Lagar

Inledande tecken

Utgivningsår

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1902 1901 1900 1899 1898 1895 1891 1885 1884 1883 1880 1878 1874 1873 1872 1870 1867 1866 1864 1863 1861 1860 1855 1851 1848 1845 1844 1840 1834 1829 1828 1827 1821 1810 1772 1757 1736 1723 1686

Lagar publicerade år 1960

 • 1960:11 /r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse angående fastställande av ränta å vissa lån med statlig kreditgaranti;
 • 1960:167 Kungörelse i anledning av Sveriges tillträde till den i Genève den 20 mars 1958 avslutade överenskommelsen om antagande av enhetliga regler för typgodkännande av utrustning och delar till motorfordon samt för ömsesidigt erkännande av sådant godkännande
 • 1960:198 Kungörelse med anledning av Sveriges tillträde till den i Stockholms den 4 januari 1960 undertecknade konventionen angående upprättandet av Europeiska frihandelssammanslutningen;
 • 1960:200 Stadga för Längmanska företagarfonden
 • 1960:22 Lag om statlig krigsförsäkring
 • 1960:335 Kungörelse angående ersättning till vissa förrättnings män för förrättning enligt lagen den 3 september 1939 (nr 608) om enskilda vägar
 • 1960:37 Kungörelse med föreskrifter om förvärv av behörighet för vissa vattenundersökningar enligt hälsovårdsstadgan
 • 1960:377 Civilförsvarskungörelse
 • 1960:385 Militärt järnvägsreglemente
 • 1960:404 Statens avtalsnämnds cirkulär till statliga myndigheter och institutioner angående grunder för beräkning av sysselsättningsgrad för viss städningspersonal vid tillämpningen av statens allmänna tjänstepensionsreglemente m.m.
 • 1960:409 Lag om förbud i vissa fall mot verksamhet på hälso- och sjukvårdens område
 • 1960:418 Lag om straff för varusmuggling
 • 1960:419 Lag om förbud i vissa fall mot införsel av spritdrycker
 • 1960:472 Kungörelse angående tillämpning av lagen den 5 juni 1959 (nr 254) om utlämning för brott till Danmark, Finland, Island och Norge
 • 1960:513 Lag om beredskapstillstånd
 • 1960:515 Kungörelse om vad som skall iakttagas vid beredskapstillstånd m. m. (beredskapskungörelse)
 • 1960:516 Kungörelse med tillämpningsföreskrifter till lagen (1940:176) med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg
 • 1960:535 /r1/ Kungl. Maj:ts kungörelse om tillämpning av avtal mellan Sverige och Frankrike för undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av bestämmelser angående ömsesidig handräckning beträffande direkta skatter;
 • 1960:549 Kungörelse om tillämpning av ett mellan Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland den 17 april 1959 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet även som beträffande vissa andra skatter
 • 1960:554 Kungörelse angående Färöarnas anslutning till en mellan Sverige, Danmark, Finland och Norge gällande överenskommelse den 19 mars 1955 rörande underlättande av den sanitära kontrollen över trafiken mellan länderna;
 • 1960:564 Kungl Maj:ts Kungörelse om statlig garanti för skördeskadelån
 • 1960:603 Lag om bidrag till vissa handikappade ägare av motorfordon;
 • 1960:613 Kungl. Maj:ts kungörelse med vissa tillämpningsföreskrifter till lagen (1941:251) om särskild varuskatt
 • 1960:617 Kungörelse om tillämpning av ett mellan Sverige och Israel den 22 december 1959 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet
 • 1960:628 /r1/ Riksförsäkringsanstaltens kungörelse med vissa närmare föreskrifter i anledning av förordningen den 22 april 1960 (nr 77) angående byggnadsforskningsavgift;
 • 1960:63 Lag om förlustavdrag
 • 1960:644 Varumärkeslag
 • 1960:645 Kollektivmärkeslag
 • 1960:648 Varumärkesförordning
 • 1960:659 Förordning angående beskattning av ränta å svenska statens sparobligationer
 • 1960:660 Reglemente för Vadvetjåkko nationalpark
 • 1960:661 Reglemente för Abisko nationalpark
 • 1960:662 Reglemente för Stora Sjöfallets nationalpark
 • 1960:663 Reglemente för Sareks nationalpark
 • 1960:664 Reglemente för Muddus nationalpark
 • 1960:665 Reglemente för Peljekaise nationalpark
 • 1960:666 Reglemente för Sonfjällets nationalpark
 • 1960:667 Reglemente för Töfsingdalens nationalpark
 • 1960:668 Reglemente för Hamra nationalpark
 • 1960:669 Reglemente för Garphyttans nationalpark
 • 1960:670 Reglemente för Ängsö nationalpark
 • 1960:671 Reglemente för Norra Kvills nationalpark
 • 1960:673 Reglemente för Blå Jungfruns nationalpark
 • 1960:674 Reglemente för Dalby Söderskogs nationalpark
 • 1960:690 Lag om byggnadsminnen
 • 1960:691 /r1/ Förordning om byggnadsminnen;
 • 1960:729 Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
 • 1960:730 Lag om rätt till fotografisk bild
 • 1960:74 Civilförsvarslag
 • 1960:745 Riksskattenämndens Kungörelse om ändrat sätt för bekantgörande av nämndens beslut angående fastställelse eller ändring av vissa för taxerings- och debiteringsarbetet avsedda formulär
 • 1960:80 Kungörelse angående ersättning till godemän vid utmålsförrättningar