Lagar

Inledande tecken

Utgivningsår

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1902 1901 1900 1899 1898 1895 1891 1885 1884 1883 1880 1878 1874 1873 1872 1870 1867 1866 1864 1863 1861 1860 1855 1851 1848 1845 1844 1840 1834 1829 1828 1827 1821 1810 1772 1757 1736 1723 1686

Lagar publicerade år 1958

 • 1958:110 Strålskyddslag
 • 1958:116 /r1/ Kungörelse om viss offentlig kontrtoll av fjäderfäslakterier;
 • 1958:122 Kungörelse angående tillämpning av en mellan Sverige, Danmark, Finland och Norge träffad överenskommelse om upphävande av passkontrollen vid de internordiska gränserna
 • 1958:163 Kungl. Maj:ts Kungörelse angående statsbidrag till vissa plankostnader
 • 1958:175 Kommerskollegii Meddelande angående anvisningar om inrättande av upplag av eldfarlig olja
 • 1958:205 Lag om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.
 • 1958:215 Kungörelse med vissa föreskrifter om häkten och polisarrester
 • 1958:24 Kungl. Maj:ts kungörelse angående tillämpning mellan Sverige och Frankrike av vissa europeiska avtal om social trygghet m.m.
 • 1958:257 Kungl. Maj:ts Kungörelse angående mellanvägg av splitterfritt glas å vissa i yrkesmässig trafik använda personbilar
 • 1958:261 Prästvalsförordning
 • 1958:262 Kungörelse om tillämpning av lagen (1943:881) om polisens ställning under krig
 • 1958:272 Förordning om tjänstekort
 • 1958:273 Kungörelse om passertillstånd
 • 1958:295 Lag om sjömansskatt
 • 1958:301 Sjömansskattekungörelse
 • 1958:305 Kungörelse angående villkor för erhållande av vissa statsbidrag m.m.
 • 1958:368 Kungörelse om undantag från vissa bestämmelser i förordningen den 25 oktober 1940 (nr 910) angående yrkesmässig automobiltrafik m.m.
 • 1958:381 Kungl. Maj:ts kungörelse angående förfarandet för erhållande av handräckning för indrivning i Belgien av svensk skatt
 • 1958:382 Kungl. Maj:ts kungörelse angående handräckning åt belgisk myndighet i beskattningsärenden
 • 1958:388 Kungörelse med vissa bestämmelser rörande taxering, uppbörd och folkbokföring under krigsförhållanden
 • 1958:401 Förordning om skyldighet för Skatteverket att lämna underrättelse om fransk medborgares dödsfall, m.m.
 • 1958:402 Kungörelse med förordnande jämlikt lagen den 30 juni 1952 (nr 532) om undantag från svensk domstols behörighet såvitt angår vissa tvister mellan befälhavare och besättning å utländskt fartyg
 • 1958:408 Kungörelse om avlönings- och pensionsförmåner för innehavare av vissa i lönegrad uppflyttade tjänster;
 • 1958:484 Kungörelse angående avskrivning av statsbidrag till anordnande av pensionärshem, m.m.
 • 1958:502 r1/ Kungl. Maj:ts kungörelse angående tillämpning mellan Sverige och Italien av vissa europeiska avtal om social trygghet m.m.;
 • 1958:515 Transumt av Kungl. Maj:ts cirkulär till samtliga domkapitel angående ändring i kyrkohandboken med anledning av lagstiftningen om kvinnas behörighet till prästerlig tjänst;
 • 1958:52 Lag om förlängning av tid för preskription av rätt till arv eller testamente
 • 1958:522 Kungörelse angående tillämpning av konventionen den 20 juni 1956 om indrivning av underhållsbidrag i utlandet
 • 1958:528 /r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse med vissa bestämmelser angående utförsel av smör, ost och ägg;
 • 1958:529 Kungl. Maj:ts Cirkulär till riksarkivet och rikets kommuner om gallring i kommunernas arkiv;
 • 1958:530 Riksarkivets Cirkulär till rikets kommuner med råd och anvisningar om gallring i kommunernas arkiv
 • 1958:551 Veterinär införselkungörelse
 • 1958:552 Veterinär utförselkungörelse
 • 1958:558 Kungörelse om elektrisk svagströmslednings anordnande i förhållande till starkströmsledning
 • 1958:563 Arvs- och gåvoskatteförordning
 • 1958:564 Brev till statskontoret angående fastställande av formulär enligt lagen den 6 juni 1941 (nr 416) om arvsskatt och gåvoskatt samt kungörelsen den 21 november 1958 (nr 563) med tillämpningsföreskrifter till nämnda lag
 • 1958:566 Lag om ersättning för krigsskada å egendom
 • 1958:575 Lag om avskrivning å vissa oljelagringsanläggningar, m. m.
 • 1958:617 Kungl. Maj:ts kungörelse angående tillämpning mellan Sverige och Luxemburg av vissa europeiska avtal om social trygghet m.m.
 • 1958:637 Ärvdabalk
 • 1958:638 Lag om införande av nya ärvdabalken
 • 1958:642 Lag om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap
 • 1958:652 Strålskyddsförordning