Lagar

Inledande tecken

1 2 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z Å Ä Ö

Utgivningsår

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1902 1901 1900 1899 1898 1895 1891 1885 1884 1883 1880 1878 1874 1873 1872 1870 1867 1866 1864 1863 1861 1860 1855 1851 1848 1845 1844 1840 1834 1829 1828 1827 1821 1810 1772 1757 1736 1723 1686

Lagar med inledande tecken T

 • 1987:1290 /r1/ Förordning om tullfrihet enligt 12 § lagen (1987:1069) om tullfrihet m. m.;
 • 1988:700 /r1/ Förordning om tullfrihet enligt 12 § lagen (1987:1069) om tullfrihet m. m.;
 • 1957:513 /r1/ Taxeringsförordning;
 • 1972:648 Förordning med taxa för Vägverket
 • 1979:572 Förordning med tingsrättsinstruktion
 • 1996:381 Förordning med tingsrättsinstruktion
 • 1977:21 Förordning om TV-övervakning;
 • 1993:920 Förordning om Tolk- och översättarinstitutet
 • 2005:766 Förordning om allmän förvaltningsdomstols behörighet, m.m. i mål enligt lagen (2004:629) om trängselskatt
 • 2007:82 Förordning om allmän förvaltningsdomstols behörighet, m.m. i mål enligt lagen (2004:629) om trängselskatt
 • 1994:255 Förordning om beslutanderätt i vissa frågor enligt kungörelsen (1974:255) om tilläggslån till kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
 • 2013:9 Förordning om taltidningar och mottagarutrustning
 • 2008:194 Förordning om tandhälsoregister hos Socialstyrelsen
 • 1981:1145 Förordning om tandvård för värnpliktiga m.fl.
 • 1998:1337 Förordning om tandvårdstaxa
 • 2012:503 Förordning om tatueringsfärger
 • 1978:313 Förordning om taxa för yrkesmässig bostadsförmedling
 • 1978:178 Förordning om taxor för Statens järnvägar
 • 1993:1065 Förordning om teknisk kontroll
 • 2005:894 Förordning om teknisk kontroll
 • 1994:1215 Förordning om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m.
 • 1990:986 Förordning om tekniska regler
 • 1994:2029 Förordning om tekniska regler
 • 1993:614 Förordning om teleterminalutrustning
 • 1997:757 Förordning om tilldelning av spårkapacitet
 • 1990:1080 Förordning om tillfälliga bilförbud
 • 2005:229 Förordning om tillfälligt stöd för lagring av virke
 • 2002:739 Förordning om tillfälligt utvecklingsstöd
 • 1993:956 Förordning om tillstånd att utfärda vissa examina
 • 1989:548 Förordning om tillstånd för anställning på fartyg
 • 2006:1068 Förordning om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher
 • 1998:900 Förordning om tillsyn enligt miljöbalken
 • 1970:68 Förordning om tillsyn över Svenska skeppshypotekskassan
 • 2007:1240 Förordning om tillsyn över hundar
 • 1988:400 Förordning om tillsynsmyndighet i konkurs
 • 2005:323 Förordning om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang
 • 1977:68 Förordning om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik
 • 1983:1021 Förordning om tilläggslån för ombyggnad av bostadshus m.m.
 • 1967:715 Förordning om tillämpning av 21 kap. föräldrabalken
 • 2009:1237 Förordning om timkostnadsnorm inom rättshjälpsområdet
 • 1989:89 Förordning om tjänstebostäder för biskopar och präster
 • 1958:272 Förordning om tjänstekort
 • 2009:1078 Förordning om tjänster på den inre marknaden
 • 1994:1613 Förordning om tobaksskatt
 • 2010:177 Förordning om tobaksskatt
 • 1961:395 Förordning om tobaksskatt;
 • 1979:291 Förordning om tolktaxa
 • 1995:238 Förordning om totalförsvarsplikt
 • 1998:1355 Förordning om trafik med höghastighetsfartyg
 • 2015:216 Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader
 • 1983:744 Förordning om trafiken på Göta kanal
 • 1998:978 Förordning om trafikskolor
 • 2005:755 Förordning om transitering av tredjelandsmedborgare
 • 1982:923 Förordning om transport av farligt gods
 • 2006:311 Förordning om transport av farligt gods
 • 2012:275 Förordning om trygg naturgasförsörjning
 • 1987:589 Förordning om träfiberråvara;
 • 2004:987 Förordning om trängselskatt
 • 2000:63 Förordning om tröskelvärden vid offentlig upphandling
 • 1993:369 Förordning om tullfrihet enligt 12 § lagen (1987:1069) om tullfrihet m.m.
