Lagar

Inledande tecken

Utgivningsår

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1902 1901 1900 1899 1898 1895 1891 1885 1884 1883 1880 1878 1874 1873 1872 1870 1867 1866 1864 1863 1861 1860 1855 1851 1848 1845 1844 1840 1834 1829 1828 1827 1821 1810 1772 1757 1736 1723 1686

Lagar publicerade år 1957

 • 1957:11 Kungörelse om betesreglering inom vissa skogsvårdsområden i Arvidsjaurs, Arjeplogs, Gällivare och Jokkmokks socknar i Norrbottens län
 • 1957:122 Kungörelse om förbud mot utförsel av tobaksvaror såsom last med vissa mindre fartyg
 • 1957:123 Kungörelse med särskilda bestämmelser om utförsel av vissa obeskattade varor såsom proviant eller resgods
 • 1957:132 Lag om särskilda bestämmelser angående domstolarna och rättegången vid krig eller krigsfara m.m.
 • 1957:150 Kungl. Maj:ts kungörelse angående tillämpning mellan Sverige och Belgien av vissa europeiska avtal om social trygghet m.m.
 • 1957:154 Kungl. Maj:ts kungörelse om tillämpning av en mellan Sverige och Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland sluten konvention om social trygghet
 • 1957:232 Förordning om explosiva varor för försvarets behov m.m.
 • 1957:259 Lag om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, m.m.
 • 1957:262 Lag om allmän energiskatt
 • 1957:297 Luftfartslag
 • 1957:390 Lag om fiskearrenden
 • 1957:4 Kungl. Maj:ts kungörelse angående fastställande av formulär till blanketter för taxeringsarbetet
 • 1957:513 /r1/ Taxeringsförordning;
 • 1957:515 Förordning om fullgörande av deklarationsskyldighet för staten, landsting, kommun, m.m.
 • 1957:577 Lag om prästval
 • 1957:585 Lag om jordfästning m.m.
 • 1957:594 Kungl. Maj:ts Kungörelse om tillämpning av ett mellan Sverige och Belgien den 12 december 1955 undertecknat avtal om utsträckning till Belgiska Kongo och mandatområdet Ruanda-Urundi av tillämpligheten av det mellan Sverige och Belgien den 1 april 1953 ingångna avtalet för undvikande av dubbelbeskattning och för reglering av vissa andra frågor beträffande skatter å inkomst och förmögenhet;
 • 1957:595 Kungl. Maj:ts Kungörelse med vissa bestämmelser angående kupongskatt för skattskyldig som är bosatt i Belgiska Kongo eller mandatområdet Ruanda-Urundi
 • 1957:601 Förordning om elektriska starkströmsanläggningar
 • 1957:626 Kungl. Maj:ts kungörelse angående tillämpning mellan Sverige och Frankrike av den europeiska konventionen om social och medicinsk hjälp m.m.
 • 1957:632 Kungörelse om cancerregister
 • 1957:656 Reglemente för sjuksköterskor;
 • 1957:668 Lag om utlämning för brott
 • 1957:684 Lag om betalningsväsendet under krigsförhållanden
 • 1957:686 Lag om taxeringsväsendet under krigsförhållanden m.m.
 • 1957:712 Kungl. Maj:ts brev till Direktionen över Allmänna Barnhuset angående reglemente för allmänna barnhuset; Transumt av Kungl. Maj:ts Brev - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -