Lagar

Inledande tecken

Utgivningsår

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1902 1901 1900 1899 1898 1895 1891 1885 1884 1883 1880 1878 1874 1873 1872 1870 1867 1866 1864 1863 1861 1860 1855 1851 1848 1845 1844 1840 1834 1829 1828 1827 1821 1810 1772 1757 1736 1723 1686

Lagar publicerade år 1962

 • 1962:111 Brev till generalpoststyrelsen angående vissa undantag för postverket från gällande trafikförfattningar
 • 1962:112 Brev till järnvägsstyrelsen angående vissa undantag för statens järnvägar från gällande trafikförfattningar
 • 1962:120 Lag om straff i vissa fall för oriktigt ursprungsintyg m.m.
 • 1962:140 Kungl. Maj:ts kungörelse angående skatteersättning i anledning av 1961 års ortsavdragsreform
 • 1962:190 Kungörelse angående vissa statsgruvefält inom Västerbottens län
 • 1962:216 Kungörelse angående prägel å jubileumsmynt å fem kronor
 • 1962:22 Kungl. Maj:ts kungörelse om resedokument för vissa flyktingar, som äro sjömän
 • 1962:25 Kungörelse om överenskommelse mellan Konungariket Sveriges regering och Förbundsrepubliken Tysklands regering rörande införsel och återutförsel av ädelmetallvaruprover
 • 1962:273 Kungörelse om överflyttande å kommerskollegium och överstyrelsen för ekonomisk försvarsberedskap av de uppgifter, som tillkomma statens handelslicensnämnd
 • 1962:303 Lag om förhöjning av vissa ersättningar i anledning av yrkesskada m.m.
 • 1962:304 Förordning om förhöjning av vissa ersättningar av statsmedel i anledning av yrkesskada m.m.
 • 1962:308 Kungl. Maj:ts Förordning om förhöjning av vissa livräntor på grund av statsunderstödd olycksfallsförsäkring för fiskare
 • 1962:322 Kungörelse angående väg- och vattenbyggnadskåren
 • 1962:330 Kungl. Maj:ts kungörelse om skyldighet för kommun att avlämna finansstatistiska uppgifter
 • 1962:363 /r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse angående fastställande av ränta å vissa lån med statlig kreditgaranti;
 • 1962:370 Kungörelse om avveckling av rekognitionsavgifterna till Danviks hospital
 • 1962:376 Förordning om försäljning i exportbutik
 • 1962:379 Kungl. Maj:ts Kungörelse angående förhöjning av riddarhuskapitationsavgiften;
 • 1962:381 Lag om allmän försäkring
 • 1962:382 Lag angående införande av lagen om allmän försäkring
 • 1962:385 /r1/ Kungl. Maj:ts Sjukreseförordning;
 • 1962:390 Gränssjukvårdsförordning
 • 1962:392 Lag om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension
 • 1962:393 Kungörelse om rätt i vissa fall för kommun eller annan att uppbära folkpension
 • 1962:394 Kungörelse med vissa bestämmelser rörande ansökan om pension enligt lagen om allmän försäkring, m.m.
 • 1962:40 Kungl. Maj:ts Arkivstadga för Stockholm
 • 1962:401 Lag om förvaltningen av de allmänna försäkringskassornas fonder för den obligatoriska och den frivilliga sjukförsäkringen
 • 1962:403 Kungl. Maj:ts brev till riksförsäkringsverket med bemyndigande att utfärda tillämpningsföreskrifter till lagen om allmän försäkring, m.m.
 • 1962:413 /r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse om rätt i vissa fall för den som driver epileptikeranstalt att uppbära allmänt barnbidrag;
 • 1962:42 Förordning om skattefrihet för belopp, som utgår på grund av vissa s.k. riskgarantier
 • 1962:450 Kungl. Maj:ts kungörelse med vissa anvisningar rörande tillämpningen av avtalet mellan Sverige och Irland den 6 november 1959 för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet
 • 1962:500 Förordning om brandfarliga varor som omhänderhas av försvarsmakten, m.m.
 • 1962:502 Kungl. Maj:ts Kungörelse om tillämpning av en mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland den 27 november 1961 träffad överenskommelse om utvidgande till vissa brittiska territorier av tillämplighetsområdet för det mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland den 28 juli 1960 ingångna avtalet för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter
 • 1962:503 Kungl. Maj:ts kungörelse med vissa bestämmelser angående kupongskatt för skattskyldig med hemvist i vissa brittiska territorier
 • 1962:512 Lag om indrivning i Sverige av underhållsbidrag, fastställda i Danmark, Finland, Island eller Norge
 • 1962:513 Kungörelse med vissa föreskrifter om indrivning och redovisning av underhållsbidrag, fastställda i Danmark, Finland, Island eller Norge;
 • 1962:514 Kungörelse angående indrivning i Danmark, Finland, Island eller Norge av underhållsbidrag
 • 1962:516 Kungörelse med föreskrifter rörande rätt till folkpension utom riket i vissa fall
 • 1962:519 Kungörelse angående uppskattning av värdet av naturaförmåner vid tillämpning av lagen om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension, m.m.
 • 1962:521 Förordning om frivillig pensionsförsäkring hos Pensionsmyndigheten
 • 1962:560 /r1/ Kungl. Maj:ts Cirkulär till statsmyndigheterna angående skyldighet att till nationalmuseet lämna uppgifter rörande vissa samlingar av konst och konsthantverk;
 • 1962:564 Kungörelse om utgivande av riksbankssedlar å fem kronor med vissa förändringar i papperets utseende
 • 1962:584 /r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse med vissa föreskrifter om sjukpenningklassplacering vid ikraftträdandet av lagen den 25 maj 1962 (nr 381) om allmän försäkring;
 • 1962:591 Kungörelse om bevarande av deklarationer och andra till ledning vid 1952 års allmänna fastighetstaxering avgivna uppgifter
 • 1962:62 Kungl. Maj:ts kungörelse angående införsel av levande bin
 • 1962:627 Lag om vissa åtgärder för utnyttjande av vattenkraft vid krig m.m.
 • 1962:638 Lag om rätt för kommun att bistå utländska studerande
 • 1962:652 Förordning om Sveriges författarfond
 • 1962:660 Kungörelse med föreskrifter rörande förhöjning av vissa ersättningar av statsmedel i anledning av yrkes skada m.m.
 • 1962:661 Förordning om samordning av reservpension med tilläggspension enligt socialförsäkringsbalken
 • 1962:676 Statens avtalsnämnds cirkulär till statliga myndigheter och institutioner angående grupplivförsäkring för viss städningspersonal
 • 1962:677 Statens avtalsnämnds cirkulär till statliga myndigheter och institutioner angående grupplivförsäkring för vissa deltidsanställda fastighetsarbetare
 • 1962:698 Kungl. Maj:ts Reglemente angående statens grupplivförsäkring
 • 1962:700 Brottsbalk
 • 1962:701 Läkemedelsförordning
 • 1962:704 Narkotikaförordning
 • 1962:93 Kungl. Maj:ts Kungörelse om tillämpning av ett mellan Sverige och Thailand den 20 oktober 1961 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet
 • 1962:99 /r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse angående fastställande av ränta å vissa lån med statlig kreditgaranti;