om avsättning till arbetsmiljöfond
 • 1974:988 Lag om avsättning till särskild investeringsfond
 • 2000:142 Lag om avtal med Danmark om mervärdesskatt för den fasta vägförbindelsen över Öresund
 • 2010:328 Lag om avtal mellan Sverige och Andorra om utbyte av upplysningar i skatteärenden
 • 2010:331 Lag om avtal mellan Sverige och Anguilla om utbyte av upplysningar i skatteärenden
 • 2013:125 Lag om avtal mellan Sverige och Antigua och Barbuda om utbyte av upplysningar i skatteärenden
 • 2010:1333 Lag om avtal mellan Sverige och Bahamas om utbyte av upplysningar i skatteärenden
 • 2013:1127 Lag om avtal mellan Sverige och Bahrain om utbyte av upplysningar i skatteärenden
 • 2013:1126 Lag om avtal mellan Sverige och Belize om utbyte av upplysningar i skatteärenden
 • 2009:1119 Lag om avtal mellan Sverige och Bermuda för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer
 • 2009:1118 Lag om avtal mellan Sverige och Bermuda om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap
 • 2009:1117 Lag om avtal mellan Sverige och Bermuda om utbyte av upplysningar avseende skatter
 • 2009:1116 Lag om avtal mellan Sverige och Brittiska Jungfruöarna för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer
 • 2009:1115 Lag om avtal mellan Sverige och Brittiska Jungfruöarna om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap
 • 2009:1114 Lag om avtal mellan Sverige och Brittiska Jungfruöarna om utbyte av upplysningar avseende skatter
 • 2009:1113 Lag om avtal mellan Sverige och Caymanöarna för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer
 • 2009:1112 Lag om avtal mellan Sverige och Caymanöarna om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap
 • 2009:1111 Lag om avtal mellan Sverige och Caymanöarna om upplysningar i skatteärenden
 • 2010:330 Lag om avtal mellan Sverige och Cooköarna om utbyte av upplysningar i skatteärenden
 • 2015:220 Lag om avtal mellan Sverige och Costa Rica om utbyte av upplysningar i skatteärenden
 • 2015:135 Lag om avtal mellan Sverige och Dominica om utbyte av upplysningar i skatteärenden
 • 2010:332 Lag om avtal mellan Sverige och Gibraltar om utbyte av upplysningar i skatteärenden
 • 2014:1341 Lag om avtal mellan Sverige och Grenada om utbyte av upplysningar i skatteärenden
 • 2009:1126 Lag om avtal mellan Sverige och Guernsey för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer
 • 2009:1127 Lag om avtal mellan Sverige och Guernsey för undvikande av dubbelbeskattning av företag som använder skepp eller luftfartyg i internationell trafik
 • 2009:1125 Lag om avtal mellan Sverige och Guernsey om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap
 • 2009:1124 Lag om avtal mellan Sverige och Guernsey om utbyte av upplysningar i skatteärenden
 • 2003:759 Lag om avtal mellan Sverige och Hong Kong SAR beträffande skatt på inkomst som härrör från luftfartyg i internationell trafik
 • 2014:1408 Lag om avtal mellan Sverige och Hongkong SAR om utbyte av upplysningar i skatteärenden
 • 2008:1303 Lag om avtal mellan Sverige och Isle of Man för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer
 • 2008:1304 Lag om avtal mellan Sverige och Isle of Man för undvikande av dubbelbeskattning av företag som använder skepp eller luftfartyg i internationell trafik
 • 2008:1301 Lag om avtal mellan Sverige och Isle of Man om utbyte av upplysningar i skatteärenden
 • 2009:1122 Lag om avtal mellan Sverige och Jersey för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer
 • 2009:1123 Lag om avtal mellan Sverige och Jersey för undvikande av dubbelbeskattning av företag som använder skepp eller luftfartyg i internationell trafik
 • 2009:1121 Lag om avtal mellan Sverige och Jersey om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap
 • 2009:1120 Lag om avtal mellan Sverige och Jersey om utbyte av upplysningar i skatteärenden
 • 2014:339 Lag om avtal mellan Sverige och Liberia om utbyte av upplysningar i skatteärenden
 • 2011:584 Lag om avtal mellan Sverige och Liechtenstein om utbyte av upplysningar i skatteärenden
 • 2014:1335 Lag om avtal mellan Sverige och Macao SAR om utbyte av upplysningar i skatteärenden
 • 2015:219 Lag om avtal mellan Sverige och Marshallöarna om utbyte av upplysningar i skatteärenden
 • 2010:1445 Lag om avtal mellan Sverige och Monaco om utbyte av upplysningar i skatteärenden
 • 2014:116 Lag om avtal mellan Sverige och Montserrat om utbyte av upplysningar i skatteärenden
 • 2009:1288 Lag om avtal mellan Sverige och Nederländerna såvitt avser Aruba för att främja ekonomiska förbindelser
 • 2009:1287 Lag om avtal mellan Sverige och Nederländerna såvitt avser Aruba om utbyte av upplysningar avseende skatter
 • 2009:1285 Lag om avtal mellan Sverige och Nederländerna såvitt avser Nederländska Antillerna för att främja ekonomiska förbindelser
 • 2009:1286 Lag om avtal mellan Sverige och Nederländerna såvitt avser Nederländska Antillerna om utbyte av upplysningar avseende skatter
 • 2013:376 Lag om avtal mellan Sverige och Panama om utbyte av upplysningar i skatteärenden
 • 2014:338 Lag om avtal mellan Sverige och Qatar om utbyte av upplysningar i skatteärenden
 • 2013:126 Lag om avtal mellan Sverige och Saint Lucia om utbyte av upplysningar i skatteärenden
 • 2010:329 Lag om avtal mellan Sverige och Samoa om utbyte av upplysningar i skatteärenden
 • 2010:327 Lag om avtal mellan Sverige och San Marino om utbyte av upplysningar i skatteärenden
 • 2013:375 Lag om avtal mellan Sverige och Seychellerna om utbyte av upplysningar i skatteärenden
 • 2010:1447 Lag om avtal mellan Sverige och St Vincent och Grenadinerna om utbyte av upplysningar i skatteärenden
 • 2010:333 Lag om avtal mellan Sverige och Turks- och Caicosöarna om utbyte av upplysningar i skatteärenden
 • 2015:136 Lag om avtal mellan Sverige och Uruguay om utbyte av upplysningar i skatteärenden
 • 2004:982 Lag om avtal mellan Sveriges Exportråd och Taipeis delegation i Sverige beträffande skatter på inkomst
 • 1915:218 Lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område
 • 2005:343 Lag om avtal om beskattning av inkomster från sparande med Anguilla, Aruba, Caymanöarna, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Jungfruöarna, Montserrat, Nederländska Antillerna och Turks- och Caicosöarna
 • 1997:724 Lag om avveckling av specialsjukhus och vårdhem
 • 1999:292 Lag om avveckling av stadgad åborätt och landgille
 • 1973:1084 Lag om avveckling av vissa godmanskap för delägare i skifteslag
 • 1990:1417 Lag om avvikelser från vissa bestämmelser i lagen (1988:589) om ersättning m.m. till riksdagens ledamöter
 • 1993:147 Lag om avvikelser från vissa bestämmelser i lagen (1988:589) om ersättning m.m. till riksdagens ledamöter
 • 1991:1876 Lag om avvikelser från vissa bestämmelser i lagen (1988:589) om ersättning m.m. till riksdagens ledamöter;
 • 1991:1877 Lag om avvikelser från vissa bestämmelser i lagen (1991:359) om arvoden till statsråden m.m.
 • 1993:148 Lag om avvikelser från vissa bestämmelser i lagen (1991:359) om arvoden till statsråden m.m.
 • 1990:631 Lag om avvikelser från vissa bestämmelser i semesterlagen (1977:480)
 • 1955:183 Lag om bankrörelse
 • 1997:201 Lag om befogenhet att besluta om fisket inom Torne älvs fiskeområde
 • 1978:922 Lag om befrielse från arvsskatt och gåvoskatt i vissa fall
 • 1974:809 Lag om befrielse från skattskyldighet vid fusion inom stadshypoteksinstitutionen, m.m.
 • 1970:86 Lag om befrielse för utländsk konsul från skyldighet att avlägga vittnesmål m.m.
 • 1990:128 Lag om befrielse i vissa fall från särskild avgift enligt 3 § lagen (1979:609) om allmän investeringsfond
 • 1992:672 Lag om begränsning av kommuners rätt att ta ut skatt för år 1993
 • 1981:49 Lag om begränsning av läkemedelskostnader, m.m.
 • 1996:19 Lag om begränsning av rätten att bedriva linjesjöfart på Gotland
 • 1996:517 Lag om begränsning av tillämpningen av svensk lag vad gäller vissa brott begångna på utländska fartyg
 • 2007:259 Lag om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet
 • 2007:258 Lag om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst
 • 2001:182 Lag om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet
 • 2001:85 Lag om behandling av personuppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet
 • 2002:546 Lag om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
 • 2001:183 Lag om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar
 • 2003:763 Lag om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration
 • 1998:938 Lag om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga
 • 2006:469 Lag om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
 • 2012:741 Lag om behandling av personuppgifter vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
 • 1999:90 Lag om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar
 • 2001:184 Lag om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet
 • 2001:181 Lag om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
 • 2005:787 Lag om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet
 • 1984:542 Lag om behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården m. m.
 • 1971:309 Lag om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål
 • 1927:71 Lag om behörighet för diplomatisk tjänsteman att verkställa konsulär förrättning
 • 1985:400 Lag om behörighet för justitiekanslern att överklaga vissa beslut enligt rättegångsbalken
 • 1966:293 Lag om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall
 • 1974:614 Lag om beredskapsstyrka för FN-tjänst;
 • 1982:60 Lag om beräkning av avdrag på grund av avyttring av skog i vissa fall
 • 1993:1520 Lag om beräkning av beskattningsbar förvärvsinkomst vid taxering till statlig inkomstskatt och statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster vid 1995 och 1996 års taxeringar
 • 1987:206 Lag om beräkning av extra avdrag för folkpensionärer vid 1988 års taxering
 • 2005:466 Lag om beräkning av inkomstprövade socialförsäkringsförmåner m.m. för neurosedynskadade
 • 1994:775 Lag om beräkning av kapitalunderlaget vid beskattning av ägare i fåmansföretag
 • 1992:1485 Lag om beräkning av statlig inkomstskatt på förvärvsinkomst vid 1994 och 1995 års taxeringar
 • 1994:1852 Lag om beräkning av statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster vid 1996-1999 års taxeringar
 • 1998:1477 Lag om beräkning av viss inkomstskatt på förvärvsinkomster vid 2000 års taxering, m.m.
