Lagar

Inledande tecken

Utgivningsår

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1902 1901 1900 1899 1898 1895 1891 1885 1884 1883 1880 1878 1874 1873 1872 1870 1867 1866 1864 1863 1861 1860 1855 1851 1848 1845 1844 1840 1834 1829 1828 1827 1821 1810 1772 1757 1736 1723 1686

Lagar publicerade år 1940

 • 1940:123 /r1/ Kungl. Maj:ts Cirkulär till statsmyndigheterna angående insändande till kungl. biblioteket av offentliga publikationer;
 • 1940:143 Lag angående preskription av vissa riksbankssedlar av äldre typ
 • 1940:176 Lag med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg
 • 1940:218 Förordning med vissa bestämmelser om legosängsavgifter under utrymning
 • 1940:300 Lag angående förordnande om anstånd med betalning av gäld m.m. (moratorielag)
 • 1940:358 Lag med vissa bestämmelser till skydd för försvaret m.m.
 • 1940:383 Kungörelse angående tillämpning av lagen den 17 maj 1940 (nr 358) med vissabestämmelser till skydd för försvaret m.m. (bevakningskungörelse)
 • 1940:440 Kungörelse om hänförande av vissa automobiler till fordonstypen motorredskap;
 • 1940:545 Kungl. Maj:ts förordning om höjning av utskiftningsskatten;
 • 1940:553 Brev till chefen för försvarsstaben angående utlåning och försäljning av skjutvapen m.m. från kronans förråd;
 • 1940:677 Cirkulär angående bemyndigande för Kungl. Maj:t att biträda ackord och eljest eftergiva statens rätt med avseende å lån från statens utlåningsfonder m.m.
 • 1940:72 Kungörelse med vissa föreskrifter i fråga om redovisning av förrättningsakt m.m. rörande förrättning enligt lagen den 3 september 1939 (nr 608) om enskilda vägar
 • 1940:79 Lag om utsträckning av tiden för upptagande av växelprotest m.m. vid krig eller krigsfara
 • 1940:860 Kungl. Maj:ts förordning om rätt att använda försvarsobligation såsom betalningsmedel vid erläggande av arvsskatt, m.m.;
 • 1940:961 Kungörelse om examina som avläggas under inseende av Musikaliska akademiens styrelse;