Lagar

Inledande tecken

Utgivningsår

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1902 1901 1900 1899 1898 1895 1891 1885 1884 1883 1880 1878 1874 1873 1872 1870 1867 1866 1864 1863 1861 1860 1855 1851 1848 1845 1844 1840 1834 1829 1828 1827 1821 1810 1772 1757 1736 1723 1686

Lagar publicerade år 1950

 • 1950:153 Kungörelse med vissa tillämpningsföreskrifter till förordningen den 8 maj 1874 (nr 26 s. 11) angående hamnordningar och andra ordningsföreskrifter för allmänna hamnarna i riket
 • 1950:18 Kungl. Maj:ts kungörelse angående upphandling och försäljning av kontorsinventarier för statsverkets räkning, m.m.
 • 1950:25 Förordning om rätt att vid taxering för inkomst njuta avdrag för avgifter till Stiftelsen Trävaruindustriens konjunkturutjämningsfond, m.m.
 • 1950:262 Förordning angående omreglering av vissa ersättningar i anledning av kroppsskada, ådragen under militärtjänstgöring
 • 1950:263 Förordning om upphävande av vissa bestämmelser angående ersättning i anledning av kroppsskada, ådragen under militärtjänstgöring, m.m.
 • 1950:272 Lag om rätt för utländska försäkringsföretag att driva försäkringsrörelse i Sverige
 • 1950:295 Förordning om tillägg av statsmedel å vissa ersättningar enligt lagen om försäkring för olycksfall i arbete m.m.
 • 1950:335 Kungörelse med tillämpningsföreskrifter till förordningen den 2 juni 1950 (nr 262) angående omreglering av vissa ersättningar i anledning av kroppsskada, ådragen under militärtjänstgöring
 • 1950:375 Kyrkomusikerförordning
 • 1950:382 Lag om svenskt medborgarskap
 • 1950:407 Kungörelse om inbetalning av avgifter till Patent- och registreringsverket genom posten
 • 1950:431 Kungörelse med vissa föreskrifter angående taxering och debitering av skatt vid ändring i kommunal indelning, m.m.
 • 1950:473 Kungörelse angående understöd till sjömän vid arbetslöshet i utländsk hamn
 • 1950:506 /r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse med vissa bestämmelser angående utförsel av fisk, fiskrom och fiskkonserver;
 • 1950:516 Kungörelse om fastighetsregister för stad enligt lösbladssystem
 • 1950:523 Kungl Maj:ts kungörelse angående upphörande av verkningarna i pensionshänseende av dom å straff för ämbetsbrott, m.m.
 • 1950:544 Brev till krigsarkivet angående förvaring av krigsfiskalernas arkiv
 • 1950:595 Lag om gräns mot allmänt vattenområde
 • 1950:596 Lag om rätt till fiske
 • 1950:653 Kungörelse angående utsträckning i vissa fall av den tid utlänning utan uppehållstillstånd äger uppehålla sig i riket
 • 1950:674 Kungörelse angående grunder för sådan uppdelning av pensionsstyrelsens frivilliga försäkring, som avses i punkt 1 tionde stycket anvisningarna till 31 § kommunalskattelagen