 • 1999:648 Lag om beräkning av viss inkomstskatt på förvärvsinkomster vid 2001 års taxering, m.m.
 • 1999:969 Lag om beräkning av viss inkomstskatt på förvärvsinkomster vid 2002 års taxering, m.m.
 • 2001:837 Lag om beräkning av viss inkomstskatt på förvärvsinkomster vid 2003 års taxering, m.m.
 • 2002:976 Lag om beräkning av viss inkomstskatt på förvärvsinkomster vid 2004 års taxering, m.m.
 • 2003:490 Lag om beräkning av viss inkomstskatt på förvärvsinkomster vid 2005 års taxering, m.m.
 • 1982:948 Lag om beräkning i pengar av naturaavgifter som tidigare beräknats enligt markegång
 • 1989:489 Lag om beskattning av dödsbos skogskontomedel m. m. i vissa fall
 • 1994:1853 Lag om beskattning av europeiska ekonomiska intressegrupperingar
 • 1984:947 Lag om beskattning av utländska forskare vid tillfälligt arbete i Sverige
 • 1994:774 Lag om beskattning av vinstutdelning vid 1995 års taxering
 • 1995:439 Lag om beskattning, förtullning och folkbokföring under krig eller krigsfara m.m.
 • 1998:1603 Lag om beskattningen vid fusioner, fissioner och verksamhetsöverlåtelser
 • 1998:1600 Lag om beskattningen vid överlåtelser till underpris
 • 1988:89 Lag om beslutanderätt för Stiftelsen Lantbrukarnas skördeskadeskydd
 • 1975:490 Lag om beslutanderätt för Sveriges export- och investeringsråd beträffande handelssekreterare m.m.
 • 1979:545 Lag om beslutanderätt för Sveriges exportråd beträffande projektexport
 • 1984:477 Lag om beslutanderätt för Sveriges turistråd
 • 1984:1009 Lag om beslutanderätt för bolag eller annan juridisk person med uppgift att lämna permitteringslöneersättning
 • 1994:77 Lag om beslutanderätt för regionala utvecklingsbolag
 • 1979:631 Lag om beslutanderätt för stiftelse som har bildats för att främja industriellt utvecklingsarbete
 • 1981:600 Lag om beslutanderätt för stiftelse som har bildats för att främja svenskt-norskt industriellt samarbete
 • 1979:54 Lag om beslutanderätt för stiftelse som har bildats för att främja tillkomst och utveckling av företag i u-länder
 • 1978:19 Lag om beslutanderätt för stiftelse som har bildats för att på regional nivå främja näringslivets utveckling
 • 1996:981 Lag om besöksinskränkningar vid viss tvångsvård
 • 1932:212 Lag om betalning på grund av vissa obligationer;
 • 1991:852 Lag om betalningsföreläggande för fordringar i arbetstvister och fordringar som skall prövas av Statens va-nämnd
 • 1976:841 Lag om betalningsföreläggande för fordringar som skall prövas av statens va-nämnd
 • 1999:268 Lag om betalningsöverföringar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
 • 1974:615 Lag om beteckningen försvarsmakten;
 • 1980:966 Lag om bevarande av 1970 års allmänna fastighetsdeklarationer, m.m.
 • 1908:128 s.1 Lag om bevillningsavgifter för särskilda förmåner och rättigheter;
 • 1946:817 Lag om bevisupptagning vid utländsk domstol
 • 1946:816 Lag om bevisupptagning åt utländsk domstol
 • 1960:603 Lag om bidrag till vissa handikappade ägare av motorfordon;
 • 1963:633 Lag om biskopsval
 • 2011:1537 Lag om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen
 • 1993:1404 Lag om brevröstning i Förbundsrepubliken Tyskland och i Schweiz
 • 1960:690 Lag om byggnadsminnen
 • 1938:107 Lag om den 1 majs likställande i vissa hänseenden med allmän helgdag;
 • 1994:1219 Lag om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
 • 1974:990 Lag om den skattemässiga behandlingen med anledning av övergång från aktiebolag till annan företagsform, m.m.
 • 1992:1438 Lag om dieseloljeskatt och användning av vissa oljeprodukter
 • 1986:644 Lag om disciplinförseelser av krigsmän, m. m.
 • 1994:954 Lag om disciplinpåföljd m.m. på hälso- och sjukvårdens område
 • 1944:219 Lag om djurskydd
 • 2007:772 Lag om dokumentation av muntlig bevisning genom ljud- och bildupptagning
 • 1936:567 Lag om domkapitel
 • 1987:384 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige
 • 1989:899 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige beträffande skatter på arv och på gåva;
 • 1994:1617 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater
 • 1983:914 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater beträffande skatter på kvarlåtenskap, arv och gåva
 • 1987:1183 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Filippinerna
 • 1999:638 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Filippinerna
 • 1986:1027 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Folkrepubliken Kina
 • 1994:1506 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Frankrike beträffande skatter på kvarlåtenskap, arv och gåva
 • 1988:1495 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Indien
 • 1984:174 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Luxemburg;
 • 1995:542 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Malaysia
 • 1992:17 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Nederländerna
 • 1999:892 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Oman beträffande inkomst som härrör från internationell flygtransport
 • 1982:707 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Republiken Korea
 • 1982:708 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sovjetunionen
 • 1986:1026 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tyska Demokratiska Republiken
 • 1994:790 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Vitryssland
 • 1983:898 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland
 • 1988:593 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland beträffande skatter på kvarlåtenskap, arv och gåva
 • 1984:246 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt Trinidad och Tobago
 • 1983:913 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge;
 • 1989:933 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna
 • 1935:44 Lag om dödsbo efter dansk, finsk, isländsk eller norsk medborgare, som hade hemvist här i riket, m.m.
 • 1977:216 Lag om egendom som förvaltas av kommunalstämma
 • 1973:137 Lag om ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i utlandet m.m.
 • 1981:296 Lag om eldsvådefonder
 • 2002:562 Lag om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster
 • 2014:484 Lag om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna
 • 1996:339 Lag om en försöksverksamhet med viss kvalificerad yrkesutbildning
 • 1997:867 Lag om energieffektivitetskrav för elektriska kylskåp och frysar
 • 2001:1253 Lag om energieffektivitetskrav för förkopplingsdon till lysrör
 • 1973:943 Lag om erkännande av vissa utländska äktenskapskillnader och hemskillnader
 • 2011:423 Lag om erkännande och verkställighet av beslut om förverkande inom Europeiska unionen
 • 2009:1427 Lag om erkännande och verkställighet av bötesstraff inom Europeiska unionen
 • 1932:540 Lag om erkännande och verkställighet av dom som meddelats i Island
 • 1936:79 Lag om erkännande och verkställighet av dom som meddelats i Schweiz
 • 2015:96 Lag om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen
 • 1977:595 Lag om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område
 • 1966:735 Lag om erkännande och verkställighet av skiljedomar i vissa internationella investeringstvister
 • 1989:14 Lag om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn
 • 1976:108 Lag om erkännande och verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet
 • 1965:723 Lag om erkännande och verkställighet av vissa utländska domar och beslut angående underhåll till barn
 • 1934:69 Lag om erkännande och verkställighet av vissa, i anledning av konkurs meddelade utländska domar
 • 1983:368 Lag om erkännande och verkställighet av österrikiska domar på privaträttens område
 • 2005:500 Lag om erkännande och verkställighet inom Europeiska unionen av frysningsbeslut
 • 1973:1199 Lag om ersättning från den internationella oljeskadefonden
 • 1989:479 Lag om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m.
 • 2013:513 Lag om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
 • 1974:525 Lag om ersättning för viss födelsekontrollerande verksamhet m.m.
 • 2005:807 Lag om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, landsting, kommunalförbund och samordningsförbund
 • 1913:160 Lag om ersättning i vissa fall av allmänna medel till vittnen i mål, som avses i gällande lag angående förbud mot införsel till riket av varor med oriktig ursprungsbeteckning
 • 1969:620 Lag om ersättning i vissa fall för utgivna underhållsbidrag
 • 2012:663 Lag om ersättning på grund av övergrepp eller försummelser i samhällsvården av barn och unga i vissa fall
 • 1998:714 Lag om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder
 • 1956:293 Lag om ersättning åt smittbärare
 • 1933:395 Lag om ersättningsskatt
 • 1996:518 Lag om ersättningsskyldighet vid skada på undervattenskablar och rörledningar m.m.
 • 1992:1317 Lag om ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde (EES)
 • 1984:502 Lag om exportdepositioner för skogsprodukter;
 • 2002:833 Lag om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting
 • 1981:381 Lag om fastighetsreglering i samband med ändring av riksgränsen
 • 2006:2 Lag om fastighetsskatt avseende vissa elproduktionsenheter vid 2007-2011 års taxeringar
 • 2006:1340 Lag om fastighetsskatt i vissa fall vid 2007-2009 års taxeringar
 • 2009:282 Lag om femtioöresmyntets upphörande som lagligt betalningsmedel
 • 1980:2 Lag om finansbolag
 • 2006:647 Lag om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet
 • 1981:669 Lag om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m.m.
 • 1992:1537 Lag om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m.m.;
 • 1988:1597 Lag om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m.
 • 1953:770 Lag om folkrättsliga reglers iakttagande i fråga om ansvar för brott av vissa utlänningar
 • 1942:350 Lag om fornminnen
 • 1970:144 Lag om fortsatt försäkring enligt lagen (1954:744) med särskilda bestämmelser om frivillig sjukpenningförsäkring i allmän sjukkassa
 • 2003:1217 Lag om fortsatt lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst i vissa fall
 • 1973:981 Lag om frihet från införselavgift
 • 1939:6 Lag om frihet från kvarstad för vissa luftfartyg
 • 1987:773 Lag om fritidsbåtsregister
 • 1964:323 Lag om fullgörande av vad som åligger landsfogde m.fl.
 • 1975:87 Lag om förbud för redare att i visst fall lämna ut handling som angår den svenska sjöfartsnäringen
 • 1960:419 Lag om förbud i vissa fall mot införsel av spritdrycker
 • 1966:78 Lag om förbud i vissa fall mot rundradiosändning på öppna havet
 • 1960:409 Lag om förbud i vissa fall mot verksamhet på hälso- och sjukvårdens område
 • 1939:299 Lag om förbud i vissa fall mot överlåtelse eller upplåtelse av fartyg m.m.
 • 2002:293 Lag om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning
 • 1999:132 Lag om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder
 • 1999:133 Lag om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning
 • 2006:67 Lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever
 • 1971:1154 Lag om förbud mot dumpning av avfall i vatten
 • 1985:1050 Lag om förbud mot införsel av jordbruksvaror från Sydafrika
 • 1985:354 Lag om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall
 • 1998:408 Lag om förbud mot köp av sexuella tjänster
 • 1987:375 Lag om förbud mot s.k. bastuklubbar och andra liknande verksamheter
 • 1981:485 Lag om förbud mot spridning av filmer och videogram med våldsinslag
 • 1975:371 Lag om förbud mot spridning och utförsel av flygbilder och vissa fotografiska bilder
 • 1975:370 Lag om förbud mot spridning och utförsel av vissa kartor
 • 1939:727 Lag om förbud mot uppsägning eller avskedande av arbetstagare med anledning av värnpliktstjänstgöring m.m.
 • 1982:513 Lag om förbud mot utförsel av krigsmateriel, m. m.
 • 2006:516 Lag om förbud mot utmätning av viss ersättning till vittnen och andra hotade personer
 • 1918:399 Lag om förbud mot utsläppande av tjur eller hingst å samfälld betesmark
 • 2008:1049 Lag om förbud mot utsläppande på marknaden av päls av katt och hund m.m.
 • 1983:147 Lag om förbud under viss tid mot nybyggnad av djurstallar för nötkreatur och svin
 • 2010:1919 Lag om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet
 • 1970:596 Lag om förenklad aktiehantering
 • 1988:97 Lag om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.
 • 2008:369 Lag om förfarandet vid förverkande av utbyte av brottslig verksamhet i vissa fall
 • 1982:1255 Lag om författningssamlingar för riksdagsförvaltningen, Riksbanken och Riksrevisionen
 • 1991:639 Lag om förhandsgranskning av biologiska bekämpningsmedel
 • 1962:303 Lag om förhöjning av vissa ersättningar i anledning av yrkesskada m.m.
 • 1999:988 Lag om förhör m.m. hos kommissionen för granskning av de svenska säkerhetstjänsternas författningsskyddande verksamhet
 • 1960:63 Lag om förlustavdrag
 • 1963:115 Lag om förlängd semester för vissa arbetstagare med radiologiskt arbete
 • 1958:52 Lag om förlängning av tid för preskription av rätt till arv eller testamente
 • 1970:990 Lag om förmånsrätt för fordran på grund av fastighetsbildning
 • 1973:1152 Lag om förmånsrätt för fordringar enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter
 • 1939:609 Lag om förmånsrätt för vissa fordringar enligt lagen om enskilda vägar;
 • 1975:603 Lag om förnyelse av vissa fartygsinteckningar m.m.
 • 1981:333 Lag om förnyelse av vissa inskrivningar för nyttjanderätt och servitut
 • 2013:488 Lag om förnyelse av vissa inskrivningar i fastighetsregistret
 • 1968:278 Lag om förnyelse av vissa inteckningar för nyttjanderätt, avkomsträtt och servitut
 • 1982:1052 Lag om församlingar och kyrkliga samfälligheter
 • 1994:285 Lag om försök i vissa kommunner där väljarna skall kunna avge en särskild personröst vid de allmänna valen år 1994
 • 1989:402 Lag om försök med förkortad grundutbildning av värnpliktiga
 • 1983:1080 Lag om försök med uppdelning av krigsförbandsövningar inom armén
 • 1997:379 Lag om försöksverksamhet avseende medverkan av Konsumentombudsmannen i vissa tvister
 • 1971:139 Lag om försöksverksamhet i fråga om ordningen för vissa kyrkliga förrättningar
 • 1985:1089 Lag om försöksverksamhet inom hälso- och sjukvårdens område
 • 1985:1002 Lag om försöksverksamhet inom sjukförsäkringsområdet
 • 1988:1419 Lag om försöksverksamhet inom socialtjänstens, hälso- och sjukvårdens samt omsorgsverksamhetens område;
 • 2001:1113 Lag om försöksverksamhet med 24-timmarsmyndighet inom socialförsäkringsadministrationen
 • 1979:103 Lag om försöksverksamhet med användning av telefon vid rättegång
 • 1984:382 Lag om försöksverksamhet med en friare kommunal nämndorganisation
 • 1985:1073 Lag om försöksverksamhet med en samordnad länsförvaltning
 • 1985:1003 Lag om försöksverksamhet med enhetliga patientavgifter inom offentlig öppen hälso- och sjukvård
 • 1995:1285 Lag om försöksverksamhet med gemensam nämnd för flera landsting
 • 1991:1136 Lag om försöksverksamhet med kommunal primärvård
 • 1987:443 Lag om försöksverksamhet med kommunal tillståndsprövning enligt lotterilagen (1982:1011)
 • 1987:444 Lag om försöksverksamhet med kommunal tillståndsprövning enligt miljöskyddslagen (1969:387)
 • 1987:442 Lag om försöksverksamhet med kommunal tillståndsprövning för vissa hem för vård eller boende enligt socialtjänstlagen (1980:620)
 • 2006:489 Lag om försöksverksamhet med komplement till färdtjänst
 • 2009:657 Lag om försöksverksamhet med prestationsbaserad stimulansersättning inom svenskundervisning för invandrare
 • 1996:1415 Lag om försöksverksamhet med regionförbund i Kalmar län och Skåne län
 • 1996:637 Lag om försöksverksamhet med rätt för kommunala aktiebolag att bedriva uppdragsverksamhet inom viss trafik enligt yrkestrafiklagen (1998:490)
 • 1997:297 Lag om försöksverksamhet med samtjänst vid medborgarkontor
 • 2004:505 Lag om försöksverksamhet med snabbare handläggning av brottmål
 • 2010:374 Lag om försöksverksamhet med trafiknykterhetskontrollanter i hamnar
 • 2001:25 Lag om försöksverksamhet med videokonferens i allmän förvaltningsdomstol
 • 1999:613 Lag om försöksverksamhet med videokonferens i rättegång
 • 1997:1144 Lag om försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning i Gotlands län
 • 1996:1414 Lag om försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning
 • 1995:1249 Lag om försöksverksamhet med ökat föräldrainflytande över utvecklingsstörda barns skolgång
 • 1993:1403 Lag om försöksverksamhet vid de allmänna valen år 1994
 • 1980:12 Lag om förtroendenämnder inom hälso- och sjukvården
 • 1992:563 Lag om förtroendenämndsverksamhet inom hälso- och sjukvården, m.m.
 • 1998:1757 Lag om förvaltning av vissa fonder inom socialförsäkringsområdet
 • 1989:31 Lag om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter
 • 1962:401 Lag om förvaltningen av de allmänna försäkringskassornas fonder för den obligatoriska och den frivilliga sjukförsäkringen
 • 1924:130 Lag om förvärvande och förlust av svenskt medborgarskap
 • 1976:173 Lag om gemensamt nattvardsfirande mellan svenska kyrkan och andra kristna samfund i landet
 • 1995:1514 Lag om generellt statsbidrag till kommuner och landsting
 • 1929:404 Lag om giltighet här i riket av svensk-norska vattenrättskonventionen av den 11 maj 1929
 • 2011:1269 Lag om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva
 • 2008:290 Lag om godkännande för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare
 • 1963:537 Lag om gravrätt m.m.
 • 1986:159 Lag om grundläggande svenskundervisning för invandrare
 • 2008:583 Lag om gruppundantag för konkurrensbegränsande avtal om forskning och utveckling
 • 2008:586 Lag om gruppundantag för konkurrensbegränsande avtal om tekniköverföring
 • 2008:580 Lag om gruppundantag för konkurrensbegränsande avtal om viss taxisamverkan
 • 2008:582 Lag om gruppundantag för konkurrensbegränsande specialiseringsavtal
 • 2008:581 Lag om gruppundantag för vertikala konkurrensbegränsande avtal
 • 2008:584 Lag om gruppundantag för vertikala konkurrensbegränsande avtal inom motorfordonssektorn
 • 2008:585 Lag om gruppundantag för vissa konkurrensbegränsande avtal inom försäkringssektorn
 • 1974:283 Lag om handel med arbeten av guld, silver eller platina;
 • 1845:50 s.1 Lag om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva
 • 1991:1488 Lag om handläggning av vissa ersättningar till den som tjänstgör inom totalförsvaret
 • 1988:360 Lag om handläggning av ärenden om bilstöd till personer med funktionshinder
 • 1998:284 Lag om handläggningen av ärenden om yrkesskadeförsäkring m.m.
 • 1990:226 Lag om handräckning i skatteärenden mellan de nordiska länderna
 • 1990:1496 Lag om hur ledamöter i skogsvårdsstyrelserna utses
 • 1994:309 Lag om hustrutillägg i vissa fall då make uppbär folkpension
 • 1962:392 Lag om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension
 • 1978:438 Lag om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik
 • 2013:407 Lag om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd
 • 2010:598 Lag om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen
 • 1996:1150 Lag om högkostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m.
