Lagar

Inledande tecken

Utgivningsår

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1902 1901 1900 1899 1898 1895 1891 1885 1884 1883 1880 1878 1874 1873 1872 1870 1867 1866 1864 1863 1861 1860 1855 1851 1848 1845 1844 1840 1834 1829 1828 1827 1821 1810 1772 1757 1736 1723 1686

Lagar publicerade år 1954

 • 1954:130 Kommunal delegationslag
 • 1954:142 Skogskontolag
 • 1954:144 Skogskontoförordning
 • 1954:154 Lag om skyldighet för kommun att avsätta medel till särskild skatteregleringsfond i anledning av fastighetsskattens omläggning;
 • 1954:17 Kungörelse om betesreglering inom vissa skogsvårdsområden i Gällivare, Arvidsjaurs och Jokkmokks socknar i Norrbottens län
 • 1954:23 Brev till kommerskollegium angående fastställande av nytt reglemente för senator Emil Possehls stipendiefond
 • 1954:265 Förordning om beskattning av vissa kapitalförsäkringar
 • 1954:284 Lag om tillämpning å Stockholms stad av vissa bestämmelser i kommunallagen den 18 december 1953 (nr 753) och lagen den 18 december 1953 (nr 754) om införande av kommunallagen;
 • 1954:311 Kungörelse om statlig garanti för lån för uppförande av lagerhus m.m. för jordbruksändamål
 • 1954:325 Förordning om försäkring av statens egendom, m.m.
 • 1954:40 Lag om särskild fartygsfond
 • 1954:493 Kungl. Maj:ts Kungörelse angående krigsrätter m.m.
 • 1954:5 Kungörelse om tillämpning av ett mellan Sverige och Belgien den 1 april 1953 undertecknat avtal för undvikande av dubbelbeskattning och för reglering av vissa andra frågor beträffande skatter å inkomst och förmögenhet
 • 1954:514 Riksarkivets Cirkulär angående råd och anvisningar för anordnande av arkivlokaler
 • 1954:533 Kungörelse angående försvarets reservstater
 • 1954:555 Kungörelse angående mätbrev för fart genom Suezkanalen
 • 1954:556 Kungörelse angående mätbrev för fart genom Panamakanalen
 • 1954:593 Cirkulär om skyldighet för vissa myndigheter att avgiva taxeringsuppgifter beträffande i utlandet bosatta personer m.fl.
 • 1954:594 Kungl. Maj:ts kungörelse angående vissa uppgifter, som försäkringsanstalter äro skyldiga avgiva till ledning vid försäkringstagares taxering för inkomst
 • 1954:617 Kungl. Maj:ts kungörelse angående klassificeringen av så kallade stenröjningsvagnar
 • 1954:671 Cirkulär till de lokala styrelserna för statliga, kommunala och statsunderstödda enskilda skolor och utbildningsanstalter angående upplåtelse av lokaler åt folkbildningsorganisationer och andra ideella organisationer
 • 1954:71 Förordning om rätt att vid taxering för inkomst njuta avdrag för belopp, som tillförts vissa för prisreglering bildade stiftelser, m. m.
 • 1954:774 /r1/ Lag med särskilda bestämmelser om frivillig sjukpenningförsäkring i allmän sjukkassa;
 • 1954:818 Kungörelse med tillfälliga bestämmelser om meddelande av tillstånd jämlikt 12 § utlänningskungörelsen den 4 juni 1954 (nr 457) för medborgare i Finland
 • 1954:827 Kungl. Maj:ts kungörelse om tillämpning av en mellan Sverige och Storbritannien den 18 december 1953 träffad överenskommelse om utvidgande till vissa brittiska territorier av tillämplighetsområdet för det mellan Sverige och Storbritannien den 30 mars 1949 ingångna avtalet för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter
 • 1954:828 Kungl. Maj:ts kungörelse med vissa bestämmelser angående kupongskatt för skattskyldiga, bosatta i vissa brittiska territorier