Lagar

Inledande tecken

Utgivningsår

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1902 1901 1900 1899 1898 1895 1891 1885 1884 1883 1880 1878 1874 1873 1872 1870 1867 1866 1864 1863 1861 1860 1855 1851 1848 1845 1844 1840 1834 1829 1828 1827 1821 1810 1772 1757 1736 1723 1686

Lagar publicerade år 1933

 • 1933:132 Brev till Generaltullstyrelsen angående främmande länders anslutning till konventionen den 22 november 1928 angående internationella utställningar
 • 1933:269 Lag om ägofred
 • 1933:270 Lag om säkerhet för utbekommande av viss ersättning enligt lagen om ägofred
 • 1933:28 Lag om ändrade bestämmelser i vissa fall rörande fördelning av böter m.m.
 • 1933:282 Kungörelse med vissa bestämmelser rörande fiskeriförhållandena i de till Sverige och Danmark gränsande farvattnen;
 • 1933:315 Lag angående införande av lagen om boutredning och arvskifte
 • 1933:359 Lag angående vad med fastighets taxeringsvärde i vissa fall skall förstås
 • 1933:395 Lag om ersättningsskatt
 • 1933:421 Kungörelse angående skyldighet för länsstyrelse att utfärda bevis om laga kraft å vissa beslut m.m.
 • 1933:483 Riksarkivets Råd och anvisningar rörande vården av kommunala arkiv
 • 1933:518 Kungörelse med vissa bestämmelser i anledning av lagen den 2 juni 1933 (nr 269) om ägofred
 • 1933:519 Kungörelse om ersättning till vissa synemän samt till sakkunnigt biträde vid förrättning enligt lagen om ägofred
 • 1933:520 Kungörelse angående rese- och traktamentsklass i vissa fall för förrättningsman och sakkunnigt biträde vid förrättning enligt lagen om ägofred
 • 1933:521 Kungörelse med vissa föreskrifter i fråga om redovisning av förrättningsakt rörande förrättning enligt lagen om ägofred
 • 1933:614 Cirkulär till statsmyndigheterna om tillämpningen av föreskrifterna i kungörelsen den 3 juli 1916 (nr 338) angående sättet för skriftväxling mellan domstolar, civila, militära och ecklesiastika ämbetsmyndigheter samt ämbets- och tjänstemän i tjänsten rörande ärenden;
 • 1933:618 Kungörelse angående biträde av Justitiedepartementet för delgivning av handlingar i utlandet
 • 1933:668 Kungörelse om beskaffenheten av laggillt stängsel i vissa delar av riket m.m.
 • 1933:78 /r1/ Kungl. Maj:ts Förordning angående beteckning för vissa slag av vin;