Lagar

Inledande tecken

Utgivningsår

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1902 1901 1900 1899 1898 1895 1891 1885 1884 1883 1880 1878 1874 1873 1872 1870 1867 1866 1864 1863 1861 1860 1855 1851 1848 1845 1844 1840 1834 1829 1828 1827 1821 1810 1772 1757 1736 1723 1686

Lagar publicerade år 1959

 • 1959:118 Lag om krigsansvarighet för liv- och invaliditetsförsäkring
 • 1959:123 Kungörelse angående prägel på jubileumsmynt å fem kronor
 • 1959:126 Kungl. Maj:ts kungörelse angående tillämpning mellan Sverige och Italien av den europeiska konventionen om social och medicinsk hjälp m.m.
 • 1959:129 Förordning om uppskov i vissa fall med beskattning av intäkt av skogsbruk
 • 1959:130 Kungörelse med tillämpningsföreskrifter till förordningen den 8 maj 1959 (nr 129) om uppskov i vissa fall med beskattning av intäkt av skogsbruk
 • 1959:141 Kungl. Maj:ts Kungörelse angående särskilt villkor för erhållande av prästerlig tjänst inom Norrbottens läns finsktalande församlingar
 • 1959:147 Kungörelse om viss lots- och fyrstaten tillhörande personals skyldighet att fullgöra militärtjänstgöring
 • 1959:157 Lag med särskilda bestämmelser om makars gemensamma bostad
 • 1959:177 Kungörelse angående byggnads- och reparationsberedskapen
 • 1959:187 Kungörelse angående kvalitetsbenämning på matpotatis
 • 1959:22 Kungörelse om tillämpning av ett mellan Sverige och Förenade Arabrepubliken den 29 juli 1958 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomst- och förmögenhetsskatter
 • 1959:24 /r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse om tillämpning av ett mellan Sverige och Indien den 30 juli 1958 ingången avtal för undvikande av dubbelbeskattning av inkomst;
 • 1959:254 Lag om utlämning för brott till Danmark, Finland, Island och Norge
 • 1959:264 Valutaförordning
 • 1959:286 Statens pensionslöneförordning;
 • 1959:287 Statens allmänna tjänstepensionsreglemente
 • 1959:290 Kungörelse med bestämmelser om vissa pensionsförmåner enligt föreskrifter meddelade före utfärdandet av statens allmänna tjänstepensionsreglemente
 • 1959:312 Förordning om förbud mot innehav av vissa stiletter m.m .
 • 1959:321 Kungörelse med närmare bestämmelser om kungörande enligt 16 kap. ärvdabalken, m.m.
 • 1959:327 Kungörelse om införsel till riket av preventivmedel;
 • 1959:348 Kungl. Maj:ts Förordning med särskilda bestämmelser om biografföreställningar m.m.
 • 1959:369 Förordning om statligt stöd åt landsbygdens elförsörjning
 • 1959:408 Kungl. Maj:ts Kungörelse om ständig vakthållning i vissa fall vid radiotelefon å fartyg
 • 1959:413 Statens avtalsnämnds cirkulär angående grunder för inplacering i pensionslöneklasser av arbetare i statens tjänst
 • 1959:419 Kungörelse med övergångsbestämmelser till statens allmänna tjänstepensionsreglemente m.m.
 • 1959:420 Förordning med tilläggsbestämmelser till statens allmänna tjänstepensionsreglemente
 • 1959:454 Kungörelse med vissa särskilda bestämmelser om laga domstol i militära mål m.m.
 • 1959:462 Kungl. Maj:ts Kungörelse om tillämpning av en mellan Sverige och Storbritannien den 28 maj 1958 träffad överenskommelse om utvidgande till vissa brittiska territorier av tillämplighetsområdet för det mellan Sverige och Storbritannien den 30 mars 1949 ingångna avtalet för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter
 • 1959:463 Kungl. Maj:ts Kungörelse med vissa bestämmelser angående kupongskatt för skattskyldiga, bosatta i vissa brittiska territorier
 • 1959:464 /r1/ Kungl. Maj:ts kungörelse angående Finlands anslutning till en mellan Sverige, Danmark och Norge den 19 mars 1955 träffad överenskommelse rörande underlättande av den sanitära kontrollen över trafiken mellan länderna;
 • 1959:467 Kungörelse angående godkännande av godsbehållare för transport under tullförsegling
 • 1959:484 Förordning med instruktion för statens krigsskadenämnd
 • 1959:486 Kungl. Maj:ts kungörelse om offentlig förevisning av djur
 • 1959:491 Kungörelse angående avskrivning i vissa fall av brist i statens förråd av proviant och fodervaror
 • 1959:517 Lag om förlängning av tiden för vissa servitut
 • 1959:518 Kungörelse rörande tillämpning av lagarna den 6 december 1946 (nr 741) och den 4 december 1959 (nr 517) om förlängning av tiden för vissa servitut
 • 1959:540 Kungörelse angående tillämpningen av 5 § lagen den 17 juni 1938 (nr 470) med vissa bestämmelser om främmande statsfartyg m.m.
 • 1959:551 Lag om beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring
 • 1959:590 Lag om gränstullsamarbete med annan stat
 • 1959:591 Kungörelse om gränstullsamarbete med Norge
 • 1959:612 Byggnadsstadga
 • 1959:73 Lag med vissa bestämmelser om inländsk försäkringsrörelse vid krig m.m.
 • 1959:74 Lag med vissa bestämmelser om utländsk försäkringsrörelse här i riket vid krig m.m.
 • 1959:82 Kungörelse om skattefrihet för vissa anslag från lågkonjunkturfond m.m.
 • 1959:83 Allmän tjänstepliktslag
 • 1959:99 Lag om köttbesiktning m.m.;