 • 1987:1287 Förordning om tullfrihet för handvävd bomullsväv
 • 1994:1605 Förordning om tullfrihet m.m.
 • 1994:1559 Förordning om tullkontroll av varumärkesintrång m.m.
 • 1980:749 Förordning om tullvärde
 • 1984:381 Förordning om täktavgift
 • 2007:630 Förordning om tävling med hästdjur
 • 1990:1067 Förordning om undantag från vissa föreskrifter i lagen (1987:588) om träfiberråvara
 • 1983:675 Förordning om överföring av medel enligt lagen (1983:219) om tillfällig vinstskatt;
 • 1961:563 Kungörelse angående trafikregler för luftfarten
 • 1967:539 Kungörelse med förordnande enligt 5 § tredje stycket lagen den 9 juni 1967 (nr 531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
 • 1970:664 Kungörelse om trafik på Södertälje kanal
 • 1970:665 Kungörelse om trafik på Trollhätte kanal
 • 1977:975 Lag med tulltaxa
 • 1977:20 Lag om TV-övervakning
 • 1992:1119 Lag om teknisk kontroll
 • 1994:847 Lag om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m.
 • 1992:1527 Lag om teleterminalutrustning
 • 1997:756 Lag om tilldelning av spårkapacitet
 • 1990:1183 Lag om tillfällig försäljning
 • 1990:575 Lag om tillfällig höjning av mervärdeskatten
 • 1996:837 Lag om tillfällig nedsättning av stämpelskatt i vissa fall
 • 1979:595 Lag om tillfällig skogsavgift
 • 1983:219 Lag om tillfällig vinstskatt
 • 1990:1079 Lag om tillfälliga bilförbud
 • 1993:792 Lag om tillstånd att utfärda vissa examina
 • 1989:532 Lag om tillstånd för anställning på fartyg
 • 1991:453 Lag om tillstånd till ingripande mot svenskt fartyg
 • 1992:1368 Lag om tillstånd till vissa förvärv av fast egendom
 • 2006:1006 Lag om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher
 • 2007:1150 Lag om tillsyn över hundar och katter
 • 1996:786 Lag om tillsyn över hälso- och sjukvården
 • 1929:116 Lag om tillsyn över stiftelser
 • 2007:980 Lag om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet
 • 2005:321 Lag om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang
 • 1977:292 Lag om tillverkning av drycker, m.m.
 • 1973:214 Lag om tillägg till vissa ansvarslivräntor
 • 1967:663 Lag om tillägg till vissa trafiklivräntor
 • 1977:67 Lag om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik
 • 1998:167 Lag om tillämplig lag för avtalsförpliktelser
 • 1993:645 Lag om tillämplig lag för vissa försäkringsavtal
 • 2013:388 Lag om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler
 • 1986:498 Lag om tillämpning av valutalagen (1939:350)
 • 2007:73 Lag om tingsrätts behörighet i vissa fall
 • 1991:1190 Lag om tioöresmynts upphörande som lagligt betalningsmedel
 • 2009:1079 Lag om tjänster på den inre marknaden
 • 1961:394 Lag om tobaksskatt
 • 1994:1563 Lag om tobaksskatt
 • 1992:1403 Lag om totalförsvar och höjd beredskap
 • 1994:1809 Lag om totalförsvarsplikt
 • 1984:351 Lag om totalisatorskatt
 • 1998:493 Lag om trafikskolor
 • 2005:754 Lag om transitering av tredjelandsmedborgare
 • 1995:831 Lag om transplantation m.m.
 • 1982:821 Lag om transport av farligt gods
 • 2006:263 Lag om transport av farligt gods
 • 1979:560 Lag om transportförmedling
 • 1998:1593 Lag om trossamfund
 • 2012:273 Lag om trygg naturgasförsörjning
 • 1967:531 Lag om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
 • 1987:588 Lag om träfiberråvara
 • 2004:629 Lag om trängselskatt
 • 1987:1069 Lag om tullfrihet m.m.
 • 1994:1547 Lag om tullfrihet m.m.
 • 2013:330 Lag om tystnadsplikt för anställda vid Europeiska polisbyrån
 • 1975:689 Lag om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare
 • 2007:629 Lag om tävling med hästdjur
 • 1960:667 Reglemente för Töfsingdalens nationalpark
 • 1998:1338 Tandvårdsförordning
 • 1985:125 Tandvårdslag
 • 1973:638 Tandvårdstaxa
 • 1990:1236 Taxeringsförordning
 • 1956:623 Taxeringslag
 • 1990:324 Taxeringslag
 • 2012:238 Taxitrafikförordning
 • 2012:211 Taxitrafiklag
 • 1985:765 Teleförordning
 • 1993:598 Teleförordning
 • 1997:399 Teleförordning
 • 1922:18 Telegrafstyrelsens Kungörelse angående radiobefordran av telegram;
 • 1993:597 Telelag
 • 1978:594 Terrängkörningsförordning
 • 1975:1313 Terrängkörningslag
 • 1972:594 Terrängtrafikkungörelsen
 • 1991:1750 Tidsbegränsningsförordning
 • 2010:53 Tillkännagivande av tröskelvärden vid offentlig upphandling
 • 1994:1329 Tillkännagivande 1994:1329 om befrielse i vissa fall för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader, m.m.
 • 1995:642 Tillkännagivande av Bilaga I lista G och Bilaga II till Fördraget den 25 mars 1957 om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen
 • 2011:1039 Tillkännagivande av CPV- och CPC-referensnummer för tjänstekontrakt vid offentlig upphandling
 • 2011:1038 Tillkännagivande av CPV-referensnummer för byggentreprenadkontrakt vid offentlig upphandling
 • 1995:156 Tillkännagivande av Färöarnas, Grönlands och Ålands anslutning till den nordiska konventionen den 15 juni 1992 om social trygghet
 • 2005:745 Tillkännagivande av Färöarnas, Grönlands och Ålands anslutning till den nordiska konventionen om social trygghet av den 18 augusti 2003
 • 2010:1027 Tillkännagivande av andra staters anslutning till vissa konventioner om civilrättsligt samarbete
 • 2002:730 Tillkännagivande av andra staters anslutning till vissa konventioner om civilrättsligt arbete
 • 2000:726 Tillkännagivande av andra staters anslutning till vissa konventioner om civilrättsligt samarbete
 • 2001:861 Tillkännagivande av andra staters anslutning till vissa konventioner om civilrättsligt samarbete
 • 2005:123 Tillkännagivande av andra staters anslutning till vissa konventioner om civilrättsligt samarbete
 • 2007:150 Tillkännagivande av andra staters anslutning till vissa konventioner om civilrättsligt samarbete
 • 2009:298 Tillkännagivande av andra staters anslutning till vissa konventioner om civilrättsligt samarbete
 • 2000:727 Tillkännagivande av andra staters anslutning till vissa konventioner om straffrättsligt samarbete
 • 2001:6 Tillkännagivande av andra staters anslutning till vissa konventioner om straffrättsligt samarbete
 • 2001:860 Tillkännagivande av andra staters anslutning till vissa konventioner om straffrättsligt samarbete
 • 2003:892 Tillkännagivande av andra staters anslutning till vissa konventioner om straffrättsligt samarbete
 • 2007:149 Tillkännagivande av andra staters anslutning till vissa konventioner om straffrättsligt samarbete
 • 2009:594 Tillkännagivande av andra staters anslutning till vissa konventioner om straffrättsligt samarbete
 • 2005:122 Tillkännagivande av andra staters anslutning till vissa konventioner om straffrättsligt sambarbete
 • 2008:39 Tillkännagivande av avtal mellan Systembolaget Aktiebolag och staten
 • 1994:2049 Tillkännagivande av avtal mellan Systembolaget Aktiebolag och staten
 • 2000:383 Tillkännagivande av avtal mellan Systembolaget Aktiebolag och staten
 • 2001:852 Tillkännagivande av avtal mellan Systembolaget Aktiebolag och staten
 • 2004:490 Tillkännagivande av avtal mellan Systembolaget Aktiebolag och staten
 • 2011:789 Tillkännagivande av avtal mellan Systembolaget Aktiebolag och staten
 • 2012:623 Tillkännagivande av avtal mellan Systembolaget Aktiebolag och staten
 • 2009:905 Tillkännagivande av avtal mellan staten och Apoteket AB (publ) om bolagets verksamhet
 • 2005:630 Tillkännagivande av avtal mellan staten och Apoteket AB om bolagets verksamhet
 • 2006:33 Tillkännagivande av avtal mellan staten och Apoteket AB om bolagets verksamhet
 • 2008:129 Tillkännagivande av avtal mellan staten och Apoteket AB om bolagets verksamhet
 • 2010:1063 Tillkännagivande av avtal mellan staten och Apoteket Aktiebolag (publ) om upphörande av verksamhetsavtal
 • 2013:419 Tillkännagivande av de EU-bestämmelser som kompletteras av djurskyddslagen (1988:534)
 • 2007:1108 Tillkännagivande av de försvarsprodukter som avses i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling
 • 1987:898 Tillkännagivande av främmande staters anslutning till vissa av Sverige biträdda konventioner angående inbördes rättshjälp, m. m.;
 • 1985:748 Tillkännagivande av främmande staters anslutning till vissa av Sverige biträdda konventioner angående inbördes rättshjälp, m.m.
 • 1995:1193 Tillkännagivande av främmande staters anslutning till vissa av Sverige biträdda konventioner angående inbördes rättshjälp, m.m.
 • 1992:1004 Tillkännagivande av främmande staters anslutning till vissa av Sverige biträdda konventioner angående inbördes rättshjälp, m.m.;
 • 1998:1627 Tillkännagivande av främmande staters anslutning till vissa av Sverige biträdda konventioner om inbördes rättshjälp, m.m.
 • 1999:1041 Tillkännagivande av främmande staters anslutning till vissa av Sverige biträdda konventioner om inbördes rättshjälp, m.m.
 • 1997:931 Tillkännagivande av främmande staters anslutning till vissa av Sveriges biträdda konventioner angående inbördes rättshjälp, m.m.
 • 1994:1501 Tillkännagivande av fördrag och andra instrument med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen
 • 1996:905 Tillkännagivande av innehållet i underrättelser enligt artikel VI i Protokoll nr 1 till Luganokonventionen
 • 2001:881 Tillkännagivande av innehållet i underrättelser enligt artikel VI i Protokoll nr 1 till Luganokonventionen
 • 1988:121 Tillkännagivande av internationella överenskommelser om översändande av ansökningar om rättshjälp
 • 2000:725 Tillkännagivande av internationella överenskommelser om översändande av ansökningar om rättshjälp
 • 1988:119 Tillkännagivande av internationella överenskommelser som avses i lagen (1986:1042) om verkställighet av vissa utländska beslut om rättegångskostnader
 • 2000:724 Tillkännagivande av internationella överenskommelser som avses i lagen (1986:1042) om verkställighet av vissa utländska beslut om rättegångskostnader
 • 1996:36 Tillkännagivande av lydelsen av York-Antwerpenreglerna 1994
 • 1982:953 Tillkännagivande av länens indelning i kommuner
 • 1998:1689 Tillkännagivande av staters anslutning till konventionen om Österrikes, Finlands och Sveriges tillträde till Brysselkonventionen
 • 1999:208 Tillkännagivande av staters anslutning till konventionen om Österrikes, Finlands och Sveriges tillträde till Brysselkonventionen
 • 1999:350 Tillkännagivande av staters anslutning till konventionen om Österrikes, Finlands och Sveriges tillträde till Brysselkonventionen
