Lagar

Inledande tecken

1 2 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z Å Ä Ö

Utgivningsår

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1902 1901 1900 1899 1898 1895 1891 1885 1884 1883 1880 1878 1874 1873 1872 1870 1867 1866 1864 1863 1861 1860 1855 1851 1848 1845 1844 1840 1834 1829 1828 1827 1821 1810 1772 1757 1736 1723 1686

Lagar med inledande tecken R

 • 2010:1385 /Rubriken upphör att gälla U:2015-07-01/ Förordning med instruktion för Myndigheten för vårdanalys /Rubriken träder i kraft I:2015-07-01/ Förordning med instruktion för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
 • 2007:1233 /Rubriken upphör att gälla U:2015-07-01/ Förordning med instruktion för Statens beredning för medicinsk utvärdering /Rubriken träder i kraft I:2015-07-01/ Förordning med instruktion för Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
 • 1994:1708 /Rubriken upphör att gälla U:2015-07-01/ Lag om EG:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utveckling av landsbygden /Rubriken träder i kraft I:2015-07-01/ Lag om EU:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utveckling av landsbygden
 • 2011:183 /Rubriken upphör att gälla U:2015-08-01/ Förordning om befattningsutbildning för rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem samt fortbildning för rektorer /Rubriken träder i kraft I:2015-08-01/ Förordning om befattningsutbildning för rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem samt fortbildning för rektorer och förskolechefer
 • 1994:2087 /Rubriken upphör att gälla U:den dag regeringen bestämmer/ Lag med anledning av Sveriges tillträde till den multilaterala överenskommelsen om undervägsavgifter /Rubriken träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/ Lag med anledning av Sveriges tillträde till den reviderade internationella Eurocontrolkonventionen
 • 1983:142 Förordning med regeringens arbetsgivarnyckel
 • 1996:1524 Förordning med regeringens arbetsgivarnyckel
 • 1980:123 Förordning med reglemente för militärpolisen
 • 1995:1015 Förordning om Riksenheten mot ekonomisk brottslighet
 • 2000:124 Förordning om radio- och teleterminalutrustning
 • 1981:1136 Förordning om radioaktiva läkemedel
 • 1993:600 Förordning om radiokommunikation
 • 1981:512 Förordning om radiotidningar
 • 2009:625 Förordning om receptregister
 • 2006:1203 Förordning om redovisning av fjärrvärmeverksamhet
 • 1995:1145 Förordning om redovisning av nätverksamhet
 • 1980:803 Förordning om regionalpolitiskt transportbidrag
 • 2000:283 Förordning om regionalt bidrag till företagsutveckling
 • 2005:527 Förordning om regionalt investeringsstöd
 • 2007:61 Förordning om regionalt investeringsstöd
 • 2007:713 Förordning om regionalt tillväxtarbete
 • 2000:281 Förordning om regionalt transportbidrag
 • 1998:1634 Förordning om regionalt utvecklingsarbete
 • 2003:595 Förordning om regionalt utvecklingsarbete
 • 2000:279 Förordning om regionalt utvecklingsbidrag
 • 1994:348 Förordning om register för skuldsaneringsärenden
 • 1997:903 Förordning om register över förelägganden av ordningsbot
 • 2006:196 Förordning om register över hälso- och sjukvårdspersonal
 • 1997:902 Förordning om register över strafförelägganden
 • 2001:817 Förordning om registrering av båtbyggnadsförskott
 • 1994:1341 Förordning om registrering av partnerskap
 • 1999:731 Förordning om registrering av trossamfund
 • 1994:1535 Förordning om reglemente för Sveriges allmänna hypoteksbank
 • 1991:1321 Förordning om rehabiliteringsersättning
 • 2002:744 Förordning om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande
 • 1986:414 Förordning om rekryteringsstöd
 • 1981:1265 Förordning om reseförmåner i statliga uppdrag m.m.
 • 2005:801 Förordning om restriktioner för luftfart inom vissa områden
 • 2005:220 Förordning om retursystem för plastflaskor och metallburkar
 • 1995:665 Förordning om revisorer
 • 1982:996 Förordning om rikets indelning i domsagor
 • 1989:340 Förordning om riksfärdtjänst
 • 1985:675 Förordning om riksgränsen mellan Sverige och Finland
 • 1986:638 Förordning om riksgränsen mellan Sverige och Finland
 • 2010:241 Förordning om riksgränsen mellan Sverige och Finland
 • 1989:809 Förordning om riksgränsen mellan Sverige och Norge
 • 1991:1080 Förordning om riksinternatskolor
 • 1989:527 Förordning om riksmätplatser
 • 1974:899 Förordning om riksmätplatser m. m.