 • 2015:62 Lag om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet
 • 1982:417 Lag om ikraftträdande av lagen (1982:416) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
 • 1990:1115 Lag om ikraftträdande av lagen (1990:1114) om värdepappersfonder
 • 1983:1000 Lag om immunitet och privilegier för konferensen om förtroende- och säkerhetsskapande åtgärder och nedrustning i Europa
 • 1992:1035 Lag om immunitet och privilegier för ministerrådsmöten och ämbetsmanna- kommittémöten inom Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa (ESK);
 • 1985:582 Lag om inbetalning på likviditetskonto under budgetåret 1985/86
 • 1988:706 Lag om inbetalning på likviditetskonto under budgetåret 1988/89;
 • 1982:1185 Lag om inbetalning på särskilt investeringskonto
 • 1962:512 Lag om indrivning i Sverige av underhållsbidrag, fastställda i Danmark, Finland, Island eller Norge
 • 1978:40 Lag om införande av lagen (1978:28) om försäkringsdomstolar, m.m.
 • 1982:619 Lag om införande av lagen (1982:617) om utländska förvärv av svenska företag m.m. och lagen (1982:618) om utländska förvärv av fast egendom m.m.
 • 1984:650 Lag om införande av lagen (1984:649) om företagshypotek
 • 1985:569 Lag om införande av lagen (1985:568) om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m. fl.
 • 1990:616 Lag om införande av lagen (1990:615) om avgifter på vissa jordbruksprodukter m.m.
 • 1993:388 Lag om införande av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
 • 1995:1517 Lag om införande av lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting, lagen (1995:1515) om utjämningsbidrag till kommuner och landsting och lagen (1995:1516) om utjämningsavgift för kommuner och landsting
 • 1997:240 Lag om införande av lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor
 • 1998:532 Lag om införande av lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område
 • 1998:675 Lag om införande av lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension
 • 2000:462 Lag om införande av lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn
 • 2003:390 Lag om införande av lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
 • 2004:298 Lag om införande av lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
 • 2006:1372 Lag om införande av lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar
 • 2014:969 Lag om införande av lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag
 • 1998:813 Lag om införande av lagen med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet
 • 1948:473 Lag om införande av militära rättegångslagen
 • 1987:621 Lag om införande av ny banklagstiftning
 • 2000:194 Lag om införande av ny lagstiftning för allmänna pensionsfonder
 • 1946:804 Lag om införande av nya rättegångsbalken
 • 1981:775 Lag om införande av utsökningsbalken
 • 1983:292 Lag om införande av vattenlagen (1983:291)
 • 2013:385 Lag om ingripande mot marknadsmissbruk vid handel med grossistenergiprodukter
 • 2012:278 Lag om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet
 • 1993:541 Lag om inkomstbeskattning vid ombildning av värdepappersfond;
 • 1994:1854 Lag om inkomstbeskattningen vid gränsöverskridande omstruktureringar inom EG
 • 1996:761 Lag om inkomstskatteregler m.m. med anledning av ändrade bestämmelser om aktiekapitalets storlek
 • 1992:702 Lag om inkomstskatteregler med anledning av vissa omstruktureringar inom den finansiella sektorn, m.m.
 • 1992:1061 Lag om inkomstskatteregler vid ombildning av föreningsbank till bankaktiebolag
 • 1994:760 Lag om inkomstskatteregler vid ombildning av landshypoteksinstitutionen
 • 1993:5 Lag om inkomstskatteregler vid statligt stöd till vissa kreditinstitut
 • 1992:1091 Lag om inkomstskatteregler vid utskiftning av aktier i vissa fall
 • 1949:658 Lag om inlösen i vissa fall av rätt till gruva m.m.
 • 2000:1025 Lag om innebörden av begreppen jordbruks-, trädgårds- och skogsprodukter i konkurrenslagen (2008:579)
 • 1983:293 Lag om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn
 • 1983:294 Lag om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän flottled
 • 1979:1155 Lag om insamling av uppgifter för kommunal och statlig planering;
 • 2000:1440 Lag om inskränkning i landstingens rätt att överlämna driften av akutsjukhus till annan
 • 1965:276 Lag om inskränkning i rätten att föra talan mot offentlig arbetsgivares beslut
 • 1998:1702 Lag om inspektioner enligt Förenta nationernas fördrag om fullständigt förbud mot kärnsprängningar
 • 1994:118 Lag om inspektioner enligt Förenta nationernas konvention om förbud mot kemiska vapen
 • 2000:140 Lag om inspektioner enligt internationella avtal om förhindrande av spridning av kärnvapen
 • 1998:1705 Lag om inspektioner enligt konventionen om förbud mot användning, lagring, produktion och överföring av antipersonella minor (truppminor) samt om deras förstöring
 • 1974:989 Lag om insättning på investeringskonto för skog
 • 1980:456 Lag om insättning på tillfälligt vinstkonto
 • 1990:272 Lag om internationella frågor rörande makars och sambors förmögenhetsförhållanden
 • 2005:1047 Lag om internationella förhållanden rörande försäkringsföretags och kreditinstituts insolvens
 • 1987:822 Lag om internationella köp
 • 1971:796 Lag om internationella rättsförhållanden rörande adoption
 • 1978:801 Lag om internationellt samarbete rörande kriminalvård i frihet
 • 1976:19 Lag om internationellt samarbete rörande lagföring för brott
 • 1972:260 Lag om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom
 • 1992:1068 Lag om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar
 • 1955:256 Lag om investeringsfonder för konjunkturutjämning
 • 1989:471 Lag om investeringsskatt för vissa byggnadsarbeten
 • 1956:216 Lag om jordbrukskasserörelsen
 • 1994:629 Lag om jordbruksprodukter och livsmedel som är ekologiskt framställda
 • 1957:585 Lag om jordfästning m.m.
 • 1992:101 Lag om jämkning och återbetalning i vissa fall av preliminär skatt för inkomståret 1991
 • 1979:1118 Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet
 • 1994:2004 Lag om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag
 • 2008:552 Lag om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands
 • 1967:185 Lag om klinisk prövning av vissa medel för födelsekontroll;
 • 1978:440 Lag om kollektivtrafiknämnd
 • 2006:492 Lag om kommnal befogenhet att tillhandahålla servicetjänster åt äldre
 • 1971:133 Lag om kommunal fastighetsbildningsmyndighet och fastighetsregistermyndighet
 • 1993:963 Lag om kommunal riksfärdtjänst;
 • 2001:151 Lag om kommunal tjänsteexport och kommunalt internationellt bistånd
 • 1947:523 Lag om kommunala åtgärder till bostadsförsörjningens främjande m.m.;
 • 1969:596 Lag om kommunalt partistöd
 • 1990:1404 Lag om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård
 • 1997:1268 Lag om kommuners ansvar för ungdomar mellan 20 och 24 år
 • 2007:1360 Lag om kommuners medverkan i arbetsmarknadspolitiska åtgärder
 • 1996:423 Lag om kommuners medverkan i försöksverksamhet med lokal samverkan om arbetsmarknadsutvecklingen
 • 1994:1799 Lag om kommuners och landstings hantering av mervärdesskatt för år 1995
 • 2006:544 Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
 • 1993:42 Lag om kompensation till passagerare som nekas ombordstigning på luftfartyg i regelbunden lufttrafik
 • 1981:6 Lag om konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land
 • 2011:914 Lag om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt
 • 2000:274 Lag om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal
 • 1975:187 Lag om kontroll av fabrikssteriliserade engångsartiklar för hälso- och sjukvårdsändamål;
 • 2000:1064 Lag om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd
 • 2009:1424 Lag om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel
 • 1996:598 Lag om kontroll av yrkesmässiga vägtransporter av mineraloljeprodukter, alkohol och tobak
 • 1983:1034 Lag om kontroll över tillverkningen av krigsmateriel, m.m.
 • 1984:318 Lag om kontrollavgift vid olovlig parkering
 • 2004:1192 Lag om konvention mellan Sverige och Amerikas förenta stater om social trygghet
 • 2004:491 Lag om konvention mellan Sverige och Luxemburg om social trygghet
 • 2005:234 Lag om konvention mellan Sverige och Turkiet om social trygghet
 • 2006:286 Lag om konvention om social trygghet mellan Sverige och Chile
 • 2013:524 Lag om konvention om social trygghet mellan Sverige och Indien
 • 2002:221 Lag om konvention om social trygghet mellan Sverige och Kanada
 • 2014:834 Lag om konvention om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea
 • 1999:1211 Lag om konvention om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap
 • 1963:76 Lag om kreditaktiebolag
 • 2003:347 Lag om kreditering på skattekonto av belopp som beviljats för byggande av mindre hyresbostäder och studentbostäder
 • 2014:1475 Lag om kreditering på skattekonto av ersättning för sjuklönekostnader
 • 2006:1494 Lag om kreditering på skattekonto av stimulans till arbetsgivare för nystartsjobb
 • 2005:1105 Lag om kreditering på skattekonto av stöd för investering i konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus
 • 2004:1385 Lag om kreditering på skattekonto av stöd för investeringar i källsorteringsutrymmen
 • 2005:30 Lag om kreditering på skattekonto av stöd för investeringar i energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor
 • 2005:1247 Lag om kreditering på skattekonto av stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem i bostadshus
 • 2000:1335 Lag om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner för anläggande av telenät
 • 2005:375 Lag om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner för kompetensutveckling
 • 2002:179 Lag om kreditering på skattekonto av tillfälligt sysselsättningsstöd till kommuner och landsting
 • 1999:591 Lag om kreditering på skattekonto av vissa stöd beslutade av den offentliga arbetsförmedlingen och Trafikverket
 • 1974:922 Lag om kreditpolitiska medel
 • 1959:118 Lag om krigsansvarighet för liv- och invaliditetsförsäkring
 • 1947:276 Lag om kungörande i kyrka vid förfall för präst
 • 2012:263 Lag om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ
 • 2008:286 Lag om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler
 • 1935:45 Lag om kvarlåtenskap efter den som hade hemvist i Danmark, Finland, Island eller Norge
 • 1993:103 Lag om kvarstad på fartyg i internationella rättsförhållanden
 • 1972:229 Lag om kyrkliga indelningsdelegerade
 • 1970:940 Lag om kyrkliga kostnader
 • 1982:943 Lag om kyrkomötet
 • 1905:38 s.1 Lag om köp och byte av lös egendom
 • 1959:99 Lag om köttbesiktning m.m.;
 • 1994:1704 Lag om lageravgift på vissa jordbruksprodukter
 • 1992:1439 Lag om lagerskatt på dieselolja
 • 1995:1132 Lag om lagerskatt på dieselolja för förbrukning i vissa motordrivna fordon
 • 2008:205 Lag om lagerskatt på flygbensin
 • 1992:1479 Lag om lagerskatt på viss bensin
 • 1984:852 Lag om lagerskatt på viss bensin;
 • 1990:1087 Lag om lagerskatt på vissa oljeprodukter
 • 2002:385 Lag om lagfart i vissa fall för Svenska kyrkan m.m.