 • 1999:767 Tillkännagivande av staters anslutning till konventionen om Österrikes, Finlands och Sveriges tillträde till Brysselkonventionen
 • 2000:684 Tillkännagivande av staters anslutning till konventionen om Österrikes, Finlands och Sveriges tillträde till Brysselkonventionen
 • 2000:1169 Tillkännagivande av staters anslutning till konventionen om Österrikes, Finlands och Sveriges tillträde till Brysselkonventionen
 • 1997:706 Tillkännagivande av staters tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner
 • 2005:599 Tillkännagivande av staters tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner
 • 2008:796 Tillkännagivande av staters tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner
 • 2013:304 Tillkännagivande av staters tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner
 • 1993:521 Tillkännagivande av staters tillträde till Luganokonventionen
 • 1994:91 Tillkännagivande av staters tillträde till Luganokonventionen
 • 1994:1516 Tillkännagivande av staters tillträde till Luganokonventionen
 • 1995:155 Tillkännagivande av staters tillträde till Luganokonventionen
 • 1996:15 Tillkännagivande av staters tillträde till Luganokonventionen
 • 1996:160 Tillkännagivande av staters tillträde till Luganokonventionen
 • 1996:906 Tillkännagivande av staters tillträde till Luganokonventionen
 • 1997:705 Tillkännagivande av staters tillträde till Luganokonventionen
 • 2001:880 Tillkännagivande av staters tillträde till Luganokonventionen
 • 1992:1208 Tillkännagivande av staters tillträde till Luganokonventionen;
 • 2008:32 Tillkännagivande av tröskelvärden vid offentlig upphandling
 • 2011:1037 Tillkännagivande av tröskelvärden vid offentlig upphandling
 • 2011:1575 Tillkännagivande av tröskelvärden vid offentlig upphandling
 • 1996:241 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens diskonto
 • 2007:1 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens referensränta
 • 1983:739 Tillkännagivande av vissa uppgifter om överenskommelser som avses i 4 § lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
 • 1983:780 Tillkännagivande av vissa uppgifter om överenskommelser som avses i 4 § lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
 • 1997:595 Tillkännagivande av vissa uppgifter om överenskommelser som avses i 4 § lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
 • 1987:342 Tillkännagivande av vissa uppgifter om överenskommelser som avses i 4 § lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall;
 • 2010:74 Tillkännagivande av ändring av beloppsgränser i Montrealkonventionen
 • 1992:48 Tillkännagivande av ändring i avtalet mellan Sverige och Europeiska ekonomiska gemenskapen
 • 1992:1017 Tillkännagivande av ändring i avtalet mellan Sverige och Europeiska ekonomiska gemenskapen
 • 1993:234 Tillkännagivande av ändring i avtalet mellan Sverige och Europeiska ekonomiska gemenskapen
 • 1992:7 Tillkännagivande av överenskommelse som avses i lagen (1985:988) om immunitet för vissa vittnen m. fl.
 • 2001:718 Tillkännagivande av överenskommelser som avses i förordningen (1982:306) med vissa bestämmelser om utlämning för brott
 • 2004:39 Tillkännagivande av överenskommelser som avses i lagen (1957:668) om utlämning för brott
 • 2002:789 Tillkännagivande av överenskommelser som avses i lagen (1959:254) om utlämning för brott i Danmark, Finland, Island och Norge
 • 2001:717 Tillkännagivande av överenskommelser som avses i lagen (1959:254) om utlämning för brott till Danmark, Finland, Island och Norge
 • 1987:785 Tillkännagivande av överenskommelser som avses i lagen (1985:988) om immunitet för vissa vittnen m. fl.
 • 1986:178 Tillkännagivande av överenskommelser som avses i lagen (1985:988) om immunitet för vissa vittnen m.fl.
 • 1992:6 Tillkännagivande av överenskommelser som avses i lagen (1991:435) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete på brottmålsområdet
 • 2001:130 Tillkännagivande av överenskommelser som avses i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål
 • 2005:1207 Tillkännagivande av överenskommelser som avses i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål
 • 2011:108 Tillkännagivande av överenskommelser som avses i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål
 • 2012:605 Tillkännagivande av överenskommelser som avses i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål
 • 1998:1352 Tillkännagivande enligt lagen (1997:895) om rätt för svensk domstol att begära förhandsavgörande från Europeiska gemenskapernas domstol i vissa fall
 • 2006:1026 Tillkännagivande enligt lagen (2006:502) med vissa bestämmelser om förhandsavgörande från EG-domstolen
 • 2010:584 Tillkännagivande enligt lagen (2006:502) med vissa bestämmelser om förhandsavgörande från Europeiska unionens domstol
 • 2005:533 Tillkännagivande i fråga om Haagkonventionen om slopande av kravet på legalisering av utländska allmänna handlingar
 • 1997:929 Tillkännagivande i fråga om konventionen den 20 maj 1980 om erkännande och verkställighet av avgöranden rörande vårdnad om barn samt om återställande av vård av barn
 • 1997:930 Tillkännagivande i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn
 • 1998:1628 Tillkännagivande i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn
 • 1999:1040 Tillkännagivande i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn
 • 2002:706 Tillkännagivande i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn
 • 2004:636 Tillkännagivande i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn
 • 2001:727 Tillkännagivande med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om slopande av kravet på legalisering av utländska allmänna handlingar
 • 1999:152 Tillkännagivande med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om slopande av kravet på legalisering av utländska allmänna handllingar
 • 2008:487 Tillkännagivande med anledning av marknadsföringslagen (2008:486)
 • 1995:471 Tillkännagivande om EES-avtalets ikraftträdande med avseende på Furstendömet Liechtenstein
 • 1996:1514 Tillkännagivande om EG-förordningar med anledning av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
 • 1997:3 Tillkännagivande om EG-förordningar med anledning av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
 • 1998:13 Tillkännagivande om EG-förordningar med anledning av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
 • 1998:778 Tillkännagivande om EG-förordningar med anledning av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
 • 1998:1240 Tillkännagivande om EG-förordningar med anledning av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
 • 1999:233 Tillkännagivande om EG-förordningar med anledning av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
 • 1999:256 Tillkännagivande om EG-förordningar med anledning av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
 • 1999:585 Tillkännagivande om EG-förordningar med anledning av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
 • 1999:713 Tillkännagivande om EG-förordningar med anledning av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
 • 2003:483 Tillkännagivande om EG:s förordning om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur
 • 1985:312 Tillkännagivande om avtal mellan Sverige och Danmark om handeln mellan Sverige och Grönland
 • 1980:447 Tillkännagivande om avtalet mellan EFTA-länderna och Spanien, m.m.
 • 2014:333 Tillkännagivande om befrielse i vissa fall för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader
 • 1996:625 Tillkännagivande om befrielse i vissa fall för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader, m.m.
 • 2005:784 Tillkännagivande om befrielse i vissa fall för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader, m.m.
