Lagar

Inledande tecken

1 2 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z Å Ä Ö

Utgivningsår

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1902 1901 1900 1899 1898 1895 1891 1885 1884 1883 1880 1878 1874 1873 1872 1870 1867 1866 1864 1863 1861 1860 1855 1851 1848 1845 1844 1840 1834 1829 1828 1827 1821 1810 1772 1757 1736 1723 1686

Lagar med inledande tecken M

 • 2010:984 Förordning om mark- och miljödomstolarnas domsområden
 • 1996:1119 Förordning om marknadsföring av kristallglas
 • 2014:535 Förordning om marknadskontroll av textilprodukter
 • 2005:893 Förordning om marknadskontroll av varor
 • 1993:651 Förordning om marknadsreglering på fiskets område
 • 1997:894 Förordning om marksänd digital TV
 • 2000:151 Förordning om marktjänster på flygplatser
 • 1979:210 Förordning om maskindrivna portar m.m.
 • 1991:1881 Förordning om medgivande enligt sjömanslagen (1973:282)
 • 1993:876 Förordning om medicintekniska produkter
 • 1995:808 Förordning om medinflytande för totalförsvarspliktiga
 • 1976:826 Förordning om medling i arbetstvister
 • 1968:431 Förordning om mervärdeskatt
 • 1968:591 Förordning om mervärdeskatt i vissa fall vid utförsel
 • 1980:1024 Förordning om militär grundutbildning för kvinnor
 • 1986:1111 Förordning om militär medverkan i civil verksamhet
 • 2007:380 Förordning om miljöbilspremie
 • 1998:1323 Förordning om miljödomstolarnas domkretsar
 • 1998:899 Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
 • 1986:1236 Förordning om miljöfarliga batterier
 • 1989:974 Förordning om miljöfarliga batterier
 • 1985:841 Förordning om miljöfarligt avfall
 • 1998:915 Förordning om miljöhänsyn i jordbruket
 • 1991:738 Förordning om miljökonsekvensbeskrivningar
 • 1998:905 Förordning om miljökonsekvensbeskrivningar
 • 1998:897 Förordning om miljökvalitetsnormer
 • 2001:527 Förordning om miljökvalitetsnormer för utomhusluft
 • 2009:907 Förordning om miljöledning i statliga myndigheter
 • 2011:1237 Förordning om miljöprövningsdelegationer
 • 1998:930 Förordning om miljöriskområden
 • 1998:950 Förordning om miljösanktionsavgifter
 • 2012:259 Förordning om miljösanktionsavgifter
 • 1989:365 Förordning om miljöskadeförsäkring
 • 1998:1473 Förordning om miljöskadeförsäkring och saneringsförsäkring
 • 1997:1336 Förordning om miljöstöd
 • 1983:408 Förordning om minnesmynt på etthundra kronor
 • 1984:95 Förordning om minnesmynt på etthundra kronor
 • 1985:161 Förordning om minnesmynt på etthundra kronor
 • 1985:705 Förordning om minnesmynt på etthundra kronor
 • 1985:706 Förordning om minnesmynt på etthundra kronor
 • 1975:827 Förordning om minnesmynt på femtio kronor
 • 1976:414 Förordning om minnesmynt på femtio kronor
 • 1980:133 Förordning om minnesmynt på tvåhundra kronor
 • 1983:138 Förordning om minnesmynt på tvåhundra kronor
 • 1999:1135 Förordning om misstankeregister
 • 1999:1319 Förordning om mjölkkvoter
 • 1994:1714 Förordning om mjölkkvoter m.m.
 • 2014:133 Förordning om mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst
 • 1985:838 Förordning om motorbränslen
 • 2001:1085 Förordning om motorfordons avgasrening
 • 2000:754 Förordning om motorreparationstjänsten
 • 1994:361 Förordning om mottagande av asylsökande m.fl.
 • 2000:606 Förordning om myndigheters bokföring
 • 2004:1364 Förordning om myndigheters inköp och leasing av miljöbilar
 • 1996:882 Förordning om myndigheters årsredovisning m.m.
 • 1997:899 Förordning om myndighetssamverkan mot ekonomisk brottslighet