 • 1946:808 Lag om lagsökning och betalningsföreläggande (lagsökningslag)
 • 1974:372 Lag om lagsökning och betalningsföreläggande för fordringsanspråk i anställningsförhållanden
 • 1988:1555 Lag om landgille och städja förvissa församlings- kyrkors fastigheter i Lunds och Göteborgs stift
 • 2013:514 Lag om landstingens och kommunernas kostnadsansvar för viss vård i utlandet
 • 2003:367 Lag om lastning och lossning av bulkfartyg
 • 1988:1465 Lag om ledighet för närståendevård
 • 1992:1327 Lag om leksakers säkerhet
 • 2011:579 Lag om leksakers säkerhet
 • 2001:1286 Lag om likabehandling av studenter i högskolan
 • 1970:871 Lag om linjesjöfart på Gotland
 • 1989:1079 Lag om livförsäkringar med anknytning till värdepappersfonder
 • 1992:863 Lag om lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring och hälso- och sjukvård
 • 1994:566 Lag om lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst
 • 1973:861 Lag om lokal kristidsförvaltning
 • 2015:266 Lag om lokala aktionsgrupper
 • 1985:677 Lag om lokala kabelsändningar
 • 1991:1482 Lag om lotteriskatt
 • 2004:1100 Lag om luftfartsskydd
 • 2010:510 Lag om lufttransporter
 • 1995:1537 Lag om lägenhetsregister
 • 2006:378 Lag om lägenhetsregister
 • 1993:1651 Lag om läkarvårdsersättning
 • 2002:160 Lag om läkemedelsförmåner m.m.
 • 2005:258 Lag om läkemedelsförteckning
 • 1996:1157 Lag om läkemedelskommittéer
 • 1992:1631 Lag om lämplighetsprövning av större ägare i bankaktiebolag
 • 2002:1024 Lag om lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna
 • 2013:1054 Lag om marknadsföring av modersmjölksersättning och tillskottsnäring
 • 1995:1518 Lag om mervärdesskattekonton för kommuner och landsting
 • 1990:613 Lag om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion
 • 2011:846 Lag om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster
 • 1988:1567 Lag om miljöskatt på inrikes flygtrafik
 • 1996:1061 Lag om minskning i särskilda fall av det generella statsbidraget till kommuner och landsting åren 1997-1999
 • 1994:1810 Lag om möjlighet för kvinnor att fullgöra värnplikt eller civilplikt med längre grundutbildning
 • 1974:992 Lag om nedsättning av allmän energiskatt och koldioxidskatt
 • 1975:278 Lag om nedsättning av fordonsskatt på traktorer och släpvagnar m.m.
 • 1983:1055 Lag om nedsättning av socialavgifter och allmän löneavgift i Norrbottens län;
 • 2014:414 Lag om nomineringar till Europeiska unionens domstol och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna
 • 1995:479 Lag om nordisk konvention om socialt bistånd och sociala tjänster
 • 1995:1395 Lag om ny beteckning på Statens lantmäteriverk och Centralnämnden för fastighetsdata
 • 1995:1396 Lag om ny beteckning på fastighetsbildningsmyndighet, fastighetsregistermyndighet och överlantmätarmyndighet
 • 1921:226 Lag om nya konkurslagens införande och vad i avseende därå skall iakttagas
 • 1986:74 Lag om nytt val av kyrkofullmäktige i vissa fall
 • 1985:982 Lag om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats
 • 1975:364 Lag om närvarorätt vid sammanträde med nämnd hos församling eller kyrklig samfällighet
 • 1985:1105 Lag om obligatorisk kontroll genom teknisk provning m. m.
 • 1981:1310 Lag om offentliga funktionärers rätt till gottgörelse för rättegångskostnad i vissa mål m.m.
 • 1996:870 Lag om offentliga tillfälliga arbeten för äldre arbetslösa
 • 1992:700 Lag om ombildning av stadshypoteksinstitutionen
 • 1991:615 Lag om omregistrering av vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar
 • 2000:46 Lag om omräkningsförfarande vid beskattningen för företag som har sin redovisning i euro, m.m.
 • 1936:88 Lag om pantsättning av lös egendom som innehaves av tredje man
 • 1991:195 Lag om penningmarknadskonton;
 • 1964:542 Lag om personundersökning i brottmål
 • 1978:487 Lag om pliktexemplar av skrifter och ljud- och bildupptagningar
 • 1983:565 Lag om politiska sekreterare i kommuner och landstingskommuner
 • 1942:263 Lag om preskription av rätt till medel som innestå hos offentlig myndighet
 • 2010:538 Lag om prestationsbaserad stimulansersättning inom utbildning i svenska för invandrare
 • 1967:340 Lag om prisreglering på jordbrukets område
 • 2009:1289 Lag om prissättningsbesked vid internationella transaktioner
 • 1991:746 Lag om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft;
 • 1987:1318 Lag om procentsats för uttag av avgift för åren 1988 och 1989 till försäkringen för tilläggspension
 • 1989:634 Lag om procentsats för uttag av avgift för åren 1990-1994 till försäkringen för tilläggspension
 • 1985:1005 Lag om procentsatser för uttag av avgift för åren 1986 och 1987 till försäkringen för tilläggspension
 • 1955:138 Lag om proportionellt valsätt vid val inom landsting, kommunfullmäktige m.m.
 • 1995:1536 Lag om provverksamhet avseende hushålls- och bostadsuppgifter
 • 1957:577 Lag om prästval
 • 1998:506 Lag om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter
 • 1984:151 Lag om punktskatter och prisregleringsavgifter
 • 1976:666 Lag om påföljder och ingripanden vid olovligt byggande m.m.
 • 1981:289 Lag om radioaktiva läkemedel
 • 2015:280 Lag om rapportering av olyckor vid olje- och gasverksamhet till havs utanför Europeiska unionen
 • 1993:44 Lag om redovisning av vissa infrastrukturkostnader m.m.
 • 1979:47 Lag om regionala stiftelser för skyddat arbete
 • 1991:876 Lag om register för betalningsföreläggande och handräckning
 • 1997:1058 Lag om register i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet
 • 2000:873 Lag om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg
 • 2010:479 Lag om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder
 • 2007:171 Lag om registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn
 • 1996:810 Lag om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen
 • 1988:46 Lag om revision av riksdagens förvaltning och riksdagens myndigheter m.m.
 • RFS1968:8 Lag om revision av riksdagsförvaltningen
 • 1970:1028 Lag om rikets mynt
 • 1994:1650 Lag om riksdagens val av företrädare för Sverige i Europaparlamentet
 • 1982:1158 Lag om riksgäldskontoret
 • 1986:3 Lag om rundradiosändning av finländska televisionsprogram
 • 1985:1075 Lag om rätt att anlägga enskilda järnvägar m.m.
 • 1999:1176 Lag om rätt att använda finska och meänkieli hos förvaltningsdomstolar och domstolar
 • 1999:1175 Lag om rätt att använda samiska hos förvaltningsmyndigheter och domstolar
 • 1979:750 Lag om rätt att förfoga över annan tillhöriga fondpapper
 • 2014:447 Lag om rätt att ta fordon i anspråk för fordringar på vissa skatter och avgifter
 • 1969:738 Lag om rätt att vid inkomsttaxering erhålla avdrag för belopp som tillförts Stiftelsen Petroleumindustriens Beredskapsfond, m. m.
 • 1996:1621 Lag om rätt för Domstolsverket att överklaga vissa beslut om ersättning m.m.
 • 1934:53 Lag om rätt för Konungen att meddela föreskrift om utländsk bevakningspersonals likställdhet i vissa fall med svenska tulltjänstemän
 • 1971:851 Lag om rätt för Konungen att meddela viss föreskrift rörande fisket inom Torne älvs fiskeområde
 • 1993:336 Lag om rätt för Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB att besluta i frågor om förvaltningen av statligt reglerade lån för bostadsändamål, m.m.
 • 1998:775 Lag om rätt för Stiftelsen Norrlandsfonden att besluta i frågor om förvaltningen av regionala utvecklingslån
 • 1976:230 Lag om rätt för arbetstagarorganisation att utse och entlediga företrädare för de anställda i styrelse eller annat organ vid statlig myndighet
 • 1927:79 Lag om rätt för borgenär till betalning ur ersättning på grund av brandförsäkringsavtal
 • 1985:1040 Lag om rätt för en skadenämnd att besluta i vissa frågor om avhjälpande av fukt- och mögelskador
 • 1976:447 Lag om rätt för erkänd arbetslöshetskassa att pröva fråga om statsbidrag till fiskeföretag
 • 1957:259 Lag om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, m.m.
 • 1975:494 Lag om rätt för kommun och landstingskommun att lämna internationell katastrofhjälp;
 • 1997:1323 Lag om rätt för kommuner att ge stöd till åtgärder i lokala investeringsprogram som ökar den ekologiska hållbarheten i samhället
 • 1994:693 Lag om rätt för kommuner och landsting att lämna internationell katastrofhjälp och annat bistånd
 • 1985:1052 Lag om rätt för kommuner och landstingskommuner att vidta bojkottåtgärder mot Sydafrika
 • 1991:901 Lag om rätt för kommuner, landsting och kyrkliga kommuner att lämna internationell katastrofhjälp och annat humanitärt bistånd
 • 1998:587 Lag om rätt för landstinget och kommunerna i Skåne län och Västra Götalands län att lämna bidrag till annan kommun
 • 1997:895 Lag om rätt för svensk domstol att begära förhandsavgörande från Europeiska gemenskapernas domstol i vissa fall
 • 1950:272 Lag om rätt för utländska försäkringsföretag att driva försäkringsrörelse i Sverige
 • 1968:555 Lag om rätt för utlänning och utländskt företag att idka näring här i riket
 • 1982:352 Lag om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt
 • 1938:274 Lag om rätt till jakt
 • 2002:683 Lag om rätt till kommuner att ge stöd till åtgärder i vissa investeringsprogram
 • 1998:209 Lag om rätt till ledighet av trängande familjeskäl
 • 1997:1293 Lag om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet
 • 2008:565 Lag om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete
 • 1986:163 Lag om rätt till ledighet för utbildning i svenska för invandrare
 • 1979:1184 Lag om rätt till ledighet för vissa föreningsuppdrag inom skolan, m.m.