 • 1985:493 Tillkännagivande om befrielse i vissa fall för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader, m.m.;
 • 1988:124 Tillkännagivande om befrielse i vissa fall för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader, m.m.;
 • 1988:922 Tillkännagivande om befrielse i vissa fall för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader, m.m.;
 • 1989:139 Tillkännagivande om befrielse i vissa fall för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader, m.m.;
 • 1991:112 Tillkännagivande om befrielse i vissa fall för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader, m.m.;
 • 2006:1037 Tillkännagivande om de EG-bestämmelser som kompletteras av djurskyddslagen (1988:534)
 • 2007:118 Tillkännagivande om de EG-bestämmelser som kompletteras av djurskyddslagen (1988:534)
 • 2006:1038 Tillkännagivande om de EG-bestämmelser som kompletteras av epizootilagen (1999:657)
 • 2007:934 Tillkännagivande om de EG-bestämmelser som kompletteras av epizootilagen (1999:657)
 • 2006:1032 Tillkännagivande om de EG-bestämmelser som kompletteras av livsmedelslagen (2006:804)
 • 2007:601 Tillkännagivande om de EG-bestämmelser som kompletteras av livsmedelslagen (2006:804)
 • 2008:638 Tillkännagivande om de EG-bestämmelser som kompletteras av livsmedelslagen (2006:804)
 • 2009:621 Tillkännagivande om de EG-bestämmelser som kompletteras av livsmedelslagen (2006:804)
 • 2006:1036 Tillkännagivande om de EG-bestämmelser som kompletteras av växtskyddslagen (1972:318)
 • 2006:1039 Tillkännagivande om de EG-bestämmelser som kompletteras av zoonoslagen (1999:658)
 • 1998:1248 Tillkännagivande om de EG-förordningar som kompletteras av livsmedelslagen (1971:511
 • 1998:135 Tillkännagivande om de EG-förordningar som kompletteras av livsmedelslagen (1971:511)
 • 2000:218 Tillkännagivande om de EG-förordningar som kompletteras av livsmedelslagen (1971:511)
 • 2000:737 Tillkännagivande om de EG-förordningar som kompletteras av livsmedelslagen (1971:511)
 • 2001:801 Tillkännagivande om de EG-förordningar som kompletteras av livsmedelslagen (1971:511)
 • 2005:34 Tillkännagivande om de EG-förordningar som kompletteras av livsmedelslagen (1971:511)
 • 2005:711 Tillkännagivande om de EG-förordningar som kompletteras av livsmedelslagen (1971:511)
 • 2005:1243 Tillkännagivande om de EG-förordningar som kompletteras av livsmedelslagen (1971:511)
 • 2012:870 Tillkännagivande om de EU-bestämmelser som kompletteras av djurskyddslagen (1988:534)
 • 2010:231 Tillkännagivande om de EU-bestämmelser som kompletteras av livsmedelslagen (2006:804)
 • 2011:786 Tillkännagivande om de EU-bestämmelser som kompletteras av livsmedelslagen (2006:804)
 • 2014:786 Tillkännagivande om de EU-bestämmelser som kompletteras av livsmedelslagen (2006:804)
 • 2014:1526 Tillkännagivande om de EU-bestämmelser som kompletteras av livsmedelslagen (2006:804)
 • 2004:12 Tillkännagivande om den EG-förordning som avses i lagen (1992:1684) om EG-gödselmedel
 • 1982:990 Tillkännagivande om en europeisk ramkonvention om samarbete över riksgränser mellan lokala och regionala samhällsorgan
 • 2002:124 Tillkännagivande om ikraftträdande av en överenskommelse mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om samordning av pensionsrätt enligt statliga pensionsordningar
 • 2011:856 Tillkännagivande om kungörande av konkursbeslut i annat nordiskt land
 • 1989:176 Tillkännagivande om kungörande m. m. i fråga om konventionen den 20 maj 1980 om erkännande och verkställighet av avgöranden rörande vårdnad om barn samt om återställande av vård av barn;
 • 1990:811 Tillkännagivande om kungörande m. m. i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn
 • 1992:115 Tillkännagivande om kungörande m.m. i fråga om konventionen den 11 april 1980 angående avtal om internationella köp
 • 1994:457 Tillkännagivande om kungörande m.m. i fråga om konventionen den 11 april 1980 angående avtal om internationella köp
 • 1995:1110 Tillkännagivande om kungörande m.m. i fråga om konventionen den 11 april 1980 angående avtal om internationella köp
 • 2001:155 Tillkännagivande om kungörande m.m. i fråga om konventionen den 11 april 1980 angående avtal om internationella köp
