Lagar

Inledande tecken

Utgivningsår

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1902 1901 1900 1899 1898 1895 1891 1885 1884 1883 1880 1878 1874 1873 1872 1870 1867 1866 1864 1863 1861 1860 1855 1851 1848 1845 1844 1840 1834 1829 1828 1827 1821 1810 1772 1757 1736 1723 1686

Lagar publicerade år 1955

 • 1955:105 Kungörelse om tillämpning av en mellan Sverige, Danmark och Norge den 19 mars 1955 träffad överenskommelse rörande underlättande av den sanitära kontrollen över trafiken mellan länderna;
 • 1955:138 Lag om proportionellt valsätt vid val inom landsting, kommunfullmäktige m.m.
 • 1955:145 Kungl. Maj:ts Kungörelse om lån av statsmedel för inrättande av alkoholfria restauranger;
 • 1955:183 Lag om bankrörelse
 • 1955:184 Lag angående införande av nya lagen om bankrörelse
 • 1955:187 Kungl. Maj:ts Kungörelse om bankregistrets förande m.m.
 • 1955:197 /r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse angående utbetalning av statsbidrag jämlikt lagen den 17 december 1954 (nr 774) med särskilda bestämmelser om frivillig sjukpenningförsäkring i allmän sjukkassa;
 • 1955:227 Lag om inskrivning av rätt till luftfartyg
 • 1955:229 Lag i anledning av Sveriges tillträde till 1948 års konvention rörande internationellt erkännande av rätt till luftfartyg
 • 1955:23 Kungörelse om betesreglering inom vissa skogsvårdsområden i Lycksele, Stensele, Vilhelmina, Dorotea, Åsele och Fredrika socknar i Västerbottens län
 • 1955:256 Lag om investeringsfonder för konjunkturutjämning
 • 1955:257 Lag om inventering av varulager för inkomstbeskattningen
 • 1955:29 Kungl. Maj:ts kungörelse om resedokument för vissa flyktingar
 • 1955:32 Kungörelse angående återställande eller utgallring av vissa ansökningshandlingar hos myndigheter tillhörande försvaret
 • 1955:416 Lag om sparbanker
 • 1955:417 Lag angående införande av nya lagen om sparbanker
 • 1955:422 Kungl. Maj:ts Kungörelse om sparbanker
 • 1955:469 /r1/ Lag angående omreglering av vissa ersättningar enligt lagen den 17 juni 1916 (nr 235) om försäkring för olycksfall i arbete m.m.;
 • 1955:470 Förordning angående omreglering av vissa ersättningar av statsmedel i anledning av olycksfall i arbete m.m.
 • 1955:537 Kungl. Maj:ts Cirkulär till statsmyndigheterna angående användningen av registrerade varumärken i vissa publikationer
 • 1955:563 Kungl. Maj:ts kungörelse rörande tillämpningen av vissa europeiska avtal om social trygghet m.m.
 • 1955:592 Reglemente för barnmorskor
 • 1955:630 Kungörelse med närmare föreskrifter om inskrivningsbok för luftfartyg, m.m
 • 1955:631 Kungörelse angående skyldighet i vissa fall att införskaffa gravationsbevis rörande fartyg eller luftfartyg
 • 1955:651 /r1/ Kungl. Maj:ts kungörelse med föreskrifter jämlikt 12 § första stycket lagen den 17 juni 1955 (nr 469) angående omreglering av vissa ersättningar enligt lagen den 17 juni 1916 (nr 235) om försäkring för olycksfall i arbete m.m;
 • 1955:671 Kungörelse om skyldighet i vissa fall att avlämna kontrolluppgifter för inkomsttaxeringen
 • 1955:674 Kungörelse om överflyttande å sjöfartsverket av de uppgifter, som tillkomma lotsverket och sjökarteverket, ävensom av vissa uppgifter, som tillkomma kommerskollegium samt väg- och vattenbyggnadsstyrelsen
 • 1955:690 Kungörelse angående emblem och standert för Sjöfartsverket
 • 1955:693 Kungl. Maj:ts Cirkulär till samtliga länsstyrelser angående utgallring av handlingar i prövningsnämndernas arkiv
 • 1955:698 /r1/ Kungl. Maj:ts kungörelse angående omreglering av vissa ersättningar av statsmedel i anledning av olycksfall i arbete m.m.;
 • 1955:91 Kungl. Arméintendenturförvaltningens Cirkulär angående upphandling av kontorsinventarier för statsverkets behov m.m.