 • 1982:1069 Förordning om rymdverksamhet
 • 1981:475 Förordning om ränta på statens kapital
 • 2006:1458 Förordning om ränta på studielån för 2007
 • 2007:1336 Förordning om ränta på studielån för 2008
 • 2008:1354 Förordning om ränta på studielån för 2009
 • 2009:1456 Förordning om ränta på studielån för 2010
 • 2010:1992 Förordning om ränta på studielån för 2011
 • 2011:1566 Förordning om ränta på studielån för 2012
 • 2012:865 Förordning om ränta på studielån för 2013
 • 2013:1003 Förordning om ränta på studielån för 2014
 • 2014:1418 Förordning om ränta på studielån för 2015
 • 1993:1218 Förordning om ränta på studielån för år 1994
 • 1994:1387 Förordning om ränta på studielån för år 1995
 • 1995:1250 Förordning om ränta på studielån för år 1996
 • 1999:1076 Förordning om ränta på studielån för år 2000
 • 2000:1059 Förordning om ränta på studielån för år 2001
 • 2001:974 Förordning om ränta på studielån för år 2002
 • 2002:950 Förordning om ränta på studielån för år 2003
 • 2003:883 Förordning om ränta på studielån för år 2004
 • 2004:1160 Förordning om ränta på studielån för år 2005
 • 2005:1070 Förordning om ränta på studielån för år 2006
 • 1986:1204 Förordning om räntereglering för försäkringsföretag
 • 1989:1071 Förordning om räntereglering för försäkringsföretag
 • 1980:628 Förordning om rättsdatasystemet
 • 2005:1063 Förordning om rättsintyg i anledning av brott
 • 1991:1413 Förordning om rättspsykiatrisk undersökning
 • 1971:933 Förordning om rättsstatistiken
 • 2014:1085 Förordning om rättsväsendets informationshantering
 • 1970:517 Förordning om rättsväsendets informationssystem
 • 1998:8 Förordning om röjningsbidrag till äppel- och päronodlare
 • 1995:5 Förordning om röjningsbidrag till äppleodlare
 • 1973:922 Kungörelse om rikets indelning i lantmäteridistrikt
 • 1973:710 Kungörelse om rättsmedicinsk obduktion
 • 2000:121 Lag om radio- och teleterminalutrustning
 • 1993:599 Lag om radiokommunikation
 • 1981:508 Lag om radiotidningar
 • 1996:1156 Lag om receptregister
 • 2014:1020 Lag om redovisningscentraler för taxitrafik
 • 1944:181 Lag om redovisningsmedel
 • 2010:630 Lag om regionalt utvecklingsansvar i vissa län
 • 1987:147 Lag om regionplanering för kommunerna i Stockholms län
 • 2012:453 Lag om register över nationella vaccinationsprogram
 • 2015:51 Lag om register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang
 • 2013:852 Lag om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn
 • 1994:1117 Lag om registrerat partnerskap
 • 1979:377 Lag om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m.
 • 1975:605 Lag om registrering av båtbyggnadsförskott
 • 1999:889 Lag om registrering av krigsskada på egendom
 • 2002:624 Lag om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande
 • 1991:419 Lag om resekostnadsersättning vid sjukresor
 • 1970:980 Lag om retentionsrätt för fordran hos hotellgäst
 • 1997:560 Lag om revision av Regeringskansliet
 • 2002:1022 Lag om revision av statlig verksamhet m.m.
 • 1995:528 Lag om revisorer
 • 1998:1719 Lag om riksdagsledamöternas arvode
 • 1997:735 Lag om riksfärdtjänst
 • 1974:897 Lag om riksmätplatser m.m.
 • 2014:899 Lag om riktlinjer för kommunala markanvisningar
 • 1982:963 Lag om rymdverksamhet
 • 1993:1536 Lag om räntefördelning vid beskattning
 • 1985:449 Lag om rätt att driva viss linjetrafik
 • 1993:305 Lag om rätt att förrätta vigsel inom trossamfund
 • 2005:73 Lag om rätt för Justitiekanslern att överklaga vissa beslut
 • 1962:638 Lag om rätt för kommun att bistå utländska studerande
 • 1950:596 Lag om rätt till fiske
 • 1960:730 Lag om rätt till fotografisk bild
 • 1978:410 Lag om rätt till ledighet för vård av barn, m.m.
 • 1974:371 Lag om rättegången i arbetstvister
 • 1994:831 Lag om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt
 • 1949:345 Lag om rätten till arbetstagares uppfinningar
 • 2005:225 Lag om rättsintyg i anledning av brott
 • 1988:205 Lag om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut
 • 2006:304 Lag om rättsprövning av vissa regeringsbeslut
 • 1991:1137 Lag om rättspsykiatrisk undersökning
 • 1991:1129 Lag om rättspsykiatrisk vård
 • 1999:353 Lag om rättspsykiatriskt forskningsregister
 • 1997:158 Lag om röstlängdsregister
 • 1996:844 Radio- och TV-lag
 • 2010:696 Radio- och tv-lag
 • 1966:756 Radioansvarighetslag;
 • 1966:755 Radiolag
 • 1985:625 Radiostörningsförordning
 • 1978:268 Ransoneringslag
 • 1968:654 Reglemente för Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och för stadshypoteksföreningar
 • 1861:23 s.1 Reglemente för farten å Strömsholms kanal
 • 1987:221 Rehabiliteringsförordning
 • 1951:680 Religionsfrihetslag
 • 1979:904 Renhållningsförordning
 • 1990:984 Renhållningsförordning
 • 1998:902 Renhållningsförordning
 • 1979:596 Renhållningslag
 • 1993:384 Rennäringsförordning
 • 1971:438 Rennäringsförordning;
 • 1971:437 Rennäringslag
 • 1972:204 Resegarantilag
 • 1990:202 Reservofficersförordning
 • 1909:bih. 29 s.1 Resolution angående fastställande av grundstadgar för Handelshögskolan i Stockholm
 • 1829:49 s. 279 Resolution angående stadfästelse å en, av prosten Siwertsons avlidna syster gjord, donation till stipendiefond vid Kungälvs skola
 • 1985:606 Revisionsförordning för regeringskansliet
 • 1999:1079 Revisionslag
 • 2001:883 Revisorslag
 • 1866:37 s.1 Riddarhusordning
 • 1723:1016 1 Ridderskapets och adelns privilegier
 • 1999:1433 Rikförsäkringsverkets föreskrifter om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag
 • 1996:1139 Rikgäldskontorets föreskrifter om gällande räntesats för allemanssparandet
 • 1954:514 Riksarkivets Cirkulär angående råd och anvisningar för anordnande av arkivlokaler
 • 1964:89 Riksarkivets Cirkulär angående utgallring av vissa handlingar i kontraktsprostarkiv och kyrkoarkiv
 • 1971:204 Riksarkivets Cirkulär angående återställande eller utgallring av vissa ansökningshandlingar;
 • 1921:612 Riksarkivets Cirkulär med anvisningar rörande tilläggsförteckningar över allmänna läroverks arkiv
 • 1958:530 Riksarkivets Cirkulär till rikets kommuner med råd och anvisningar om gallring i kommunernas arkiv
 • 1933:483 Riksarkivets Råd och anvisningar rörande vården av kommunala arkiv
 • 1974:684 Riksarkivets cirkulär med anvisningar om användning av visst papper vid tryckningsarbete avseende viktigare statsändamål;
 • 1968:473 Riksarkivets cirkulär om tillämpningen av allmänna arkivstadgan den 10 november 1961 (nr 590)
 • 1979:277 Riksarkivets och krigsarkivets cirkulär angående plan till förteckning över centrala ämbetsverks m.fl. arkiv
 • 1993:1103 Riksbankens föreskrifter om minnesmynt på ett tusen och två hundra kronor
 • 1994:1333 Riksbankens föreskrifter om minnesmynt på ett tusen och två hundra kronor
 • 1995:1552 Riksbankens föreskrifter om minnesmynt på ett tusen och två hundra kronor
 • 1997:156 Riksbankens föreskrifter om minnesmynt på ett tusen och två hundra kronor
 • 1998:188 Riksbankens föreskrifter om minnesmynt på ett tusen och två hundra kronor
 • 1989:62 Riksbankens föreskrifter om minnesmynt på ettusen och tvåhundra kronor
 • 1990:51 Riksbankens föreskrifter om minnesmynt på ettusen och tvåhundra kronor
 • 1992:287 Riksbankens föreskrifter om minnesmynt på ettusen och tvåhundra kronor;
 • 1993:386 Riksbankens föreskrifter om minnesmynt på ettusen och tvåhundra kronor;
 • 2002:750 Riksbankens föreskrifter om minnesmynt på femtio kronor
 • 2005:647 Riksbankens föreskrifter om minnesmynt på femtio kronor
 • 2010:90 Riksbankens föreskrifter om minnesmynt på fyra tusen och tre hundra kronor
 • 2001:746 Riksbankens föreskrifter om minnesmynt på två tusen och två hundra kronor
 • 2002:286 Riksbankens föreskrifter om minnesmynt på två tusen och två hundra kronor
 • 2003:191 Riksbankens föreskrifter om minnesmynt på två tusen och två hundra kronor
 • 2003:452 Riksbankens föreskrifter om minnesmynt på två tusen och två hundra kronor
 • 2004:724 Riksbankens föreskrifter om minnesmynt på två tusen och två hundra kronor