 • 1990:771 Tillkännagivande om kungörande m.m. i fråga om konventionen den 11 april 1980 angående avtal om internationella köp;
 • 1991:166 Tillkännagivande om kungörande m.m. i fråga om konventionen den 11 april 1980 angående avtal om internationella köp;
 • 1993:549 Tillkännagivande om kungörande m.m. i fråga om konventionen den 11 april 1980 angående avtal om internationella köp;
 • 1995:1129 Tillkännagivande om kungörande m.m. i fråga om konventionen den 20 maj 1980 om erkännande och verkställighet av avgöranden rörande vårdnad om barn samt om återställande av vård av barn
 • 1991:1238 Tillkännagivande om kungörande m.m. i fråga om konventionen den 20 maj 1980 om erkännande och verkställighet av avgöranden rörande vårdnad om barn samt om återställande av vård av barn;
 • 1994:76 Tillkännagivande om kungörande m.m. i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella borföranden av barn
 • 1995:1128 Tillkännagivande om kungörande m.m. i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortförande av barn
 • 1991:1239 Tillkännagivande om kungörande m.m. i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn
 • 1992:977 Tillkännagivande om kungörande m.m. i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn
 • 1994:1526 Tillkännagivande om länens indelning i kommuner
 • 1996:1285 Tillkännagivande om länens indelning i kommuner
 • 1997:824 Tillkännagivande om länens indelning i kommuner
 • 1998:1349 Tillkännagivande om länens indelning i kommuner
 • 2001:352 Tillkännagivande om rådets förordning (EG) nr 1348/2000 om delgivning i medlemsstaterna av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur
 • 2005:783 Tillkännagivande om staters tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner
 • 2009:1318 Tillkännagivande om staters tillträde till Luganokonventionen
 • 2010:1995 Tillkännagivande om staters tillträde till Luganokonventionen
 • 2011:405 Tillkännagivande om staters tillträde till Luganokonventionen
 • 2009:126 Tillkännagivande om tabeller för uträkning av arvsskatt och gåvoskatt
 • 2014:5 Tillkännagivande om tröskelvärden vid offentlig upphandling
 • 1996:1052 Tillkännagivande om utgivningen av Svensk författningssamling
 • 1979:550 Tillkännagivande rörande internationella oljeskadefonden
 • 1980:613 Tillkännagivande rörande internationella oljeskadefonden
 • 1982:69 Tillkännagivande rörande internationella oljeskadefonden
 • 1984:176 Tillkännagivande rörande internationella oljeskadefonden
 • 1986:797 Tillkännagivande rörande internationella oljeskadefonden
 • 2006:977 Tillkännagivande till lagen (2003:1174) om vissa former av internationellt samarbete i brottsutredningar
 • 2010:1028 Tillkännagivande av andra staters anslutning till vissa konventioner om straffrättsligt samarbete
 • 1992:118 Tillträdesförordning
 • 1979:33 Tjänstebrevsförordning;
 • 1992:192 Tjänsteexportförordning
 • 1984:111 Tjänstledighetsförordningen
 • 2001:312 Tobaksförordning
 • 1993:581 Tobakslag
 • 1971:801 Tomträttsbokskungörelse
 • 1989:924 Totalförsvarets budgetförordning
 • 1990:12 Totalförsvarets folkrättsförordning
 • 1998:1276 Trafikförordning
 • 1976:359 Trafikförsäkringsförordning
 • 1975:1410 Trafikskadelag
 • 1975:190 Transplantationslag
 • 1970:594 Transportnämndens Kungörelse om särskild beteckning på bil, som användes i beställningstrafik för godsbefordran
 • 1941:939 Transumt av Brev till direktionen för Abraham Rydbergs Stiftelse till danande av skickliga sjömän angående fastställelse av nytt reglemente för stiftelsen
 • 1958:515 Transumt av Kungl. Maj:ts cirkulär till samtliga domkapitel angående ändring i kyrkohandboken med anledning av lagstiftningen om kvinnas behörighet till prästerlig tjänst;
 • 1949:105 Tryckfrihetsförordning
 • 1973:670 Tullag
 • 1987:1065 Tullag
 • 1994:1550 Tullag
 • 2000:1281 Tullag
 • 1987:1289 Tullfrihetsförordning
 • 1987:1114 Tullförordning
 • 1994:1558 Tullförordning
 • 2000:1306 Tullförordning
 • 1973:979 Tullförordning;
 • 1973:1014 Tullkungörelse
 • 1990:179 Tullregisterförordning
 • 1990:137 Tullregisterlag
 • 1987:1068 Tulltaxelag
 • 1972:601 Turistvagnskungörelse