Lagar

Inledande tecken

Utgivningsår

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1902 1901 1900 1899 1898 1895 1891 1885 1884 1883 1880 1878 1874 1873 1872 1870 1867 1866 1864 1863 1861 1860 1855 1851 1848 1845 1844 1840 1834 1829 1828 1827 1821 1810 1772 1757 1736 1723 1686

Lagar publicerade år 1956

 • 1956:144 Kungörelse med föreskrifter jämlikt 9 § förordningen den 2 juni 1950 (nr 262) angående omreglering av vissa ersättningar i anledning av kroppsskada, ådragen under militärtjänstgöring
 • 1956:180 Kungl. Maj:ts Förordning med särskilda bestämmelser angående insättning å skogskonto i vissa fall
 • 1956:183 Förordning angående omreglering av vissa ersättningar på grund av statsunderstödd olycksfallsförsäkring för fiskare
 • 1956:216 Lag om jordbrukskasserörelsen
 • 1956:217 Lag om vissa kreditinrättningars konkurs
 • 1956:236 Allmän prisregleringslag
 • 1956:245 Lag om uppgiftsskyldighet rörande pris- och konkurrensförhållanden
 • 1956:288 /r1/ Kungl. Maj:ts instruktion för civila reservläkare; 1 § Civila reservläkare anställas av socialstyrelsen medelst kontrakt för en tid av högst två år. Förordning (1977:862).
 • 1956:293 Lag om ersättning åt smittbärare
 • 1956:294 /r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse med tillämpningsföreskrifter till lagen om ersättning åt smittbärare;
 • 1956:296 Förordning om ersättning från staten i vissa fall vid ingripanden för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom
 • 1956:413 Förordning om klassificering av kött
 • 1956:488 Kungl. Maj:ts kungörelse angående tillämpning mellan Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland av vissa europeiska avtal om social trygghet m.m.
 • 1956:489 Kungl. Maj:ts kungörelse angående tillämpning mellan Sverige och Belgien av den europeiska konventionen om social och medicinsk hjälp m.m.
 • 1956:492 Förordning om skyldighet att anmäla omhändertagande för samhällsvård av utlänning m.m.
 • 1956:51 Kungörelse om tillämpning av ett mellan Sverige och Sydafrikanska unionen den 28 juli 1955 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter;
 • 1956:519 Kungl. Maj:ts kungörelse med vissa föreskrifter enligt lagen den 1 juni 1956 (nr 245) om uppgiftsskyldighet rörande pris- och konkurrensförhållanden
 • 1956:612 Förordning med tillämpningsföreskrifter till allmänna prisregleringslagen (1956:236)
 • 1956:617 Allmän ordningsstadga
 • 1956:618 Lag om allmänna sammankomster
 • 1956:623 Taxeringslag
 • 1956:85 /r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse angående överenskommelse mellan Sverige och Frankrike om befrielse från omsättningsskatt vid utbetalning av royalty i vissa fall;