 • 2013:644 Lag om rätt till lön och annan ersättning för arbete utfört av en utlänning som inte har rätt att vistas i Sverige
 • 1966:319 Lag om rätt till sand-, grus- och stentäkt inom vissa allmänna vattenområden
 • 1974:8 Lag om rättegången i tvistemål om mindre värden
 • 1926:322 Lag om rätten till vissa vatten i övre delen av Västerbottens län
 • 1994:716 Lag om rättslig ställning för institutioner inom Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa (ESK)
 • 1966:301 Lag om rättspsykiatrisk undersökning i brottmål
 • 1963:193 Lag om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.
 • 1996:945 Lag om sammanläggningsdelegerade för Skåne läns landsting
 • 1997:222 Lag om sammanläggningsdelegerade för Västra Götalands läns landsting
 • 1992:1776 Lag om samordning av systemen för social trygghet när personer flyttar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
 • 1992:1356 Lag om satellitsändningar av televisionsprogram till allmänheten
 • 1993:747 Lag om sjukförsäkringsregister hos de allmänna försäkringskassorna;
 • 2004:115 Lag om självbetjäningstjänster via Internet inom socialförsäkringens administration
 • 1990:325 Lag om självdeklaration och kontrolluppgifter
 • 2004:1006 Lag om skadeståndsansvar vid internationellt militärt samarbete och internationell krishantering
 • 1928:376 Lag om skatt på lotterivinster
 • 1983:1053 Lag om skatt på omsättning av vissa värdepapper
 • 1990:662 Lag om skatt på vissa premiebetalningar
 • 1999:290 Lag om skattefrihet för prästlönetillgångar vid 2001-2010 års taxeringar
 • 1988:177 Lag om skattefrihet för viss ersättning från Tyska Demokratiska Republiken
 • 1981:265 Lag om skattefrihet för vissa ersättningar m.m. till personal hos handelssekreterare m.m.
 • 1972:128 Lag om skattefrihet vid premiering av sparande
 • 1983:891 Lag om skattelättnader för allemanssparande
 • 1994:1851 Lag om skattelättnader för sparande i allemansfond
 • 1982:1193 Lag om skattereduktion för fackföreningsavgift
 • 1996:1231 Lag om skattereduktion för fastighetsskatt i vissa fall vid 1997-2001 års taxeringar
 • 1993:672 Lag om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus
 • 1996:725 Lag om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus
 • 2004:752 Lag om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus
 • 2000:1380 Lag om skattereduktion för utgifter för vissa anslutningar för tele- och datakommunikation
 • 2005:1137 Lag om skattereduktion för virke från stormfälld skog vid 2006-2008 års taxeringar
 • 2003:1204 Lag om skattereduktion för vissa miljöförbättrande installationer i småhus
 • 1998:1476 Lag om skattereduktion på förvärvsinkomster vid 2000 års taxering
 • 1999:963 Lag om skattereduktion på förvärvsinkomster vid 2001 års taxering
 • 2000:1006 Lag om skattereduktion på förvärvsinkomster vid 2002 och 2003 års taxering
 • 1995:1592 Lag om skatteregler för ersättning från insättningsgaranti
 • 1999:199 Lag om skatteregler för ersättning från insättningsgaranti och investerarskydd
 • 1946:324 Lag om skogsvårdsavgift
 • 1994:2076 Lag om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m.
 • 1995:1336 Lag om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel, m.m.
 • 1995:732 Lag om skydd för gravfriden vid vraket efter passagerarfartyget Estonia
 • 2014:812 Lag om skydd för kännetecken i den internationella humanitära rätten
 • 1970:498 Lag om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar
 • 1953:771 Lag om skydd för vissa internationella sjukvårdsbeteckningar m.m.
 • 1985:1104 Lag om skydd mot utförsel av vissa äldre kulturföremål
 • 1952:270 Lag om skyddsympning vid krig eller krigsfara m.m.
 • 1974:585 Lag om skyldighet att tillhandahålla riksdagens revisorer vissa handlingar m.m.;
 • 1964:64 Lag om skyldighet att upplåta inkvarteringsbostad i krig m.m.
 • 1976:157 Lag om skyldighet för arbetsgivare att anmäla ledig plats till den offentliga arbetsförmedlingen
 • 1984:272 Lag om skyldighet för civilförsvarspliktiga att tjänstgöra utanför civilförsvaret
 • 1954:154 Lag om skyldighet för kommun att avsätta medel till särskild skatteregleringsfond i anledning av fastighetsskattens omläggning;
 • 2008:1048 Lag om skyldighet för kommunerna att lämna uppgifter om djurskydd m.m.
 • 1976:295 Lag om skyldighet för näringsidkare att medverka vid lagring för försörjningsberedskap
 • 1982:1004 Lag om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen
 • 1980:307 Lag om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader
 • 1983:1046 Lag om skyldighet för vissa bostadsföreningar och bostadsaktiebolag att föra lägenhetsförteckning m.m.
 • 1932:242 Lag om skyldighet i vissa fall att tillhandahålla förnödenheter m.m. för ordningsmaktens behov
 • 1955:416 Lag om sparbanker
 • 1983:428 Lag om spridning av bekämpningsmedel över skogsmark
 • 1998:31 Lag om standarder för sändning av radio- och TV-signaler
 • 1951:763 Lag om statlig inkomstskatt på ackumulerad inkomst
 • 2008:812 Lag om statliga garantier till insättare i utländska instituts filialer i Sverige
 • 1994:1066 Lag om statligt bidrag till partigrupperna i riksdagen
 • 1978:951 Lag om statligt investeringsbidrag för vissa byggnadsarbeten;
 • 1993:765 Lag om statligt stöd till banker och andra kreditinstitut
 • 2010:473 Lag om statligt stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer
 • 1992:670 Lag om statligt utjämningsbidrag till kommuner
 • 2002:444 Lag om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall
 • 2014:406 Lag om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser
 • 2005:377 Lag om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument
 • 2010:299 Lag om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet
 • 1971:965 Lag om straff för trafikbrott som begåtts utomlands
 • 1976:351 Lag om styrelserepresentation för de anställda i aktiebolag och ekonomiska föreningar
 • 1976:355 Lag om styrelserepresentation för de anställda i bankinstitut och försäkringsbolag
 • 1982:315 Lag om styrelserepresentation för samhället i vissa stiftelser
 • 1965:576 Lag om ställföreträdare för kommun vid vissa avtalsförhandlingar m.m.
 • 1999:1209 Lag om stöd till riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i riksdagen
 • 1986:1283 Lag om suveränitetsholmarna i Torne, Muonio och Könkämä älvar
 • 1978:152 Lag om svensk domstols behörighet i vissa mål på patenträttens område m.m.
 • 1999:1309 Lag om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden
 • 1978:882 Lag om säkerhet för skattefordringar m.m.;
 • 1933:270 Lag om säkerhet för utbekommande av viss ersättning enligt lagen om ägofred
 • 1965:719 Lag om säkerheten på fartyg
 • 2010:294 Lag om säkerhetskontroll vid offentliga sammanträden i kommuner och landsting
 • 1983:953 Lag om säkerhetsskydd i riksdagen
 • 1983:1104 Lag om särskild avgift för elektrisk kraft från kärnkraftverk
 • 2006:294 Lag om särskild beräkning av vissa avgifter för enmansföretag under åren 2006 och 2007
 • 2002:1146 Lag om särskild bestämmelse om bostadsbidrag för år 2003
 • 1954:40 Lag om särskild fartygsfond
 • 1991:591 Lag om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.
 • 1989:1035 Lag om särskild insamling av uppgifter från bostadsrättsföreningar m.fl.
 • 1970:926 Lag om särskild kontroll på flygplats
 • 1967:96 Lag om särskild nyanskaffningsfond
 • 1973:1216 Lag om särskild skatt för oljeprodukter och kol
 • 1998:514 Lag om särskild skattekontroll av torg- och marknadshandel m.m.
 • 1987:561 Lag om särskild skatteutjämningsavgift
 • 1997:576 Lag om särskild skatteväxling med anledning av ändrade möjligheter för ett landsting att begära ersättning från gymnasieelevernas hemkommuner
 • 1991:1149 Lag om särskild skatteväxling med anledning av ändrat huvudmannaskap för service och vård för äldre och handikappade
 • 2014:968 Lag om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag
 • 1957:132 Lag om särskilda bestämmelser angående domstolarna och rättegången vid krig eller krigsfara m.m.
 • 1998:1755 Lag om särskilda insatser för personer med tre fjärdedels sjukersättning eller aktivitetssersättning
 • 1989:425 Lag om särskilda inskolningsplatser hos offentliga arbetsgivare;
 • 1985:568 Lag om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m. fl.
 • 2011:1245 Lag om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster
 • 1990:1450 Lag om särskilda regler för avsättning till resultatutjämningsfond vid 1991 års taxering
 • 1992:1643 Lag om särskilda regler för beskattning av inkomst från handelsbolag i vissa fall
 • 1942:335 Lag om särskilda skyddsåtgärder för vissa kraftanläggningar m.m.
 • 2015:1073 Lag om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet
 • 1999:265 Lag om särskilt grundavdrag och deklarationsskyldighet för fysiska personer i vissa fall vid 2000-2003 års taxeringar
 • 1980:954 Lag om särskilt investeringsavdrag för byggnadsarbeten m.m.;
 • 1980:953 Lag om särskilt investeringsavdrag för inventarieanskaffning;
 • 1978:950 Lag om särskilt investeringsavdrag för vissa byggnadsarbeten;
 • 1981:1099 Lag om särskilt investeringsavdrag vid redovisningen av mervärdeskatt
 • 1975:1147 Lag om särskilt investeringsavdrag vid taxering till statlig inkomstskatt;
 • 1991:162 Lag om särskilt kommunalt bostadstillägg till folkpension
 • 1990:773 Lag om särskilt pensionstillägg till ålderspension för långvarig vård av sjukt eller handikappat barn
 • 1993:719 Lag om särskilt studielån för den som genomgår arbetsmarknadsutbildning
 • 1983:1030 Lag om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa
 • 2000:1175 Lag om talerätt för vissa utländska konsumentmyndigheter och konsumentorganisationer
 • 1957:686 Lag om taxeringsväsendet under krigsförhållanden m.m.
 • 1986:853 Lag om tidpunkt för avlämnande av självdeklaration vid 1987 års taxering, m.m.;
 • 2004:1172 Lag om tidpunkt för vissa företags tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder
 • 1985:293 Lag om tidpunkten för beslut om taxering vid 1985 års särskilda fastighetstaxering
 • 1981:632 Lag om tidsbegränsning av anställning av marknadssekreterare m.fl.
 • 1999:1377 Lag om tillfällig avgift för stöd till småskalig elproduktion
 • 1993:237 Lag om tillfällig avvikelse från lagen (1981:691) om socialavgifter
 • 1994:196 Lag om tillfällig avvikelse från lagen (1981:691) om socialavgifter
 • 1995:659 Lag om tillfällig avvikelse från lagen (1989:484) om arbetsmiljöavgift
 • 1992:1330 Lag om tillfällig avvikelse från lagen (1989:484) om arbetsmiljöavgift;
 • 1990:608 Lag om tillfällig begränsning av kommuners rätt att ta ut skatt
 • 1999:264 Lag om tillfällig beräkning av vissa pensionsförmåner
 • 1986:1225 Lag om tillfällig förmögenhetsskatt för livförsäkringsbolag, understödsföreningar och pensionsstiftelser
 • 1975:985 Lag om tillfällig handel
 • 1983:968 Lag om tillfällig höjning av den statliga förmögenhetsskatten
 • 1990:1460 Lag om tillfällig höjning av statlig fastighetsskatt
 • 1994:40 Lag om tillfällig kompensation för viss energiskatt
 • 1999:608 Lag om tillfällig minskning av det generella statsbidraget vid avyttring av aktier eller andelar i eller utdelning från kommunala bostadsföretag, m.m
 • 1982:377 Lag om tillfällig upplåtelse av kyrka
 • 1970:59 Lag om tillfällig vattenreglering under år 1970
 • 1995:1292 Lag om tillfälliga bestämmelser i fråga om tillstånd att sända lokalradio
 • 1986:492 Lag om tillfälliga regler för insättning på skogskonto
 • 1984:503 Lag om tillfälligt förbud mot höjning av vinstutdelning i vissa aktiebolag;
 • 1989:474 Lag om tillfälligt sparande
 • 1977:494 Lag om tillstånd till överlåtelse av fartyg
 • 1935:46 Lag om tillsyn i vissa fall å oskiftat dödsbo efter medborgare i Danmark, Finland, Island eller Norge
 • 1943:459 Lag om tillsyn över hundar och katter
 • 1980:11 Lag om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen m.fl.
 • 1939:174 Lag om tillverkning, införsel och försäljning av gasskyddsmateriel;
 • 1987:205 Lag om tilläggsbelopp till basbeloppet vid beräkning av pensionsförmåner m.m.
 • 1987:297 Lag om tilläggsbelopp till basbeloppet vid beräkning av studiemedel m. m.
 • 1964:528 Lag om tillämplig lag beträffande internationella köp av lösa saker
 • 2008:99 Lag om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1781/2006 om information om betalaren som skall åtfölja överföringar av medel
 • 1992:138 Lag om tillämpning av avtal mellan Sverige, Norge och EEG om civil luftfart
 • 1996:738 Lag om tillämpning av dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Brasilien
 • 1987:387 Lag om tillämpning av valutalagen (1939:350);
 • 1954:284 Lag om tillämpning å Stockholms stad av vissa bestämmelser i kommunallagen den 18 december 1953 (nr 753) och lagen den 18 december 1953 (nr 754) om införande av kommunallagen;
 • 1994:1845 Lag om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler
 • 1994:1772 Lag om tillämpningen av det europeiska miljömärkningssystemet
 • 1981:292 Lag om tjänsteplikt för hälso- och sjukvårdspersonal samt veterinärpersonal m.m.
 • 1973:980 Lag om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m.
 • 1986:1020 Lag om tullfrihet under viss tid för oraffinerade vegetabiliska fetter och feta oljor
 • 1994:1552 Lag om tullkontroll av varumärkesintrång m.m.
 • 1975:1360 Lag om tvångsåtgärder i spaningssyfte i vissa fall;
 • 1979:926 Lag om tystnadsplikt för präst inom svenska kyrkan
 • 1992:314 Lag om tystnadsplikt i verksamhet i Samhallgruppen
 • 1992:1587 Lag om undantag från lagen (1992:672) om begränsning av kommuners rätt att ta ut skatt för år 1993
 • 1952:532 Lag om undantag från svensk domstols behörighet såvitt angår vissa tvister mellan befälhavare och besättning å utländskt fartyg
 • 1983:850 Lag om undantag från vissa bestämmelser i uppbördslagen (1953:272) m.m.
 • 1986:98 Lag om undantag för vissa kommuner och landsting från bestämmelserna i lagen (1929:116) om tillsyn över stiftelser
 • 1999:994 Lag om underlag för fastighetsskatt i vissa fall vid 2001 års taxering
 • 2000:1012 Lag om underlag för förmögenhetsskatt i vissa fall vid 2001 års taxering
 • 1989:152 Lag om underrättelseskyldighet m.m. när utlänningar är berövade friheten
 • 2008:206 Lag om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen
 • 1988:1473 Lag om undersökning beträffande vissa smittsamma sjukdomar i brottmål
 • 1984:668 Lag om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare
 • 1985:903 Lag om uppdragsutbildning i anslutning till det kommunala skolväsendet m.m.
 • 1982:2 Lag om uppfinnarkonto
 • 2010:1350 Lag om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och konkurrensförhållanden
 • 1992:888 Lag om uppgiftsskyldighet på jordbrukets område
 • 1956:245 Lag om uppgiftsskyldighet rörande pris- och konkurrensförhållanden
 • 1975:424 Lag om uppgiftsskyldighet vid grundvattentäktsundersökning och brunnsborrning
 • 2007:1092 Lag om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster
 • 2015:260 Lag om upphävande av Elsäkerhetverkets föreskrifter (ELSÄK-FS 2002:1) om energieffektivitetskrav för förkopplingsdon till lysrör
 • 1997:620 Lag om upphävande av lagen (1939:608) om enskilda vägar
 • 2009:260 Lag om upphävande av lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap
 • 2001:332 Lag om upphävande av vissa av Centrala Folkbokförings- och uppbördsnämndens bindande förklaringar
 • 2001:333 Lag om upphävande av vissa av Centrala uppbördsnämndens bindande förklaringar
 • 2003:1133 Lag om upphävande av vissa av Riksskatteverkets föreskrifter
 • 2005:1115 Lag om upphävande av vissa av Riksskatteverkets föreskrifter
 • 2001:331 Lag om upphävande av vissa av Riksskatteverkets föreskrifter och bindande förklaringar
 • 1992:524 Lag om upphörande av försöken med förkortad grundutbildning av värnpliktiga
 • 1970:997 Lag om upphörande av inteckningsansvar i fastighet som bildats av samfälld mark
 • 1937:346 Lag om upphörande av vissa frälseräntor;
 • 1977:269 Lag om uppräkning av statliga yrkesskadelivräntor m.m.
 • 1978:970 Lag om uppskov med beskattning av realisationsvinst;
 • 1998:1601 Lag om uppskov med beskattningen vid andelsbyten
 • 1998:1602 Lag om uppskov med beskattningen vid andelsöverlåtelser inom koncerner
 • 1946:819 Lag om upptagande av ed för rättighets tillvaratagande i utlandet
 • 2006:329 Lag om ursprungsgarantier för högeffektiv kraftvärmeel och förnybar el
 • 1982:736 Lag om ursprungsmärkning av kläder
 • 2007:1413 Lag om utbetalning till kommuner av fastighetsavgiftsmedel 2008-2010
 • 1994:588 Lag om utbildning för fredsfrämjande verksamhet
 • 2009:121 Lag om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar
 • 1979:417 Lag om utdebitering och utbetalning av skatt vid ändring i rikets indelning i kommuner och landsting
 • 2008:342 Lag om utjämning av kostnader för stöd och service till vissa funktionshindrade
 • 2003:886 Lag om utjämningsavgift för kommuner för kostnader enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
 • 1995:1516 Lag om utjämningsavgift för kommuner och landsting
 • 2003:887 Lag om utjämningsbidrag till kommuner för kostnader enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
 • 1959:254 Lag om utlämning för brott till Danmark, Finland, Island och Norge
 • 1970:375 Lag om utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling
 • 1998:293 Lag om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige
 • 1982:618 Lag om utländska förvärv av fast egendom m.m.
 • 1982:617 Lag om utländska förvärv av svenska företag m.m.
