Lagar

Inledande tecken

Utgivningsår

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1902 1901 1900 1899 1898 1895 1891 1885 1884 1883 1880 1878 1874 1873 1872 1870 1867 1866 1864 1863 1861 1860 1855 1851 1848 1845 1844 1840 1834 1829 1828 1827 1821 1810 1772 1757 1736 1723 1686

Lagar publicerade år 1964

 • 1964:115 Cirkulär till samtliga statsmyndigheter angående utnyttjande av statliga och statsbidragsberättigade byggnadsobjekt vid praktisk utbildning av byggnadsarbetare
 • 1964:13 /r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse angående fastställande av ränta å vissa lån med statlig kreditgaranti;
 • 1964:137 Förordning om statsbidrag till vissa privatskolor
 • 1964:143 Lag om bidragsförskott
 • 1964:163 Lag om införande av brottsbalken;
 • 1964:167 Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
 • 1964:169 Lag om straff för folkmord
 • 1964:18 Kungörelse med vissa föreskrifter angående tillämpningen av lagen den 20 december 1957 (nr 684) om betalningsväsendet under krigsförhållanden
 • 1964:19 Krigshandelslag
 • 1964:29 Kungörelse angående kunskapsprov för behörighet som domare, m.m.
 • 1964:323 Lag om fullgörande av vad som åligger landsfogde m.fl.
 • 1964:334 Lag om åklagare tillkommande andel i böter m.m.
 • 1964:335 Kungl. Maj:ts förordning om upphävande av exekutiv förrättningsmans rätt till andel i restavgifter;
 • 1964:351 Förordning om allmän energiskatt
 • 1964:366 /r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse om rikets indelning i kronofogdedistrikt;
 • 1964:39 Exportvagnskungörelse
 • 1964:411 /r1/ Kungl. Maj:ts kungörelse om statslån till sjukhem;
 • 1964:47 Lag om krigshjälp
 • 1964:484 Förordning om mottagande för statens räkning av gåvo- och donationsmedel
 • 1964:487 /r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse om överflyttande på centrala studiehjälpsnämnden av de uppgifter som tillkomma studiehjälpsnämnden och garantilånenämnden;
 • 1964:491 Kungörelse angående tillämpning av vissa nya bestämmelser om flottningen i Torne och Muonio gränsälvar
 • 1964:504 Kungörelse om användning av skrivmateriel i statlig verksamhet (skrivmaterielkungörelse)
 • 1964:514 Kungörelse med vissa anvisningar rörande tillämpningen av avtalet mellan Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland den 17 april 1959 för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet även som beträffande vissa andra skatter
 • 1964:518 /r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse med vissa förordnanden enligt lagen den 17 maj 1963 (nr 158) om ersättning för skada i följd av atomfartygs drift;
 • 1964:528 Lag om tillämplig lag beträffande internationella köp av lösa saker
 • 1964:530 Cirkulär till samtliga statsmyndigheter angående åtgärder vid inträffade skadefall
 • 1964:533 /r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse om överflyttande å skolöverstyrelsen av vissa uppgifter, som tillkomma sjöfartsstyrelsen;
 • 1964:542 Lag om personundersökning i brottmål
 • 1964:56 Kungörelse angående garanti å den rikets gäld, som uppkommit genom utfärdande av obligationer till svenska statens 4,3 % obligationslån av den 12 januari 1963 med flera lån
 • 1964:567 Förordning om personundersökning i brottmål
 • 1964:57 Kungl. Maj:ts Kungörelse om tillämpning av en av Internationella arbetskonferensen antagen konvention angående utlänningars likställande med ett lands egna medborgare i fråga om social trygghet
 • 1964:574 Kungörelse om överflyttande på studiemedelsnämnderna av de uppgifter som tillkomma statsstipendienämnderna
 • 1964:618 Expeditionskungörelse
 • 1964:619 Stämpelförordning;
 • 1964:63 Lag om kommunal beredskap
 • 1964:634 Kungörelse angående yttrande av barnavårdsnämnd enligt 3 § lagen den 20 mars 1964 (nr 167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
 • 1964:635 Kungörelse angående underrättelse om dom i vissa brottmål m.m.
 • 1964:64 Lag om skyldighet att upplåta inkvarteringsbostad i krig m.m.
 • 1964:651 Lag om överflyttande på länsstyrelse av vissa magistrat, kommunalborgmästare m.fl. åvilande uppgifter
 • 1964:653 Lag om överflyttande av magistratens befattning med burskapsärenden m.m.
 • 1964:678 Kungörelse med närmare föreskrifter om borgerlig vigsel
 • 1964:680 Kungörelse med närmare föreskrifter om särskild förrättningsman för upptagande av protest
 • 1964:69 Generalpoststyrelsens Kungörelse angående förlängning av försändelsers liggetid på adresspostanstalt
 • 1964:708 /r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse om räntan på vissa lån med statlig kreditgaranti;
 • 1964:722 Kommunala beredskapskungörelse
 • 1964:724 Förordning angående skyldighet¨för domstol att underrätta Tullverket om dom i vissa brottmål
 • 1964:740 Förordning med föreskrifter för åklagare i vissa brottmål
 • 1964:745 Kungl. Maj:ts kungörelse med vissa avlöningsbestämmelser i samband med övergången till den nya organisationen av polis-, åklagar- och exekutionsväsendet m.m.
 • 1964:75 /r1/ Riksskattenämndens Kungörelse angående fastställelse av formulär till besked rörande insättning å skogskonto i sparbank;
 • 1964:754 Kungörelse med tillämpningsföreskrifter till förordningen den 6 november 1908 (nr 129) angående en särskild stämpelavgift vid köp och byte av fondpapper
 • 1964:810 Kungörelse om avlysning av allmänt vattenområde för militär verksamhet
 • 1964:811 Kungörelse om ersättning för intrång i fiske till följd av militär verksamhet
 • 1964:822 Naturvårdslag
 • 1964:879 Kungl. Maj:ts kungörelse om upphörande av tolagsersättningen
 • 1964:880 Kungl. Maj:ts Kungörelse om upphörande av friskilling;
 • 1964:886 Kungörelse om medelsförvaltningen i länen (medelsförvaltningskungörelsen);
 • 1964:89 Riksarkivets Cirkulär angående utgallring av vissa handlingar i kontraktsprostarkiv och kyrkoarkiv
 • 1964:93 Kungörelse om betesreglering inom Ullatti skogsvårdsområde i Gällivare socken i Norrbottens län