Lagar

Inledande tecken

Utgivningsår

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1902 1901 1900 1899 1898 1895 1891 1885 1884 1883 1880 1878 1874 1873 1872 1870 1867 1866 1864 1863 1861 1860 1855 1851 1848 1845 1844 1840 1834 1829 1828 1827 1821 1810 1772 1757 1736 1723 1686

Lagar publicerade år 1935

 • 1935:101 Lag om inlösen av vissa frälseräntor
 • 1935:103 Förordning om utsträckt tillämpning av de i kungörelsen den 3 februari 1888 (nr 1 sid. 3) samt 4 § lagen den 2 december 1892 (nr 106) meddelade bestämmelser angående ersättning av statsmedel för gulden frälseränta
 • 1935:113 Lag med vissa bestämmelser om arbetsförmedling
 • 1935:119 Kungörelse angående prägel å minnesmynt å fem kronor
 • 1935:22 Brev till aktiebolaget Vin- & Spritcentralen angående skydd för vissa beteckningar för portugisiska viner
 • 1935:3 Kungörelse om betesreglering i Östergötlands län
 • 1935:44 Lag om dödsbo efter dansk, finsk, isländsk eller norsk medborgare, som hade hemvist här i riket, m.m.
 • 1935:45 Lag om kvarlåtenskap efter den som hade hemvist i Danmark, Finland, Island eller Norge
 • 1935:46 Lag om tillsyn i vissa fall å oskiftat dödsbo efter medborgare i Danmark, Finland, Island eller Norge
 • 1935:47 Kungörelse angående viss uppgiftsskyldighet i fråga om hamnar och lastageplatser ävensom kanaler och andra vattentrafikleder
 • 1935:544 Kungörelse angående villkoren för telegrams befordran å statens järnvägars och enskilda järnvägars telegrafförbindelser;
 • 1935:567 Kungörelse angående särskilt förfarande för erhållande av handräckning i Tyskland i vissa beskattningsärenden;
 • 1935:568 Kungörelse angående handräckning åt tysk myndighet i vissa beskattningsärenden;
 • 1935:575 Kungörelse angående skriftväxling med utländska myndigheter i sådana frågor om handräckning, som avses i konventionen den 19 november 1934 mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om arv, testamente och boutredning
 • 1935:576 Kungörelse angående tillämpning å dödsbos konkurs av lagen den 6 april 1934 (nr 67) med bestämmelser om konk urs, som omfattar egendom i Danmark, Finland, Island eller Norge, m.m.
 • 1935:596 Cirkulär till länsstyrelserna angående tillämpningen av viss bestämmelse i konventionen den 16 mars 1932 mellan Sverige och Danmark med flere länder om erkännande och verkställighet av domar
 • 1935:609 Brev till Generaltullstyrelsen angående främmande länders anslutning till konventionen den 22 november 1928 angående internationella utställningar
 • 1935:77 Kungörelse angående utfärdande av bevis rörande beskattning av rederirörelse i Sverige;