 • 1929:147 Lag om utländska skiljeavtal och skiljedomar
 • 1981:1114 Lag om utseende av ledamöter i lantbruksnämnderna och skogsvårdsstyrelserna
 • 1927:321 Lag om utskiftningsskatt
 • 1940:79 Lag om utsträckning av tiden för upptagande av växelprotest m.m. vid krig eller krigsfara
 • 1990:1141 Lag om uttag av preliminär B-skatt från en fysisk person under uppbördsåret 1991/92
 • 1991:1919 Lag om uttag av preliminär B-skatt under uppbördsåret 1992/93
 • 1969:200 Lag om uttagande av utländsk tull, annan skatt, avgift eller pålaga
 • 1926:327 Lag om vad iakttagas skall i avseende å införande av lagen om delning av jord å landet
 • 1976:891 Lag om val av ledamöter i länsstyrelses styrelse
 • 1996:946 Lag om val av ledamöter i styrelsen för Länsstyrelsen i Skåne län
 • 1997:223 Lag om val av ledamöter i styrelsen för Länsstyrelsen i Västra Götalands län
 • 2013:311 Lag om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering
 • 1975:1154 Lag om varningstext och innehållsdeklaration på tobaksvaror;
 • 1924:323 Lag om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning
 • 1981:7 Lag om verkan av konkurs som inträffat i annat nordiskt land
 • 1934:68 Lag om verkan av konkurs, som inträffat i Danmark, Finland, Island eller Norge
 • 1981:1104 Lag om verksamheten hos vissa regionala alarmeringscentraler
 • 1996:519 Lag om verkställighet av domar och beslut som har meddelats enligt Förenta nationernas havsrättskonvention av den 10 december 1982
 • 1986:1042 Lag om verkställighet av vissa utländska beslut om rättegångskostnader
 • 2010:566 Lag om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen
 • 1932:55 Lag om viktmärkning i vissa fall av gods som skall inlastas å fartyg
 • 1951:691 Lag om viss lindring i skattskyldigheten för den som icke tillhör svenska kyrkan
 • 1983:447 Lag om viss skattefrihet för stipendier enligt 19 § kommunalskattelagen (1928:370);
 • 1969:630 Lag om viss skattefrihet för utdelning på aktie i Svensk interkontinental lufttrafik aktiebolag (SILA)
 • 1989:476 Lag om viss tillfällig höjning av uttaget av statlig fastighetsskatt
 • 1991:425 Lag om viss uppgiftsskyldighet inom hälso- och sjukvården
 • 1982:764 Lag om vissa anställningar som läkare vid upplåtna enheter, m.m.
 • 1994:2043 Lag om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet
 • 2003:1174 Lag om vissa former av internationellt samarbete i brottsutredningar
 • 1904:26 s.1 Lag om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap
 • 1912:69 Lag om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskaps rättsverkningar
 • 2005:952 Lag om vissa kommunala befogenheter i fråga om kollektivtrafik
 • 2004:1225 Lag om vissa kommunala befogenheter i fråga om sjuktransporter
 • 1970:663 Lag om vissa kommunala befogenheter i fråga om sysselsättning för handikappade
 • 1956:217 Lag om vissa kreditinrättningars konkurs
 • 1979:408 Lag om vissa lokala organ i kommunerna
 • 1995:606 Lag om vissa personregister för officiell statistik
 • 2013:794 Lag om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa
 • 1969:644 Lag om vissa rättigheter för statslösa personer och politiska flyktingar
 • 1982:1161 Lag om vissa äldre sedlar
 • 2004:864 Lag om vissa äldre sedlars upphörande som lagliga betalningsmedel
 • 2012:674 Lag om vissa äldre sedlars upphörande som lagliga betalningsmedel
 • 1962:627 Lag om vissa åtgärder för utnyttjande av vattenkraft vid krig m.m.
 • 1976:338 Lag om vägtrafikskatt på vissa fordon, som icke är registrerade i riket
 • 1992:1153 Lag om väpnad styrka för tjänstgöring utomlands
 • 1981:1243 Lag om vård av missbrukare i vissa fall
 • 2004:863 Lag om äldre femtioöresmynts upphörande som lagligt betalningsmedel
 • 1988:1515 Lag om äldre sedlar på tiotusen kronor
 • 1933:28 Lag om ändrade bestämmelser i vissa fall rörande fördelning av böter m.m.
 • 1989:567 Lag om ändrade betalningsvillkor för vissa statliga bostadslån m.m.
 • 1996:1179 Lag om ändrade förutsättningar för vissa statligt reglerade bostadslån m.m.
 • 1983:271 Lag om ändrade återbetalningsvillkor för vissa äldre studielån
 • 1988:1512 Lag om ändring av beskattningen av vissa livräntor
 • 1999:459 Lag om ändring av tillstånd att bedriva verksamhet med kooperativ hyresrätt
 • 1987:392 Lag om ändring av viss tidpunkt vid 1988 års allmänna fastighetstaxering;
 • 1970:991 Lag om ändring i kommunal indelning i samband med fastighetsbildning
 • 2010:1461 Lag om ändring i lagen (1995:1468) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sydafrika
 • 2010:1460 Lag om ändring i lagen (1996:1510) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Luxemburg
 • 1979:411 Lag om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting
 • 1964:334 Lag om åklagare tillkommande andel i böter m.m.
 • 1994:953 Lag om åligganden för personal inom hälso- och sjukvården
 • 1995:1559 Lag om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
 • 1991:119 Lag om återbetalning av mervärdeskatt till utländska företagare;
 • 1992:1352 Lag om återföring av allmän investeringsreserv
 • 1946:864 Lag om återgäldande av kostnad för blodundersökning i brottmål
 • 1982:349 Lag om återvinning av dryckesförpackningar av aluminium
 • 1994:1818 Lag om åtgärder beträffande djur och växter som tillhör skyddade arter
 • 1999:381 Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
 • 1989:530 Lag om åtgärder för att förebygga våldsdåd med internationell bakgrund (terroristlag)
 • 2007:979 Lag om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott
 • 1991:115 Lag om åtgärder i forsknings- eller behandlingssyfte med ägg från människa
 • 1999:130 Lag om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning
 • 2009:62 Lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
 • 1999:216 Lag om ögonundersökning vid misstanke om vissa brott i trafiken
 • 2005:268 Lag om överenskommelse mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om folkbokföring
 • 1989:1007 Lag om överenskommelse mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om folkbokföring
 • 1991:1870 Lag om överflyttande av arbetsuppgifter från Riksskatteverkets sjömansskattekontor till skattemyndigheten i Göteborgs och Bohus län;
 • 1964:653 Lag om överflyttande av magistratens befattning med burskapsärenden m.m.
 • 1964:651 Lag om överflyttande på länsstyrelse av vissa magistrat, kommunalborgmästare m.fl. åvilande uppgifter
 • 1961:263 Lag om överflyttande på riksförsäkringsverket av de uppgifter och befogenheter, som tillkommer riksförsäkringsanstalten och pensionsstyrelsen;
 • 2002:125 Lag om överföring av värdet av pensionsrättigheter till och från Europeiska gemenskaperna
 • 1994:1693 Lag om övergångsbestämmelser för en period efter vissa EFTA-staters anslutning till Europeiska unionen
 • 1989:186 Lag om överklagande av administrativa beslut av Riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter
 • 1986:1142 Lag om överklagande av beslut av enskilda organ med offentliga förvaltningsuppgifter
 • 1999:288 Lag om överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring, m.m.
 • 1994:1383 Lag om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring
 • 1992:318 Lag om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Kulturdepartementets verksamhetsområde
 • 1976:1046 Lag om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde
 • 1985:349 Lag om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Utrikesdepartementets verksamhetsområde
 • 1995:361 Lag om överlämnande av förvaltningsuppgifter till Sveriges Riksidrottsförbund
 • 1998:1214 Lag om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till Hjälpmedelsinstitutet, ideell förening
 • 2008:1271 Lag om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till Swedfund International AB
 • 2010:1539 Lag om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till den ideella föreningen Svenskt Friluftsliv
 • 2005:340 Lag om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till den ideella föreningen Synskadades Riksförbund
 • 2003:1156 Lag om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder
 • 2011:1165 Lag om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder
 • 1996:506 Lag om överlåtelse av en förvaltningsuppgift till en övervakningskommitté m.m.
 • 1990:1402 Lag om övertagande av vissa sjukhem och andra vårdinrättningar
 • 1905:31 s.1 Lag rörande afgäld från afsöndrad lägenhet;
 • 1984:175 Lagom dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Canada
 • 2006:1329 Lagom handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff eller tortyr, m.m.
 • 1978:423 Lagom skattelättnader för vissa sparformer
 • 1899:12 s.9 Lag om verkställighet i visst fall av utländsk domstols beslut
 • 1907:36 s. 22 Lag om vad iakttagas skall i avseende å införande av lagen om nyttjanderätt till fast egendom
 • 1911:53 s.1 Lag om järnvägsaktiebolag
 • 1980:607 Lag (RFS 1980:4) om beslutande organ i frågor om disciplinansvar m.m. beträffande arbetstagare hos riksdagen och dess myndigheter
 • 1974:336 Lantmäteriinstruktion
 • 1971:1101 Lantmäteritaxa
 • 2011:840 Laponiaförordning
 • 1973:1148 Ledningsrättskungörelse
 • 1973:1144 Ledningsrättslag
 • 1971:807 Livsmedelsförordning
 • 2006:813 Livsmedelsförordning
 • 1971:511 Livsmedelslag
 • 2006:804 Livsmedelslag
 • 1993:126 Lokalradioförordning
 • 1993:120 Lokalradiolag
 • 1982:1012 Lotteriförordning
 • 1994:1451 Lotteriförordning
 • 1982:1011 Lotterilag
 • 1994:1000 Lotterilag
 • 1986:171 Luftfartsförordning
 • 2010:770 Luftfartsförordning
 • 1957:297 Luftfartslag
 • 2010:500 Luftfartslag
 • 2010:477 Luftkvalitetsförordning
 • 1974:699 Läkarvårdstaxa
 • 1962:701 Läkemedelsförordning
 • 1992:1752 Läkemedelsförordning
 • 2006:272 Läkemedelsförordning
 • 1992:859 Läkemedelslag
 • 2015:315 Läkemedelslag
 • 1992:501 Lönegarantiförordning
 • 1992:497 Lönegarantilag
 • 1960:200 Stadga för Längmanska företagarfonden
 • 1918:925 Stadgar för Längmanska kulturfonden
 • 1991:1782 Tillkännagivande om länens indelning i kommuner
 • 2002:808 Tillkännagivande om länens indelning i kommuner
 • 2006:1196 Tillkännagivande om länens indelning i kommuner
 • 2007:229 Tillkännagivande om länens indelning i kommuner