Lagar

Inledande tecken

Utgivningsår

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1902 1901 1900 1899 1898 1895 1891 1885 1884 1883 1880 1878 1874 1873 1872 1870 1867 1866 1864 1863 1861 1860 1855 1851 1848 1845 1844 1840 1834 1829 1828 1827 1821 1810 1772 1757 1736 1723 1686

Lagar publicerade år 1961

 • 1961:128 Förordning om utförsel av obeskattade varor i fartygstrafiken över Öresund
 • 1961:181 Lag om försäljning av teknisk sprit m.m.
 • 1961:210 Förordning om elevhem inom det obligatoriska skolväsendet
 • 1961:263 Lag om överflyttande på riksförsäkringsverket av de uppgifter och befogenheter, som tillkommer riksförsäkringsanstalten och pensionsstyrelsen;
 • 1961:265 Lag med reglemente för förvaltningen av Riksförsäkringsverkets fonder
 • 1961:281 /r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse om stipendium till studerande vid tandläkarhögskola;
 • 1961:291 Kungörelse angående ikraftträdande av överenskommelse mellan Sverige och Norge om tullättnader m.m. vid flottning i svensk-norska vattendrag
 • 1961:313 /r1/ Kungl. Maj:ts Förordning om förfarandet i anmärkningsmål;
 • 1961:333 Förordning om tjänstebostadshyra för präster
 • 1961:337 Brev till samtliga länsstyrelser angående föreskrifter och anvisningar rörande tillämpningen av vapenförordningen
 • 1961:348 Förordning med tillämpningsbestämmelser till lagarna (l960:729 och 730) om upphovsrätt till litterära och konstnär liga verk och om rätt till fotografisk bild
 • 1961:372 Lag om bensinskatt
 • 1961:38 /r1/ Kungl. Maj:ts kungörelse om tillämpning av ett mellan Sverige och Irland den 6 november 1959 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet;
 • 1961:384 Kungörelse om avskrivning av lån för studier
 • 1961:394 Lag om tobaksskatt
 • 1961:395 Förordning om tobaksskatt;
 • 1961:448 Kungörelse angående tillämpning mellan Sverige och Grekland av vissa europeiska avtal om social trygghet
 • 1961:461 Allmän tjänstepliktskungörelse
 • 1961:462 Kungörelse om lönenämnder för tjänsteplikt
 • 1961:507 Kungörelse angående tillämpning mellan Sverige och Grekland av tilläggsprotokoll till vissa europeiska avtal om social trygghet
 • 1961:514 /r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse med särskilda bestämmelser rörande dispositionen av vissa kyrkliga arkiv vid ändring i den kyrkliga indelningen eller den prästerliga organisationen;
 • 1961:521 Kungörelse om tillämpning av avtal mellan Sverige och Marocko för undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av bestämmelser angående ömsesidig handräckning beträffande direkta skatter
 • 1961:563 Kungörelse angående trafikregler för luftfarten
 • 1961:567 Kungörelse med närmare bestämmelser om befordran av krigsmateriel med luftfartyg
 • 1961:568 Förordning om brandfarliga varor
 • 1961:590 Kungl. Maj:ts Allmän arkivstadga;
 • 1961:615 Förordning om statlig krigsförsäkring
 • 1961:62 Kungörelse angående garanti å den rikets gäld, som uppkommit genom utfärdande av obligationer till svenska statens 5 % obligationslån av den 5 oktober 1959 med flera lån
 • 1961:645 Kungörelse om överflyttande å överstyrelsen för ekonomisk försvarsberedskap centrala civila transportkommittén, statens biltrafiknämnd och sjöfartsstyrelsen av de uppgifter, som tillkomma riksnämnden för ekonomisk försvarsberedskap
 • 1961:655 Lag om undanförsel och förstöring
 • 1961:656 Förordning om undanförsel och förstöring
 • 1961:675 Statens avtalsnämnds cirkulär till statliga myndigheter och institutioner angående grunder för beräkning av sysselsättningsgrad för vissa deltidsanställda fastighetsarbetare vid tillämpning av statens allmänna tjänstepensionsreglemente
 • 1961:95 Kungl. Maj:ts Kungörelse om tillämpning av ett mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland den 28 juli 1960 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter