Lagar

Inledande tecken

Utgivningsår

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1902 1901 1900 1899 1898 1895 1891 1885 1884 1883 1880 1878 1874 1873 1872 1870 1867 1866 1864 1863 1861 1860 1855 1851 1848 1845 1844 1840 1834 1829 1828 1827 1821 1810 1772 1757 1736 1723 1686

Lagar publicerade år 1921

 • 1921:159 Lag med vissa bestämmelser om förmynderskap för omyndig medlem av det kungliga huset
 • 1921:223 Fastighetsregisterkommissionens Cirkulär n:r 7 om anlitande av statens reproduktionsanstalt vid anskaffande av kopior av registerkarta;
 • 1921:225 Konkurslag
 • 1921:226 Lag om nya konkurslagens införande och vad i avseende därå skall iakttagas
 • 1921:378 Lag om ströängars indragande till kronan
 • 1921:410 Kungl. Maj:ts kungörelse angående förhöjning av vissa till i statens tjänst skadade arbetare med flera av statsmedel utgående livräntor m.m.
 • 1921:475 Kungl. Maj:ts stadgar för kungl. humanistiska vetenskapssamfundet i Lund
 • 1921:536 Kungörelse angående samarbete i vissa fall mellan statens ämbetsverk
 • 1921:612 Riksarkivets Cirkulär med anvisningar rörande tilläggsförteckningar över allmänna läroverks arkiv
 • 1921:628 Kungörelse angående prägel å minnesmynt å två kronor
 • 1921:829 Kungörelse angående ny översättning av gamla testamentets apokryfiska böcker