Lagar

Inledande tecken

Utgivningsår

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1902 1901 1900 1899 1898 1895 1891 1885 1884 1883 1880 1878 1874 1873 1872 1870 1867 1866 1864 1863 1861 1860 1855 1851 1848 1845 1844 1840 1834 1829 1828 1827 1821 1810 1772 1757 1736 1723 1686

Lagar publicerade år 1963

 • 1963:111 Instruktion för fartygsuttagningskommissionen
 • 1963:115 Lag om förlängd semester för vissa arbetstagare med radiologiskt arbete
 • 1963:144 Kungl. Maj:ts Kungörelse om avskrivning av vissa tilläggslån m.m.;
 • 1963:173 Lag om avdrag för avgifter till stiftelsen Svenska Filminstitutet, m.m.
 • 1963:19 /r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse angående fastställande av ränta å vissa lån med statlig kreditgaranti;
 • 1963:193 Lag om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.
 • 1963:194 Förordning om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.
 • 1963:197 Lag om allmänt kriminalregister
 • 1963:2 Kungörelse om gränstullsamarbete med Finland
 • 1963:234 Kungörelse om tillämpning av ett mellan Sverige och Argentina den 3 september 1962 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet
 • 1963:243 Kungörelse angående grupplivförsäkring åt värnpliktiga m.fl.
 • 1963:341 Allmänna läkarinstruktionen
 • 1963:4 Kungörelse angående garanti å den rikets gäld, som uppkommit genom utfärdande av obligationer till svenska statens 5 1/2 % obligationslån av den 10 mars 1961 med flera lån
 • 1963:419 Brev till domänstyrelsen angående utvidgning av Gotska Sandöns nationalpark
 • 1963:420 Reglemente för Gotska Sandöns nationalpark
 • 1963:423 /r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse angående fastställande av ränta å vissa lån med statlig kreditgaranti;
 • 1963:439 Kungörelse om tillämpningen av läkemedelsförordningen den 14 december 1962 (nr 701)
 • 1963:480 Förordning om rätt till införsel av spritdrycker, vin och starköl i gåvoförsändelser
 • 1963:482 Kungl. Maj:ts Cirkulär till samtliga statsmyndigheter angående begränsning av den statliga byggnadsverksamheten
 • 1963:486 Kungl. Maj:ts Kungörelse angående tillämpning mellan Sverige och Grekland av den europeiska konventionen om social och medicinsk hjälp m.m.
 • 1963:497 Kungörelse om tillämpning av ett mellan Sverige och Grekland den 6 oktober 1961 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter å inkomst och förmögenhet
 • 1963:537 Lag om gravrätt m.m.
 • 1963:540 Kungl. Maj:ts Begravningskungörelse
 • 1963:580 Brev till Sveriges Advokatsamfund angående fastställelse å stadgar för advokatsamfundet
 • 1963:583 Lag om avveckling av fideikommiss
 • 1963:587 Lag om inkomstbeskattning av fideikommissbo, m.m.
 • 1963:588 Förordning om arvsskatt vid avveckling av fideikommiss
 • 1963:589 Kungörelse med tillämpningsföreskrifter till förordningen den 6 december 1963 (nr 588) om arvsskatt vid avveckling av fideikommiss
 • 1963:615 Kungl. Maj:ts Ämbetsskrivelse till generalpoststyrelsen angående frankeringsfrihet för delgivningserkännande i utsökningsmål
 • 1963:617 Prästresekungörelse
 • 1963:633 Lag om biskopsval
 • 1963:654 Förordning om försäljning från apotek av alkoholhaltiga läkemedel och teknisk sprit, m.m.
 • 1963:666 Allmän tandläkarinstruktion;
 • 1963:677 Brev till domänstyrelsen angående avsättande av mark till Padjelanta nationalpark samt utvidgning av Sareks nationalpark, m.m.
 • 1963:678 Reglemente för Padjelanta nationalpark
 • 1963:687 Kungl. Maj:ts Brev till överstyrelsen för yrkesutbildning angående särskilda bestämmelser om skolledare och lärare vid kommunala och landstingskommunala yrkesskolor, m.m.;
 • 1963:698 Cirkulär till socialnämnderna och arbetsförmedlingsorganen angående åtgärder till hjälp för ensamställda hemmadöttrar m.m.
 • 1963:76 Lag om kreditaktiebolag