 • 1993:970 Förordning om märkning av hushållsapparater
 • 1994:1774 Förordning om märkning av hushållsapparater
 • 1995:670 Förordning om märkning av skor
 • 1993:969 Förordning om märkning av textilier
 • 1993:187 Förordning om märkning av vissa oljeprodukter m.m.
 • 2000:538 Förordning om märkning och registrering av hundar
 • 2002:7 Förordning om märkning och registrering av hundar
 • 1995:1256 Förordning om mästarbrev för hantverkare
 • 2013:390 Förordning om mål i allmän förvaltningsdomstol
 • 1996:271 Förordning om mål och ärenden i allmän domstol
 • 1997:408 Förordning om målsägandebiträde
 • 1954:556 Kungörelse angående mätbrev för fart genom Panamakanalen
 • 1954:555 Kungörelse angående mätbrev för fart genom Suezkanalen
 • 1974:886 Kungörelse om ikraftträdande av lagen (1974:885) om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt
 • 1973:206 Kungörelse om motorreparationstjänsten
 • 1973:596 Kungörelse om mästarbrev för hantverksutövare
 • 2010:921 Lag om mark- och miljödomstolar
 • 1970:417 Lag om marknadsdomstol m.m.
 • 1996:1118 Lag om marknadsföring av kristallglas
 • 1993:649 Lag om marknadsreglering på fiskets område
 • 2000:150 Lag om marktjänster på flygplatser
 • 1976:580 Lag om medbestämmande i arbetslivet
 • 1981:324 Lag om medborgarvittnen
 • 1993:584 Lag om medicintekniska produkter
 • 1995:1570 Lag om medlemsbanker
 • 1992:288 Lag om medlemskap i icke-territoriella församlingar
 • 2011:860 Lag om medling i vissa privaträttsliga tvister
 • 1980:612 Lag om medling i vissa upphovsrättstvister
 • 2002:445 Lag om medling med anledning av brott
 • 1973:650 Lag om medling mellan samlevande
 • 1968:430 Lag om mervärdeskatt
 • 1980:1021 Lag om militär grundutbildning för kvinnor
 • 2005:181 Lag om miljöinformation hos vissa enskilda organ
 • 1987:240 Lag om minnesmynt på ettusen och etthundra kronor
 • 1998:621 Lag om misstankeregister
 • 2014:132 Lag om mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst
 • 2001:1080 Lag om motorfordons avgasrening och motorbränslen
 • 1976:357 Lag om motortävlingsförsäkring
 • 1994:137 Lag om mottagande av asylsökande m.fl.
 • 2011:721 Lag om märkning av energirelaterade produkter
 • 1992:1232 Lag om märkning av hushållsapparater
 • 1995:669 Lag om märkning av skor
 • 1992:1231 Lag om märkning av textilier
 • 2000:537 Lag om märkning och registrering av hundar
 • 1995:1255 Lag om mästarbrev för hantverkare
 • 1988:609 Lag om målsägandebiträde
 • 1992:1514 Lag om måttenheter, mätningar och mätdon
 • 1975:1418 Marknadsföringslag
 • 1995:450 Marknadsföringslag
 • 2008:486 Marknadsföringslag
 • 2000:1101 Marknadsmissbruksförordning
 • 2001:218 Medborgarskapsförordning
 • 1969:235 Medborgarskapskungörelse
 • 1994:223 Mervärdesskatteförordning
 • 1994:200 Mervärdesskattelag
 • 1948:472 Militär rättegångslag
 • 1974:97 Militära vägtrafikkungörelsen
 • 1960:385 Militärt järnvägsreglemente
 • 2009:212 Militärtrafikförordning
 • 1998:808 Miljöbalk
 • 2013:251 Miljöprövningsförordning
 • 1986:225 Miljöskadelag
 • 1981:574 Miljöskyddsförordning
 • 1989:364 Miljöskyddsförordning
 • 1969:387 Miljöskyddslag
 • 2011:13 Miljötillsynsförordning
 • 1992:285 Mineralförordning
 • 1991:45 Minerallag
 • 2007:515 Myndighetsförordning
 • 1974:339 Mätningskungörelse
 • 1970:486 Mönsterskyddsförordning
 • 1970:485 Mönsterskyddslag;
 • 1984:831 Mönstringsförordning
 • 1983:929 Mönstringslag
 • 1960:664 Reglemente för Muddus nationalpark