Lagar

Inledande tecken

Utgivningsår

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1902 1901 1900 1899 1898 1895 1891 1885 1884 1883 1880 1878 1874 1873 1872 1870 1867 1866 1864 1863 1861 1860 1855 1851 1848 1845 1844 1840 1834 1829 1828 1827 1821 1810 1772 1757 1736 1723 1686

Lagar publicerade år 1949

 • 1949:105 Tryckfrihetsförordning
 • 1949:164 Lag med vissa bestämmelser om rättegången i tryckfrihetsmål;
 • 1949:165 Lag angående beslag å vissa skrifter
 • 1949:183 Lag om flottningen i Torne och Muonio gränsälvar
 • 1949:34 Kungörelse om betesreglering inom vissa skogsvårdsområden i Lycksele, Fredrika, Stensele, Vilhelmina, Örträsks och Åsele socknar i Västerbottens län
 • 1949:341 Förordning om explosiva varor
 • 1949:345 Lag om rätten till arbetstagares uppfinningar
 • 1949:381 Föräldrabalk
 • 1949:382 Lag om införande av föräldrabalken
 • 1949:464 Kungörelse angående tillämpning av vissa bestämmelser om flottningen i Torne och Muonio gränsälvar
 • 1949:491 Kungl. Maj:ts Kungörelse om förbud att använda bensolhaltigt ämne vid tillverkning av läderskodon;
 • 1949:501 Kungörelse om hovrättsting;
 • 1949:519 /r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse angående tillämpningen av avtalet mellan Sverige och Frankrike den 24 december 1936 för undvikande av dubbelbeskattning beträffande direkta skatter, m.m.;
 • 1949:523 Kungl. Maj:ts Kungörelse om tillämpning av ett mellan Sverige och Storbritannien den 30 mars 1949 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter
 • 1949:531 Kungörelse angående alternativ musik för introitus vid högmässa
 • 1949:658 Lag om inlösen i vissa fall av rätt till gruva m.m.
 • 1949:661 Förordning om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken m.m.
 • 1949:697 Brev till riksarkivet angående instruktion för stadsarkivet i Malmö
 • 1949:719 Kungörelse angående överlämnande av kommunala arkivalier till nybildade borgerliga kommuner
 • 1949:722 Lag om pantlånerörelse
 • 1949:97 Kungl. Maj:ts kungörelse med vissa bestämmelser rörande lax- och laxöringsfisket i Idefjorden och Svinesund m.m.