Lagar

Inledande tecken

Utgivningsår

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1902 1901 1900 1899 1898 1895 1891 1885 1884 1883 1880 1878 1874 1873 1872 1870 1867 1866 1864 1863 1861 1860 1855 1851 1848 1845 1844 1840 1834 1829 1828 1827 1821 1810 1772 1757 1736 1723 1686

Lagar publicerade år 1942

 • 1942:117 Lag med vissa bestämmelser om kungörande i kyrka m.m.
 • 1942:118 Lag om anordnande av högmässogudstjänst såsom barngudstjänst
 • 1942:155 Kungörelse angående förbud mot försäljning av vissa kemikalier
 • 1942:158 Kungl. Maj:ts Kungörelse angående ändring i rikets indelning i stift
 • 1942:237 Kungl. Maj:ts Kungörelse med vissa bestämmelser i anledning av inrättandet av Stockholms stift
 • 1942:263 Lag om preskription av rätt till medel som innestå hos offentlig myndighet
 • 1942:335 Lag om särskilda skyddsåtgärder för vissa kraftanläggningar m.m.
 • 1942:350 Lag om fornminnen
 • 1942:371 Förordning om rätt att vid taxering till kommunal inkomstskatt samt statlig inkomst- och förmögenhetsskatt åtnjuta avdrag för avsättning till investeringsfond
 • 1942:664 Cirkulär till domstolarna i riket rörande adoption av finska barn
 • 1942:684 Kungl. Maj:ts Kungörelse om avgångsstat för personal vid försvarsväsendet
 • 1942:723 Lag om skyddsympning inom försvarsväsendet
 • 1942:725 Kungörelse med närmare föreskrifter angående tillämpning av lagen den 18 juli 1942 (nr 723) om skyddsympning inom försvarsväsendet
 • 1942:740 Rättegångsbalk
 • 1942:816 Förordning angående stadfästande av ny svensk kyrkohandbok
 • 1942:818 Kungörelse angående stadfästande av första delen av ny svensk mässbok
 • 1942:840 Hämtningskungörelse
 • 1942:841 Kungörelsen om efterspaning av värnpliktiga m.fl. för överlämnande av militär order eller andra militära meddelanden
 • 1942:87 Lag med särskilda bestämmelser angående stats- och kommunalmyndigheterna och deras verksamhet vid krig eller krigsfara m.m.;
 • 1942:886 Kungörelse om vissa inskränkningar vid krig eller krigsfara i rätten att begagna för allmän trafik avsedda transportmedel m.m.
 • 1942:92 Kungl. Maj:ts förordning om rätt att använda obligationer med 3 procent ränta tillhörande svenska statens tredje försvarslån såsom betalningsmedel vid erläggande av arvsskatt;
 • 1942:926 Förordning om fornminnen
 • 1942:927 /r1/ Kungl. Maj:ts Brev till riksantikvarieämbetet angående register över vissa kulturhistoriskt märkliga byggnader;
 • 1942:929 Förordning om vården av vissa kyrkliga inventarier
 • 1942:937 Kungörelse med föreskrift jämlikt 1 § andra stycket förordningen den 19 maj 1939 (nr 174) angående tillverkning, införsel och försäljning av gasskyddsmateriel
 • 1942:981 Brev till vetenskapsakademien angående fastställande av gränsen för Muddus nationalpark inom Gällivare och Jokkmokks socknar av Norrbottens län m.m.