 • 2005:639 Riksbankens föreskrifter om minnesmynt på två tusen och två hundra kronor
 • 2005:270 Riksbankens föreskrifter om minnesmynt på två tusen och två hundra kronor
 • 2006:1089 Riksbankens föreskrifter om minnesmynt på två tusen och två hundra kronor
 • 2007:138 Riksbankens föreskrifter om minnesmynt på två tusen och två hundra kronor
 • 2007:1472 Riksbankens föreskrifter om minnesmynt på två tusen och två hundra kronor
 • 2001:504 Riksbankens föreskrifter om minnesmynt på tvåhundra kronor
 • 1999:797 Riksbankens föreskrifter om minnesmynt på tvåtusen och tvåhundra kronor
 • 2005:174 Riksbankens föreskrifter om minnessedlar på etthundra kronor
 • 1999:798 Riksbankens föreskrifter om mynt på en krona med anledning av millenniumskiftet
 • 2008:860 Riksbankens föreskrifter om mynt på en krona med specialprägling med anledning av 200-årsminnet av freden 1809 då Finland skiljdes från Sverige
 • 2013:160 Riksbankens föreskrifter om mynt på en krona med specialprägling med anledning av Hans Majestät Konungens 40-årsjubileum som statschef
 • 1995:1096 Riksbankens föreskrifter om mynt på fem kronor med anledning av FN:s 50-årsjubileum
 • 2014:84 Riksbankens föreskrifter om nya mynt av valörerna en krona, två kronor och fem kronor
 • 2014:85 Riksbankens föreskrifter om nya sedlar av valörerna tjugo, femtio, ett hundra, två hundra, fem hundra och ett tusen kronor
 • 1989:61 Riksbankens föreskrifter om rikets mynt
 • 2001:713 Riksbankens föreskrifter om sedlar på etthundra kronor
 • 2001:714 Riksbankens föreskrifter om sedlar på femhundra kronor
 • 1997:671 Riksbankens föreskrifter om sedlar på tjugo kronor
 • 1989:716 Riksbankens föreskrifter om utgivande av sedlar på femhundra kronor;
 • 1991:1499 Riksbankens föreskrifter om sedlar på tjugo kronor
 • 2014:801 Riksdagsordning
 • 2000:1449 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag
 • 2001:1145 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag
 • 2002:1044 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag
 • 2003:882 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag
 • 2004:1365 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag
 • 1995:1137 Riksgäldskontoretets föresrifter
 • 1997:1156 Riksgäldskontorets föreskrifter för tillämpningen av garantiförordningen (1997:1006)
 • 1996:875 Riksgäldskontorets föreskrifter om gällandde inlåningsränta i ungdomsbosparandet
 • 1993:60 Riksgäldskontorets föreskrifter om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet
 • 1993:102 Riksgäldskontorets föreskrifter om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet
 • 1993:343 Riksgäldskontorets föreskrifter om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet
 • 1993:834 Riksgäldskontorets föreskrifter om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet
 • 1993:1043 Riksgäldskontorets föreskrifter om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet
 • 1994:42 Riksgäldskontorets föreskrifter om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet
 • 1995:344 Riksgäldskontorets föreskrifter om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet
 • 1995:1182 Riksgäldskontorets föreskrifter om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet
 • 1996:24 Riksgäldskontorets föreskrifter om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet
 • 1996:153 Riksgäldskontorets föreskrifter om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet
 • 1996:204 Riksgäldskontorets föreskrifter om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet
 • 1996:335 Riksgäldskontorets föreskrifter om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet
 • 1996:515 Riksgäldskontorets föreskrifter om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet
 • 1996:808 Riksgäldskontorets föreskrifter om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet
 • 1996:904 Riksgäldskontorets föreskrifter om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet
 • 1996:980 Riksgäldskontorets föreskrifter om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet
 • 1996:1086 Riksgäldskontorets föreskrifter om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet
 • 1996:1585 Riksgäldskontorets föreskrifter om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet
 • 1997:26 Riksgäldskontorets föreskrifter om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet
 • 1998:1401 Riksgäldskontorets föreskrifter om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet
 • 1998:1819 Riksgäldskontorets föreskrifter om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet
 • 1991:1824 Riksgäldskontorets föreskrifter om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet;
 • 1993:999 Riksgäldskontorets föreskrifter om gällande räntesats för allemanssparandet
 • 1993:1152 Riksgäldskontorets föreskrifter om gällande räntesats för allemanssparandet
 • 1994:16 Riksgäldskontorets föreskrifter om gällande räntesats för allemanssparandet
 • 1995:295 Riksgäldskontorets föreskrifter om gällande räntesats för allemanssparandet
 • 1996:128 Riksgäldskontorets föreskrifter om gällande räntesats för allemanssparandet
 • 1996:193 Riksgäldskontorets föreskrifter om gällande räntesats för allemanssparandet
 • 1996:336 Riksgäldskontorets föreskrifter om gällande räntesats för allemanssparandet
 • 1996:514 Riksgäldskontorets föreskrifter om gällande räntesats för allemanssparandet
 • 1996:809 Riksgäldskontorets föreskrifter om gällande räntesats för allemanssparandet
 • 1996:843 Riksgäldskontorets föreskrifter om gällande räntesats för allemanssparandet
 • 1996:888 Riksgäldskontorets föreskrifter om gällande räntesats för allemanssparandet
 • 1996:925 Riksgäldskontorets föreskrifter om gällande räntesats för allemanssparandet
 • 1993:35 Riksgäldskontorets föreskrifter om gällande räntesats för allemanssparandet;
 • 1993:90 Riksgäldskontorets föreskrifter om gällande räntesats för allemanssparandet;
 • 1993:511 Riksgäldskontorets föreskrifter om gällande räntesats för allemanssparandet;
 • 1996:23 Riksgäldskontorets föreskrifter om gällande räntesats för allmemanssparandet
 • 1990:978 Riksgäldskontorets föreskrifter om inskrivning i statsskuldboken;
 • 1994:1334 Riksgäldskontorets föreskrifter om gällande räntesats för allemanssparandet
 • 1988:102 Riksrevisionsverkets Föreskrift angående värdegräns avseende upphandling inom ramen för GATT-överenskommelsen om statlig upphandling;
 • 1979:1211 Riksrevisionsverkets Kungörelse om ändring i verkets föreskrifter för verkställigheten av förordningen (1975:1318) om dröjsmålsränta på statliga fordringar;
 • 1985:891 Riksrevisionsverkets cirkulär angående allmänna leveransbestämmelser (MONTAGE 85);
 • 1981:772 Riksrevisionsverkets cirkulär angående allmänna leveransbestämmelser;
 • 1990:99 Riksrevisionsverkets föreskrift angående värdegräns avseende upphandling inom ramen för GATT-överenskommelsen om statlig upphandling;
 • 1992:106 Riksrevisionsverkets föreskrift angående värdegräns avseende upphandling inom ramen för GATT-överenskommelsen om statlig upphandling;
 • 1988:1085 Riksrevisionsverkets föreskrifter för verkställigheten av förordningen (1988:778) om avgifter för vissa statliga garantier;
 • 1993:1681 Riksrevisionsverkets föreskrifter om hantering av statliga fordringar
 • 1988:1609 Riksrevisionsverkets föreskrifter till kreditinstituten om statligt stöd till näringsliv et;
 • 1986:612 Riksrevisionsverkets föreskrifter till upphandlingsförordningen (1986:366)
 • 1984:712 Riksrevisionsverkets kungörelse om ändring i verkets föreskrifter för verkställigheten av förordningen (1975:1318) om dröjsmålsränta på statliga fordringar;
 • 1966:98 Riksskattenämndens Kungörelse angående fastställelse av formulär till avräkningsnota på skatteavdrag för amerikansk källskatt
 • 1960:745 Riksskattenämndens Kungörelse om ändrat sätt för bekantgörande av nämndens beslut angående fastställelse eller ändring av vissa för taxerings- och debiteringsarbetet avsedda formulär
 • 1974:650 Riksskatteverkets Kungörelse angående fastställelse av tabell till ledning vid uträknandet av statlig förmögenhetsskatt
 • 1977:32 Riksskatteverkets kungörelse om fastställelse av tabeller för beräkning av sjömansskatt
 • 1981:716 Riksåklagarens beslut om ordningsbot för vissa brott
 • 1986:1107 Räddningstjänstförordning
 • 1986:1102 Räddningstjänstlag
 • 1975:635 Räntelag
 • 1942:740 Rättegångsbalk
 • 1979:938 Rättshjälpsförordning
 • 1997:404 Rättshjälpsförordning
 • 1972:429 Rättshjälpslag
 • 1996:1619 Rättshjälpslag
 • 1999:175 Rättsinformationsförordning